Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2010.869.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Grundværdi14-12-10EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2010.868.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Grundværdi14-12-10EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2010.867.SRVurderingstidspunkt ligningslovens § 7 H - indeksering af udnyttelseskurs14-12-10Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2010.866.ØLRLønindeholdelse - ændring i lovgrundlag - retsvirkning allerede indgåede aftaler12-10-10LønindeholdelseDom
SKM2010.865.BRVirksomhedsindkomst eller lønindkomst - førtidspensionsydelse - udtræden af interessentskab16-11-10Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Virksomheder + Personlig indkomstDom
SKM2010.864.SRKursgevinst ved indfrielse af uforrentet lån mellem hovedaktionær og selskab15-11-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2010.863.SRHandelsværdi porteføljeaktier14-12-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2010.862.SRSkattefri omstrukturering uden tilladelse14-12-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.861.SRKursusforløb for sygemeldte medarbejdere14-12-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.860.LSRBerigtigelse af moms08-12-10MomsgrundlagKendelse
SKM2010.859.LSRBeskatning af værdi af fri sommerbolig - bindende svar19-11-10EjendomsværdiskatKendelse
SKM2010.858.LSRFradrag for tab opstået ved bedrageri18-11-10Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2010.857.LSROpgørelse af antallet af ejere for kommanditselskab30-11-10Personlig indkomstKendelse
SKM2010.856.LSRSelvstændige investeringsgoder - overdragelse af momsreguleringsforpligtelser - bindende svar (SKM2009.783.SR)10-12-10MomsgrundlagKendelse
SKM2010.855.LSRAnmodning om tilladelse til at indgive erklæringsskema i stedet for selvangivelse11-11-10Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtKendelse
SKM2010.854.SRMultimediebeskatning af telefonapparater14-12-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.853.LSRNedslag for hovedaktionær ved opgørelse af skattepligtig fortjeneste i forbindelse med afståelse28-10-10Personlig indkomstKendelse
SKM2010.852.LSRGenanbringelse af ejendomsavance18-10-10EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2010.851.LSRMomspligt af underleverancer til undervisning - bindende svar (SKM2009.691.SR)02-11-10MomsgrundlagKendelse
SKM2010.850.LSROmvalg af fusion fra skattefri til skattepligtig - omgørelse af fusion fra skattefri til skattepligtig - ændring af afskrivninger08-10-10SelskabsbeskatningKendelse
SKM2010.849.SKATJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter20-12-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2010.848.LSRGodtgørelse af elafgift15-11-10Energi og kuldioxidKendelse
SKM2010.847.LSRBeskatning af rejsegodtgørelse - differencefradrag for kost - arbejde på et skib18-11-10Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstKendelse
SKM2010.846.SRMoms på byggegrunde - privat persons salg af ubebyggede grunde - lovændring pr. 1. januar 201114-12-10Andet om momsBindende svar
SKM2010.845.SKATMomsfritagelse af kosmetiske behandlinger - styresignal17-12-10Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2010.844.SRSkattepligt - fysisk person med virksomhed i både Polen og Danmark - henstandssaldo14-12-10Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2010.843.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8 og 9 for 201116-12-10SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2010.842.SRUdlejers salg af udlejede sommerhusgrunde, er ikke momspligtigt, da grundene udelukkende har været anvendt i forbindelse med momsfritaget udlejningsvirksomhed14-12-10Andet om momsBindende svar
SKM2010.841.SRRenteswap - kursgevinstlovens §§ 29-33 - erhvervsmæssig tilknytning14-12-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.840.SRSælger ikke anset som en afgiftspligtig person ved salg af byggegrund. Ved udstykning af flere byggegrunde, vil sælger blive anset for at være momspligtig af salget14-12-10ByggeriBindende svar
SKM2010.839.SRSkærmtage på lejet grund anset som særskilte bygninger og anskaffelsessummen efter EBL kan tillægges et 10.000 kr.’s tillæg14-12-10Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2010.838.SRSærordningen for rejsebureauer - egenproduceret guideydelse, faktura, momspligtig omsætning og momsregistrering14-12-10Andet om lønsumsafgift + Andet om momsBindende svar
SKM2010.837.LSRVurdering af om driftsudgifter er dækket af offentlige tilskud med mindst 50 %14-10-10Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgiftKendelse
SKM2010.836.SRMultimediebeskatning af konsulenter14-12-10Personlig indkomstAfgørelse
SKM2010.835.LSRHenstand - nedsættelse af afdragsbeløb28-10-10Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2010.834.LSROmgørelse af dispositioner i forsøg på gennemførsel af skattefri virksomhedsomdannelse11-11-10SelskabsbeskatningKendelse
SKM2010.833.LSRAfvisning - afdragsordning - afgørelse eller faktisk forvaltningsvirksomhed16-11-10Når man vil klageAfgørelse
SKM2010.832.SKATKommentar til retsforlig - golfbane på lejet grund12-11-10Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2010.831.BRHovedaktionær - ejendom til rådighed08-11-10Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2010.830.SRMoms - Aftale med "eller ordre"-klausul ved salg af fast ejendom16-12-10Momspligt + ByggeriBindende svar
SKM2010.829.LSRHæftelse for betaling af restskat i sambeskatning03-09-10SelskabsbeskatningKendelse
SKM2010.828.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv. for 201016-12-10Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2010.827.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201116-12-10SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2010.826.SKATAmortisationsrenten for 201116-12-10Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
SKM2010.825.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 201116-12-10SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2010.824.LSRSkattefrit salg af anparter til det udstedende selskab06-10-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2010.823.LSRMultimediebeskatning - ulønnede personer i fagforenings sektorbestyrelse - bindende svar (SKM2010.104.SR)22-10-10Personlig indkomstKendelse
SKM2010.822.LSRAktindsigt - pligt til fremsendelse af kopi af sagens akter01-11-10Når man ønsker aktindsigtAfgørelse
SKM2010.821.SRSalg af privatpersons grund, som er købt med henblik på selv at bebo grunden, er ikke omfattet af momslovens regler pr. 1. januar 2011.14-12-10ByggeriBindende svar
SKM2010.820.SRSMBA selskab - direktørs fraflytning til X-land - ikke ophør af fuld skattepligt14-12-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.819.LSROpgørelse af skattepligtig ejendomsavance i forbindelse med salg af ejendom12-10-10EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2010.818.SKATKursdata til skattemæssig indberetning16-12-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2010.817.LSROphørsbeskatning af dansk selskab i forbindelse med fusion med udenlandsk selskab - fri etableringsret - bindende svar (SKM2009.542.SR)08-10-10SelskabsbeskatningKendelse
