BundskatBundskattegrundlaget udgør den personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst. Ny tekst startFra og med 2006 indgår ligningsmæssige fradrag ikke længere ved opgørelsen af bundskattegrundlagetNy tekst slut. Bundskatten i Ny tekst start2006Ny tekst slut beregnes med Ny tekst start5,48%Ny tekst slut af dette grundlag, jf. PSL § 6, stk. 2.

MellemskatBeregningsgrundlaget for mellemskatten opgøres efter PSL § 6 a som den personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst. I summen af personlig indkomst og positiv nettokapitalindkomst gives et bundfradrag på Ny tekst start265.500 kr. (2006)Ny tekst slut. Herved fremkommer beregningsgrundlaget for mellemskatten. Skatten udgør 6% af beregningsgrundlaget.

TopskatBeregningsgrundlaget for topskatten for en enlig person opgøres efter PSL § 7, stk. 1, som den personlige indkomst med tillæg af heri fradragne og ikke medregnede beløb omfattet af beløbsgrænsen i PBL § 16, stk. 1, og med tillæg af positiv nettokapitalindkomst. PBL § 16, stk. 1, omhandler indskud til kapitalpensionsordninger, kapitalforsikring og bidrag til supplerende engangsydelser fra pensionskasser.

Topskatten beregnes som 15% af ovennævnte beregningsgrundlag, i det omfang det overstiger et bundfradragpå Ny tekst start318.700Ny tekst slut kr. (2006).Der gives nedslag for skatteloft, se B.6.