Dato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
21-01-21SKM2021.41.SKTSTKommentar fra Skattestyrelsen til Landsskatterettens afgørelse af 17. juni 2020, SKM2020.289.LSRSKM-meddelelseProcessuelle bestemmelser
20-01-21SKM2021.40.ØLRAnsvar for manglende indeholdelse af A-skatter og AM-bidragDomAndet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + Når man ønsker en sag genoptaget
20-01-21SKM2021.39.BRIndsætning på bankkonto – refusion af udlæg – grov uagtsomhedDomNår man ønsker en sag genoptaget + Personlig indkomst
19-01-21SKM2021.38.BRBeskatning af indsætninger på bankkonto – optagelse og tilbagebetaling af lån - in dubio pro reoDomPersonlig indkomst
19-01-21SKM2021.37.LSRKursgevinst ved omlægning/eftergivelse af gæld. Begrænsning af retten til fremførsel af underskud mv. Tab ved indfrielse af gæld i fremmed valuta.AfgørelseKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
19-01-21SKM2021.36.LSRKursgevinst ved omlægning/eftergivelse af gæld. Begrænsning af retten til fremførsel af underskud mv. Tab ved indfrielse af gæld i fremmed valuta.AfgørelseKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
19-01-21SKM2021.35.BROmkostninger ved isoleret bevisoptagelse – foreløbige udgifter, jf. retsplejelovens § 343, stk. 2KendelseAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Omkostningsgodtgørelse
19-01-21SKM2021.34.VLROmkostningsgodtgørelse – Tilbagebetaling – Krav rettet mod rådgiver (advokatselskab)DomOmkostningsgodtgørelse
18-01-21SKM2021.33.LSRTransfer pricing – Rentefastsættelse af deposits placeret hos koncernforbundet selskabAfgørelseTransfer pricing
18-01-21SKM2021.32.VLROmkostningsgodtgørelse – Tilbagebetaling – Krav rettet mod rådgiver (advokatselskab)DomOmkostningsgodtgørelse
18-01-21SKM2021.31.BRUberettiget godskrivning – maskeret udbytte – indsætninger på konto – fradragDomFradrag og afskrivninger + Personlig indkomst
18-01-21SKM2021.30.SRGrænseoverskridende fusion med norsk selskab - ligningslovens § 3Bindende svarSelskabsbeskatning
18-01-21SKM2021.29.LSRRegistreringsafgift – Ny eller brugt bil – Afgiftspligtig værdiAfgørelseMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
18-01-21SKM2021.28.LSRUdenlandsk firmabil anset for registrerings- og afgiftspligtig – Manglende tilladelse til afgiftsfri kørsel før ibrugtagningAfgørelseMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
18-01-21SKM2021.27.SRÆgtefællesuccession - Solcelleanlæg - VirksomhedsordningenBindende svarVirksomhedsordningen og kapitalafkastordningen
18-01-21SKM2021.26.SRÆgtefællesuccession - Solcelleanlæg - Opsparet overskud - Finansielle aktiver - VirksomhedsordningenBindende svarVirksomhedsordningen og kapitalafkastordningen
15-01-21SKM2021.24.SRTonnagebeskatning - skibene strategisk og forretningsmæssigt drevet fra Danmark efter annullering af interne retningslinjer for rederietBindende svarSelskabsbeskatning
14-01-21SKM2021.25.SKTSTAmortisationsrenten for 2021SKM-meddelelsePensionsafkastbeskatning (PAL)
14-01-21SKM2021.23.VLRMaskeret udlodning – ligningslovens § 16 A – lejebetalinger og renovering af ejendomDomPersonlig indkomst
14-01-21SKM2021.22.BRSkatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3 – spørgsmål om en godtgørelsesberettiget har krav på ekstraordinær fastsættelse og forhøjelse af en godtgørelse, når den godtgørelsesberettigede har handlet forsætligt eller mindst groft uagtsomtDomEnergi og kuldioxid