SKM2010.816.LSRAfgiftspligtig person - selvstændig økonomisk virksomhed09-09-10MomspligtKendelse
SKM2010.815.SRRestregistreringsafgift ved leasingsselskabets salg af den leasede bil til leasingtageren indgår ikke i momsgrundlaget16-12-10MomsgrundlagBindende svar
SKM2010.814.LSRPligt til at betale A-skat i forbindelse med anvendelse af udenlandsk arbejdskraft14-10-10Indeholdelses- og registreringspligt + Udenlandsk arbejdskraftKendelse
SKM2010.813.LSRSkattepligtig indkomst - hævninger foretaget med udenlandske kreditkort09-09-10Personlig indkomstKendelse
SKM2010.812.LSRRette omkostningsbærer for advokat- og revisorudgifter afholdt ved køb af aktier21-10-10Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2010.811.SRBeskatning af it-programmer14-12-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.810.LSRHenstand - modregningsforbehold08-09-10Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2010.809.LSRMomsfritagelse i forbindelse med salg af frokostmåltid til børnehave - bindende svar (SKM2010.284.SR)29-09-10Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2010.808.SRCykel og cykeltøj, der stilles til rådighed for en medarbejder i forbindelse med en sponsoraftale14-12-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.807.SRMoms på grunde/byggegrunde, når kommunen køber/sælger14-12-10Byggeri + MomspligtBindende svar
SKM2010.806.SRSalg af byggegrund - Privatperson14-12-10Momspligt + ByggeriBindende svar
SKM2010.805.SRAnpartsselskab - vedtægtsændring - investeringsselskab - aktieavancebeskatningslovens § 1914-12-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.804.SRSelskab, der udelukkende ejer aktier i et fondsmæglerselskab skal ikke anses for investeringsselskab.16-11-10Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2010.803.SRTilbagebetaling af gaveafgift og annullering af ejendomsavance ved omstødelse af gaver fra et uskiftet bo16-11-10Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2010.802.SKATVærdiansættelse for 2011 af visse personalegoder18-11-10Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2010.801.SKATLandbrug - vejledende fremstillingspriser for hjorte og pelsdyr for indkomståret 201014-12-10Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2010.800.SKATLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201114-12-10Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2010.799.ØLRDet momsretlige hotelbegreb - momsfritaget udlejning - fast ejendom01-11-10MomspligtDom
SKM2010.798.BREkstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - begrundelse29-10-10Personlig indkomstDom
SKM2010.797.BRSelvstændig erhvervsvirksomhed eller lønmodtager26-10-10Personlig indkomstDom
SKM2010.796.SRVederlag for opgivelse af eventuelt krav på andel af salgssum anset for skattepligtigt.16-11-10Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2010.795.LSRAnmodning om tilbagefordeling af erstatningsbeløb14-09-10Indberetning, regulering og efterangivelseKendelse
SKM2010.794.SRSkattepligtigt personalegode - motionspakke til samtlige medarbejdere16-11-10Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2010.793.LSRGenoptagelse af ansættelse af fradrag i grundværdien for forbedringer24-09-10EjendomsvurderingKendelse
SKM2010.792.LSRMomsregistrering af andelsboligforening - bindende svar28-09-10Andet om momsKendelse
SKM2010.791.LSRFradrag for tab på unoterede aktier14-10-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2010.790.LSRLempelse vedrørende lønindkomst optjent ved arbejde udført i Cameroun.08-09-10Personlig indkomst + Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2010.789.LSROpgørelse af overskud af virksomhed30-08-10Indberetning, regulering og efterangivelseKendelse
SKM2010.788.LSRGymnasium - momspligt - elafgift - vandafgift22-09-10Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2010.787.LSRFradrag for tab på aktier - koncernforbundne selskaber - realitetsgrundsætningen30-09-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2010.786.BRDriftsomkostning - kursus - Alexanderteknik - violinist - underviser - komponist02-11-10Personlig indkomstDom
SKM2010.785.VLRGenoptagelse - ejendomsvurdering - nedslag i grundværdi01-11-10EjendomsvurderingDom
SKM2010.784.VLRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - arbejdsudleje - forskellige kontrakter - polske håndværkere22-06-10Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligtDom
SKM2010.783.SRModregning af aktietab i avance på udloddende investeringsforeningsbeviser16-11-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.782.SRGrænseoverskridende fusion og udlodningsbeskatning16-11-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.781.LSRVurderingsankenævnets kompetence - ændring af råjordsværdien ved klage over nedslag i grundværdien28-09-10EjendomsvurderingKendelse
SKM2010.780.LSRMultimediebeskatning - bindende svar20-09-10IndkomstarterKendelse
SKM2010.779.LSRInddrivelse - afdragsordning - mangelfuld begrundelse09-07-10Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2010.778.VLRSkattefri befordringsgodtgørelse - hovedaktionær - fornøden kontrol - bevisbyrde11-11-10Personlig indkomstDom
SKM2010.777.BRErhvervsmæssig virksomhed - akupunkturbehandling og salg af urter - vurdering af rentabilitet28-10-10VirksomhederDom
SKM2010.776.ØLRFormalitetsmangler - indkomstforhøjelse - penge fra samlevers forretningsforbindelser06-10-10Personlig indkomstDom
SKM2010.775.BROmgørelse - acontoudlodning - værdipapirer - privatskiftet bo - kursværdifald21-10-10Arv og gaverDom
SKM2010.774.SRSkattemæssig behandling af konvertibelt gældsbrev med anfordringsvilkår16-11-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2010.773.BRNegativt privatforbrug - skønsmæssig ansættelse - privat lån15-10-10Virksomheder + Andet om momsDom
SKM2010.772.SRGrænseoverskridende fusion og udlodningsbeskatning21-09-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.771.SRForening - skattepligt efter fondsbeskatningsloven24-11-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.770.LSRTonnagebeskatning - koncernforbundne selskaber13-09-10TonnageskatKendelse
SKM2010.769.LSROmkostningsgodtgørelse i en sag vedrørende genoptagelse22-09-10Når man vil klageAfgørelse
SKM2010.768.LSRSkattemæssig afskrivning på motorcykler, anvendt som udsmykning i virksomhed20-05-10SelskabsbeskatningKendelse
SKM2010.767.LSRFradrag for forbedringer i grundværdien - forhøjelse hos vurderingsankenævnet07-06-10EjendomsvurderingKendelse
SKM2010.766.SROPP - daginstitution16-11-10Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + MomspligtBindende svar
SKM2010.765.SRSpaltningsdato for det indskydende selskab og de modtagende selskaber - henstandssaldo ved ophørsspaltning - handelsværdikravet og balancetilpasningskravet16-11-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.764.SRIndsamlingskampagne29-11-10Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2010.763.SROphævelse af aktieklasser - vedtægtsændring - økonomiske rettigheder29-11-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2010.762.SKATBoafgift og gaveafgift af udenlandske ejendomme29-11-10Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2010.761.ØLRUdlæg i kontantbeløb - fundet på skyldner - formodningsreglen om beløbstilhør22-11-10UdlægKendelse
