I visse tilfælde skal ubenyttede indskud medregnes til kontohaverens indkomst.
 
Etablering ikke sket Er etablering ikke sket senest ved udgangen af det indkomstår, hvori kontohaveren når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, jf. ETBL § 8, medregnes indskudsbeløbet med et tillæg på 3 pct. for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er fradraget, og indtil fristens udløb i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori fristen er udløbet, se E.D.2.5. Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget dog 5 pct. Beskatningen sker med satsen for sundhedsbidrag efter PSL § 8 og med satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat for det indkomstår, hvori indskudsbeløbet mv. medregnes i den skattepligtige indkomst. For indskud fradraget til og med indkomståret 2001 anvendes dog satsen for indkomstskat efter PSL § 6, satsen for sundhedsbidrag efter PSL § 8 og satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat, jf. ETBL § 9, stk. 3 (ETBL § 9, stk. 3, er ændret med virkning fra og med indkomståret 2007, jf. § 13, stk. 1, i lov nr. 514 af 7. juni 2006).

Der skal ved fristens udløb betales afgift på 52,50 pct. af indskudsbeløbet på iværksætterkonto med tillæg af 3 pct. efter reglen ovenfor. Afgiften udgør dog 60 pct. for beløb indskudt til og med indkomståret 2009.
 
Etablering er sket Når etablering har fundet sted, skal indskud, der ikke har kunnet hæves efter ETBL § 7, inden 9 år efter udløbet af det indkomstår, hvori etablering har fundet sted, eller inden udgangen af det 2. indkomstår efter det indkomstår, hvori kontohaveren når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, medregnes til den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori fristen er udløbet. Indskud medregnes med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er fradraget, og indtil fristens udløb. For indskud foretaget inden etablering medregnes dog først tillæg fra og med det tredje indkomstår efter etableringsåret, jf. ETBL § 10, stk. 1. Ved fristens udløb skal der ved hævning fra kontoen betales 52,50 pct. af indskudsbeløbet på iværksætterkonto med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er fradraget, og indtil fristens udløb. Afgiften udgør dog 60 pct. for beløb indskudt til og med indkomståret 2009. For indskud foretaget inden etablering medregnes dog først tillæg fra og med det tredje indkomstår efter etableringsåret. Indskudsbeløbene kan hæves inden udløbet af den nævnte frist i § 10, stk. 1. I så fald medregnes beløbet med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er fradraget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet hæves i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori beløbet er hævet. For indskud foretaget inden etablering medregnes dog først tillæg fra og med det andet indkomstår efter etableringsåret, ETBL § 10, stk.2.

Ved lov nr. 521 af 17. juni 2008 er ETBL § 11, stk. 1, ændret, således at konkurssituationen ikke længere er omfattet. Ændringen har virkning fra den 1. juli 2008.   
 
I tilfælde af kontohavers død eller konkurs medregnes ikke hævede indskud på etableringskonto og iværksætterkonto med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori indskuddene er fradraget, og indtil udløbet af døds- eller konkursåret i den skattepligtige indkomst i døds- eller konkursåret. Der skal betales afgift på 52,50 pct. af indskudsbeløbet på iværksætterkonto med tillæg af 3 pct. som nævnt ved dødsfald, hvis dødsboet ikke skiftes, og den efterlevende ægtefælle ikke overtager afdødes indskud på iværksætterkonto på de for afdøde gældende betingelser eller jf. § 11, stk. 1, 3.pkt. ved afsigelsen af konkursdekretet. Afgiften udgør dog 60 pct. for beløb indskudt til og med indkomståret 2009. Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget ved død og konkurs 5 pct., jf. ETBL § 11, stk. 1. Efterbeskatningen sker i henhold til ETBL § 9, stk. 3.

