Overdragelse af aktier mellem samlevende ægtefæller udløser normalt ikke aktieavancebeskatning, jf. KSL §§ 26 A og 26 B.

I ABL § 41 er fastsat, at KSL §§ 26 A og 26 B ikke gælder for overdragelse af aktier til en ægtefælle, der er hjemmehørende i udlandet, Færøerne eller Grønland, selv om ægtefællerne begge er fuldt skattepligtige og skattemæssigt samlevende efter reglerne i KSL § 4. Den ægtefælle, der modtager aktierne, kan ikke succedere i den overdragende ægtefælles skattemæssige stilling. Der sker derfor efter ABL § 41, stk. 2 beskatning hos den overdragende ægtefælle af den fortjeneste, der er optjent indtil tidspunktet for overdragelsen.

Ved overdragelse af aktier m.v. til ægtefælle i udlandet sker der en faktisk afståelse, herunder når der i forbindelse med separation og skilsmisse sker overdragelse af aktier til en ægtefælle, der er hjemmehørende i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, jf. ABL § 41, stk. 1 og 2. Reglerne i ABL § 38-39B finder derfor ikke anvendelse i disse tilfælde.

Overdragelse af aktier til en samlevende ægtefælle, der er hjemmehørende i udlandet, behandles således i det hele efter aktieavancebeskatningslovens almindelige regler om afståelse af aktier til tredjemand.

Ved lov nr. 724 af 25. juni 2010 er ABL § 41 ophævet fra og med den 27. juni 2010. Årsagen er, at der i KSL § 27 er indsat en ny general bestemmelse om, at successionsreglerne i KSL §§ 26 A og B ikke finder anvendelse ved overdragelse af aktiver og passiver mellem samlevende ægtefæller, hvor den erhvervende ægtefælle er hjemmehørende i udlandet og ved overdragelser som led i en bodeling i forbindelse med separation og skilsmisse, hvor den erhvervende ægtefælle er hjemmehørende i udlandet.