SKM2010.760.ØLRGolfbane - fradrag tidsbegrænset lejemål - afskrivning på golfanlæg - forventet tvungen ophør af drift12-11-10Fradrag og afskrivningerForlig
SKM2010.759.ØLRTransport - overskydende skat - renter omfatttet09-11-10Modregning og transportDom
SKM2010.758.ØLRUdlæg i smykker - ejerforhold - forhåndsformodning08-11-10UdlægKendelse
SKM2010.757.BRUdlæg i andelsbolig - gebyr for adkomsterklæring28-10-10UdlægDom
SKM2010.756.VLRStraffesag - uregistreret importør - indførsel af øl vin og spiritus - videresalg - ikke pant og afgiftsberigtigede - overtrædelses af colalovgivningen20-09-10StrafDom
SKM2010.755.SRRette indkomstmodtager - resultatfordelingsaftale - løn/overskud16-11-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.754.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering20-04-10EjendomsvurderingKendelse
SKM2010.753.LSRBeskatning af fri bil - ejendomsfunktionær - momsfradrag - bindende svar23-09-10Motorkøretøjer + IndkomstarterKendelse
SKM2010.752.SKATForbehold i afgørelser om genoptagelse efter anmodning samt ved anvendelse af TastSelv - styresignal29-11-10Processuelle bestemmelser + Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revision + Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentlige + Køb + Dødsboer + Fradrag og afskrivninger + IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktioner + Straf + Renter og gebyrer + Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger + Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler + Kontrolbestemmelser + IT-løsninger for restancer + Udlæg + Tvangsauktion + Lønindeholdelse + International inddrivelse + Forældelse + Eftergivelse og gældssanering + Betalingsstandsning og konkurs + Akkordordninger + Afdragsordninger og henstand + IT-løsninger for told + Autoriseret Økonomisk Operatør (AEO) + Told - efterkontrol + Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + Eksport og proviantering + Tarifering + Oprindelse + Varemærkeforfalskning + Særlige procedurer + Kontingenter + Erhvervsmæssig import + Forsendelse og transitering + Privates ind- og udførsel samt rejseregler + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Transfer pricing + Tonnageskat + Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + IT-løsninger for ejendomme + Ejendomme i udlandet + Udleje og bortforpagtning + Salg + Ekspropriation + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomsskat + Ejendomsværdiskat + Ejendomsvurdering + Dødsboer + Afskrivninger og fradrag + Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Udenlandsk arbejdskraft + Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Regnskabsbestemmelser + Arbejdsgiverkontrol + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Arbejdsgiverens særlige pligter + Angivelse og betaling + IT-løsninger for afgifter + Glødelamper og elek. sikringer + Øl, vin, spiritus og mineralvand + Tobak mv. + Spil, lotteri, gevinster og væddemål + Tinglysningsafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Miljøafgifter + Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te + Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringer + Energi og kuldioxid + Arv og gaver + Generelt om punktafgifter + Andet om moms + IT-løsninger for moms + Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + Momsgrundlag + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Motorkøretøjer + ByggeriStyresignal
SKM2010.751.HRFremlæggelse - ensidigt indhentet juridisk responsum - udenlandsk ret - afhøring om juridiske spørgsmål11-11-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenKendelse
SKM2010.750.SRRegistreringspligtige leasingkøretøjer - registreringsafgiftslovens § 3 b - afvisning af anmodning om bindende svar16-11-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftBindende svar
SKM2010.749.SRSalg af anparter i ejendomsselskab16-11-10Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2010.748.SKATForholdsmæssig registreringsafgift af leasingkøretøjer - styresignal25-11-10Motor - Indregistrering og vægtafgiftStyresignal
SKM2010.747.SRSkattepligtigt, afkald på indtægt til fordel for velgørende institution24-11-10Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2010.746.SRLån fra andelsboligforening, ej reelt gældsforhold16-11-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.745.SRSalg af fast ejendom, "gamle" bygninger16-11-10MomspligtBindende svar
SKM2010.744.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 201116-11-10Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2010.743.SRSalg af byggegrund er momsfritaget, når købsaftalen er bindende og indgås inden 1. januar 201116-11-10Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2010.742.SRDer skal ikke moms på salg af en byggegrund, hvis den bindende aftale, om salget, er indgået inden den 1. januar 2011.16-11-10Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2010.740.SKATRetningslinier for behandling af indsigelser over SKATs m.fl.s behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser22-11-10Når man vil klageSKAT-meddelelse
SKM2010.739.SRVindmølleandele, opgørelsesmetode, principskifte18-11-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.738.SRMomsmæssig behandling af omkostninger til opførelse af energibesparende foranstaltninger på tredjemands ejendom18-11-10FradragBindende svar
SKM2010.737.SRForæring af overskudsvarme uden afgiftsmæssige konsekvenser18-11-10Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2010.736.SRBetinget salg af byggegrunde, overgangsregler16-11-10ByggeriBindende svar
SKM2010.735.SRStøbning af fundament, fælles fundament, overgangsregler16-11-10MomspligtBindende svar
SKM2010.734.SKATGrænsehandel - beskatningssted - Styresignal17-11-10MomspligtStyresignal
SKM2010.733.SRSambeskatning og koncernforbindelse17-11-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.732.SRDeltagelse i "projektet gravid på job" ikke skattepligtig for den gravide medarbejder16-11-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.731.BRRegistreringsafgift - ibrugtagning af importeret køretøj07-10-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2010.730.LSROmgørelse af privatretlig disposition18-08-10SelskabsbeskatningKendelse
SKM2010.729.LSRIndeholdelsespligt af renteskat af renter udbetalt til moderselskab i Luxembourg01-11-10Udenlandsk indkomst + SelskabsbeskatningKendelse
SKM2010.728.LSRAnmodning om genoptagelse af skatteansættelse - næringsejendom eller anlægsejendom12-10-10Når man ønsker en sag genoptagetKendelse
SKM2010.727.SKATSkatteministeriets kommentar til SKM2010.396.HR - grænsehandel - beskatningssted19-10-10MomspligtKommentar
SKM2010.726.HRLønsumsafgift - fagforening - bestyrelsesformand - kasserer - udvalgsmedlemmer12-10-10LønsumsbegrebetDom
SKM2010.725.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - rådighed over to ejendomme - arv08-10-10EjendomsavancebeskatningDom