Efter ETBL § 11, stk. 10, skal der ikke ske efterbeskatning efter reglerne i ETBL § 11, stk. 1, ved kontohaverens død i de tilfælde, hvor indskud på etableringskonto eller iværksætterkonto overtages af den efterlevende ægtefælle i henhold til dødsboskattelovens (DBSL) regler herom. En efterlevende ægtefælle i et skiftet bo kan overtage afdødes indskud på etableringskonto og iværksætterkonto på de for afdøde gældende betingelser i henhold til DBSL § 43, stk. 3. En efterlevende ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, indtræder som udgangspunkt i afdødes skattemæssige stiling med hensyn til aktiver og passiver, der har tilhørt afdøde, jf. DBSL § 59, stk. 1. Den efterlevende ægtefælle har dog mulighed for at vælge ikke at indtræde i afdødes skattemæssige stilling med hensyn til afdødes indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, jf. DBSL § 59, stk. 2, nr. 3. Der skal endvidere ikke ske efterbeskatning efter ETBL § 11, stk. 1, hvis den efterlevende ægtefælle ved boudlæg efter DBSL § 80 vælger at overtage afdødes indskud på etableringskonto og iværksætterkonto på de for afdøde gældende betingelser.

Indtil 15. marts 2011 gjaldt følgende regel ved ophør af kontohaverens skattepligt efter KSL § 1: Hvis kontohaverens skattepligt efter KSL § 1 ophører, skal der ske efterbeskatning, jf. dagældende ETBL § 11, stk. 2. Har etablering fundet sted, skal der dog ikke foretages efterbeskatning eller afgiftsberigtigelse, så længe kontohaveren er skattepligtig efter KSL § 2, stk. 1, nr. 4, af indkomsten fra virksomheden. Der skal heller ikke ske efterbeskatning eller afgiftsberigtigelse, hvis kontohaveren inden 2 år efter skattepligtens ophør på ny bliver skattepligtig her i landet efter KSL § 1. Udsættelse med efterbeskatningen kan dog ikke indrømmes for tiden efter udløbet af fristen for etablering, jf. ETBL § 8.

Reglerne ved ophør af kontohaverens skattepligt er ændret ved lov nr. 174 af 4. marts 2011 med virkning fra og med den 15. marts 2011. Fraflytning mv., der har fundet sted før den 15. marts 2011, behandles efter de tidligere gældende regler som beskrevet ovenfor, og reglen om sikkerhed for skattekravet ved fraflytning mv. efter ETBL § 11, stk. 5, 6. pkt., berører ikke rettigheder stiftet over en etableringskonto eller iværksætterkonto før den 15. marts 2011, jf. ikrafttrædelsesbestemmelserne i § 4, stk. 1, 4 og 5, i lov nr. 174 af 4. marts 2011.

Ophører kontohaverens skattepligt efter KSL § 1, sker der efterbeskatning, også kaldt fraflytterbeskatning, men med mulighed for, at der kan gives henstand med skatten, jf. ETBL § 11, stk. 2-8. Der gælder fraflytterbeskatningsregler både med hensyn til indskud på kontantkonti og indskud, der er placeret i obligationer.

For så vidt angår indskud på kontantkonti sker der som efter de hidtil gældende regler fortsat fraflytterbeskatning, hvis kontohaverens skattepligt efter KSL § 1 ophører, eller hvis kontohaveren efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Danmark og en fremmed stat, Færøerne eller Grønland bliver hjemmehørende uden for Danmark.

I etableringskontoordningen sker fraflytterbeskatningen ved, at ikke hævede indskud medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori skattepligten ophører. De ikke hævede indskud tillægges 3 pct. for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori indskuddene er fradraget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori skattepligten ophører. Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget dog 5 pct.

