Dato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
18-06-21 Beregning af frist for ordinær fastsættelse af godtgørelse efter elpatronordningen – udkast til styresignal - genoptagelseUdkast til styresignalGenerelt om punktafgifter
16-06-21 Udkast til styresignal om præcisering af reglerne for bindingsperioden i tonnageskattelovenUdkast til styresignalTonnageskat + Selskabsbeskatning
15-06-21SKM2021.316.SRTegningsretter - ligningslovens § 7 PBindende svarPersonlig indkomst
15-06-21SKM2021.315.BRSkattepligt – bopæl – maskeret udbytteDomPersonlig indkomst
14-06-21SKM2021.314.SROmbytning af aktier og warrants - handelsværdi - skattefri - aktieløn - afståelsesbeskatningBindende svarPersonlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
14-06-21SKM2021.313.SRKoncernintern overdragelse af aktier, udbytte, omgåelsesklausulen i LL § 3Bindende svarSelskabsbeskatning
14-06-21SKM2021.312.LSREl-patronordningen - Tilbagebetaling af gasafgiftAfgørelseEnergi og kuldioxid
11-06-21SKM2021.311.LSRGrundlag for nedsat boafgiftAfgørelseArv og gaver
11-06-21SKM2021.310.BRHæftelse for registreringsafgift – flexleasing – realitetSystem tekniskMotor - Indregistrering og vægtafgift
11-06-21SKM2021.309.LSRAfslag på genoptagelse af en forenings skatteansættelser - Fradragsret for lønudgifter mv. afholdt i forbindelse med filantropiske aktiviteterAfgørelseNår man ønsker en sag genoptaget
11-06-21SKM2021.308.LSRBeskatning af værdi af fri bil - NyvognsprisenAfgørelsePersonlig indkomst
10-06-21SKM2021.307.LSRForhøjelse af skattepligtig indkomst - Udlejning af den ene del af en ejendom med to beboelseslejlighederAfgørelsePersonlig indkomst
10-06-21SKM2021.306.SRIrsk investeringsinstitut, transparent, beskatning af danske investorer, overenskomstbeskyttelseBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
10-06-21SKM2021.305.LSRTrust - Ledelsens sæde i DanmarkAfgørelseSelskabsbeskatning
09-06-21SKM2021.304.ØLRKildeskat –beneficial owner – gennemstrømningsselskaber – moder-/datterselskabsdirektivet – dobbeltbeskatningsoverenskomster – selskabsskatteloven – administrativ praksis – kildeskattelovenDomSelskabsbeskatning
09-06-21 Investeringsinstitutter og betingelsen om risikospredning ved investering i fast ejendom - præcisering af praksis – udkast til styresignalUdkast til styresignalMomsfritagelse og -godtgørelse
08-06-21SKM2021.303.BRKursgevinst–kommanditist–nonrecourse –fremmed valuta –gældseftergivelse -underkursDomKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
08-06-21SKM2021.302.SRBeskatning af merprovenu ved skævdeling, samt spørgsmålet om rette indkomstmodtagerBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
08-06-21SKM2021.301.SRForpagterbolig, beskatning af fri bolig (hovedaktionær)Bindende svarPersonlig indkomst
07-06-21SKM2021.300.HRFri bil – autocamper – rådighed – bevisbyrde – kørselsregnskab – rådighedsberøvelseDomPersonlig indkomst
07-06-21SKM2021.299.BRTilsidesættelse af skøn over grundværdiDomEjendomsvurdering
07-06-21 Foreløbig fastsættelse sendt med Digital Post til afmeldte virksomheder - udkast til styresignal - genoptagelseUdkast til styresignalOpgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
04-06-21SKM2021.298.SRAdministrator af gruppelivsaftale ej skattepligtig af bonusmidler og afkast herafBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
04-06-21SKM2021.297.SRAfbrydelse af international sambeskatning ved omstruktureringBindende svarSelskabsbeskatning
04-06-21SKM2021.296.SRSkattemæssigt hjemsted - Beskatning af aktier med ret til merafkast ved tilflytning til DanmarkBindende svarPersonlig indkomst
03-06-21 Genoptagelse og fremtidig administration vedrørende håndtering af transportomkostninger og registreringsudgifter ved værdifastsættelse af brugte køretøjerUdkast til styresignalMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
03-06-21SKM2021.295.SRPBL § 50 - Indtræden af fuld skattepligtBindende svarPensionsafkastbeskatning (PAL)
03-06-21SKM2021.294.SRIndtræden af fuldskattepligt – erhvervsmæssig beskæftigelse - skattemæssigt hjemstedBindende svarPersonlig indkomst
02-06-21SKM2021.293.SRTrust - boafgift - arvBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
02-06-21SKM2021.292.BRBeskatning af fri bil og kontohævningDomPersonlig indkomst