SKM2010.724.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser10-11-10Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
SKM2010.723.ØLREjendomsavance - ekspropriation - salg til tredjemand - boligformål - ekspropriationsvilje - bevisbyrde14-10-10EkspropriationDom
SKM2010.722.BRFradrag for driftstab - ukurante varer13-10-10Fradrag og afskrivningerDom
SKM2010.721.ØLRAfvisning - stævning - ikke mødeberettiget15-10-10Andet om momsDom
SKM2010.720.SKATOphævelse af fradrag for forøgede leveomkostninger - Teknikerfradraget10-11-10Fradrag og afskrivningerSKAT-meddelelse
SKM2010.719.SRRegistreringspligtige leasingkøretøjer - registreringsafgiftslovens § 3 b - afvisning af anmodning om bindende svar20-10-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftBindende svar
SKM2010.718.ØLRAktieavancebeskatning - afnotering - tab på aktier - fradrag15-10-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2010.717.VLRUdlæg i motorcykel - ejerforhold - rådigheden over motorcyklen - omlakering02-11-10UdlægKendelse
SKM2010.716.BRFradrag - tab på løsørepantebrev - forgæves udlæg efter indkomstårets udløb28-09-10SelskabsbeskatningDom
SKM2010.715.SRKøbsoptioner til aktier, ydet af et selskab til fordel for et andet selskab28-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2010.714.SRKøbsoptioner til aktier, der af en fars 100 pct.-ejede selskab gives til søns 100 pct.-ejede selskab.28-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2010.713.BRInvesteringsprojekt - ejendomme i Skotland - investorrejse - driftsomkostning - afskrivning05-10-10Afskrivninger og fradrag + Ejendomme i udlandetDom
SKM2010.712.SKATAndelsboligforeningers levering af brugsrettigheder til andelshaverne sidestilles med momsfri udlejning - genoptagelse - Styresignal05-11-10Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgiftStyresignal
SKM2010.711.LSRInddrivelse - fastsættelse af afdragsordning20-05-10Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2010.710.LSRHæftelse for manglende registreringsafgift13-09-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2010.709.LSREftergivelse af ikke forfalden studiegæld15-07-10Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
SKM2010.708.SKATGæstestuderende - Fritagelse for beskatning af visse udenlandske studerendes underhold for indkomståret 201104-11-10Udenlandsk indkomstSKAT-meddelelse
SKM2010.707.SKATNedslag i ejendomsværdiskatten - fransk og spansk skat på fast ejendom - Styresignal02-11-10Ejendomme i udlandet + EjendomsværdiskatStyresignal
SKM2010.706.BRSkønsmæssig ansættelse - usandsynligt lavt privatforbrug - usikkerhed om gældsposter - lempeligt skøn04-10-10Personlig indkomstDom
SKM2010.705.ØLREnergiafgifter - fjernvarmeværk21-09-10Energi og kuldioxidDom
SKM2010.704.SRMultimediebeskatning, PC med adgang via en VPN-løsning19-10-10Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2010.703.SRPensionsbeskatning, undtagelse fra loft over ratepensioner19-10-10Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2010.702.SRPersonalegoder, tandforsikring, kontantlønsnedgang19-10-10Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2010.701.SRKontrakt - entreprise eller arbejdsudleje19-10-10VirksomhederBindende svar
SKM2010.700.LSRAktindsigt - SKATs kontrolvirksomhed11-06-10Når man ønsker aktindsigtAfgørelse
SKM2010.699.LSRSikkerhedsstillelse som betingelse for fortsat registrering af selskab07-07-10Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillingerAfgørelse
SKM2010.698.LSRHenstand under klagebehandling - krav om sikkerhedsstillelse - registreringsafgift - teknisk insolvens01-07-10Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2010.697.SRBetingelser deltagelse i fleksible lønpakker19-10-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.696.SRSkattepligt, ansat af den franske stat - ophævet dobbeltbeskatningsoverenskomst19-10-10Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2010.695.ØLRStraffesag - grov skattesvig - grov momsunddragelse - unddragelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - forsætlig skatteunddragelse23-06-10StrafDom
SKM2010.694.BROmstødelse - betaling til SKAT01-06-10Betalingsstandsning og konkursDom
SKM2010.693.SRDonation til hjælpeorganisation - reklameudgift19-10-10Afskrivninger og fradragBindende svar
SKM2010.692.SRAndelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt.19-10-10Afskrivninger og fradragBindende svar
SKM2010.691.SRRette indkomstmodtager og hovedaktionærforhold19-10-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.690.SRDansk virksomhed med dansk hjemmeside, som har lager i Tyskland (tysk momsregistrering), kan sælge træpiller til danske og evt. tyske kunder, med tysk moms, da kunderne selv sørger for transport af varerne19-09-10Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2010.689.SRPersonalegoder, fri avis / tidsskrift19-10-10Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2010.688.SRSambeskatning og koncernforbindelse20-10-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.687.SRKoncernforbindelse - sambeskatning20-10-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.686.SROverførsel af pension under udbetaling21-09-10Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2010.685.SRVurderingstidspunkt - optioner omfattet af ligningslovens § 7 H21-09-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.683.SRPersonalegoder, uddannelse, kontantlønsnedgang19-10-10Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2010.682.SRPersonalegoder, motionsmaskiner/massagemaskiner til rådighed.19-10-10Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2010.681.LSRTilhørsforhold - social sikring - Danmark eller Sverige13-09-10Personlig indkomstKendelse
SKM2010.680.LSRInddrivelse - modregning i negativt momstilsvar - indsigelse mod kravets eksistens05-02-10Modregning og transportAfgørelse
SKM2010.679.LSROpgørelse af anskaffelsestidspunkt for aktieoptioner - tegningsretter eller køberetter22-06-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2010.678.LSRMomsfradrag af udgifter til forberedende undersøgelser til etablering af en golfbane03-09-10FradragKendelse
SKM2010.677.SRSambeskatning - bestemmende indflydelse - vetoret19-10-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.676.SRGyllebehandlingsanlæg - afskrivning19-10-10VirksomhederBindende svar
SKM2010.675.BRGave - overdragelse aktier - trust i USA - familierelationer - adskillelse givers formue28-09-10Arv og gaverDom
SKM2010.674.BRFradrag - reklameudgifter - repræsentation - sponsering lystfiskerforening - interessefællesskab23-09-10Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
SKM2010.673.SRFaktureringstidspunkt anset for leveringstidspunkt ved administration af fast ejendom19-10-10ByggeriBindende svar
SKM2010.672.VLREjendomsvurdering - benyttelseskode - større herregård - landbrug - hotel og restaurationsvirksomhed12-10-10EjendomsvurderingDom
SKM2010.671.BRFritagelse - betaling af renter - betalingsfrist tidligere overskredet29-09-10Rettigheder og pligter - ved indberetning eller betaling + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Erindring og rykkerDom