ETBL § 9, stk. 3, 1.-3. pkt., finder også anvendelse vedrørende fraflytterbeskatningen i etableringskontoordningen, jf. ETBL § 11, stk. 2, 2. pkt. Det vil sige, at der ved fraflytterbeskatningen skal anvendes de skattesatser, der fremgår af ETBL § 9, stk. 3, 1.-3. pkt. Beskatningen sker således med satsen for sundhedsbidrag efter PSL § 8 og med satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat for det indkomstår, hvori indskudsbeløbet mv. medregnes i den skattepligtige indkomst. For indskud fradraget til og med indkomståret 2001 anvendes dog satsen for indkomstskat efter PSL § 6, satsen for sundhedsbidrag efter PSL § 8 og satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat. For skattepligtige, der svarer skat efter PSL § 8 c, anvendes fra og med indkomståret 2007 beskatningsprocenten efter PSL § 8 c i stedet for satsen for kommunal indkomstskat.

I iværksætterkontoordningen sker fraflytterbeskatningen i form af en afgift på 52,50 pct. af beløb, der er indskudt for indkomståret 2010 eller senere indkomstår. For beløb indskudt for indkomståret 2009 udgør afgiften 60 pct. De ikke hævede indskud tillægges 3 pct. for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori indskuddene er fradraget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori skattepligten ophører.

Når en kontohaver efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Danmark og en fremmed stat, Færøerne eller Grønland bliver hjemmehørende uden for Danmark, sidestilles dette ved anvendelsen af reglerne ovenfor med ophør af skattepligt efter KSL § 1. Hvis etablering har fundet sted, skal der dog ikke betales fraflytterskat, så længe kontohaveren er skattepligtig efter KSL § 2, stk. 1, nr. 4, af indkomsten fra virksomheden. Hvis etablering har fundet sted, skal der heller ikke betales fraflytterskat, så længe en kontohaver, der efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende uden for Danmark, er skattepligtig efter KSL § 1 af indkomsten fra virksomheden.

For så vidt angår kontoindskud, som er placeret i obligationer, betragtes gevinst og tab på disse obligationer som realiseret, hvis kontohaverens skattepligt efter KSL § 1 ophører. Værdien på dette tidspunkt træder i stedet for afståelses- eller indfrielsessummen. Endvidere indtræder der beskatning af nettokursgevinster på obligationer, der er realiseret i tidligere indkomstår. Når en kontohaver efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Danmark og en fremmed stat, Færøerne eller Grønland bliver hjemmehørende uden for Danmark, sidestilles dette med ophør af skattepligt efter KSL § 1.

Obligationer, der vedrører etablerings- og iværksætterkontoordningerne, skal ikke indgå i 100.000 kr. opgørelsen i forbindelse med fraflytning efter KGL.

Kontohaveren kan få henstand med betaling af skatter eller afgifter beregnet efter fraflytterbeskatningsreglerne ovenfor. Det gælder både ved fraflytning med indskud på kontantkonti og fraflytning med kontoindskud, der er placeret i obligationer. Der gives dog ikke henstand med betaling af skatten af gevinst på obligationer, der er afstået eller indfriet inden fraflytningen mv.

Henstandsbeløbet forfalder til betaling, når fristen for etablering efter ETBL § 8 er udløbet, indskud hæves efter ETBL § 9, stk. 2, eller den skattepligtige dør eller går konkurs. ETBL § 10 finder tilsvarende anvendelse. Endvidere forfalder henstandsbeløb vedrørende indskud, der er placeret i obligationer, til betaling, når obligationerne afstås eller indfries. Dette beløb beregnes på grundlag af den laveste værdi af den faktiske afståelses- eller indfrielsessum og handelsværdien på tidspunktet for fraflytningen mv., jf. ETBL § 11, stk. 5, 1.-4. pkt. Dermed tages der et hensyn til skatteyderen som følge af mulige ændringer i værdierne i perioden fra fraflytningstidspunktet og frem til afståelsen eller indfrielsen af obligationerne. En eventuelt resterende del af det henstandsbeløb, der vedrører de afståede eller indfriede obligationer, bortfalder, jf. ETBL § 11, stk. 5, 5. pkt.