14-01-21SKM2021.21.ØLRIndsætninger på bankkonto, bevisbyrdeDomPersonlig indkomst
14-01-21SKM2021.20.ØLRFri bil – fri sommerbolig – ligningslovens § 16 A – Ferrari og Lamborghini – lejlighed i Y1-landDomPersonlig indkomst
13-01-21SKM2021.19.BRHovedanpartshaver skulle beskattes efter ligningslovens § 16 E af anpartsselskabets lån til samleverDomPersonlig indkomst
13-01-21SKM2021.18.VLRIkke-selvangivne afkast af udenlandske værdipapirer – skatteyderens adgang til ekstraordinær genoptagelse af skat- teansættelser for indkomstår med tab på investeringerneDomNår man ønsker en sag genoptaget
13-01-21SKM2021.17.ØLRBeskatning efter pensionsbeskatningslovens § 53 ADomPersonlig indkomst
12-01-21SKM2021.16.HRSelskab kunne ikke foretage selvangivelsesomvalg fra skattefri fusion til skattepligtig fusionDomVirksomheder
11-01-21 TariferingsforordningerJuridisk vejledningTarifering
08-01-21SKM2021.15.LSRAfslag på anmodning om aktindsigt i forligsaftale og kreditoraftale, som Skattestyrelsen har indgået i forbindelse med sager om udbytteskatAfgørelseNår man ønsker aktindsigt
08-01-21SKM2021.14.BRFradrag for tab på debitorer – ordinær genoptagelseDomNår man ønsker en sag genoptaget + Fradrag og afskrivninger
08-01-21SKM2021.13.BRUdeholdt omsætning – skønsmæssig ansættelse – ugyldighed – retssikkerhedsloven – officialprincippetDomPersonlig indkomst
08-01-21SKM2021.12.SRMoms - fast ejendom - overtagelse og bortfald af reguleringsforpligtelseBindende svarFradrag
07-01-21SKM2021.11.BRAfskrivninger - Kommaditselskab - Erhvervelse af ejendommeDomFradrag og afskrivninger
07-01-21SKM2021.10.SRAnmodning, afvisningBindende svarProcessuelle bestemmelser
07-01-21SKM2021.9.SRCarried interest, CFC-beskatning, afvisningBindende svarSelskabsbeskatning
07-01-21SKM2021.8.BRKommanditist – frigørelse - hæftelsesbegrænsning – kursgevinstDomPersonlig indkomst
07-01-21SKM2021.7.BRSkatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, og § 32, stk. 1, nr. 4 – en byggevirksomhed havde hverken krav på ordinær eller ekstraordinær genoptagelse af sit afgiftstilsvarDomNår man ønsker en sag genoptaget
06-01-21SKM2021.6.SRFuld skattepligt - skattemæssigt hjemsted - aktieoptionerBindende svarPersonlig indkomst
06-01-21SKM2021.5.SKTSTStyresignal - danske selskabers fradrag for endelige underskud i udenlandske faste driftssteder, i udenlandske datterselskaber og vedrørende fast ejendom i udlandet ved fravalg af international sambeskatning - praksisændring.StyresignalSelskabsbeskatning
06-01-21SKM2021.4.SRÆgtefællesuccession - Udlejningsejendomme - Opsparet overskud - Finansielle aktiver - VirksomhedsordningenBindende svarVirksomhedsordningen og kapitalafkastordningen
06-01-21SKM2021.3.BRUgyldighed – Ordinær genoptagelse Ekstraordinær genoptagelse (særlige omstændigheder)DomPersonlig indkomst
05-01-21SKM2021.2.BRRetserhvervelsestidspunkt – indestående på andelshaverkontiDomPersonlig indkomst
05-01-21SKM2021.1.ØLRStraf – bedrageri – stærkt misvisende regnskabstal – falske aftaler – momssvig – dokumentfalsk – mandatsvig - skyldnersvigDomStraf
04-01-21 Toldtariffen 2021-0Juridisk vejledningTarifering