SKM2010.670.VLREkstraordinær skatteansættelse - maskeret udlodning - følge af ansættelse andet år - reaktionsfrist05-10-10SelskabsbeskatningDom
SKM2010.669.ØLRFradrag - driftsomkostninger - købmandsvarer til restauration - dokumentation27-09-10Fradrag og afskrivninger + VirksomhederDom
SKM2010.668.SRBygning - lejet grund - overdragelse19-10-10EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2010.667.SRSkatteankenævnets afgørelse ikke anset for åbenbart ulovlig19-10-10EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2010.666.SRGrænsehandelskoncept - salg via internet fra Tyskland20-10-10MomspligtBindende svar
SKM2010.665.SRSundhedsfaglig rådgivning19-10-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.664.SRLejlighed - forældrekøb - ikke omfattet af parcelhusreglen20-10-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.663.ØLRMomstilgodehavende - udbetaling - berettiget forventning - erstatningsansvar24-09-10Andet om momsDom
SKM2010.662.SRSalg af byggegrund, bindende købsaftale, overgangsregler19-10-10Byggeri + MomspligtBindende svar
SKM2010.661.SRBilleasing - fordeling af det samlede vederlag på henholdsvis brændstofadministration og leasingydelse20-10-10MomsgrundlagBindende svar
SKM2010.660.LSRFradrag for sagkyndig bistand vedrørende etablering af et kommanditselskab07-09-10Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2010.659.LSRForældelse af skattekrav - aftale om berostillelse af inddrivelse - forfaldstidspunkt28-05-10ForældelseKendelse
SKM2010.658.LSROmkostningsgodtgørelse - ansatte i selskab25-05-10Når man vil klageAfgørelse
SKM2010.657.LSROmkostningsgodtgørelse - udgifter til sagkyndig bistand12-04-10Når man vil klageAfgørelse
SKM2010.656.BRMomsfradrag autodrift og fællesomkostninger - fradrag elafgift - ingen omsætning10-09-10FradragDom
SKM2010.655.ØLRMoms - omvendt betalingspligt - leje af udenlandsk arbejdskraft22-09-10Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2010.654.SRKvalifikation af amerikansk enhed - LLC21-09-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.653.SKATÆndring af praksis for kørsel i specialindrettede vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 4 ton - svinkeærinder hjem-ærinde-hjem - styresignal18-10-10MotorkøretøjerStyresignal
SKM2010.652.VLRStraffesag - udeholdte skattepligtige renter - bank i Tyskland09-07-10StrafDom
SKM2010.651.ØLRKonkursbegæring nægtet fremmet - konkursbetingelserne opfyldt15-04-10Betalingsstandsning og konkursKendelse
SKM2010.650.VLRStraffedom - udeholdt omsætning - to virksomhedsindehavere - alternativ behandling - underordnet rolle i virksomhed - lang sagsbehandlingstid21-06-10StrafDom
SKM2010.649.VLRFradrag - driftstab - datterselskab21-09-10Fradrag og afskrivningerDom
SKM2010.648.BRMaskeret udlodning - opførelse af huse - samlever23-09-10Personlig indkomstDom
SKM2010.647.ØLRAfskrivning bygning - kursusvirksomhed - pengeinstitut - intern undervisning21-09-10Fradrag og afskrivningerDom
SKM2010.646.SRGrænsehandel, mulighed for transport21-09-10Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2010.645.SRSundhedtest, Gentest, Forebyggelse21-09-10Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2010.644.SRMomsfritaget selvstændig gruppe af virksomheder21-09-10Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2010.643.LSRFradrag for advokat- og revisoromkostninger - avance ved salg af aktier mellem koncernforbundne selskaber15-06-10Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2010.642.LSRInddrivelse - lønindeholdelse - betalingsevne30-06-10LønindeholdelseAfgørelse
SKM2010.641.LSRInddrivelse - modregning i overskydende skat for restskat for sambeskattet selskab19-05-10Modregning og transportAfgørelse
SKM2010.640.LSRModregning i erstatning fra politiet for gæld vedrørende tidligere virksomhed02-06-10Modregning og transportAfgørelse
SKM2010.639.SRMomspligt ved Plejecaféers salg af mad og drikke til pårørende, gæster og ikke visiterede personer21-09-10Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2010.638.SKATSKMmeddelelse om afskæring af TastSelv (Karantæneordningen)07-10-10TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2010.637.SKATDen momsmæssige behandling af tilgift og lignende salgsfremmende foranstaltninger - SKAT-meddelelse06-10-10MomspligtSKAT-meddelelse
SKM2010.636.SKATDen momsmæssige behandling af tilgift og lignende salgsfremmende foranstaltninger - Styresignal06-10-10MomspligtStyresignal
SKM2010.635.SRTonnagebeskatning07-10-10TonnageskatBindende svar
SKM2010.634.BRDomstolsprøvelse - administrativ rekurs ikke udnyttet - lønindeholdelse - underliggende skatte- og afgiftskrav09-09-10Lønindeholdelse + Når man vil klageDom
SKM2010.633.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl06-09-10EjendomsavancebeskatningDom
SKM2010.632.SRSupplerende optioner21-09-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.631.SRMellemholdingreglen - A/ B-aktier21-09-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.630.LSROpgørelse af gæld til det offentlige - afvisning15-03-10UdlægAfgørelse
SKM2010.629.LSRFritagelse for renter og procenttillæg på restskat26-03-10Renter og gebyrerAfgørelse
SKM2010.628.LSRFritagelse for betaling af renter og rykkergebyr22-02-10Renter og gebyrerAfgørelse
SKM2010.627.LSRUdsættelse med betaling af studielån og SU-lån23-04-10Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2010.626.VLRArbejdsudleje - dobbeltbeskatning - Danmark Holland - indeholdelse af A-skat31-08-10Udenlandsk arbejdskraftDom
SKM2010.625.SRKorrektion af bindende svar SKM2009.223.SR vedr. spaltningsdatoen ved udspaltning til ikke-koncernselskaber01-10-10SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2010.624.SRKorrektion af bindende svar SKM2009.58.SR og SKM2008.692.SR.01-10-10SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2010.623.VLRMaskeret udbytte - hovedanpartshaver - udeholdt omsætning - samlever direktør og daglig leder09-09-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2010.622.SKATGenoptagelse - momsfradrag for bespisning af forretningsforbindelser og ansatte under møder i virksomheden - Styresignal27-09-10FradragStyresignal
SKM2010.621.HREU-handel - levering af varer - overdragelse af råderetten - fradragsret05-07-10Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2010.620.SRForskerskat - dansk arbejdsgiver21-09-10Udenlandsk arbejdskraftBindende svar
SKM2010.619.VLRPrincipskifte - kursgevinstloven05-08-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + SelskabsbeskatningDom
SKM2010.618.SRPersonalegoder, Sundhedsforsikring21-09-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.617.SRInvesteringsselskab - Medarbejdere ansatte i en koncern21-09-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2010.616.LSRFastsættelse af fradrag i grundværdien for grundforbedringer09-07-10EjendomsvurderingKendelse
SKM2010.615.LSROmkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering09-02-10Når man vil klageAfgørelse
SKM2010.614.SRSkattepligtsforhold for forbrugerejet amba - overdragelse af aktier fra Kommune til amba21-09-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.613.LSRSkattefritagelse efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11 - bindende svar (SKM2007.68.SR)08-04-09EkspropriationKendelse
SKM2010.612.LSRArbejdsudleje - indeholdelsespligt af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag07-06-10Udenlandsk arbejdskraftKendelse
SKM2010.611.SRVærdiansættelse og indgangsværdi for porteføljeaktier21-09-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.610.SRKommanditselskab - overskudsdeling uafhængigt af ejerandele - virksomhedsordning - rette indkomstmodtager - afvisning.21-09-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.609.SRAndelsforening - strukturændringer - kooperationsbeskatning21-09-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.608.SRVarelager - nedskrivning for ukurans - donation af tøj til velgørende organisation - reklameudgifter21-09-10FradragBindende svar
SKM2010.607.ØLRRentefiksering - lån til selskab08-09-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2010.606.SRAktiebaseret bonusprogram - beskatningstidspunkt21-09-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.605.SRSalg af lejlighed i Polen21-09-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.604.SRBeskatning af elbil til rådighed21-09-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.603.VLRLandsskatterettens genoptagelse - nye oplysninger25-08-10VirksomhederDom
SKM2010.602.LSRAfvisning af klage29-06-10Når man vil klageAfgørelse
SKM2010.601.LSRModregning i børnefamilieydelse for daginstitutionsrestance10-06-10Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + Modregning og transportAfgørelse
SKM2010.600.BRAfvisning16-08-10Momsgrundlag + Øl, vin, spiritus og mineralvandDom
SKM2010.599.BRVidneafhøring12-08-10VirksomhederKendelse
SKM2010.598.SRPersonalegoder, Office-licens21-09-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.597.SRMultimediebeskatning, nødvendigt for arbejdet at mobil tages med hjem21-09-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.596.SRPersonalegoder, multimediebeskatning21-09-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.595.SRVedtægtsændring - ombytning af A-aktier med B-aktier24-08-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.594.SRMultimediebeskatning, PDA uden telefoni21-09-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.593.SRBeskatning af elbil til rådighed21-09-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.592.SRMultimediebeskatning, software anset som sædvanligt tilbehør21-09-10Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2010.591.SRArbejdsudleje/entreprise21-09-10Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2010.590.SRReelt ejerskab til ejendom i Tyrkiet21-09-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.589.SRSuccession i fysioterapivirksomhed21-09-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.588.LSRAktindsigt07-04-10Når man ønsker aktindsigtAfgørelse
SKM2010.587.LSRTilbagekaldelse af delvis eftergivelse af gæld19-03-10Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
SKM2010.586.LSRLønindeholdelse - anmodning om udbetaling af for meget indeholdt løn27-01-10LønindeholdelseAfgørelse
SKM2010.585.SRSalg af software via iTunes ikke momspligtig i Danmark21-09-10Virksomheder + Momspligt + Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.584.SRSelvejende institutions aktiviteter ikke momsfri21-09-10Virksomheder + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2010.583.SRSkattemæssig kvalificering af vagtlægekoncept21-09-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.582.SRLivsforsikringer - lønnedgang21-09-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.581.SRBeskatning af måltider, serveret for sygeplejersker og læger på deres nattevagt21-09-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.580.SRBeskatning af måltider, serveret for ansatte i daginstitutioner21-09-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.579.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - lån fra mor og mindreårige børn25-08-10Personlig indkomstDom
SKM2010.578.SRFrihed for beskatning ved Operations Dagsværk - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb21-09-10Personlig indkomstAfgørelse
SKM2010.577.ØLRLevering af varer - til andre EU-lande - manglende dokumentation25-06-10Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2010.576.SRSkattefri omdannelse af forening til aktieselskab21-09-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.575.BRFri bil - specialindrettet - pickup - mandskabsvogn - tilsmudset25-08-10Personlig indkomstDom
SKM2010.574.SREjendomsavance - erstatning - lov om fremme af vedvarende energi24-08-10Afskrivninger og fradragBindende svar
SKM2010.573.SKATArbejdsgiverbetalt avis i forbindelse med kontantlønsnedgang - Præcisering af Ligningsvejledningen14-09-10Personlig indkomstSKAT-meddelelse
SKM2010.572.LSRFastsættelse af afgiftspligtig værdi af motorkøretøj27-07-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2010.571.VLRFiskefartøj - salg - disponibel kapacitet - kvalifikation - driftsmiddel16-08-10Personlig indkomstDom
SKM2010.570.BRSkattepligtig indkomst - selskab - indsættelse på bankkonto - deponering16-08-10SelskabsbeskatningDom
SKM2010.569.VLRLønindeholdelse - ændring i lovgrundlag - retsvirkning allerede indgåede aftaler31-05-10LønindeholdelseDom
SKM2010.568.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Beregningsgrundlag for ejendomsværdiskat24-08-10Ejendomsværdiskat + EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2010.567.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Beregningsgrundlag for ejendomsværdiskat24-08-10Ejendomsværdiskat + EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2010.566.BRAfvisning - stævning - ikke mødeberettiget09-07-10Andet om momsKendelse
SKM2010.565.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl17-08-10EjendomsavancebeskatningDom
SKM2010.564.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Beregningsgrundlag for ejendomsværdiskat24-08-10Ejendomsværdiskat + EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2010.563.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Beregningsgrundlag for ejendomsværdiskat24-08-10Ejendomsværdiskat + EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2010.562.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Beregningsgrundlag for ejendomsværdiskat24-08-10Ejendomsværdiskat + EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2010.561.LSRRenteberegning af tilbagebetaling af moms17-05-10Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + MomsgrundlagAfgørelse
SKM2010.560.LSRAnmodning om opsættende virkning af klage til Folketingets Ombudsmand06-01-10Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2010.559.LSRBetalingsevnevurdering - fastsættelse af afdrag på gæld vedrørende en tidligere virksomhed12-01-10Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2010.558.LSRFritagelse for betaling af renter04-03-10Renter og gebyrerAfgørelse
SKM2010.557.BRRegistreringsafgift - tysk registreret - benyttet i Danmark08-07-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2010.556.VLRSelvangivelsespligt - antenneforening - ikke udelukkende almennyttigt formål17-08-10Selskabsbeskatning + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2010.555.ØLREjendomsavancer - maskeret udlodning - rette indkomstmodtager02-08-10Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2010.554.SRStandardkontrakt - entreprise eller arbejdsudleje24-08-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.553.HRTransfersummer - driftsindtægt eller formueindtægt - fodboldklub03-09-10Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
SKM2010.552.BREkstraordinær skatteansættelse - grov uagtsomhed - rettidig varsling16-08-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstDom
SKM2010.551.HREkstraordinær genoptagelse - fristoverskridelse - periode bosat i udlandet - særlige omstændigheder31-08-10Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2010.550.BRDriftsomkostning - udgifter til management fee - spansk søsterselskab - nyt påkendelsespunkt26-08-10Fradrag og afskrivningerDom
SKM2010.549.HRScenekunstner - skattefradrag - scenetøj - hår og make-up19-08-10Fradrag og afskrivningerDom
SKM2010.548.SRTilladelse og afslag vedrørende ansøgning om fritagelse for CFC-beskatning24-08-10SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2010.547.BRFormalitetsmangler - aktindsigt - notatpligt - straffeprocessuelle regler - væsentlighedskriterie - indkomstforhøjelse - fradrag fremmed arbejde08-07-10Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + VirksomhederDom
SKM2010.546.SRPersonalegoder, fri bolig, kontantlønnedgang, sæsonarbejdere, rejseregler24-08-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.545.SRSpørgeskemaundersøgelse, lodtrækning, tilfældighedsprincip, gevinstafgift24-08-10Spil, lotteri, gevinster og væddemålBindende svar
SKM2010.544.SRGrundværdiprocent for skove ved vurderingen pr. 1. oktober 201024-08-10Ejendomsvurdering + EjendomsskatAfgørelse
SKM2010.543.SRIndførelse af dækningsafgift i 2011 - Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi24-08-10EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2010.542.SRRetserhvervelse samt beskatning ved til- og fraflytning med optioner og betingede aktier tildelt i ansættelsesforhold24-08-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.541.LSRHæftelse for manglende betaling af registreringsafgift27-07-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2010.540.LSRAktindsigt07-06-10Når man ønsker aktindsigtAfgørelse
SKM2010.539.LSRVideresalg af brugte personbiler fra Tyskland - bindende svar03-06-10Momsfritagelse og -godtgørelse + MotorkøretøjerKendelse
SKM2010.538.SRMellemholdingreglen, ABL § 4, stk. 3, nr. 3.24-08-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.537.LSRAnmodning om aktindsigt - investeringsforening - indeholdelse af udbytteskat16-02-10Når man ønsker aktindsigtAfgørelse
SKM2010.536.SRVærdiansættelse fri bolig direktør24-08-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.535.SRStandardkontrakt - entreprise eller arbejdsudleje24-08-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.534.SRFakturering af gebyr i tilknytning til benzinkort er momsfrit24-08-10Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2010.533.SRUnderleverandør af tandlægeydelser og andre dentalydelser - momsfritaget transaktion.24-08-10Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2010.532.SRYdelser, udført af autoriseret klinisk diætist, opfyldte betingelserne for momsfritagelse24-08-10Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2010.531.SRTonnageskat og strategisk og forretningsmæssigt drevet fra Danmark24-08-10Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + TonnageskatBindende svar
SKM2010.530.SRHospice - to selvejendende institutioner ejendom og drift - henlæggelse til almennyttigt formål24-08-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.529.SKATDen skattemæssige behandling af erstatninger fra banker til kunder - styresignal31-08-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
SKM2010.528.SRPersonalegoder, multimedier, kontantlønsnedgang. sæsonarbejdere24-08-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.527.SRPersonalegoder, rabatkortordning24-08-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.526.SRPersonalegoder, uddannelse, kontantlønsnedgang24-08-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.525.BRFri sommerbolig - hovedaktionær - formodningsregel - rådighedsbegrebet - udlejning gennem bureau03-08-10Personlig indkomstDom
SKM2010.524.VLRStraksfradrag - beregningsgrundlag - samlet bygningskompleks eller selvstændige bygninger - SPF produktion01-07-10Personlig indkomstDom
SKM2010.523.SRParcelhusreglen, lejlighed anvendt som bolig nr. 2 i forbindelse med arbejde24-08-10Personlig indkomst + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2010.522.SRSkattefri grænseoverskridende fusion og fraflytterbeskatning24-08-10Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.521.SRSkattefri sundhedsundersøgelse24-08-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.520.SRSkattemæssig kvalificering af familierådgivning og familieterapi24-08-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.519.SKATOmberegning af ejendomsværdi - bygninger genopført efter brand mv. - genoptagelse - Styresignal27-08-10Ejendomsvurdering + EjendomsværdiskatStyresignal
SKM2010.518.SRSkattefri kørselsgodtgørelse24-08-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.517.SRBoligen anset for stillet til rådighed af spørgers anpartsselskab24-08-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.516.SRGenerationsskifte - uafhængige parter - A/B-aktier24-08-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.515.SRJulegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte24-08-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.514.SRModregning af nettotabskonto i fremtidige gevinster på porteføljeaktier24-08-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.513.SRSkatteankenævns afgørelse om værdiansættelse af fast ejendom ikke åbenbart ulovlig24-08-10EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2010.512.SRMoms - salg af virtuelle penge24-08-10MomspligtBindende svar
SKM2010.511.ØLRDriftsomkostning - etableringsudgift - forgæves afholdte udgifter - ingeniør og arkitektbistand01-07-10Fradrag og afskrivningerDom
SKM2010.510.VLREjendomsavance - ekspropriation - areal til torv - frivilligt salg - ekspropriationsvilje - bevisbyrde19-07-10EkspropriationDom
SKM2010.509.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - privat lån - dokumentation - bevisbyrde29-06-10VirksomhederDom
SKM2010.508.BRFradrag - udlejningsejendom - vedligeholdelse - forbedringer01-07-10Fradrag og afskrivningerDom
SKM2010.507.SKATTinglysningsafgift - entreprise - opførelse af bygninger, der ikke indgår i ejerskifte - genoptagelse og ændring af praksis - styresignal20-08-10TinglysningsafgiftStyresignal
SKM2010.505.SKATMoms - selvstændige grupper af personer - genoptagelse - styresignal19-08-10Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2010.504.BRTilbagebetaling - råstofafgift - cement - afvisning13-08-10MiljøafgifterDom