De beløb, der er indsat på etableringskontoen eller iværksætterkontoen eller er anbragt i et særskilt depot af obligationer, sikrer skatte- eller afgiftskravet og kan ikke hæves, før skatten eller afgiften er betalt, jf. ETBL § 11, stk. 5, 6. pkt. Med denne regel gælder samme vilkår ved fraflytning mv. som for kontohaverne i almindelighed, se herom ETBL § 9, stk. 3, 3. pkt. Reglen i ETBL § 11, stk. 5, 6. pkt., berører ikke rettigheder stiftet over en etableringskonto eller iværksætterkonto før den 15. marts 2011, jf. ikrafttrædelsesbestemmelserne i § 4, stk. 1 og 5, i lov nr. 174 af 4. marts 2011.

Pligten til at betale fraflytterskat af kontantindskud, der ikke er hævet, og af obligationer, der ikke er afstået eller indfriet, bortfalder, hvis kontohaveren igen bliver skattemæssigt hjemmehørende her i landet, jf. ETBL § 11, stk. 6. Obligationer, der på ny omfattes af skattepligt her i landet, anses for anskaffet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdien på tidspunktet for tilflytning mv. Hvis der på dette tidspunkt fortsat er et henstandsbeløb, skal der dog ske en nedsættelse af handelsværdien af de obligationer, som personen fortsat ejer. Handelsværdien nedsættes med henstandsbeløbet omregnet til indkomstgrundlag baseret på en skattesats på 35 pct.

Henstand er betinget af, at der ved fraflytning mv. indgives selvangivelse til SKAT. Hvis der gives udsættelse med indgivelse af selvangivelse efter reglerne i SKL, skal selvangivelse som betingelse for henstand være indgivet inden denne frist. Henstand med skatten af kontoindskud, der er placeret i obligationer, er endvidere betinget af, at der ved senere hel eller delvis afståelse eller indfrielse af obligationer indgives selvangivelse om gevinsten eller tabet på disse, jf. ETBL § 11, stk. 4.

Hvis selvangivelse ikke indgives rettidigt, bortfalder henstanden, og skatten anses for forfalden på det tidspunkt, hvor skatten ville være forfalden, hvis der ikke var givet henstand. Skatten forrentes med renten i henhold til opkrævningslovens § 7, stk. 2, med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra dette tidspunkt, jf. ETBL § 11, stk. 7.

SKAT kan se bort fra overskridelse af fristen for indgivelse af selvangivelse. Det kan f.eks. ske i tilfælde, hvor der er tale om mindre kursgevinster på obligationer, hvor det efter en konkret vurdering anses for en for alvorlig konsekvens, at skatteyderen helt mister muligheden for at opnå henstand med betaling af skatten ved fraflytning mv., jf. ETBL § 11, stk. 8.

Samtlige indskud på etableringskonto kan hæves inden udløbet af den frist, der er nævnt i ETBL § 8, selv om etablering ikke er sket, jf. ETBL § 9, stk. 2. I så fald medregnes indskudsbeløbet med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er fradraget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet hæves, i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori beløbet er hævet. Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget dog 5 pct. Efterbeskatningen sker med satsen for sundhedsbidrag efter PSL § 8 og med satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat, hvor indskudsbeløbet mv. medregnes i den skattepligtige indkomst. For indskud fradraget til og med indkomståret 2001 anvendes dog satsen for indkomstskat efter PSL § 6, satsen for sundhedsbidrag efter PSL § 8 og satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat, jf. ETBL § 9, stk. 3. (ETBL § 9, stk. 3 er ændret med virkning fra og med indkomståret 2007, jf. § 13, stk. 1 i lov nr. 514 af 7. juni 2006.) Ved hævning fra iværksætterkontoen skal der betales afgift på 52,50 pct. af indskudsbeløbet med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er fradraget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet hæves, jf. § 9, stk.2. Afgiften udgør dog 60 pct. for beløb indskudt til og med indkomståret 2009.