Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2013.920.SKAT-Genoptagelse som følge af Kommissionens åbningsskrivelse om personfradrag og fri bevægelighed - styresignal23-12-13Udenlandsk indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberStyresignal
SKM2013.919.SRSolcelleanlæg - kapacitetsgrænse efter afskrivningslovens § 5 C17-12-13VirksomhederBindende svar
SKM2013.918.SKATMomsgrundlaget ved affaldsbehandling af biler20-12-13MomsgrundlagStyresignal
SKM2013.917.SKATOphævelse af tidligere udsendte SKAT-meddelelser vedrørende henstand med indregnet restskat.19-12-13Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
SKM2013.916.SRSolcelleanlæg, afskrivning - tagudgifter, der ikke kan tillægges afskrivningsgrundlaget17-12-13Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2013.915.SRVærdiansættelse af salgssum - kraftvarmeværk17-12-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.914.SRArbejdsudleje - støbningsopgave permanent outsourcet22-10-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.913.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse06-11-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.912.BRKlage til Landsskatteretten - afvisning09-12-13VirksomhederDom
SKM2013.911.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - interne kloak- og fjernvarmeforsyningsledninger09-12-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.910.BREkstraordinær skatteansættelse - reaktionsfrist - Projekt Money Transfer04-12-13Personlig indkomstDom
SKM2013.909.SRÅrsomvurdering, grundværdi17-12-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.908.BRGældseftergivelse - gavemiljø04-12-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2013.907.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv. for 201305-12-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2013.906.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8 og 9 for 201405-12-13SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2013.905.SKATPraksisændring - modregning af tab på visse aktiebaserede finansielle kontrakter i gevinst ved afståelse af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked19-12-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
SKM2013.904.SRBeskatning af tegningsretter tildelt efter LL § 7H og udnyttet i forbindelse med børsnotering22-10-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.903.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - opsparet beløb - skattefrie erstatninger - opsparing25-11-13Personlig indkomstDom
SKM2013.902.SRBeskatningstidspunkt for Restricted Stock Units22-10-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.901.SRVærdiansættelse af aktier og tegningsretter til medarbejdere22-11-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.900.SRFradrag for renteudgifter for medlemmer af ejerforening22-10-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.899.SRFast driftssted for udenlandske investorer i K/S22-10-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.898.SROmberegnet grundværdi17-12-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.897.SREntreprise - igangværende arbejder19-12-13VirksomhederBindende svar
SKM2013.896.SROmberegnet grundværdi17-12-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.895.SRForskerskatteordningen - minimumsløn - barselsorlov22-10-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.894.SRArbejdstøj finasiering ved lønomlægning og fradrag for moms af indkøbt arbejdstøj22-10-13Fradrag + Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.893.SRLønsumsafgift - casinodrift12-11-13LønsumsbegrebetBindende svar
SKM2013.892.SRSundhedsydelser som personalegode24-09-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.891.SKATPræcisering af praksis på området med energiafgift af energiforbruget til køling - styresignal18-12-13Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2013.890.BRRegistreringsafgift - parallelimport - hæftelse18-11-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.889.ØLRFri bil - hovedanpartshaver - forlænget ligningsfrist - domstolsprøvelse09-12-13Personlig indkomstDom
SKM2013.888.VLRFri bil - hovedaktionær - forlænget ligningsfrist05-12-13Personlig indkomstDom
SKM2013.887.BREjendomsavance - landbrugsejendom - fordeling overdragelsessum - forventningsprincippet21-11-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.886.SRVurderingstidspunktet for 10 pct.'s grænsen i LL § 7H22-10-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.885.SRBeskatningstidspunkt for Restricted Stock Units21-05-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.884.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende for 201416-12-13Fradrag og afskrivninger + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2013.883.LSRForrentning ved tilbagebetaling af beløb indbetalt som afgift af ansvarsforsikring27-11-13Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringerAfgørelse
SKM2013.882.SKATGodtgørelse af NOx-afgift, uhjemlet frist for ansøgning, genoptagelse af tidligere afslag og fremtidigt regelgrundlag og praksis - Styresignal13-12-13Miljøafgifter + Energi og kuldioxid + Generelt om punktafgifterStyresignal
SKM2013.881.BRMoms - fradragsret - dokumentation - fakturakrav - udførsel08-11-13Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserDom
SKM2013.880.BRErhvervsmæssig virksomhed - stutteri - underskud - syn og skøn06-11-13VirksomhederDom
SKM2013.879.HREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - stianlæg - parkeringsplads - stikledninger06-12-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.878.ØLRStraffesag - skattesvig - honorarindtægter fra Guernsey - udmåling af tillægsbøde - medvirken til opklaring23-08-13StrafDom
SKM2013.877.VLRStraffesag - indførsel af øl - videresalg - ikke pant og afgiftsberigtiget - overtrædelse af colalovgivningen25-09-13StrafDom
SKM2013.876.ØLRStraffesag - toldlovgivning - deklarering af kontantbeløb - 40.000 euro05-09-13StrafDom
SKM2013.875.ØLRStraffesag - registreringsafgift - kørsel med prøveplader - bil tilhørende bror - sammenhæng til tidligere straffe - ikke ligeartet kriminalitet14-08-13StrafDom
SKM2013.874.ØLRStraffesag - toldlovgivning - deklarering af kontantbeløb - 61.000 euro13-08-13StrafDom
SKM2013.873.ØLRAfgiftspligt - øl- og vinafgiftsloven - ginseng tonikum29-10-13Øl, vin, spiritus og mineralvandDom
SKM2013.872.SRLønmodtager - Selvstændig erhvervsdrivende - Læge12-11-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.871.ØLRFraflytningsbeskatning - aktier - henstandssaldo - hovedaktionærnedslag18-04-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2013.870.SROPP-projekt - ejerskab - forudbetaling - afskrivning på bygninger - momsfrit salg af bygninger12-11-13Momsfritagelse og -godtgørelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2013.869.BRErstatningsansvar - fejlagtig afgørelse27-11-13UdlægDom
SKM2013.868.SRMomsfritagelse af global crowdfunding12-11-13Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2013.867.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyningsanlæg - hovedanlæg29-11-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.866.BRNulstilling - A-skat m.v. - tidligere direktør og anpartshaver30-10-13Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
SKM2013.865.ØLRKonkursbegæring - klarhedskriteriet - krav til fordringen - restanceopgørelse01-07-13Betalingsstandsning og konkursKendelse
SKM2013.864.VLRUdlæg - krav på forsikringssum - ejerforhold - udlægsgenstande - anmodning om beskikkelse af forsvarer30-08-13UdlægKendelse
SKM2013.863.ØLRUdlæg - kontant beholdning - passagersæde i bil - formodningsregel25-05-13UdlægKendelse
SKM2013.862.HREjendomsvurdering - grundværdi - ekstrafundering - andelsboligforening03-12-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.861.VLRUdlæg - ejerforhold - formodningsregel - ejendom og B&O udstyr - sagsomkostninger08-11-13UdlægKendelse
SKM2013.860.SRMoms på salg af jordareal - optionsaftale12-11-13ByggeriBindende svar
SKM2013.859.SRSplitleasingordning - lystbåd12-11-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.858.ØLRTilskud datterselskab - fradrag - tab på fordring04-11-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + SelskabsbeskatningDom
SKM2013.857.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - salg af ejendomme - manglende angivelse af A-skat - udmåling af tillægsbøde - erstatningsansvar19-06-13StrafDom
SKM2013.856.HRArbejdslegater fra Statens Kunstfond - beskatning03-12-13Personlig indkomstDom
SKM2013.855.BRNæring - fast ejendom - afsmitning - hurtige salg - sommerhuse11-11-13Personlig indkomstDom
SKM2013.854.BRFri bil - gulpladebil - rådighed - moms ikke afløftet - betalt privatbenyttelsesafgift18-11-13VirksomhederDom
SKM2013.853.BRSyn og skøn - formulering af henvendelse til forslagsstiller - egnet syns- og skønsmand15-11-13Processuelle bestemmelser + VirksomhederKendelse
SKM2013.852.VLRStraffesag - skattesvig - erhvervsvirksomhed - ikke indgivet selvangivelse - stråmand23-05-13StrafDom
SKM2013.851.SRSamarbejde mellem gårdanlæg var ikke omfattet af momsloven § 13, stk. 1, nr. 1912-11-13Andet om momsBindende svar
SKM2013.850.VLRGrænsehandelskoncept - administrativ praksis - forventning - passivitet30-08-13MomspligtDom
SKM2013.849.SRMomsfritagen kursusvirksomhed - virksomheder og institutioner12-11-13Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2013.848.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8 og 9 for 201420-11-13SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2013.847.ØLREjendomsvurdering - fordeling nedslag - grundværdi eller bygningsværdi - sagsbehandlingen20-11-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.846.BREkstraordinær genoptagelse - moms - direkte følge af ændring - særlige omstændigheder14-11-13Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2013.845.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg12-11-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.844.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyningsanlæg - hovedanlæg05-11-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.843.SRSkattefri fusion - anvendelse af underskud12-11-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.842.SRSolcelleanlæg - skole - skattepligt12-11-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.841.HREjendomssalg - selskab til hovedanpartshaver - handelsværdi - vurderet som ikke-fri - udlejning til familie - maskeret udlodning27-11-13Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + EjendomsvurderingDom
SKM2013.840.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kørebaneafsnit - kloakforsyningsanlæg31-10-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.839.SRMoms af salg af fast ejendom efter ombygning og ved nybyggeri12-11-13ByggeriBindende svar
SKM2013.838.BRMoms- og afgiftstilsvar - hotel- og restaurationsvirksomhed samt landbrugsvirksomhed30-08-13Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseDom
SKM2013.837.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv. for 201325-11-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2013.836.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201420-11-13SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2013.835.SKATAmortisationsrenten for 201420-11-13Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
SKM2013.834.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 201420-11-13SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2013.833.HREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - jordarbejder - syn og skøn22-11-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.832.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - udeholdt omsætning - tilståelsessag25-09-13StrafDom
SKM2013.831.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 201421-11-13Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
SKM2013.830.BRMomstilsvar - hotel- og restaurationsvirksomhed30-08-13Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseDom
SKM2013.829.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyningsledninger - dokumentation08-11-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.828.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - parkeringsareal29-10-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.827.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - privatejet kloaknet - dokumentation24-10-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.826.SRUdbetaling af jubilæumsgratiale12-11-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.825.SRMoms levering af ydelser - Salg af licenser til fotografier22-10-13Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2013.824.SRMoms af salg af areal anvendt til havnevirksomheden22-10-13ByggeriBindende svar
SKM2013.823.BRMaskeret udlodning - hovedaktionærs udgifter - køberet - honorarindtægt30-10-13Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2013.822.SRPvc-afgift - ingen afgift ved import af kabelskrot12-11-13MiljøafgifterBindende svar
SKM2013.821.SRSamarbejde om it-system var ikke momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1924-09-13Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2013.820.BREkstraordinær genoptagelse - afvisning - overskridelse af søgsmålsfrist11-11-13Når man ønsker en sag genoptaget + Når man vil klageDom
SKM2013.819.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyningsledninger04-11-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.818.SKATPraksisændring - husstandsvindmøller og solcelleanlæg - styresignal22-11-13MomspligtStyresignal
SKM2013.817.SRSkattefri fusion - underskud12-11-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.816.SRSkifte af uskiftet bo når længstlevende ægtefælle er i live - boslod afgørende for boets skattefritagelse19-11-13DødsboerBindende svar
SKM2013.815.SRSkifte af uskiftet bo når længstlevende ægtefælle er i live - boslod afgørende for boets skattefritagelse19-11-13DødsboerBindende svar
SKM2013.814.SRSkifte af uskiftet bo ved længstlevende ægtefælles død - boslod afgørende for boets skattefritagelse18-11-13DødsboerBindende svar
SKM2013.813.SRSkifte af uskiftet bo ved længstlevende ægtefælles død - boslod afgørende for boets skattefritagelse15-11-13DødsboerBindende svar
SKM2013.812.SKATAftale mellem formanden for Skatterådet og direktøren for SKAT om sager som skal forelægges for Skatterådet18-11-13Politikker og retningslinierSKAT-meddelelse
SKM2013.811.SRKvalifikation af irakisk LLC og skattefri udbytte12-11-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.810.SRMoms - Salg af pakkerejser til datterselskab27-08-13Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2013.809.SRUdtrædelsesvederlag - momspligt27-08-13Momspligt + MomsgrundlagBindende svar
SKM2013.808.SRSelskabs salg af byggemodnede grunde er momspligtigt24-09-13ByggeriBindende svar
SKM2013.807.ØLRStraffesag - skattesvig - ikke selvangivet underholdsbidrag01-10-13StrafDom
SKM2013.806.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - internt kloak- og vejanlæg28-10-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.805.ØLRMoms af forudbetalinger - nægtelse af momsfradrag08-11-13Fradrag + MomsgrundlagDom
SKM2013.804.BREkstraordinær genoptagelse - underkendelse hidtidig praksis - opgørelsesmetode ved salg - særlige omstændigheder - klagemulighed ikke udnyttet01-10-13Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2013.803.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Væsentlig beløbsmæssig afvigelse22-10-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.802.VLRStraffesag - skatte- og momsunddragelse - byggevirksomhed - ingen bogføring - bedrageri22-01-13StrafDom
SKM2013.801.SKATLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201412-11-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2013.800.SKATVejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 201312-11-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2013.799.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 201412-11-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2013.798.LSRTab vedrørende finansielle kontrakter kan fratrækkes kulbrinteindkomsten01-10-13SelskabsbeskatningKendelse
SKM2013.797.SRUnderskudsfremførsel - "tomt" selskab22-10-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.796.BRDriftsomkostninger - opførelse og renovering af ejendomme - skærpet bevisbyrde - udaterede fakturaer - kopier - betaling ikke dokumenteret22-10-13VirksomhederDom
SKM2013.795.SRGenopførsel af beskadiget ejendom, tidsmæssige betingelser for genanbringelse ved udbetaling af en erstatningssum.22-10-13EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2013.794.SRÅbenbart ulovlig skatteankenævnsafgørelse - seniornedslag24-09-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2013.793.HRInvestering i amerikanske olie- og gasrettigheder - "working interests" - praksisændring - tilbagevirkende kraft04-11-13Fradrag og afskrivninger + VirksomhederDom
SKM2013.792.BRMoms - genoptagelse af landsskatteretskendelse29-10-13Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + MomsgrundlagDom
SKM2013.791.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - forsyningsanlæg - hovedanlæg21-10-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.790.SRPartnerselskab - fradragskonto - forøgelse af hæftelsen ved konvertering af gæld til egenkapital - opløsning af partnerselskabet ved skattefri fusion af kommanditisten og komplementaren25-06-13Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2013.789.SRFransk helårsejendom anvendt som sommerbolig - overdragelse efter franske regler om donation partage og efterfølgende indskud i et Société Civile Immobilière (SCI) - administrativ praksis - arv22-10-13EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2013.788.ØLRRegistreringsafgift05-11-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.787.VLRSkønsmæssig forhøjelse - nedbrændt gård - indboopgørelse - privatforbrug25-10-13Virksomheder + Personlig indkomstDom
SKM2013.786.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - eksternt vejanlæg17-10-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.785.SRSolcelleanlæg og tagudgifter, der ikke kan tillægges afskrivningsgrundlaget22-10-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.784.SRArbejdsudleje - outsourcing af montageopgave22-10-13Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2013.783.SRArbejdsudleje - medarbejdere udlejet til dansk datterselskab05-11-13Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2013.782.ØLRMoms- og afgiftstilsvar - skønsmæssig fastsættelse28-10-13Generelt om punktafgifter + Fradrag + MomsgrundlagDom
SKM2013.781.SKATJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer for aktier og anparter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked05-11-13Dødsboer + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Arv og gaverSKAT-meddelelse
SKM2013.780.BRUdgifter afholdt af selskab - hovedaktionær - maskeret udbytte - yderligere løn08-10-13Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2013.779.HRAktieavance - substitutionsprincippet - misligholdelse af aktiekøbsaftale - erstatning17-09-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2013.778.SREjendomsavancebeskatning - deponering af forurenet jord22-10-13EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2013.777.SRHusbåde - afskrivning22-10-13Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2013.776.SRFastlæggelse af det reducerede momsgrundlag efter momslovens § 3022-10-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + MomsgrundlagBindende svar
SKM2013.775.ØLRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - regnskabskrav ej opfyldt - virksomhedsordningen17-10-13Virksomheder + Momsgrundlag + Personlig indkomstDom
SKM2013.774.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - internt vejanlæg - intern kloakforsyning - landinspektør24-09-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.773.LSRHenstand med indsendelse af selvangivelse i forbindelse med fængselsdom02-08-13Indberetning, regulering og efterangivelseAfgørelse
SKM2013.772.LSRFradrag for tab på Valutaswap19-09-13Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2013.771.SREkspropriation - jordfordeling22-10-13EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2013.770.LSROmkostningsgodtgørelse -syn og skøn ved skatteankenævn04-07-13Når man vil klageKendelse
SKM2013.769.LSRFradrag for tab på valutaterminskontrakter03-09-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenKendelse
SKM2013.768.LSRBindende svar - Kan udgifter fratrækkes afståelsessummen i forbindelse med avanceopgørelse29-08-12EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2013.767.LSRGenoptagelse af skatteansættelse med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud15-10-13Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenKendelse
SKM2013.766.SRMoms - leasingaftale med forsikring af leasinggenstand22-10-13MomsgrundlagBindende svar
SKM2013.765.SRAktier - Optaget til handel - Reguleret marked - Afnotering22-10-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.764.SRUdenlandsk trust - transparent - arv fra et bo, der behandles i udlandet22-10-13Arv og gaverBindende svar
SKM2013.763.SRSkattefri aktieombytning uden tilladelse22-10-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.762.SRFast driftssted - dansk bosat medarbejder24-09-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.761.SRSuccession - skattefri ophørsspaltning24-09-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.760.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - intern kloakforsyning - intern varmeforsyning15-10-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.759.BREjendomsvurdering - ejendomsværdi - værdiansættelse - skønsudøvelse07-10-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.758.BRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - skøn på grundlag af z-boner - salg slik og chokolade02-10-13Virksomheder + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2013.757.VLRSkønsmæssig ansættelse - skat - negativt privatforbrug - lån - grundlag for skøn24-10-13Personlig indkomstDom
SKM2013.756.SRMoms på salg af fast ejendom22-10-13ByggeriBindende svar
SKM2013.755.HREjendomsvurdering - genoptagelse - årsregulering - grundværdi - fradrag for forbedringer17-10-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.754.BREjendomsavance - fradrag for forbedringer - dokumentation - arbejde udført af bror03-10-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.753.SRGodtgørelse af elafgift af elektricitet anvendt til drift af serverfaciliteter22-10-13Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2013.752.SRNedsat elvarmesats for forbrug, der overstiger 4.000 kWh pr. bolig pr. år i elopvarmede helårsboliger i ejerforening med én fælles elmåler for jordvarmeanlæg22-10-13Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2013.751.ØLRFormalia - partshøring - forskerskatteordningen - vederlagskrav21-10-13Personlig indkomstDom
SKM2013.750.VLRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. polske håndværkere - arbejdsudleje eller entreprise - hæftelse21-10-13Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2013.749.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2003, 1. oktober 2004, pr. 1. oktober 2005 og pr. 1. oktober 2006, grundværdi ansat for højt22-10-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.748.VLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - negativt privatforbrug - salg af indbo - låneoptagelse21-10-13Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + VirksomhederDom
SKM2013.747.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, pr. 1. oktober 2005 og pr. 1. oktober 2007, grundværdi ansat for højt22-10-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.746.SKATRenten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 201424-10-13Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
SKM2013.745.ØLRErhvervsmæssig virksomhed - fradrag for underskud - rejsebureauvirksomhed16-10-13VirksomhederDom
SKM2013.744.ØLRSkønsmæssig ansættelse - virksomhedsoverskud - negativt privatforbrug - biludlejning16-10-13Virksomheder + Personlig indkomstDom
SKM2013.743.SRArbejdsudleje - malerarbejde ikke anset for outsourcet på mere permanent basis24-09-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.742.SRArbejdsudleje - sammensat ydelse24-09-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.741.ØLRUdenlandsk fond - selvstændig skattesubjekt08-10-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2013.740.SRBeskatning af frit logi22-10-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.739.ØLREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - psykisk sygdom - reaktionsfrist18-10-13VirksomhederDom
SKM2013.738.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi22-10-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.737.ØLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - private udgifter14-10-13VirksomhederDom
SKM2013.736.BREjendomsværdiskat - udflytning - el- og vandforbrug25-09-13EjendomsværdiskatDom
SKM2013.735.SRBindende svar - ja til at foretage fordelingen af forbrugt elektricitet forholdsmæssigt efter en bestemt fordelingsnøgle24-09-13MiljøafgifterBindende svar
SKM2013.734.SKATListe over anerkendte flyselskaber22-10-13Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2013.733.SROPP-projekt - psykiatrisk hospital24-09-13Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2013.732.SRMomsfritagelse af en sparekasses døgnboksservice24-09-13Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2013.731.HROmkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand til sagsbehandling - efter medhold om genoptagelse10-10-13Når man vil klageDom
SKM2013.730.VLRIndeholdelsespligt - arbejdsudleje eller entreprisekontrakter - østeuropæiske gartneriarbejdere - hæftelse07-10-13Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverens særlige pligter + Indeholdelses- og registreringspligtDom
SKM2013.729.SRTilflytning - Indgangsværdi af anparter - Overdragelse af anparter27-08-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.728.BREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse - grundlag for forelæggelse for Skatteråd17-09-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.727.ØLRKommanditister - opgørelse af fradragskonto25-09-13Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.726.VLRTilskudsbeskatning - værdiansættelse - aktier - interesseforbundne - syn og skøn11-07-13SelskabsbeskatningDom
SKM2013.725.VLRStraffesag - omfakturering - mulighed for skatte- og momsunddragelse - medvirken09-09-13StrafDom
SKM2013.724.VLRSkæringsdag ved rekonstruktion20-09-13Betalingsstandsning og konkursKendelse
SKM2013.723.SRMomspligtigt salg af byggegrund samt tinglysningsafgift24-09-13Tinglysningsafgift + ByggeriBindende svar
SKM2013.722.SRArbejdsudleje - installationsydelser med elevatoranlæg integreret i spørgers virksomhed27-08-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.721.SRArbejdsudleje - opgaver med facadeisolering outsourcet24-09-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.720.SRGrænsehandelskoncept - salg af kolonialvarer fra Tyskland via online-handelskoncept24-09-13Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2013.719.SRUdetillæg24-09-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.718.SRArbejdsudleje - vedligeholdelse af produktionsapparat24-09-13Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2013.717.SRLikvidation af minimusbeskattet investeringsinstitut24-09-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.716.SRKapitalafkastsatsen for 2013 - bagud forskudt indkomstår. Bemærkninger til SKM2013.209.SKAT og SKM.2013.664.SKAT07-10-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
SKM2013.715.SKATGenoptagelse af skatteansættelser som følge af Østre Landsrets dom SKM2012.732.ØLR og LSR-kendelse af 19. februar 2013 (j.nr. 12-0238468) - skattepligt ved tilflytning, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1 - 180-dages-reglen og arbejde her i landet09-10-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberStyresignal
SKM2013.714.SKATArbejdsudleje - præcisering af praksis for arbejdsudleje inden for transporterhvervet - styresignal09-10-13Udenlandsk arbejdskraftStyresignal
SKM2013.713.SKATMoms - dokumentationskrav i forbindelse med EU-handel - tilbagekaldelse af styresignal07-10-13Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2013.712.SREkspropriation - frivillig aftale - ulempeerstatning27-08-13EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2013.711.SRMoms - Udlejning af fast ejendom / tilrådighedsstillelse af sportsfaciliteter24-09-13MomspligtBindende svar
SKM2013.710.SRVindmølle - udskiftning - erhvervsmæssig anvendelse24-09-13VirksomhederBindende svar
SKM2013.709.SRUdlån fra aktionærer til selskab - gæld - fradrag for renteudgifter24-09-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.708.SRBetalingspligt af moms ved køb af vare i Spanien24-09-13Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2013.707.SRBetalingspligt af moms ved køb af vare i Spanien24-09-13Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2013.706.SRMoms af kurser i køreteknik24-09-13Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2013.705.SRSkattefri udbetalinger fra Tyskland til Thalidomid-ofre24-09-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.704.SRModerselskab i USA - Check the box - partnership24-09-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.703.SRFradragsret - byggeri for fremmed regning24-09-13FradragBindende svar
SKM2013.702.SRArbejdsudleje - totalentreprenør24-09-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.701.SRSolcelleanlæg ikke forhøjet afskrivningsgrundlag24-09-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.700.HRBegrænset skattepligt - aktievederlag - arbejde udført her i landet - udnyttelse af aktiekøberetter29-08-13Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2013.699.HRTab på fordring - opgørelsesprincipper ved gældskonvertering28-06-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + SelskabsbeskatningDom
SKM2013.698.LSRBanks pligt til udlevering af kontooplysninger10-09-13Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revisionKendelse
SKM2013.697.BRAfvisning - klageinstans oversprunget24-09-13Når man vil klageDom
SKM2013.696.ØLRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - tilsidesættelse regnskabsgrundlag - indsættelser på privat konto20-09-13Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + VirksomhederDom
SKM2013.695.SRPensionsafkastbeskatningslovens § 4a - udbetalinger fra pensionskassens egenkapital24-09-13Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2013.694.BRRette indkomstmodtager - læge - privathospital - lønmodtagerindkomst , erhvervsindkomst eller selskabsindkomst20-09-13Selskabsbeskatning + Virksomheder + Personlig indkomstDom
SKM2013.693.SRPantebrevsselskab - tinglysningsafgift - afgiftsnedsættelse24-09-13TinglysningsafgiftBindende svar
SKM2013.692.LSRSpørgsmål vedrørende betaling af moms af undervisning og behandling - bindende svar04-06-13MomspligtKendelse
SKM2013.691.SKATHenstand med indregnede restskatter30-09-13Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + Afdragsordninger og henstandStyresignal
SKM2013.690.LSRKlage over SKATs modregning i overskydende skat18-07-13Modregning og transportAfgørelse
SKM2013.689.LSRAnmodning om eftergivelse af studiegæld06-06-13Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
SKM2013.688.LSRHenstand i forbindelse med klage - tilladelse til selvangivelsesomvalg18-07-13Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2013.687.LSRAnmodning om eftergivelse af studiegæld26-03-13Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
SKM2013.686.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006, den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi bortfalder24-09-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.685.SRPartnerselskab - fakturering af a conto-overskudsandel27-08-13VirksomhederBindende svar
SKM2013.684.SRRabatordning til aktionærer anset for udbytte25-06-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.683.LSRBeregning af momsbeløbet ved en forhøjelse af virksomhedens momstilsvar07-08-13Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseKendelse
SKM2013.682.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006, den omberegnede grundværdi ansat for højt.24-09-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.681.SKATForskerskatteordningen - Tidligere ansættelse i samme virksomhed - Rettelse - Den Juridiske Vejledning 2013-2 - Styresignal26-09-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberStyresignal
SKM2013.680.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - eksternt vejanlæg - dokumentation13-09-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.679.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2005, den omberegnede grundværdi ansat for højt24-09-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.678.SRArbejdsudleje - sammensat ydelse ikke integreret i spørgers virksomhed24-09-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.677.SRFrihed for beskatning ved Operation Dagsværk 2013 - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb24-09-13Personlig indkomstAfgørelse
SKM2013.676.BRFri bil - rådighed - stilstandsforsikring - hovedaktionær og direktør - skærpet bevisbyrde17-09-13Personlig indkomstDom
SKM2013.675.LSRAnsættelse af løn og renteindtægter02-09-13Indberetning, regulering og efterangivelseKendelse
SKM2013.674.LSRSpørgsmål om elforbrug er godtgørelsesberettiget30-08-13Energi og kuldioxidKendelse
SKM2013.673.LSRSkattefri kompensation - grøn check30-08-13Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2013.672.LSRAnsøgning om omkostningsgodtgørelse - klient har ikke underskrevet ansøgning03-07-13Når man vil klageAfgørelse
SKM2013.671.ØLRFri bil - gulpladebil - specialindrettet - luksuriøs præg - administrative opgaver18-09-13Personlig indkomstDom
SKM2013.670.ØLRSkønsmæssig ansættelse - taxavirksomhed - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - sorte lønninger17-09-13Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + VirksomhederDom
SKM2013.669.LSRSpørgsmål om fradrag af afgift på indførte varer - bindende svar29-08-13Erhvervsmæssig importKendelse
SKM2013.668.LSRAfslag på genoptagelse af skatteansættelse - rette omkostningsbærer af udgifter08-07-13Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2013.667.ØLRStraffesag - registreringsafgift - afgiftsfritagelse på falsk grundlag - ulovlig brug af prøveplader24-01-13StrafDom
SKM2013.666.LSRHenstand med indregning af restskat - kildeskattelovens § 73 D06-09-13Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2013.665.BRSkønsmæssig ansættelse - vederlag for deltagelse i momssvindel - personlig indkomst eller maskeret udbytte14-08-13Personlig indkomstDom
SKM2013.664.SKATKapitalafkastsatsen for 2013 - bagud forskudt indkomstår - præcisering af SKM2013.544.SKAT20-09-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
SKM2013.663.SRBriller anvendt i forbindelse med markedsføringsaktiviteter27-08-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.662.ØLRStraffesag - registreringsafgift - importerede biler - fiktive fakturaer29-01-13StrafDom
SKM2013.661.BRStraffesag -skatteunddragelse - salg af aktier - indberetning via TastSelv - oplysninger i bemærkningsfelt26-06-13StrafDom
SKM2013.660.VLRStraffesag - moms- og skattesvig - udlejning af arbejdskraft - fiktive fakturaer21-06-13StrafDom
SKM2013.659.SRMoms på kommunes leverance af fast ejendom27-08-13ByggeriBindende svar
SKM2013.658.SRAfskrivninger - en eller flere virksomheder - landbrug - vindmølledrift27-08-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.657.SREkspropriation - varmeforsyningsloven27-08-13EjendomsskatBindende svar
SKM2013.656.SKATStyresignal om visse fejl i Den juridiske vejledning 2013-216-09-13Renter og gebyrer + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Indberetning, regulering og efterangivelse + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtStyresignal
SKM2013.655.ØLRStraffesag - momssvig - salg af erhvervslejligheder - hovedaktionær, direktør og daglig leder11-06-13StrafDom
SKM2013.654.SRVindmøller - landbrug - afskrivning27-08-13Andet om momsBindende svar
SKM2013.653.VLRStraffesag - momssvig - negativ momsangivelse - værdiløst EDB-udstyr - angivet moms før angivelsesfrist13-06-13StrafDom
SKM2013.652.BRSkønsmæssig ansættelse - fradrag for sorte lønninger - betydning af tidligere afgjort straffesag - bevisbyrde28-06-13Virksomheder + SelskabsbeskatningDom
SKM2013.651.ØLRFraflytningsbeskatning - aktier - hovedaktionærnedslag - proces - værneting31-05-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2013.650.SRUdlodning af avance ved salg af enkelte lejligheder i andelsboligforening ikke anset for delvis likvidation27-08-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.649.SRSkattemæssigt hjemsted - primær aktivitet ikke CFC-indkomst - udbyttebeskatning27-08-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.648.VLRStraffesag - skattesvig - kommisionsindtægter - handel med biler - konto i Frankrig10-06-13StrafDom
SKM2013.647.ØLRStraffesag - skatteunddragelse - indsætninger på bankkonti - taksation12-07-13StrafDom
SKM2013.646.SRSkadesforsikringsafgift - vejhjælpsabonnementer27-08-13Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringerBindende svar
SKM2013.645.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, pr 1. oktober 2005 og pr. 1. oktober 2006, grundværdi ansat for højt27-08-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.644.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, pr 1. oktober 2005 og pr. 1. oktober 2006, grundværdi ansat for højt.27-08-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.643.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2005, den omberegnede grundværdi er foretaget uhjemlet27-08-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.642.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt27-08-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.641.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2006, grundværdi ansat for højt11-09-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.640.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2006, grundværdi ansat for højt27-08-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.639.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2006, grundværdi ansat for højt27-08-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.638.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2006, grundværdi ansat for højt27-08-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.637.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2006, grundværdi ansat for højt27-08-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.636.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2006, grundværdi ansat for højt27-08-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.635.ØLRStraffesag - momssvig - manglende indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - handelsselskab25-03-13StrafDom
SKM2013.634.BRKlage til landsskatteretten - behandling i tidligere instanser - ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer09-09-13Når man vil klage + EjendomsvurderingDom
SKM2013.633.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2006, grundværdi ansat for højt27-08-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.632.ØLRSkønsmæssig ansættelse - moms - kiosk20-06-13MomsgrundlagDom
SKM2013.631.ØLRStraffesag - lønmodtager - bonusudbetaling - grov uagtsomhed - erstatningsansvar for unddragne skatter06-06-13StrafDom
SKM2013.630.BRStraffesag - registreringsafgift - udenlandsk bil - danske nummerplader monteret22-08-13StrafDom
SKM2013.629.VLRStraffesag - skatteunddragelse - lønindtægt23-01-13StrafDom
SKM2013.628.HRSkattefri fusion - bortfald af kildeartsbegrænset tab04-09-13SelskabsbeskatningDom
SKM2013.627.BREjendomsavance - kommanditist - investeringsprojekt - handelsomkostninger - dokumentation15-08-13VirksomhederDom
SKM2013.626.SRAktieløn - tildelte optioner - justering af udnyttelseskurs27-08-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.625.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi27-08-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.624.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi27-08-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.623.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi06-09-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.622.SREjendomsværdi - dækningsafgiftspligtig forskelsværdi27-08-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.621.SREjendomsværdi - dækningsafgiftspligtig forskelsværdi27-08-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.620.ØLRInddrivelse - transporterklæring - provenufordeling06-06-13UdlægKendelse
SKM2013.619.SRMoms og Skat ved salg af byggegrunde27-08-13Byggeri + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2013.618.SREjendomsværdi - grundværdi - skov27-08-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.617.BRUdbetalinger fra selskab - løn eller afdrag på tilgodehavende - direktør og hovedanpartshaver - bevisbyrde25-06-13Personlig indkomstDom
SKM2013.616.BRFikseret lejeindtægt - selskab - størrelsen af lejen05-07-13SelskabsbeskatningDom
SKM2013.615.SRGrundværdi - omberegnet grundværdi - kommunal fordeling27-08-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.614.BRFri bil - gulpladebil - betalt privat benyttelsesafgift - hovedanpartshaver og direktør - rådighedsperiode - kontrolaktion17-06-13Personlig indkomstDom
SKM2013.613.ØLRSkønsmæssig ansættelse - rette indkomstmodtager - indsætninger på bankkonto23-08-13Personlig indkomst + VirksomhederDom
SKM2013.612.BRRegistreringsafgift - veterankøretøj - mistet identitet15-08-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.611.SRArbejdsudleje - salg af juletræer og pyntegrønt på rod27-08-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.610.SRKøb og salg af fast ejendom, helårsbolig anvendt som sommerbolig, administrativ praksis, arv27-08-13EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2013.609.SRMoms - etablering af vej mv. - ikke fradrag27-08-13ByggeriBindende svar
SKM2013.608.SRLivsforsikring - overdragelse - forsikringsadministration - overgangsregel25-06-13Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2013.607.SRMomsmæssig behandling af teleydelser, leveringssted, telekort mv.26-06-13Andet om momsBindende svar
SKM2013.606.SRSkattefri affindelsessum til ægtefællebidrag27-08-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.605.SRMomsfritagelse - personbefordring af faldskærmsudspringere27-08-13Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2013.604.SKATManglende indbringelse af to kendelser fra Landsskatteretten02-09-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2013.603.SRMomsfritagelse - udlejning af fast ejendom27-08-13Andet om momsBindende svar
SKM2013.602.SRABL § 19, nedsættelse af kapitalen, dispensation25-06-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.601.SROverdragelse til handelsværdi af aktiver fra et ABL § 19 selskab til et andet ABL § 19 selskab mod betaling i investeringsbeviser25-06-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.600.SRArbejdsudleje - salg af juletræer og pyntegrønt på rod27-08-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.599.SRABL § 19, likvidationsprovenu25-06-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.598.SRMoms, telekort, distributør, distributionsydelser, leveringssted26-06-13Andet om momsBindende svar
SKM2013.597.SRStraksafskrivning i aftaleåret - datterselskabs køb af patentrettigheder - ingen aktuel erhvervsmæssig benyttelse07-08-13Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2013.596.SRFagforening var ikke omfattet af "virksomheder og institutioner" i momsloven § 13, stk. 1, nr. 325-06-13Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2013.595.LSRHenstand i forbindelse med klage - hjemvisning og opsættende virkning13-03-13Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2013.594.LSRAnmodning om tilbagebetaling af elafgift07-08-13Energi og kuldioxidKendelse
SKM2013.593.LSRKlage vedrørende afslag på ansøgning om henstand17-06-13Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2013.592.LSREfteropkrævning af skat på grund af ændret toldtarifkode10-04-13TariferingKendelse
SKM2013.591.LSRMomspligt ved salg af motorcykler og reservedele til udlandet23-05-13MomspligtKendelse
SKM2013.590.LSRFastsættelse af leveringsted og modtager ved grænsehandel14-05-13MomspligtKendelse
SKM2013.589.LSRAnmodning om tilbagebetaling af elafgift07-08-13Energi og kuldioxidKendelse
SKM2013.588.LSRBetaling af arbejdsmarkedsbidrag af et sign-on fee18-04-13Personlig indkomstKendelse
SKM2013.587.LSRAnmodning om genoptagelse af skatteansættelse17-06-13Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2013.586.LSRSpørgsmål vedrørende korrekt punktafgiftsregistrering - afgiftspligtige presenninger16-05-13MiljøafgifterKendelse
SKM2013.585.LSRFradrag for renteudgifter samt formalitetspåstand om bl.a. berettigede forventninger14-05-13Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2013.584.LSRBetaling af restskattetillæg - flytning af ledelsens sæde til udlandet28-06-13VirksomhederAfgørelse
SKM2013.583.LSRForrentning af tilbagebetalte bødebeløb06-12-11Renter og gebyrerAfgørelse
SKM2013.582.SRDansk K/S - transparent enhed25-06-13Selskabsbeskatning + VirksomhederBindende svar
SKM2013.581.SRMomsfritagelse - udenlandsk statsinstitution - indførsel af fly25-06-13Momsfritagelse og -godtgørelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2013.580.HRDriftsomkostninger - fradragstidspunkt hensættelser - flyvedligeholdelse13-08-13Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.579.BRRådighedsbeskatning - sommerhus - hovedanpartshaver - udlandsdansker10-06-13Personlig indkomstDom
SKM2013.578.ØLRStraffesag - registreringsafgift - kørsel i svensk indregistreret bil - bopæl - betinget fængselsstraf22-03-13StrafDom
SKM2013.577.BRRetspleje - henvisning til landsret - sag af principiel karakter - betalingskorrektion07-08-13Virksomheder + Personlig indkomst + SelskabsbeskatningKendelse
SKM2013.575.BRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - prostitution02-07-13VirksomhederDom
SKM2013.574.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - tab på debitorer02-07-13VirksomhederDom
SKM2013.573.BREjendomsavance - parcelhusreglen - to boliger - benyttelse i ejerperiode27-06-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.572.VLRMaskeret udlodning - indsætninger og hævninger på selskabets konto - risiko for tab af regnskabsmateriale12-07-13Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2013.571.BRMoms - reguleringsforpligtelse - salg af fast ejendom03-07-13FradragDom
SKM2013.570.ØLREjendomsavance - landbrugsejendom - stuehusreglen - sammenlægning af ejendomme - ikke selvstændig stuehusværdi02-07-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.569.BRMoms - fradrag - fakturakrav - selvstændig økonomisk virksomhed12-03-12Fradrag + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserDom
SKM2013.568.ØLRRegistreringsafgift - værdiansættelse - import - nyere brugt køretøj - inhabilitet25-06-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.567.VLROpkrævning af kvælstofafgift - skønsmæssig opgørelse12-06-13MiljøafgifterDom
SKM2013.566.BRMoms af forudbetalinger - nægtelse af momsfradrag.07-03-12Fradrag + MomsgrundlagDom
SKM2013.565.ØLRUdeholdt indkomst - lønadministration - indsættelser på bankkonto - rådighed over pengebeløb - manglende objektiv dokumentation12-06-13Personlig indkomstDom
SKM2013.564.SRIndividuel porteføljerådgivning - Fritagelse for moms25-06-13Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtBindende svar
SKM2013.563.SRFormidlingsaftaler om værdipapirhandel - fritagelse for moms25-06-13Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtBindende svar
SKM2013.562.BRArrest - beboelsesejendom - proforma ejerskab10-06-13UdlægDom
SKM2013.561.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - værdistigning - fastsættelse af råjordsværdi17-06-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.560.VLRRegistreringsafgift - eksportgodtgørelse - værdiansættelse - autocamper01-07-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.559.ØLRStraffesag - smugleri - cigaretter - tredjegangsovertrædelse08-04-13StrafDom
SKM2013.558.VLRSambeskatningsindkomst - udtræden - genbeskatning - etableringsudgifter03-10-12Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.557.ØLRDriftsomkostninger - bonus - rådgiverudgifter - salg af selskab11-03-13Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.556.ØLRSkønsmæssig ansættelse af momstilsvar25-06-13MomsgrundlagDom
SKM2013.555.ØLREjendomsavance - næring - påbegyndelse af virksomhed26-11-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.554.BRKapitalfond - opkøb - projektomkostninger - finansieringsudgifter24-10-12Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.553.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - formidling af arbejdskraft - rengøring26-09-12StrafDom
SKM2013.552.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - stisystem - skøn28-06-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.551.ØLRStraffesag - unddragelse af moms, øl- og emballageafgift - påstand om forældelse - EU-regler06-09-11StrafDom
SKM2013.550.VLRSkønsmæssig ansættelse - kioskvirksomhed - udeholdte indtægter - ekstraordinær ansættelse - grov uagtsomhed - begrundelse - skønsudøvelse26-06-13Virksomheder + Personlig indkomst + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2013.549.ØLRKommanditanparter - afståelse - værdiansættelse - gæld12-06-13Personlig indkomst + VirksomhederDom
SKM2013.548.VLRStraffesag - indeholdelse af arbejdsudlejeskat - grundlag - indberetninger fra Polen22-11-12StrafDom
SKM2013.547.SRMomspligt - uvildig formuepleje til investorkunder - investeringer i fonde mv.25-06-13Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2013.546.SRBindende svar - afvisning af spørgsmål om beskatning af påtænkt andelskasse22-07-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.545.SRSkattepligt af erhvervsvirksomhed i Danmark efter flytning til udlandet25-06-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.544.SKATKapitalafkastsatsen for 201424-07-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
SKM2013.543.ØLRSkattepligt - ophør - beboelseskrav - ophold - genanbringelse fortjeneste ejendomssalg25-06-13Virksomheder + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.542.ØLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - negativt privatforbrug - virksomhedsskatteloven24-06-13Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + VirksomhederDom
SKM2013.541.VLRSyn og skøn - indhentning yderligere oplysninger - syn- og skønmands kvalifikationer10-05-13Processuelle bestemmelser + VirksomhederKendelse
SKM2013.540.BRTvangsauktion - ejendom - offentligretlige gebyrer - ejendomsskatter og forbrugsafgifter29-04-13Tvangsauktion + EjendomsskatKendelse
SKM2013.539.ØLRFri bil - rådighed - opmagasinering25-06-13Personlig indkomstDom
SKM2013.538.ØLROvertagelse af eventualskattekrav - likvideret selskab - ny påstand18-06-13SelskabsbeskatningDom
SKM2013.537.ØLRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - hæftelse for A-skat m.v. - uregistreret virksomhed - rette indkomstmodtager - indsætninger på bankkonto19-06-13Personlig indkomst + Momsgrundlag + VirksomhederDom
SKM2013.536.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - parkeringsareal25-06-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.535.ØLRSkønsmæssig ansættelse - goodwill - fordeling personlig virksomhed og selskab21-06-13Selskabsbeskatning + VirksomhederDom
SKM2013.534.HRErhvervsmæssig virksomhed - anerkendt kunstner - underskud15-07-13VirksomhederDom
SKM2013.533.BRMineralvandsafgift - manglende bilag05-06-13Øl, vin, spiritus og mineralvandDom
SKM2013.532.BRMomspligtig virksomhed - sagsomkostninger ophævet19-04-13MomspligtDom
SKM2013.531.BRMomstilsvar - skønsmæssig - uregistreret virksomhed15-05-13MomsgrundlagDom
SKM2013.530.VLRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - grundlag for skøn22-05-13VirksomhederDom
SKM2013.529.BRFri bil - aktionær og direktør - tysk selskab - parkering ved privatadresse - formodning privat kørsel13-06-13Personlig indkomstDom
SKM2013.528.BRFri bil - aktionær og direktør - tysk selskab - parkering ved privatadresse - formodning privat kørsel13-06-13Personlig indkomstDom
SKM2013.527.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - værdistigning - fastsættelse af råjordsværdi18-06-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.526.ØLRFri bil - gulpladebiler - formodningsregel - privat indkøb - kontrolaktion30-05-13Personlig indkomstDom
SKM2013.525.ØLRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - fejl i privatforbrugsberegning - skønsgrundlag04-06-13Personlig indkomst + VirksomhederDom
SKM2013.524.VLRErhvervsmæssig virksomhed - stutteri - underskudsfradrag - syn og skøn29-05-13VirksomhederDom
SKM2013.523.BREjendomsavance - næring - ejendomme udlejet til ferieformål - ejendomme anvendt til egen beboelse07-05-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.522.BREjendomsavance - næring - ejendomme udlejet til ferieformål - ejendomme anvendt til egen beboelse07-05-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.521.BRSyn og skøn - hæftelse for omkostninger - uddybende spørgsmål26-06-13Processuelle bestemmelser + VirksomhederKendelse
SKM2013.520.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloak- og vandledninger - dokumentation ejerskab27-05-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.519.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - ikke beregnet privatforbrug - køb og salg af brugte biler04-06-13VirksomhederDom
SKM2013.518.BREjendomsvurdering - grundværdi - ekstrafundering - skønsudøvelse20-06-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.517.ØLRMomspligt - udlån - privatbanetjenestemænd12-06-13MomspligtDom
SKM2013.516.SKATImportørregistrering og momsregistrering - præcisering af praksis - styresignal19-07-13MomspligtStyresignal
SKM2013.515.SREnterprise - moms - forudbetaling - tilbagebetaling - sagsomkostninger25-06-13Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseBindende svar
SKM2013.514.SRArbejdsudleje25-06-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.513.LSRAfgiftspligtigt produkt i henhold til chokoladeafgiftsloven - bindende svar13-06-13Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teKendelse
SKM2013.512.LSRModregning i overskydende selskabsskat11-01-13Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtAfgørelse
SKM2013.511.LSRSpørgsmål om hvorvidt der kan succederes i ejendomsavance - bindende svar26-06-13EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2013.510.LSROmkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering19-04-13Når man vil klageAfgørelse
SKM2013.509.BRFogedforbud - registreringspligtig virksomhed - sikkerhedsstillelse03-06-13Andet om momsDom
SKM2013.508.BRRegistreringsafgift - hæftelse - senere ejer13-05-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.507.BRRegistreringsafgift - mandskabsvogn - transport af private genstande30-05-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.506.ØLRStraffesag - skattesvig - sort løn - naturalydelser - opsparing på "bog"03-01-13StrafDom
SKM2013.505.HRVirksomhedsordningen - udlån - eget selskab - hævning - praksisændring31-05-13Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
SKM2013.504.BRKommanditist - ejendomsavance- udbyderhonorar11-06-13Virksomheder + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.503.BRIndeholdelsespligt A-skat mv. - arbejdsudleje - entreprise - hæftelse - betalingspligt moms29-04-13Udenlandsk arbejdskraftDom
SKM2013.502.LSRAnsøgning om momskompensation09-09-12Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseKendelse
SKM2013.501.LSRSelvangivelse af bestyrelseshonorar fra udlandet04-06-13Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2013.500.LSROmkostningsgodtgørelse - privatforbrugsopgørelse06-05-13Når man vil klageAfgørelse
SKM2013.499.LSRFradrag af moms ved bespisning af ansatte05-04-13FradragKendelse
SKM2013.498.LSRForhøjelse af skattepligtige indkomst med udenlandske bestyrelseshonorarer07-06-13Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2013.497.SRBeskatningsret - løn fra dansk universitet - DBO - Norge25-06-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.496.LSRLønsumsafgiftsfri passiv kapitalanbringelse19-04-13LønsumsbegrebetKendelse
SKM2013.495.LSRMomspligt ved salg af varer i Danmark og Tyskland02-05-13MomspligtKendelse
SKM2013.494.VLRGenoptagelse - ejendomsavance og genvundne afskrivninger - skønsbegrebet - begrundelse - udbyderhonorar07-06-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.493.VLRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - metalskrot - ansættelsesfrist04-06-13Virksomheder + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Andet om momsDom
SKM2013.492.SRHjemmehørende uden for EU - importørregistrering - momsregistrering25-06-13MomspligtBindende svar
SKM2013.491.ØLRMaskeret udlodning - udgifter i selskab - periodisering31-05-13Personlig indkomstDom
SKM2013.490.LSRFjernvarmeleverance er ikke anset for omfattet af reglerne om overskudsvarme13-12-12Energi og kuldioxidKendelse
SKM2013.489.BRMaskeret udlodning - lejlighed - overdragelsestidspunkt - underpris10-04-13Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2013.488.VLRMaskeret udlodning - udlejning lejlighed - hovedanpartshavers barn17-05-13Udleje og bortforpagtning + Personlig indkomstDom
SKM2013.487.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - psykisk sygdom - reaktionsfrist14-08-12VirksomhederDom
SKM2013.486.SRTilskud til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger, samt beskatning af aktionæren for selskabets ombygning21-05-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.485.SRKvalifikation af enhed i Zambia samt beskatning ved overgang fra aktieavancebeskatningslovens § 1919-02-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.484.BRKommanditist - ejendomsavance - udbyderhonorar - berettigede forventninger01-05-13Virksomheder + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.483.SRMoms ved salg af byggegrund, boliger opført med henblik på udleje og boliger opført med henblik på salg25-06-13ByggeriBindende svar
SKM2013.482.SRBetaling af råstofafgift - indførsel af jordnødder25-06-13Energi og kuldioxid + Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teBindende svar
SKM2013.481.SRPensionsbeskatningslovens § 50 - ændring af opsparingsprodukt25-06-13Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2013.480.SROpdeling af kapitallivsforsikringer25-06-13Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2013.479.SRArbejdsudleje - erhvervsudlejning af ejendomme25-06-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.478.SRSkattepligt og arbejdsudleje vedrørende sømænd25-06-13Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2013.477.BRRegistreringsafgift - eksportgodtgørelse - værdiansættelse11-03-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.476.SKATGenoptagelse af skatteansættelser som følge af Landsskatterettens kendelse af 14. marts 2013 (SKM2013.296.LSR) - fradrag for udgifter i forbindelse med erhvervelse af lønindkomst, der er objektivt skattefritaget - styresignal03-07-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberStyresignal
SKM2013.475.LSRInddrivelse - transporthaver ikke klage til Landsskatteretten15-04-13Modregning og transportAfgørelse
SKM2013.474.SRAlmennyttig forening, støtte til sociale aktiviteter25-06-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.473.LSRLønindeholdelse - tilbagebetaling22-03-13LønindeholdelseAfgørelse
SKM2013.472.LSRSpørgsmål om renter og eftergivelse25-04-13MiljøafgifterAfgørelse
SKM2013.471.LSROpkrævning af told og importmoms11-03-13MomspligtKendelse
SKM2013.470.BRSkønsmæssig ansættelse - moms- og afgiftstilsvar - ekstraordinær ansættelse - forældelse - henstand - Den Europæiske Menneskerettighedskonvention01-03-13MomsgrundlagDom
SKM2013.469.BRRetspleje - henvisning til landsret - sager af principiel karakter - skattepligt19-06-13Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2013.468.LSRHenstand i forbindelse med klage - Klageren deltager ikke i oplysning af sagen15-03-13Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2013.467.LSROmkostningsgodtgørelse - nulstilling18-03-13Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2013.466.LSROmkostningsgodtgørelse - fornyet behandling hos SKAT21-03-13Generelt om punktafgifterAfgørelse
SKM2013.465.SRErstatning - afgrænsning af den skattepligtige del25-06-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.464.SRErstatning - skattepligt25-06-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.463.LSRNedsættelse af afskrivningsgrundlag og underskud af virksomhed13-03-13Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2013.462.LSRSærskilt lønindeholdelse for licensrestance28-02-13Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2013.461.LSRAnmodning om tilladelse til indsendelse af ansøgning om momskompensation06-03-13Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2013.460.LSRFradrag for købsmoms af advokat- og administrationshonorarer12-03-13FradragKendelse
SKM2013.459.LSROmkostningsgodtgørelse - udarbejdelse af regnskab mv.05-04-13Når man vil klageAfgørelse
SKM2013.458.LSRSKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt13-02-13Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revisionKendelse
SKM2013.457.LSRSærskilt lønindeholdelse for licensrestance22-02-13Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2013.456.LSRLønindeholdelse vedrørende licensrestancer05-02-13Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2013.455.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006, den omberegnede grundværdi ansat for højt25-06-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.454.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006, den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi bortfalder25-06-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.453.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2005, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt25-06-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.452.SKATListe over anerkendte flyselskaber27-06-13Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2013.451.SRArbejdsudleje21-05-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.450.SRArbejdsudleje - arbejdsopgaver i forbindelse med udlejning af boliger til private25-06-13Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2013.449.SRVarmeværk - etablering af solcelleanlæg - subjektiv skattepligt23-04-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.448.ØLRPræferencetoldbehandling - oprindelse - ASEAN-landene08-05-13OprindelseDom
SKM2013.447.HRHæftelse - registreringsafgift - parallelimport - luksusbil26-06-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.446.SRKildebeskatning af udlodning21-05-13VirksomhederBindende svar
SKM2013.445.SKATUdskydelse af virkningstidspunkt for skærpede dokumentationskrav ved afhentningskøb i forbindelse EU-handel25-06-13Handel med udlandet og betalingspligtige personerStyresignal
SKM2013.444.BRSkattepligt - fodboldspiller - sign on fee14-01-13Personlig indkomst + Udenlandsk indkomstDom
SKM2013.443.BRMaskeret udlodning - ejendomsalg - erhvervsejendom og sommerhus - skønserklæring01-05-13Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2013.442.BRSpillehal - afslag på ansøgning02-05-13Spil, lotteri, gevinster og væddemålDom
SKM2013.441.BRRette indkomstmodtager - konsulentindtægter - midlertidigt18-04-13Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + VirksomhederDom
SKM2013.440.SKATKulafgift mv. - afgiftsmæssig stilling for grill-briketter mv. - styresignal24-06-13Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2013.439.SKATHusstandsvindmøller og solcelleanlæg - udskydelse af fristen for afmeldelse fra momsregistrering - styresignal24-06-13MomspligtStyresignal
SKM2013.438.BRMaskeret udlodning - Køb af selskab - ejendom i Italien - bevisbyrde04-04-13Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2013.437.SKATNy formel til fuldstændig denaturering af alkohol - Styresignal01-05-13Øl, vin, spiritus og mineralvandStyresignal
SKM2013.436.BREjendomsavance - maskeret udlodning - ophævelse af aftale - skattemæssig virkning - bevis18-03-13Selskabsbeskatning + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.435.BRRentefradrag - gæld - fremmed valuta - reelt låneforhold18-04-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2013.434.SRSalg ekspropriationslignende vilkår, opgradering Kassø-Tjele21-05-13Salg + EkspropriationBindende svar
SKM2013.433.SRArbejdsudleje - opgave ikke integreret i virksomheden21-05-13Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2013.432.SRArbejdsudleje - konsulent lånt af udenlandsk selskab21-05-13Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2013.431.BRSkønsmæssige ansættelse - skat og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - grundlag for skøn - indsætninger på bankkonto24-04-13Momsgrundlag + VirksomhederDom
SKM2013.430.ØLREjendomsskat - grundskyld - landbrugsejendom - grundskatteloft17-05-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.429.ØLRStraffesag - overtrædelse af toldloven - deklarering af kontantbeløb - samrejsende25-02-13StrafDom
SKM2013.428.ØLRStraffesag - kiosksag - colalovgivning - fjerdegangsovertrædelse - forevisning af købsbilag - rettighedsfrakendelse - næringsbrev20-12-12StrafDom
SKM2013.427.ØLRStraffesag - lønmodtager - ikke selvangivet bonusudbetalinger - forsætlig skatteovertrædelse14-09-12StrafDom
SKM2013.426.ØLRStraffesag - registreringsafgift - fiktive fakturaer - ansvarsfordeling03-05-12StrafDom
SKM2013.425.SKATFrister for tvungen sambeskatning og korrektion af fremført underskudssaldo på selskabsselvangivelsen - styresignal17-06-13SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2013.424.ØLRStraffesag - registreringsafgift - svensk indregistreret bil - ophold i Danmark - færdselslovsovertrædelser19-09-11StrafDom
SKM2013.423.VLRGenvundne afskrivninger - for høje afskrivninger13-05-13Fradrag og afskrivninger + VirksomhederDom
SKM2013.422.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - stianlæg - vejanlæg - kloakforsyning19-04-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.421.VLREjendomsavancen - sommerhusreglen - flere sommerhuse - privat anvendelse21-05-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.420.BRRegistreringspligt - registreringsafgiftspligt - udenlandsk køretøj - værdiansættelse08-04-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.419.BRArbejdsmarkedsbidrag - indeholdelsespligt - udstationering til Norge - social sikring - E 101 erklæring16-04-13Indeholdelses- og registreringspligt + Særligt for arbejdsmarkedsbidragDom
SKM2013.418.BRBeskatning løn - posteret mellemregningskonto - ikke udbetalt - direktør og bestyrelsesformand - bevisbyrde03-04-13Personlig indkomstDom
SKM2013.417.BRHovedanpartshaver - sommerhus - rådighed - lejefiksering13-03-13Personlig indkomstDom
SKM2013.416.HREjendomsvurdering - værdiforøgelse - udstykkede råjordsarealer14-06-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.415.ØLROmkostningsgodtgørelse - medholdsgrad - efterfølgende sagsbehandling13-05-13Når man vil klageDom
SKM2013.414.ØLRAfvisning - anerkendelsespåstand - konkret tvist - indeholdelsespligt26-03-13Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2013.413.BRInddrivelse - konkurs - omstødelse10-01-13Betalingsstandsning og konkursDom
SKM2013.412.ØLRMoms- og skattefradrag nægtet - køb varebil - lydanlæg16-04-13Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + FradragDom
SKM2013.411.VLRGenoptagelse - lovændring - investeringsselskaber - tilbagevirkende kraft30-04-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2013.410.BRGenoptagelse - ordinær - frist - sommerhusreglen11-03-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.409.ØLRUdlæg - Porche - ejerforhold - selskab i Polen - rådighed19-02-13UdlægKendelse
SKM2013.408.ØLRForelæggelse - præjudicielle spørgsmål - EU-domstolen - toldkodeksens artikel 203 og 20406-05-13Forsendelse og transitering + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + FradragKendelse
SKM2013.407.ØLRUdlæg - indsigelse under udlægsforretning - underretning - opretholdelse af udlæg - fristoverskridelse22-10-12UdlægKendelse
SKM2013.406.SREntreprise - igangværende arbejder25-09-12VirksomhederBindende svar
SKM2013.405.SROmdannelse af ejendomsdatterselskab (aktieselskab) til partnerselskab23-10-12VirksomhederBindende svar
SKM2013.404.BRProces - partsstatus - klagesag06-03-13Når man er part i en sag + Når man vil klageDom
SKM2013.403.ØLRVirksomhedsomdannelse - samtlige aktiver og passiver - skattepligtig - goodwill01-05-13Personlig indkomstDom
SKM2013.402.SRArbejdsudleje - opgaver integreret i spørgers distributionsvirksomhed21-05-13Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2013.401.ØLRSkattepligtigt driftstilskud - EU forskelsbehandling02-05-13Transfer pricing + SelskabsbeskatningDom
SKM2013.400.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - to boliger - udlejning - tilbageflytning til tidligere bolig11-03-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.399.SRArbejdsudleje23-04-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.398.SRSuccession - landbrugsejendom - vindmølle - forudbetalt leje - opsparet overskud11-06-13VirksomhederBindende svar
SKM2013.397.ØLRUdbyttebeskatning - hovedaktionær - bolig - tidligere ægtefælle16-04-13Personlig indkomstDom
SKM2013.396.BRUregistreret murervirksomhed - engelske selskaber - skønsmæssig ansættelse - lønmodtager - selvstændig erhvervsdrivende - ekstraordinær ansættelse28-02-13Momsgrundlag + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + VirksomhederDom
SKM2013.395.SRArbejdsudleje - projektering - koncernforhold21-05-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.394.ØLRFuld skattepligt - fraflytning til Spanien - bolig til rådighed19-03-13Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstDom
SKM2013.393.BRAfskrivning - fællesrum til ferielejligheder - maskinhus og værksted - dokumentation12-04-13Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.392.SRDispensation for CFC-beskatning06-06-13SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2013.391.ØLRBeskatning af læge - arbejde i Norge - subsidiær beskatningsret - praksis18-04-13Udenlandsk indkomstDom
SKM2013.390.ØLRIndkomstforhøjelse - hævet beløb på selskabs driftskonto - tidligere hovedanpartshaver - ugyldighedsindsigelse17-04-13Når man vil klage + Personlig indkomstDom
SKM2013.389.ØLRGave - bror - svigerinde - veksling - skiftende forklaringer - rådighed over pengebeløb29-04-13Personlig indkomstDom
SKM2013.388.VLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - drænanlæg20-03-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.387.VLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloaktilslutningsbidrag19-04-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.386.BRGenoptagelse af skatteansættelse - skattepligtig indtægt - fiktive fakturaer - vidneerklæring - vognmandskørsel22-03-13Personlig indkomst + VirksomhederDom
SKM2013.385.BRRegistreringsafgift - bopæl - ejerskab26-03-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.384.ØLRFond - udgift - formueforvaltning - administrationsbidrag - interesseforbundne parter - skøn24-04-13Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
SKM2013.383.BREjendomssalg - ekspropriation - idrætsanlæg - hjemmel - ekspropriationsvilje - frivillig aftale21-03-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.382.SREjendomsavance - jordfordeling - genanbringelse - anskaffelsessummer - tab21-05-13EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2013.381.SRArbejdsudleje - leverede konsulentydelser integreret i spørgers virksomhed21-05-13Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2013.380.BREjendomsavance - parcelhusreglen - helårsejendom anvendt som fritidsbolig - arv - tre søskende26-03-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.379.HREnergiafgift - tilbagebetaling29-05-13Energi og kuldioxidDom
SKM2013.378.HRFradrag - reklameudgift eller repræsentation - automobilforhandler - markedsføring luksusbiler08-05-13Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.377.VLRUdlæg - kloaktilslutningsbidrag - panteret - bortfald - bygmester - konkurs31-05-10UdlægKendelse
SKM2013.376.SRGodtgørelse af mineralolieafgift af dieselolie anvendt til fremstilling af damp i forbindelse med renovering af kloakrør21-05-13Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2013.375.SRSelskabs flytning af hjemsted - ikke indeholdelse af kildeskat eller begrænset skattepligt af "likvidationsprovenu"06-05-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.374.ØLRForening - godkendelse - gavemodtager22-03-13Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
SKM2013.373.SRArbejdsudleje - arbejdsydelser anset for outsourcet21-05-13Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2013.372.HRFactoringvirksomhed - opgørelse delvis fradragsret17-05-13FradragDom
SKM2013.371.SRArbejdsudleje - gartneriydelser til privat brug21-05-13Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2013.370.HRSkattefri rejsegodtgørelse - midlertidig arbejdsplads - afstand - arbejdsbetingelser08-05-13Personlig indkomstDom
SKM2013.369.HREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - anlæg af parkeringspladser08-05-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.368.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - salg af skrot - ikke momsregistreret20-11-12StrafDom
SKM2013.367.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - stråmænd - sorte lønninger - nedbrydningsvirksomhed24-01-13StrafDom
SKM2013.366.ØLRStraffesag - kiosksag - colalovgivning - forevisning af købsfakturaer - 2. gangs overtrædelse - beskedne beløbsstørrelser - kumulation01-11-12StrafDom
SKM2013.365.SRAfgift af kaskoforsikring af lystfartøj - udenlandsk medejer21-05-13Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringerBindende svar
SKM2013.364.SRAfgift af kaskoforsikringer af lystfartøjer - forsikringer tegnet af udenlandsk selskab21-05-13Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringerBindende svar
SKM2013.363.BRSkattepligtig indkomst - indbetalinger på bankkonto18-03-13Personlig indkomstDom
SKM2013.362.BRRegistreringsafgift - parallelimport - hæftelse - godtroende aftaleerhverver14-01-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.361.SRKvalifikation af amerikansk LLC og af fransk SCI28-05-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.360.VLRLønindtægter direktør - selskaber - løntilskud - hævninger mellemregningskonto - fri bil - gulpladebiler19-02-13Personlig indkomstDom
SKM2013.359.SRSalg, udlejning og videreudlejning af hotelejerlejligheder23-04-13MomspligtBindende svar
SKM2013.358.ØLRUdlæg - guldsmykker - ejerforhold - ægtefælle06-05-13UdlægKendelse
SKM2013.357.ØLRStraffesag - lønmodtager - delvist selvangivet bonusudbetalinger - grov uagtsomhed20-11-12StrafDom
SKM2013.356.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - selskabs salg af skrot - direktør og daglig leder - stråmænd21-11-12StrafDom
SKM2013.355.VLRStraffesag - registreringsafgift - gulpladebil - ombygning - kørsel i udland29-09-11StrafDom
SKM2013.354.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - managerprovision - nulangivelser - udformning af anklageskrift - sagsbehandlingstid04-02-13StrafDom
SKM2013.353.VLRStraffesag - momssvig - kreditnota - dobbelt fradrag købsmoms20-02-13StrafDom
SKM2013.352.ØLRForelæggelse EU-Domstolen - 6. momsdirektiv - virksomhedsoverdragelse - økonomisk virksomhed - levering mod vederlag04-07-12MomspligtKendelse
SKM2013.351.SRTonnagebeskatning - Tvunget ind i ordningen ved erhvervelse af hele anpartskapitalen i et tonnagebeskattet selskab27-05-13TonnageskatBindende svar
SKM2013.350.ØLRStraffesag - registreringsafgift - kørsel i udenlandsk registreret bil03-12-12StrafDom
SKM2013.349.VLRStraffesag - momssvig - periode på 6 år - regnskabspåtegning af revisor21-01-13StrafDom
SKM2013.348.SRFinansiel spred betting - KGL § 29, stk. 1 - arbejdsmarkedsbidrag21-05-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.347.SKATListe over anerkendte flyselskaber24-05-13Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2013.346.SRBindende svar - nej til at anvende den forenklede metode for beregning af afgiftslempelsen for fjernvarme21-05-13Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2013.345.SRHusbåd - skatte- og momsmæssig behandling - afvisning21-05-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.344.ØLRRette indkomstmodtager - vederlag for servicering af tankstation - selskabsindkomst eller personindkomst25-03-13Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2013.343.ØLREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktion på årsopgørelse - reaktionsfrist25-03-13Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2013.342.SRBil på papegøjeplader må ikke køre med passagerer på bagsædet - heller ikke i udlandet24-05-13Motor - Indregistrering og vægtafgiftBindende svar
SKM2013.341.LSRServicefradrag for medlemmer af ejerforening - bindende svar25-03-13Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2013.340.BRDriftsomkostninger - afskrivning på driftsmidler - markedsundersøgelser - patenter - befordring - afvisning af nye spørgsmål05-03-13VirksomhederDom
SKM2013.339.SRRegistreringsafgift - demobiler afgiftspligtig værdi21-05-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftBindende svar
SKM2013.338.LSRAnmodning om registreringsfritagelse for traktor - begrænset kørsel på offentlig vej22-02-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2013.337.LSRBeskatning af arbejde i udlandet - sømandsfradrag - renteindtægter - valutakurstab/gevinster - ekstraordinær genoptagelse.27-02-13Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2013.336.SRErstatning for tab af erhvervsevne - engangsbeløb - ikke skattepligtigt21-05-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.335.ØLRStraffesag - registreringsafgift - parallelimporterede luksusbiler - fiktive fakturaer20-06-12StrafDom
SKM2013.334.ØLRStraffesag - kiosksag - colalovgivningen - forevisning af regnskabsmateriale - 4. gangs overtrædelse20-09-12StrafDom
SKM2013.333.HREjendomsavance - genanbringelse - samme ejendom - tilbagekøb fra selskab12-04-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.332.SRAktieløn - afståelse af tegningsretter tilbage til udstedende selskab23-04-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.331.ØLRStraffesag - registreringsafgift - uindregistreret bil - kørsel med prøvenummerplader17-12-12StrafDom
SKM2013.330.SRSolcellekøb efter "nye regler"- udvidelse af eksisterende solcelleanlæg efter "gamle regler"21-05-13Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2013.329.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet ejendomsværdi21-05-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.328.ØLRStraffesag - toldlovgivning - deklarering af kontantbeløb - EU-retten13-11-12StrafDom
SKM2013.327.SRKursgevinst eller rente - rentedefinition - afvisning22-01-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2013.326.VLRStraffesag - indsmuglede cigaretter - salg kokain - tyveri af bil og bankboks - ildspåsættelse af bil15-11-12StrafDom
SKM2013.325.VLRStraffesag - moms- og skattesvig - ansættelser genoptaget20-02-13StrafDom
SKM2013.324.HRMedarbejderaktier - opsagt stilling - erhvervelsestidspunkt09-04-13Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2013.323.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006, den omberegnede grundværdi ansat for højt21-05-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.322.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt.21-05-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.321.HRSambeskatningsindkomst - tysk ret - resultatudligningsbeløb04-04-13SelskabsbeskatningDom
SKM2013.320.HRSambeskatningsindkomst - tysk ret - resultatudligningsbeløb04-04-13SelskabsbeskatningDom
SKM2013.319.BRKommanditist - fælles fradragskonto - selvskyldnerkaution - regres - nyt anbringende15-02-13Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.318.LSRFritagelse for betaling af renter og gebyrer - habilitetsindsigelse01-10-12Renter og gebyrerAfgørelse
SKM2013.317.LSRSpørgsmål vedrørende sambeskatning mellem holdingselskaber - koncernforbindelse - bindende svar04-02-13SelskabsbeskatningKendelse
SKM2013.316.DEPDomskommentar til SKM 2012.732 Ø og Landsskatterettens kendelse af 19. februar 2013 (j.nr. 12-0238468) vedrørende fuld skattepligt ved tilflytning.21-05-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2013.315.BRMoms - skønsmæssig ansættelse - ekstraordinær genoptagelse - fristregel29-01-13MomsgrundlagDom
SKM2013.314.ØLRRegistreringspligt - køretøj - bopæl11-03-13Motor - Indregistrering og vægtafgiftDom
SKM2013.313.BRKursfastsættelse - sælgerpantebrev - tinglig sikkerhed27-02-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.312.BRMerløn - hævninger i selskab - hovedanpartshaver14-02-13Personlig indkomstDom
SKM2013.311.BRRegistreringsafgift - parallelimport - hæftelse18-01-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.310.BRRegistreringsafgift - parallelimport - hæftelse14-01-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.309.SRSalg af fast ejendom var momspligtig23-04-13Momsfritagelse og -godtgørelse + ByggeriBindende svar
SKM2013.308.BREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse11-01-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.307.BREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse11-01-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.306.ØLRStraffesag - registreringsafgift - prøveplader - svensk nummerplade22-08-12StrafDom
SKM2013.305.ØLRStraffesag - registreringsafgift - motorcykel - indregistreret i Sverige - centrum for livsinteresser26-03-13StrafDom
SKM2013.304.SRFritvalgsordning23-04-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.303.SRUnderleverancer til forvaltere af investeringsforeninger var momsfritagne23-04-13Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2013.302.BRRegistreringsafgift - unddraget - erstatningsansvar20-02-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.301.BRSkønsmæssig ansættelse af momstilsvar05-02-13MomsgrundlagDom
SKM2013.300.BRKursgevinst - mindsterenten - rette indkomstmodtager - ekstraordinær genoptagelse - nyt anbringende08-01-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2013.299.BRTilbagekaldelse af afgiftsfritagelse efter registreringsafgiftslovens § 1, stk. 4 og 523-01-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.298.VLRStraffesag - momssvig - indeholdelse af A-skat m.v. - fiktive fakturaer - stråmand23-05-12StrafDom
SKM2013.297.LSRKan køling anses som proces- eller komfortkøling - Bindende svar12-02-13Energi og kuldioxidKendelse
SKM2013.296.LSRFradrag for befordring mellem hjem og arbejde14-03-13Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2013.295.SKATFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201214-05-13Personlig indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Ejendomme i udlandet + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
SKM2013.294.HRNulstilling - udbytteskat - A-indkomst - hovedanpartshaver og ægtefælle22-03-13Når man vil klage + Virksomheder + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2013.293.VLRStraffesag - udeholdt indtægt - momssvig - penge til Mellemøsten - sagsbehandlingstid23-08-12StrafDom
SKM2013.292.VLRStraffesag - løn ikke selvangivet - nettoudbetaling28-09-12StrafDom
SKM2013.291.VLRKendelse - salærfastsættelse - skattestraffesag - arbejde udført af fuldmægtig04-10-12StrafKendelse
SKM2013.290.SRA-kasse var ikke omfattet af ”Virksomheder og institutioner” i momsloven § 13, stk. 1, nr. 323-04-13Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2013.289.BREjendomsavance - næring - private bolig - ejertid 9 mdr. - ejendomsselskaber04-03-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.288.ØLRPrøvelse af pantefogedudlæg - forældelse - modregning26-02-13UdlægKendelse
SKM2013.287.ØLRStraffesag - udeholdt omsætning - momssvig - indeholdelse af A-skat m.v. - firma i England12-09-12StrafDom
SKM2013.286.ØLRStraffesag - kiosksag - kælderlokale - colalovgivning13-08-12StrafDom
SKM2013.285.ØLRStraffesag - hovedanpartshaver og direktør - mandskabsudleje - sorte lønninger - underslæb11-12-12StrafDom
SKM2013.284.ØLRStraffesag - skrot - skattesvig - momssvig - forældelse12-07-12StrafDom
SKM2013.283.ØLRStraffesag - kiosksag - frakendelse af næringsbrev - strafudmåling - fjerdegangsovertrædelse09-08-12StrafDom
SKM2013.282.BRRegistreringsafgift - afgiftspligtig værdi - fakturapris04-03-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.281.BRAnsættelsesfrist - forhøjelse - moms04-01-13Andet om momsDom
SKM2013.280.ØLRRegistreringspligt - familiemæssig tilknytning - bopæl07-03-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.279.ØLRKulbrinteskat - beskatning af kursgevinster og renteindtægter22-03-13SelskabsbeskatningDom
SKM2013.278.SRTysk administrationsselskab ikke moderselskab for selskaber ejet på vegne af fond06-05-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.277.SRVindmølle, afskrivning, virkningstidspunkt for ændrede lovregler23-04-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.276.SKATGenoptagelse af skatteansættelser som følge af Landsskatterettens kendelse af 14. december 2012 (SKM2013.182.LSR) om fri kost og logi, som modtages af arbejdsudlejede, der opfylder betingelserne i rejsereglerne - styresignal07-05-13Personlig indkomstStyresignal
SKM2013.275.SRPensionsordninger med løbende udbetalinger23-04-13Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2013.274.BRIndkomstforhøjelse - kontantindbetalinger30-01-13Personlig indkomstDom
SKM2013.273.SRFast driftssted ved ansat salgsmedarbejder i Danmark23-04-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.272.SRSolcelleanlæg - godtgørelse af elafgift23-04-13Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2013.271.SRSalg af fast ejendom, tidligere anvendt til plejehjem og børnehave, var momsfritaget23-04-13Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2013.270.LSRFradrag for logi og dobbelt husførelse ved begrænsede ansættelsesperioder - bindende svar20-12-12Udenlandsk arbejdskraftKendelse
SKM2013.269.BRRådighedsbeskatning - eneanpartshaver - ejendom - Spanien - værdiansættelse08-01-13Personlig indkomstDom
SKM2013.268.BRMaskeret udlodning - værdiansættelse - bil - salg til hovedanpartshaver08-02-13Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2013.267.BRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - hæftelse for A-skat m.v. - uregistreret virksomhed - rette indkomstmodtager - indsætninger på bankkonto26-06-12Personlig indkomst + Momsgrundlag + VirksomhederDom
SKM2013.266.ØLRTvangsauktion - fast ejendom - fællesbegæring af to kreditorer25-03-13TvangsauktionKendelse
SKM2013.265.BRInvesteringsprojekt - oliepumpe - USA - ejendomsret19-12-12Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.264.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt23-04-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.263.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt23-04-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.262.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt23-04-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.261.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt23-04-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.260.BRSkattepligtig indkomst - indsætninger på bankkonto - Sydeuropa01-02-13Virksomheder + Personlig indkomstDom
SKM2013.259.BRSkattepligtig indkomst - hævninger - udenlandsk kreditkort - ekstraordinær ansættelse - ugyldighed27-02-13Personlig indkomstDom
SKM2013.258.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt23-04-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.257.BRMoms - fradragsret brændstof - dansk-tysk busleasingarrangement07-01-13FradragDom
SKM2013.256.SRSkadesforsikringsafgift - transportforsikring23-04-13Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringerBindende svar
SKM2013.255.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt23-04-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.254.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt23-04-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.253.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt23-04-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.252.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2005, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt23-04-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.251.SRArbejdsudleje - monteringsydelser ikke integreret i spørgers virksomhed23-04-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.250.SRPension fra The United Nations Joint Staff Pensions Fund23-04-13Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2013.249.BRKildeskatteloven § 48 E - godtgørelse ved fratræden af stilling - afståelse aktieoptioner eller udbetaling kontantbonus - A- eller B-indkomst19-12-12Personlig indkomstDom
SKM2013.248.HRSkattefri fusion - underskud - selvangivelsesomvalg - ændring af afskrivninger18-04-13SelskabsbeskatningDom
SKM2013.247.BREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - benyttelse i ejerperiode - formål med køb - kort ejerperiode11-02-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.246.BREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - benyttelse i ejerperiode - formål med køb - kort ejerperiode11-02-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.245.BRFri bil - rådighed - stilstandsforsikring - administrerende direktør - skærpet bevisbyrde27-02-13Personlig indkomstDom
SKM2013.244.SRFond, almennyttig, kulturinstitution, afvisning19-03-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.243.BRTilgodehavende løn - transport i fordring mod tredjemand - beskatningsbeløb - beskatningstidspunkt - selskab ejet af samlever28-02-13Personlig indkomstDom
SKM2013.242.BRSkønsmæssig ansættelse - køb af bil - ubeskattede midler - samlever - nyt anbringende afvist26-10-12Personlig indkomstDom
SKM2013.241.HRErhvervsmæssig virksomhed - kunstner - livsvarig ydelse fra Statens Kunstfond14-03-13Virksomheder + Personlig indkomstDom
SKM2013.240.LSRFradrag for renteudgifter efter indkomstårets udløb26-02-13Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2013.239.LSRFradrag for vedligeholdelsesudgifter - afskrivning på varmepumpe26-02-13Afskrivninger og fradragKendelse
SKM2013.238.LSRSpørgsmål om hvorvidt sygedagpenge er omfattet af en privat virksomheds indtægter08-02-13Personlig indkomstKendelse
SKM2013.237.LSRBetalingspligt efter reglerne om omvendt betalingspligt - anmodning om præjudiciel forelæggelse for EU-domstolen06-03-13FradragKendelse
SKM2013.236.LSRFordeling af overdragelsessum ved salg af landbrugsejendom25-02-13EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2013.235.LSRSpørgsmål om hvorvidt omsætning med datterselskab skal medregnes i virksomhedens omsætning22-02-13SelskabsbeskatningKendelse
SKM2013.234.LSRFastsættelse af driftssted - beskatningsret til renteindtægter30-01-13Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2013.233.SRAndelsbeskatning - overgangssaldo - efterfølgende omstrukturering19-03-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.232.SRKonsortium, som opfører bygning til domicil og momspligtig udlejning, anses ikke for afgiftspligtig person19-03-13MomspligtBindende svar
SKM2013.231.SRMoms på salg af fast ejendom19-03-13ByggeriBindende svar
SKM2013.230.BRSkønsmæssig ansættelse - salg af paller - udgifter til køb af paller15-02-13VirksomhederDom
SKM2013.229.BRSkønsmæssig ansættelse - byggevirksomhed - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - skønsudøvelsen - arbejde på mors ejendom22-02-13VirksomhederDom
SKM2013.228.BRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - polske juletræsarbejdere - lønmodtageraftaler eller entrepriseaftale - hæftelse26-02-13Arbejdsgiverens særlige pligter + VirksomhederDom
SKM2013.227.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist - glemt fradrag08-01-13Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2013.226.BRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - krovirksomhed - vinsalg21-02-13VirksomhederDom
SKM2013.225.SKATListe over anerkendte flyselskaber09-04-13Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2013.224.SRSkattemæssig behandling af aktieoptioner omfattet af LL § 7H19-03-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.223.SRVelgørenhed-indsamling19-03-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.222.SRKøb og salg af fast ejendom, genanbringelse, bortforpagtning19-03-13EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2013.221.SRSalg af andelsbolig til andelshaveren19-03-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.220.SRAfvisning - ikke tilstrækkelige oplysninger19-03-13EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2013.219.HRMomsrefusion - turister - dobbeltsalgskoncept12-03-13Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2013.218.SRItaliensk investeringsenhed og danske investorer19-03-13VirksomhederBindende svar
SKM2013.217.SRFast driftssted og personlig assistent19-03-13VirksomhederBindende svar
SKM2013.216.SKATOphævelse af styresignal om opladning af batterier til elbiler - godtgørelse af elafgift - styresignal16-01-13Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2013.215.SRMoms af salg af tidligere udlejet ejendom til nedrivning - byggegrund19-03-13ByggeriBindende svar
SKM2013.214.SRMoms på salg af areal udlagt til kirkegård19-03-13ByggeriBindende svar
SKM2013.213.SRSplitleasing - afvisning af spørgsmål19-03-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.212.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - stisystem02-01-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.211.SKATRetningslinjer for behandling af indsigelser over SKATs behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser05-04-13Når man er part i en sag + Når man vil klageSKAT-meddelelse
SKM2013.210.SRIkke forhøjet afskrivningsgrundlag for biler anvendt til øvelseskørsel19-03-13Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2013.209.SKATValgmulighed vedrørende kapitalafkastsats ved bagudforskudt regnskabsår for 2013.02-04-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
SKM2013.208.SKATMoms - ændring af praksis - udlejning af husbåd - EU-domstolens dom i sag C-532/11, Susanne Leichenich - styresignal03-04-13Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2013.207.SRPatientspecifikke leverancer udført af tandteknikere19-03-13Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2013.206.SRArbejdsudleje - arbejdsydelser integreret i spørgers service- og montagevirksomhed19-03-13Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2013.205.SRSærordningen for rejsebureauer - moms19-03-13Andet om momsBindende svar
SKM2013.204.SRLevering af tilkøbsydelser i form af juridisk bistand er ikke momsfritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 1919-03-13Andet om momsBindende svar
SKM2013.203.SRIndskud forrentes i en periode19-03-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.202.BRSkønsmæssig ansættelse - udlejningsejendomme - tilsidesættelse regnskabsgrundlag - skatteankenævn, afledte ændringer - anvendelse af virksomhedsskatteordningen07-01-13Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + VirksomhederDom
SKM2013.201.BRFri bil - direktør og hovedanpartshaver - parkeret ved bopæl og virksomhed - kørselsregnskab09-01-13Personlig indkomstDom
SKM2013.200.ØLREjendomsavance - investeringsprojekt - udbyderhonorar - anskaffelsessum06-03-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.199.SKATGrænsehandel - punktafgiftspligtige varer til eget brug - ændring af praksis - styresignal15-03-13Privates ind- og udførsel samt rejseregler + Generelt om punktafgifter + Øl, vin, spiritus og mineralvandStyresignal
SKM2013.198.BREjendomsavance - aktieavance - kolonihavehus - lejet grund - andelsbevis21-12-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.197.SKATSkærpede dokumentationskrav ved afhentningskøb i forbindelse med EU-handel - styresignal18-03-13Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2013.196.BRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - regnskabskrav ej opfyldt - virksomhedsordningen11-12-12Virksomheder + Momsgrundlag + Personlig indkomstDom
SKM2013.195.BRDriftsomkostninger - socialpædagogisk virksomhed - praktikophold i datterselskab - kompensation til datterselskab02-01-13Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.194.LSREjendomsavancebeskatning - opgørelse af ejendomsavance - genoptagelse af skatteansættelse29-11-12EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2013.193.LSRAfgiftsfritagelse af udenlandsk firmabil22-01-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2013.192.LSRAnmodning om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift31-01-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2013.191.LSRFradrag for grundforbedringer - nedslag i grundværdi som følge af dårlige jordbundsforhold28-09-12EjendomsvurderingKendelse
SKM2013.190.SRVedtægtsændring - ændring af stemmer - ikke afståelse19-02-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.189.SRBytte af aktier i samme selskab med andre aktier i dette selskab medførte ikke afståelsesbeskatning19-02-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.188.SRMoms i forbindelse med en kommunes salg af 2 ejendomme19-02-13ByggeriBindende svar
SKM2013.187.BRBefordringsfradrag - normal transportvej - færgeforbindelse09-08-12Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.186.ØLRForrentning af overskydende skat - renters rente - hjemmel18-02-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2013.185.ØLRStraffesag - udeholdt omsætning - sorte lønninger - udenlandsk arbejdskraft31-05-12StrafDom
SKM2013.184.LSRNedsættelse af lønindeholdelsesprocenten04-10-12LønindeholdelseKendelse
SKM2013.183.LSRAnsøgning om beskatning efter reglerne i kildeskattelovens §§ 48E og 48F26-09-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
SKM2013.182.LSRKost og logi i forbindelse med arbejdsudleje - bindende svar14-12-12Udenlandsk arbejdskraftKendelse
SKM2013.181.LSRGenoptagelse af grundværdien - nedslag i grundværdi som følge af dårlige jordbundsforhold28-09-12EjendomsvurderingKendelse
SKM2013.180.LSREfteropkrævning af affaldsafgift11-10-12MiljøafgifterKendelse
SKM2013.179.LSROpgørelse af ejendommes skattemæssige anskaffelsessum og afståelsessum - salg af kommanditanparter05-12-12EjendomsvurderingKendelse
SKM2013.178.LSRFastsættelse af fradrag for byggemodningsudgifter20-12-12Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2013.177.BREjendomsvurdering - nedslag i grundværdi - ekstrafundering20-12-12EjendomsvurderingDom
SKM2013.176.SRUdenlandsk trust oprettet af tidligere arbejdsgiver19-02-13Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2013.175.BRFradrag - byggeomkostninger - ejendomsprojekt - maskeret udlodning11-12-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.174.BRAfskrivninger på bygning - kommanditselskab - suspensivt betinget købsaftale - finansiering30-11-12Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.173.BRDriftsomkostning - omfakturering - sneplov - gevær12-12-12VirksomhederDom
SKM2013.172.SRForkøbsret - ikke-interesseforbundne parter med modsatrettede interesser19-02-13VirksomhederBindende svar
SKM2013.171.ØLRRette indkomstmodtager - konsulentydelser - hovedaktionær25-02-13Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2013.170.BRGoodwill - overdragelse - periodisering03-01-13Virksomheder + SelskabsbeskatningDom
SKM2013.169.SRMoms af salg af byggemodnet, udstykket ejendom19-02-13ByggeriBindende svar
SKM2013.168.BRInddrivelse - bøde - fortolkning af eftergivelsesafgørelse - passivitet17-12-12Eftergivelse og gældssanering + AkkordordningerDom
SKM2013.167.SRMomsfrit salg af udlejet, bebygget grundareal19-02-13ByggeriBindende svar
SKM2013.166.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kørebaner ved parkeringsanlæg11-12-12EjendomsvurderingDom
SKM2013.165.SROmvendt betalingspligt for moms ved handel med metalskrot19-02-13Andet om momsBindende svar
SKM2013.164.SRSkattepligt efter tilførsel af aktiver - skattepligt af tilskud28-02-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.163.ØLRSkattefri rejsegodtgørelse - fast arbejdssted - berettigede forventninger15-02-13Personlig indkomst + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.162.VLRMoms af rykkergebyrer - tilbagebetaling11-02-13MomsgrundlagDom
SKM2013.161.HRInddrivelse - arrest - udbetaling fra fond - ca. 5 mio. - underhold20-12-12Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentlige + UdlægKendelse
SKM2013.160.SRMoms - salg af udlejningsejendom med garager19-02-13ByggeriBindende svar
SKM2013.159.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - kontantbeholdning - lån hos pengeudlåner26-11-12Personlig indkomstDom
SKM2013.158.SRArbejdsudleje - arbejdsydelser integreret i spørgers virksomhed19-02-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.157.BRDriftsomkostninger - private udgifter - maskeret udlodning - fri bil - omgørelse - købsmoms18-12-12Fradrag og afskrivninger + Fradrag + Personlig indkomstDom
SKM2013.156.SRAktieløn - afkald på tegningsretter19-02-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.155.SRTilskud efter byfornyelsesloven skattefrit efter LL § 7F19-02-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.154.SRBetingede medarbejderaktier - retserhvervelse19-02-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.153.BRMaskeret udbytte - hovedanpartshaver - ejendom til rådighed - udlejet til anden anpartshaver16-05-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2013.152.VLRDriftsomkostninger - uddannelse af østeuropæere - rette omkostningsbærer - maskeret udlodning - skattefri rejsegodtgørelse21-12-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.151.VLRInddrivelse - udlæg - selskab - indsigelse fra tredjemand - dokumentation af krav25-04-12UdlægKendelse
SKM2013.150.SRMåltider, der serveres for spisevenner - skattefrihed19-02-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.149.ØLRInddrivelse - lønindeholdelse - betalingsevne - rådighedsbeløb26-09-12LønindeholdelseKendelse
SKM2013.148.BRSkønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug - lån10-12-12Personlig indkomstDom
SKM2013.147.BRMaskeret udlodning - hovedanpartshaver - salg af ejendom04-12-12Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2013.146.ØLRArrest - uberettiget - erstatning20-12-12UdlægDom
SKM2013.145.BRValutaudlændingekonto og værdipapirdepot - reelle ejer - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist15-11-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstDom
SKM2013.144.SRMedarbejderobligationer - ophævelse af båndlæggelse ved likvidation19-02-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.143.BRSkønsmæssig ansættelse - udtagning af møbler - selskab konkurs - hovedanpartshavere08-11-12Personlig indkomstDom
SKM2013.142.BRRegistreringsafgift - moms - EU-handel - biler - eksportgodtgørelse06-12-12Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.141.HRKraftvarmeværk - tilbagebetalingskrav - modkrav - forventningsprincippet22-10-12Energi og kuldioxidDom
SKM2013.140.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse29-11-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.139.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse29-11-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.138.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse22-10-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.137.BROrdinær genoptagelse - nye oplysninger - befordringsgodtgørelse -arbejdsgivers kontrol - hovedanpartshaver - skærpet bevisbyrde29-10-12Når man ønsker en sag genoptaget + Virksomheder + Personlig indkomstDom
SKM2013.136.BROrdinær genoptagelse - nye oplysninger - befordringsgodtgørelse - arbejdsgivers kontrol - ægtefælle til hovedanpartshaver - skærpet bevisbyrde29-10-12Virksomheder + Personlig indkomst + Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2013.135.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl26-10-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.134.BRRegistreringsafgift - eksportgodtgørelse - pantbehæftet køretøj03-01-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.133.BROmgørelse - rette indkomstmodtager - periodisering28-11-12VirksomhederDom
SKM2013.132.ØLRAktieoptioner - køberetter - tegningsretter - ejerskab - differenceafregning07-12-12Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2013.131.ØLRStraffesag - momssvig - udeholdt omsætning - dokumentfalsk10-05-12StrafDom
SKM2013.130.ØLRStraffesag - skattesvig - ejendomsavance - fiktive fakturaer09-03-11StrafDom
SKM2013.129.SRLicensaftaler og knowhow - interesseforbundne parter - armslængdeværdi - skattemæssige anskaffelsessummer22-01-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.128.SKATGenoptagelse af skatteansættelser hvor renteudgifter og renteindtægter på gæld og fordringer i næringsaktiver er medregnet i nettofinansieringsudgifterne, jf. selskabsskattelovens § 11 B, stk. 4 - styresignal18-02-13SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2013.127.ØLRMoms - skønsmæssig ansættelse - ekstraordinær genoptagelse - inddragelse af nye spørgsmål17-12-12MomsgrundlagDom
SKM2013.126.VLRPantefogedudlæg - bortfaldet - konkurs - tredjemands indsigelser - afvisning20-04-12UdlægKendelse
SKM2013.125.VLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - ikke beregnet privatforbrug - hjemmeslagteri18-12-12Momsgrundlag + VirksomhederDom
SKM2013.124.VLREkstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - særlige omstændigheder - myndighedsfejl - ugyldig adresse - afgørelsens gyldighed17-01-13Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2013.123.BRVurderingsomkostninger i et dødsbo15-01-13DødsboerAfgørelse
SKM2013.122.BRMaskeret udlodning - driftsudgifter - fradrag - dokumentation20-11-12Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.121.ØLRSkønsmæssig ansættelse - usandsynligt lavt privatforbrug - usikkerhed om gældsposter - lempeligt skøn29-06-12Personlig indkomstDom
SKM2013.120.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2003, 1. oktober 2003 og 1. oktober 2006. Grundværdi og omberegnet grundværdi22-01-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.119.ØLREkstraordinær genoptagelse - skatteberegning30-01-13Når man ønsker en sag genoptaget + Personlig indkomstDom
SKM2013.118.ØLRStraffesag - toldlovgivning - deklarering af kontantbeløb27-06-12StrafDom
SKM2013.117.BRStraffesag - logbog over ansatte - frakendelse af næringsbrev03-07-12StrafDom
SKM2013.116.SRBeskatning af fratrædelsesordning22-01-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.115.SRLæge - spørgsmålet om selvstændig erhvervsvirksomhed22-01-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.114.SRNærføringserstatning skovejendom22-01-13SalgBindende svar
SKM2013.113.SRBeskatning af aktionærlån22-01-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.112.SRNæring - køb og salg af fast ejendom - afsmitning26-07-12KøbBindende svar
SKM2013.111.SRVedtægtsændring, investeringsforening18-12-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.110.LSRAnsættelse af gaveafgiftsgrundlaget i forbindelse med overdragelse af anparter i virksomhed mellem familiemedlemmer06-12-12EjendomsvurderingKendelse
SKM2013.109.LSRErstatning for tab af erhvervsevne fastholdes beskattet som A-indkomst22-01-13Personlig indkomstKendelse
SKM2013.108.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand27-11-12Generelt om punktafgifterAfgørelse
SKM2013.107.LSRPersonlig hæftelse for moms - momsregistrering26-09-12Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Afgørelse
SKM2013.106.LSRTilbagebetaling af kuldioxidafgift for elforbrug til varmeproduktion ved affaldsforbrænding06-12-12Energi og kuldioxidKendelse
SKM2013.105.LSRFradrag for advokat- og låneomkostninger29-12-12Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2013.104.LSRFradrag for advokat- og låneomkostninger19-12-12Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2013.103.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2005, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt18-12-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.102.SKATAfskrivninger efter inddrivelseslovens § 16 - styresignal06-02-13Eftergivelse og gældssaneringStyresignal
SKM2013.101.VLRStraffesag - registreringsafgiftsloven - importerede biler - mindstepris - erstatning11-02-11StrafDom
SKM2013.100.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - udeholdt omsætning - virksomhed25-05-12StrafDom
SKM2013.99.ØLRStraffesag - uregistreret virksomhed - momssvig - skattesvig - udeholdt omsætning22-05-12StrafDom
SKM2013.98.BRFormalia - partshøring - forskerskatteordningen - vederlagskrav18-10-12Personlig indkomstDom
SKM2013.97.ØLRForældelse af skattekrav - afbrydelse - udlæg - erkendelse26-09-12Udlæg + Afdragsordninger og henstand + ForældelseKendelse
SKM2013.96.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl12-10-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.95.SKATProcedure for behandling af indbragte ankenævnsafgørelser, der ønskes forelagt for Skatterådet efter skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3 - styresignal05-02-13Sagsbehandling, journalisering og arkivreglerStyresignal
SKM2013.94.VLRStraffesag - registreringsafgift - svenske nummerplader - bopæl - centrum for livsinteresser08-03-12StrafDom
SKM2013.93.ØLRStraffesag - smugleri - cigaretter06-09-12StrafDom
SKM2013.92.ØLRStraffesag - momssvig - fiktive fakturaer21-09-12StrafDom
SKM2013.91.BRStraffesag - colalovgivning - 4. gangs overtrædelse - næringsbrev16-01-12StrafDom
SKM2013.90.ØLRStraffesag - registreringsafgift - kørsel i Danmark - svenske nummerplader - uddannelse22-10-12StrafDom
SKM2013.89.BRMoms - fradrag - ombygningsudgifter22-10-12FradragDom
SKM2013.88.BRFri bil - gulpladebil - specialindrettet - luksuriøs præg - administrative opgaver21-11-12Personlig indkomstDom
SKM2013.87.BRMoms- og afgiftstilsvar - skønsmæssig ansættelse07-11-12Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2013.86.SREntreprisekontrakt eller arbejdsudleje22-01-13VirksomhederBindende svar
SKM2013.85.BRDBO Holland/Danmark - løn - lempelse - 42 dages regel26-11-12Udenlandsk indkomstDom
SKM2013.84.BRSkønsmæssig ansættelse - udbytte - privatforbrug - låneforhold10-10-12Personlig indkomstDom
SKM2013.83.SRPensionsordning oprettet i udlandet og pensionsbeskatningsloven22-01-13Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2013.82.BRKurstab - eventualfordring - retsager - værdiansættelse - interesseforbundne parter06-11-12Transfer pricing + Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2013.81.SRMomspligt - privat ankenævn22-01-13Fakturerings- og regnskabsbestemmelserBindende svar
SKM2013.80.SRAfskrivninger - tidspunkt for anskaffelse af driftsmidler - forhøjet afskrivningsgrundlag22-01-13Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2013.79.BRSkønsmæssig ansættelse af momstilsvar09-10-12Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2013.78.SRFamiliefond - skattepligt - grundkapital22-01-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.77.BRRegistreringsafgift31-10-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.76.SRSkattepligt - ophold - mødeaktivitet22-01-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.75.SRParcelhusreglen - spørgsmål om ændret karakter22-01-13EjendomsskatBindende svar
SKM2013.74.SRSkattepligtsbestemmelse og ændring af forenings vedtægter22-01-13VirksomhederBindende svar
SKM2013.73.SRKonvertering af gæld til aktier i koncern med udenlandsk moderselskab og underskudsbegrænsning18-12-12VirksomhederBindende svar
SKM2013.72.SRMoms - 2 grunde på sammenhængende matrikler18-12-12ByggeriBindende svar
SKM2013.71.SRBeskatning af methanol til brug i brændstof22-01-13Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2013.70.HRStraffesag - beslaglæggelse - 3. mands bil - unddraget registreringsafgift - bøder og sagsomkostninger24-02-12StrafKendelse
SKM2013.69.SRCO2-kvoter, spørgsmål om overdragelse18-12-12Selskabsbeskatning