Lønindtægt på skibe og luftfartøjerLønindtægt, der indtjenes om bord på skibe og luftfartøjer med hjemsted her i landet, vil være begrænset skattepligtig efter KSL § 2, stk. 2. Det er uden betydning for skattepligten, om retten til indkomsten eller vederlaget er erhvervet efter ophør af arbejdet her i landet. 

Bestemmelsen omfatter alle former for vederlag, herunder alle former for skattepligtige personalegoder.

Et luftfartøj/skib har hjemsted i Danmark, når det er registreret her. Selvom luftfartøjet/skibet er registreret med hjemsted i udlandet, herunder Færøerne og Grønland, anses luftfartøjet/skibet for at have hjemsted i Danmark, hvis det uden besætning ("bare boat") overtages til befragtning af eller sælges til en dansk virksomhed. Det samme gælder, hvis et danskejet luftfartøj/skib med dansk besætning bliver registreret i udlandet, medmindre der er tale om, at luftfartøjet/skibet uden besætning er overtaget til befragtning af en udenlandsk virksomhed.

Omvendt vil et luftfartøj/skib, der er registreret med hjemsted i Danmark, ikke have hjemsted her, hvis luftfartøjet/skibet uden besætning er overtaget til befragtning af en udenlandsk virksomhed.

Betingelsen for, at et luftfartøj/skib er overtaget uden besætning, er, at der med luftfartøjet/skibet ikke medfølger personer, der er i et ansættelsesforhold til bortforpagteren.

I bestemmelsen er det for skibs- og flybesætningers vedkommende præsiceret, at skattepligten udover vederlag for arbejde ombord på danske skibe og fly også omfatter vederlag for arbejde udført i tilknytning til besætningsmedlemmets primære opgaver ombord på dansk skib eller dansk fly. Som eksempel kan nævnes en flybesætnings opgaver på landjorden i tilknytning til arbejdet ombord.

SKM2006.483.HR vedrørte to piloter, der havde lønindtægt fra fly med hjemsted i Danmark. Kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra a, om skattepligt til Danmark for arbejde udført om bord på et luftfartøj med hjemsted her i landet skulle på baggrund af bestemmelsens forarbejder - og navnlig sammenhængen med litra j om arbejde udført om bord på skibe med hjemsted her i landet - forstås således, at der skal ske en funktionel afgrænsning, således at skattepligten omfatter vederlag til et besætningsmedlem både for tjenesteopgaver, som udføres om bord på et fly med hjemsted i Danmark, og tjenesteopgaver, der udføres på landjorden, men i tilknytning til besætningsmedlemmets primære tjenesteopgaver om bord på flyet.

Højesteret fandt ikke, at den omstændighed, at Skatteministeriet (ved en fejl) ikke havde indbragt en tidligere landsskatteretskendelse (TfS 1998, nr. 548) for domstolene, indebar, at ministeriet - der inden for rimelig tid offentligt tilkendegav, at man ikke var enig i afgørelsen - var bundet af den tidligere kendelse.

 

Skatteministeriet, Departementet, har i en sag vedrørende en i Monaco bosat pilot, der var ansat i SAS's danske afdeling, hvor han fløj i international trafik, udtalt, at vederlag for arbejde på de dansk registrerede fly skal beskattes i Danmark, jf. TfS 1993, 475 DEP.

Særligt vedrørende skibe Søfolk der sejler uden for Danmark kan være begrænset skattepligtige jf. KSL § 2, stk. 2. Såfremt skibet kan defineres som et dansk skib uden for begrænset fart i henhold til § 2 i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk  medfører samme lovs § 9, at den begrænsede skattepligt afgøres med en bruttobeskatning på 30 pct. af A-indkomst omfattet af KSL § 43, stk. 1, herunder fratrædelsesgodtgørelser mv. omfattet af LL § 7 U, se afsnit A.B.3. Er der tale om vederlag for arbejde udført om bord på et dansk skib indregistreret i DIS, skal begrænset skattepligtige ikke betale skat af vederlag, der er A-indkomst efter KSL § 43, stk. 1, jf. lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk § 5, stk. 2. Dette gælder således også ydelser omfattet af LL § 7 U.