Den hidtidige regel i PSL § 4, stk. 1, nr. 12, 1. pkt., omfatter indkomst fra udlejning af afskrivningsberettiget fast ejendom og inventar heri uanset antal ejere, når formidling eller administration af udlejning varetages af en anden virksomhed for flere end 10 personer.

Reglerne ophævet Reglerne i PSL § 4, stk. 1, nr. 12 er ophævet ved lov nr. 425 af d. 6. juni 2005, jf. lovens § 11, nr. 1. Ophævelsen har virkning for indkomst fra en virksomhed eller en del af en virksomhed, som skatteyderen erhverver i indkomståret 2006 eller senere indkomstår, jf. lovens § 18, stk. 3. Se nedenfor om overgangsreglerne. Om de hidtidige regler henvises til LV 2005-3, E.F.1.4 og E.F.1.5. Se tillige E.F.1.8.om indkomstopgørelsen for anparts-og udlejningsvirksomheder.

Overgangsregler Hvis skatteyderen i indkomståret 2005 eller tidligere indkomstår har erhvervet en virksomhed, hvorfra indkomsten for indkomståret 2005 eller tidligere indkomstår er omfattet af PSL § 4, stk. 1, nr. 12, kan skatteyderen i forbindelse med selvangivelsen for indkomståret 2006 eller senere indkomstår tilkendegive, at de hidtidige regler i PSL § 4, stk. 1, nr. 12, skal finde anvendelse for virksomheden fra og med det pågældende indkomstår, jf. den nævnte lovs § 18, stk. 4. Hvis en skatteyder i indkomståret 2005 eller tidligere indkomstår har erhvervet en virksomhed, hvorfra indkomsten i 2006 eller senere indkomstår bliver omfattet af PSL § 4, stk. 1, nr. 12, som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 772 af d. 29. august 2003 (PSL), kan skatteyderen i forbindelse med selvangivelsen for det pågældende indkomstår tilkendegive, at de hidtidige regler i PSL § 4, stk. 1, nr. 12, skal finde anvendelse for virksomheden fra og med det pågældende indkomstår, jf. den nævnte lovs § 18, stk. 5. I lovens § 18, stk. 6, er der givet regler om virksomhed, der erhverves ved arv eller gave.

 

For fast ejendom m.v. erhvervet før den 30. april 1992 (jf. lov nr. 364 af 6. juni 1991 om ændring af forskellige skattelove § 1, nr.1) kan Skatterådet tillade, at reglen i nr. 12 om udlejning af afskrivningsberettiget fast ejendom og inventar heri gennem en anden virksomhed for flere end 10 personer ikke skal anvendes, når det efter rådets skøn må anses for godtgjort, at udlejningen ikke udgør en del af en fælles udlejning for ejerne. 

Om driftsmidler og skibe, se afsnit E.F.1.6.

Dispensationen gives til de enkelte ejere (personer), ikke til administratoren. Det er derfor den enkelte ejer af en udlejningsvirksomhed, der skal anmode Skatterådet om dispensation fra bestemmelsen.

Efter den hidtidige regel i PSL § 4, stk. 6, kan Skatterådet tillade, at reglen i § 4, stk. 1, nr. 12, 1. pkt., om udlejning gennem en anden virksomhed for flere end 10 personer ikke skal anvendes, når det efter Rådets skøn må anses for godtgjort, at udlejningen ikke udgør en del af en fælles udlejning for ejerne, og omstændighederne i øvrigt taler derfor. Adgangen til dispensation gælder for ejendomme (anparter), erhvervet fra og med d.30.april 1992. Reglen i PSL § 4, stk. 6 ophæves ved lov nr. 425 af d. 6. juni 2005 om ændring af forskellige skattelove, jf. lovens § 11, nr. 2, og § 18, stk. 3. Ophævelsen har virkning for indkomst fra en virksomhed eller en del af en virksomhed, som skatteyderen erhverver i indkomståret 2006 eller senere indkomstår. Om ophævelse af reglen i PSL § 4, stk. 1, nr. 12, se ovenfor under E.F.1.4.

Omstændighederne i øvrigtOmstændigheder, der taler for dispensation, kan være, at det ikke drejer sig om passive investorer, men om personer der selv tager initiativet til erhvervelsen af aktivet.

Udbydes der derimod et investeringsprojekt for passive investorer, således at skattemæssige overvejelser må antages at have en væsentlig betydning for anskaffelsen, vil der ikke blive givet dispensation. Se TfS 1992,492, TSS. Det blev ikke tillagt betydning, at der var tale om lokale investorer, SKM2003.319.LR.

I vurderingen kan indgå, om der er tale om et sale and lease back-arrangement.

Ved et sale and lease back arrangement sælger ejeren ejendommen m.v. til en anden, der herefter lejer ejendommen tilbage til sælgeren.

Det kan ligeledes tale for nægtelse af dispensation, hvis udlejning af aktivet sker til en lejer, hvor ejeren (udlejeren) har en bestemmende indflydelse på lejerens handlemåde.

Ligningsrådet har meddelt dispensation i tilfælde, hvor ejernes udlejning, efter Ligningsrådets skøn, ud fra en samlet helhedsbedømmelse af de faktiske omstændigheder ikke havde karakter af at være et investeringsprojekt for passive investorer, hvor skattemæssige overvejelser må antages at have en væsentlig betydning for anskaffelsen, TfS 1997,616 LR og TfS 1999, 450 LR med kommentar.

Dispensation gives til de enkelte ejere, ikke til administratoren.

Dispensationer efter disse regler adskiller sig i princippet ikke fra andre dispensationer meddelt af Ligningsrådet (fra d. 1. november 2005 Skatterådet).

Om der foreligger fælles udlejning for flere personers udlejningsvirksomhed efter den hidtidige bestemmelse i nr. 12, beror ofte på flere momenter, der enkeltvis ikke er afgørende. Afgørelsen beror på en samlet vurdering af de konkrete forhold.

Udlejningen  gennem en anden virksomhed for flere end 10 personer er omfattet af nr. 12, 1. pkt., med mindre Skatterådet dispenserer fra bestemmelsen.

Rådets afgørelse er dog ikke bindende for hverken den skattepligtige eller told-og skatteforvaltningen, når udlejningsforholdene efterfølgende har ændret sig. Ændringer i ejerkreds og administrationsaftale mv. kan medføre, at der på ny skal ansøges om dispensation for fælles udlejning.