Dato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
15-02-19SKM2019.84.BRSkønsmæssig forhøjelse – dokumentation for forældelse af gældDomPersonlig indkomst
14-02-19SKM2019.83.SRMoms af kompensation mod at ’frafalde et krav’Bindende svarMomspligt
14-02-19SKM2019.82.SRGenbeskatning af underskud ved outsourcing af produktion med videreBindende svarSelskabsbeskatning
14-02-19SKM2019.81.SKTSTStyresignal om udtræden af sambeskatning ved tvangsopløsningStyresignalSelskabsbeskatning
13-02-19SKM2019.80.ØLRArbejdsudleje – gartneri – podning af frugttræerDomSelskabsbeskatning
13-02-19SKM2019.79.SRDobbeltdomicil - DBO Rusland - hjemsted - rejsereglerBindende svarPersonlig indkomst
13-02-19SKM2019.78.SRAfståelse af bitcoins modtaget som gaveBindende svarPersonlig indkomst
12-02-19SKM2019.77.SRBeregningsgrundlag for ligningslovens § 7 PBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst
11-02-19SKM2019.76.BRGrundforbedringsfradrag - Vurderingslovens §§ 17 og 18 - tilslutningsafgiftDomEjendomsvurdering
11-02-19SKM2019.75.BRSkatteforvaltningslovens § 33, stk. 2 (dagældende)DomEjendomsvurdering
09-02-19SKM2019.74.HROverdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter - offentlig ejendomsvurderingDomEjendomsvurdering
08-02-19SKM2019.73.LSRGenbeskatning af negativ fradragskontoAfgørelseVirksomhedsordningen og kapitalafkastordningen
08-02-19SKM2019.72.LSRGrundværdi (årsomvurdering) – Omberegnet grundværdiAfgørelseEjendomsvurdering
08-02-19SKM2019.71.LSRBrand- og redningskøretøjer brugt til undervisning - AfgiftsfritagelseAfgørelseMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
08-02-19SKM2019.70.LSRGæld vedrørende et jordbrugslånAfgørelseForældelse
08-02-19SKM2019.69.LSRForhøjelse af kapitalindkomst og aktieindkomst – Tab ved salg af investeringsbeviser - DødsboAfgørelseAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
08-02-19SKM2019.68.LSRSkattefrihed – Rejsegodtgørelser - LønomlægningAfgørelseArbejdsgiverens særlige pligter
08-02-19SKM2019.67.SRVirtuelle valutaer - BitcoinsBindende svarForskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
07-02-19SKM2019.66.ØLRBeslaglæggelse – registreringsafgift – mistanke om strafbart forholdKendelseStraf
07-02-19 Skatteansættelse - dødsboer - genoptagelse - udkast til styresignalUdkast til styresignalDødsboer
05-02-19SKM2019.65.SRFamilien tilflyttet Danmark - ikke indtræden af fuld dansk skattepligtBindende svarPersonlig indkomst
05-02-19SKM2019.64.SRFuld skattepligt - skattemæssigt hjemsted - beskatningsret til lønBindende svarPersonlig indkomst
05-02-19SKM2019.63.SRBeskatningsret - udligningstillæg fra en tysk offentlig myndighed til en lærer bosat i DanmarkBindende svarPersonlig indkomst
05-02-19SKM2019.62.ØLRArbejdsudleje – gartneri – okulation – beskæring – plantningDomSelskabsbeskatning
05-02-19SKM2019.61.BRProjekt Money Transfer - bevisbyrde for mundtlig aftale - genoptagelse ved grov uagtsomhedDomPersonlig indkomst
05-02-19SKM2019.60.BRIndsætninger og overførsler – kapitalejerlån – sammenblanding mellem privat økonomi og selskabers økonomiDomPersonlig indkomst
05-02-19SKM2019.59.BRAfvisning – rettergangsfuldmægtig – sag anlagt efter frist på retssagsportalen – IT-problemer – sag anlagt rettidigtDomNår man vil klage
05-02-19SKM2019.58.SRLån – Callable Subordinated Capital SecuritiesBindende svarKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
05-02-19SKM2019.57.SRBetaling af koncernbidrag fra norsk moderselskab til norsk datterselskabBindende svarSelskabsbeskatning
04-02-19SKM2019.56.BRFradrag for tab på valutaterminskontrakterDomKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
04-02-19978-87-417-0468-5TariferingsforordningerJuridisk vejledningTarifering

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter