Reglerne for beregning af indeholdelsesprocent (herefter benævnt "trækprocent") for 2012 findes i bekendtgørelse nr. 938 af 26. august 2011 (forskudsbekendtgørelsen). Trækprocenten fremkommer ved en oprunding af den uafrundede indeholdelsesprocent.

Den uafrundede indeholdelsesprocent beregnes for 2012 som summen af A + B:

A:
+ 4,64 % bundskat (Christiansø og Frederiksø = 3,64 %, jf. PSL § 6, stk. 2)
+ 7 % sundhedsbidrag (Christiansø og Frederiksø = 0,00 %, jf. PSL § 8, stk. 2)
+ kommunal skatteprocent
+ eventuel kirkeskatteprocent
= skattekommunens laveste skatteprocent

B: Hvis 15 % topskatten efter PSL § 7 uden nedsættelse for personfradrag og efter nedslag for skatteloft er større end 0, øges den laveste skatteprocent med:

15 % topskat x 100

Beregningsmæssig personlig indkomst+heri fradragne og ikke medregnede beløb omfattet af beløbsgrænsen i PBL § 16, stk. 1 (kapitalpensionsindskud m.v.)+positiv beregningsmæssig nettokapitalindkomst over grundbeløb

Procenterne i A og B beregnes hver for sig med to decimaler (der ses bort fra yderligere decimaler). Summen heraf - den uafrundede indeholdelsesprocent - forhøjes til nærmeste hele procent (også hvis decimalerne er 00) og anvendes som trækprocent, jf. § 7, stk. 5, i forskudsbekendtgørelsen.  

Hvis den uafrundede indeholdelsesprocent (med fradrag af eventuel kirkeskatteprocent) er større end 51,5 %, sættes den uafrundede indeholdelsesprocent til 51,5 % (med tillæg af eventuel kirkeskatteprocent) og forhøjes herefter til nærmeste hele procent, jf. forskudsbekendtgørelsen.

Eksempel F-02. Beregning af trækprocent.
1. Lønindkomst 450.000
2.  AM-bidrag 36.000
3.  Indskud på kapitalpension 46.000
4. Personlig indkomst: (1) - (2) - (3) 368.000
5. Kapitalindkomst 50.000
6. Skattepligtig indkomst efter ligningsmæssige fradrag inkl. beskæftigelsesfradrag (max. 14.100) 403.900
Skat med betydning for trækprocent:  

7. Topskat = 5.115,00 før nedslag for skatteloft (her vedr. kapitalindkomst og lig med 284,00 svarende til (50,34% - 45,50%) af (50.000 - 40.000), dvs. topskat i beregning af trækprocent:
5.115,00 - 484,00 = 4.631,00 

4.631,00
Skatteprocenter:  
8. Bundskat 4,64
9. Sundhedsbidrag 7,00
10. Kommuneskat 23,70
11. Kirkeskat 0,63
12. A: Skattekommunens laveste skatteprocent: (8) + (9) + (10) + (11) 35,97
Beregning af trækprocent:  
13. B: (4.631,00x100)/(368.000+46.000+(50.000-40.000)) 1,09
16. Uafrundet indeholdelsesprocent (A + B): 35,97+1,09 37,06
17. Trækprocent 38

Det bemærkes, at beregningen af trækprocent fra og med 2011 er ændret således, at det samlede topskattebeløb indgår efter nedslag for skatteloft og ikke - som til og med 2010 - før nedslag for skatteloft, jf. forskudsbekendtgørelsen og B ovenfor.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter