Dato for offentliggørelse
23 Nov 2017 14:48
Serienummer
S nr. 114
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af renteudgifter og restgæld af realkreditlån.

Vejledningen gælder for realkreditinstitutter der er indberetningspligtig efter skattekontrollovens § 8 P.

De nærmere regler fremgår af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven bekendtgørelse nr. 890 af 10. juli 2015 kapitel 14 - 15 og med senere ændring i bekendtgørelse nr. 542 af 30. maj 2016.

Hvad er nyt?

Der er foretaget sproglige tilretninger og opdatering af links.

Afsnit 1.4 Pligt til at indhente identifikationsoplysninger

Præcisering vedr. selskaber , fonde, foreninger og dødsboer med udenlandsk adresse, som ikke har et udenlands identifikationsnummer (TIN).

Afsnit 3.2 Valg af indberetningskanal

Der kan foretages validering af fil med produktionsdata via alle 3 indberetningskanaler, Webservice (RESTAPI), TSE (TastSelv Erhverv) og FTPs Gateway.

Vi opfordre indberetningspligtige og deres bureauer til at benytte denne funktionalitet, da det dermed er muligt at få rettet eventuelle fejlindberetninger inden årsindberetningen.

Afsnit 4.1.1 Hvilke konti skal der ikke indberettes om?

Præcisering af hvilke konti som ikke er omfattet af indberetningspligten.

Afsnit 4.4 Kontodetaljer

Præcisering vedr. ændring af PantIdentifikationsnummer i året.

Pantidentifikationsnummer er et kommunikationsfelt, som bruges på kundens skatteoplysninger.
Årets indberetninger bliver grupperet under samme pantidentifikationsnummer. I bilag 2 er der et eksempel herpå.

Afsnit 4.5 Beløb

Der kan maksimalt indberettes 15 tegn, dvs. fortegn, 11 cifre, komma og ørebeløb (2 cifre).

Afsnit 4.6 Kontoperiode 

Præcisering vedr. markering og udfyldelse af følgende felter,

- LånForholdRestanceMarkering

- KontoPeriodeOpstartDato

- KontoperiodeOphørDato

- FlereEndToKontohavereIkkeAlleOplyst

Afsnit 4.7 Kontohaverliste 

Præcisering vedr. indberetning om formand;

For selskaber, fonde, foreninger, dødsboer og lignende som hverken har personnummer eller virksomhedsnummer, indberettes om formand eller anden person, som er berettiget til at handle på vegne af den hvorom indberetningen foretages.

Når der indberettes om formanden eller anden person som er berettiget til at handle på vegne af den hvorom indberetningen foretages, skal feltet, "FlereEndToKontohaverIkkeAlleOplyst" altid udfyldes med "True". Det betyder, at rentebeløb ikke fortrykkes på kundens årsopgørelse, men alene bliver vist i kundens skatteoplysninger som en konto med særlige ejerforhold. 

Præcisering af i hvilke situationer Kontohavervalg KontohaverUkendt skal bruges;

  • Hvis I ikke har nogen identifikationsoplysninger på kontohaver (bør ikke kunne forekomme).
  • Hvis en af ejerne på realkreditlånet er undtaget fra indberetningspligten, fx diplomater. Læs mere i afsnit 4.1.2.
  • Hvis I ikke har det fulde CPR.nr. fx ved opkøb af nødlidende fordringer.

Afsnit 6.4 Fejl - og adviskoder

Der er udgivet en oversigt med detaljeret beskrivelse af fejl- og adviskoder.

Afsnit 8 SKAT udstiller data på TastSelv skatteoplysninger

Der er udgivet en oversigt med hovedreglerne for brug af eKapital data på årsopgørelsen.

ISBN-nummer
978-87-417-0121-9