Opgørelsesperioden er kvartalet for virksomheder, der skal opgøre afgiftsgrundlaget efter § 4, stk. 2, nr. 2-4 (metode 1), § 4, stk. 5 (metode 3) og § 4, stk. 1 (metode 4), jf. lønsumsafgiftslovens § 6, stk. 1.  

Med virkning fra den 1. april 2001 er opgørelsesperioden måneden for virksomheder, der skal opgøre afgiftsgrundlaget efter § 4, stk. 2, nr. 1 (metode 2), jf. lønsumsafgiftslovens § 6, stk. 2 og opkrævningslovens § 2, stk. 1.

Der gælder særlige regler for de virksomheder, som skal opgøre afgiftsgrundlaget efter lovens § 4, stk. 1 (metode 4). Se nærmere herom afsnit C.3 og F.4.

Forfaldsdato Afgiften forfalder til betaling den 1. i den måned, hvor fristen for indbetaling udløber. Dette følger af opkrævningslovens § 2, stk. 4.

Sidste rettidige indbetalingsdag Registrerede virksomheder skal senest 15 dage efter udløbet af hver opgørelsesperiode indsende afgiftsangivelsen. Denne dag er også sidste rettidige indbetalingsdag.

Angivelses og betalingsfristerne følger af opkrævningslovens § 2, stk. 2.  

Angivelsen skal indeholde oplysning om afgiftsgrundlaget samt afgiftens størrelse.

Angivelsen skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse, dvs. den, der tegner virksomheden eller en af virksomheden dertil befuldmægtiget. Fuldmagtsforholdet skal kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen ved forevisning af en fuldmagtserklæring eller lign.

Er sidste rettidige indbetalingsdag en lørdag, søndag eller helligdag, udskydes fristen til førstkommende hverdag. Dette følger af opkrævningslovens § 2, stk. 3.

Minimumsindbetaling Såfremt afgiften for en opgørelsesperiode er under 50 kr., kan indbetaling af beløbet undlades. Afgiften vil ikke blive modregnet på et senere tidspunkt. Angivelsen skal dog stadig indsendes. Dette følger af opkrævningslovens § 2, stk. 6.