SKM2010.503.LSRArbejdslegater modtaget fra Statens Kunstfond - skattepligtig indkomst01-06-10Personlig indkomstKendelse
SKM2010.502.LSRYdelser som Bachterapeut - momspligt - bindende svar18-03-10Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2010.501.LSRGodtgørelse af tinglysningsafgift14-12-09TinglysningsafgiftKendelse
SKM2010.500.BRPrivat gældsbrev - ven i Dubai - manglende dokumentation09-07-10Personlig indkomstDom
SKM2010.499.SKATGenoptagelse - erhvervsskolers kursusvirksomhed "med gevinst for øje" - Styresignal18-08-10Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2010.498.BRFradrag driftsomkostninger - fakturaer ikke stilet til virksomhed - dokumentationskrav - bevisbyrde - rette indkomstmodtager16-06-10VirksomhederDom
SKM2010.497.SKATRenten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 21 for indkomståret 201125-06-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
SKM2010.496.BREjendomsavance - erhvervs- og beboelsesejendom - 2 eller 3 lejligheder - bolig for ejeren - loft 3. sal29-07-10EjendomsavancebeskatningDom
SKM2010.495.BRBefordringsgodtgørelse - efterfølgende fremlagt kørselsregnskab - fri helårsbolig - fri jagtret02-06-10Personlig indkomstDom
SKM2010.494.BREkstraordinær genoptagelse - lønsumsafgiftstilsvar08-06-10Opgørelse, angivelse og betalingDom
SKM2010.493.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - kortere ophold hos forældre21-05-10EjendomsavancebeskatningDom
SKM2010.492.VLRStutteri - ikke drevet erhvervsmæssigt - fradrag - underskud30-06-10VirksomhederDom
SKM2010.491.BRReglerne om småsager - skattesager10-08-10Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
SKM2010.490.BRMoms - fradrag - ombygning - svømmebassin08-07-10FradragDom
SKM2010.489.LSRBeskatning af medarbejdere, der giver afkald på løn med henblik på at yde bidrag til velgørende formål09-06-10IndkomstarterKendelse
SKM2010.488.BRSkønsmæssig forhøjelse - indkomst - moms - kørelærer02-07-10Andet om moms + Personlig indkomstDom
SKM2010.487.LSRBeskatning af salg af ejendom16-06-10SalgKendelse
SKM2010.486.LSRDobbeltbeskatning - midtpunkt for livsinteresser14-04-10Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2010.485.BREjendomsavance - parcelhusreglen - anpartslejlighed - beboelse i ejerperiode - hurtigt indledte salgsbestræbelser10-06-10EjendomsavancebeskatningDom
SKM2010.484.BRSikkerhed - sagsomkostninger12-07-10Personlig indkomstKendelse
SKM2010.483.BRFikseret lejeindtægt02-07-10SelskabsbeskatningDom
SKM2010.482.BRForening - erhvervsmæssig virksomhed30-06-10SelskabsbeskatningDom
SKM2010.481.BRVirksomhedsomdannelse - samtlige aktiver og passiver - skattepligtig - goodwill - dispensation23-06-10Personlig indkomstDom
SKM2010.480.ØLRSkønsmæssig forhøjelse - straffedom - skatteunddragelse02-07-10Personlig indkomstDom
SKM2010.479.SRBeskatningstidspunkt, ændring af bonus25-05-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.478.BROverskridelse - tidsfrist - sagsanlæg - genoptagelse08-07-10Personlig indkomstDom
SKM2010.477.BROverdragelse - ejendom - tidspunkt - underpris - interesseforbundne08-07-10Ejendomsavancebeskatning + SelskabsbeskatningDom
SKM2010.476.SRTinglysningsafgift - pensionskassers overdragelse af ejendomme til helejede ejendomsselskaber22-06-10TinglysningsafgiftBindende svar
SKM2010.475.LSROmberegning af registreringsafgift som følge af lovændring21-05-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2010.474.ØLRAktieavance - værdiansættelse af aktier pr. 19. maj 199325-06-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2010.473.LSRAnmodning om ændring af skatteansættelse31-05-10SelskabsbeskatningKendelse
SKM2010.472.LSRMomsfritagelse for en golfklubs ydelser03-06-10Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2010.471.BRAktieavance - anskaffelsessum - overkursen ved kapitalindskud11-06-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2010.470.BRMaskeret udlodning - tvangsopløsning af selskab - overtagelse af driftsmidler - fuldt vederlag08-06-10SelskabsbeskatningDom
SKM2010.469.SRBeskatning af personalegoder, løbe-motionsprogram samt foredrag25-05-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.468.SRMedarbejderaktieordning - salgsret og bankgaranti - værdiansættelse22-06-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2010.467.SRUdlodning - gaver til fond27-04-10Personlig indkomst + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.466.SRBeskatning, ejerlejlighed udlejet som hotellejlighed27-04-10Ejendomsværdiskat + MomspligtBindende svar
SKM2010.465.LSRLeveringssted - afhentning af varer i Tyskland27-08-09Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + MomsgrundlagKendelse
SKM2010.464.LSRRettigheder til olie- og gasfelter i USA - afskrivning18-05-10Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2010.463.LSREfteropkrævning af moms vedrørende forhøjelse af klagers momstilsvar for udstedte kreditnotaer11-05-10Momspligt + Fradrag + MomsgrundlagKendelse
SKM2010.462.ØLRSyn og skøn - begæring - ikke taget til følge - retlig vurdering02-07-10VirksomhederKendelse
SKM2010.461.ØLRAffaldsafgift - restfraktion fra bygningsaffald30-06-10MiljøafgifterDom
SKM2010.460.VLRIndeholdelsespligt - polske håndværkere - arbejdsudleje eller entrepriseaftaler - hæftelse - forsømmelighed - momspligt06-07-10Indeholdelses- og registreringspligt + Momspligt + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2010.459.ØLRArv eller gave - udbetaling fra engelsk trust11-06-10Arv og gaverDom
SKM2010.458.VLRAdvokat og revisorudgifter - periodisering - forundersøgelse - køb af aktieselskab - rette omkostningsbærer10-06-10SelskabsbeskatningDom
SKM2010.457.BRSkønsmæssig ansættelse - privatforbrugsopgørelse - stiftelse af selskaber - indskud malerier28-06-10Personlig indkomstDom
SKM2010.456.ØLRSelskabsskatteforhold - driftsomkostninger - rette indkomstmodtager23-06-10Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
SKM2010.455.VLRAfkald på forpagtningsindtægt28-06-10Transfer pricing + SelskabsbeskatningDom
SKM2010.454.ØLRLogbog - pålæg25-06-10ArbejdsgiverkontrolDom
SKM2010.453.ØLRMaskeret udlodning - udenlandsk ret - ugyldighed - nullitet22-06-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2010.452.BRMaskeret udlodning - udeholdt omsætning - hovedanpartshaver - ejerandel11-03-10Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2010.451.ØLREkstraordinær genoptagelse - underkendelse hidtidig praksis - grundlag arbejdsmarkedsbidrag - erhvervsudygtighedsforsikring - selvstændig erhvervsdrivende18-06-10VirksomhederDom
SKM2010.450.HRHotel- og restaurationsdrift - urigtige momsangivelser - korrektion af fakturaer - afgørelsens gyldighed11-05-10Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseDom
SKM2010.449.ØLRKursgevinstloven - realisationsprincippet - renteswaps27-05-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + SelskabsbeskatningDom
SKM2010.448.SRDatterselskabsaktier - ejerandel af aktiekapital22-06-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.447.SKATÆndring af meddelelse om retningslinjer for beregning af forsikringsvirksomheders delvise fradragsprocent efter momslovens § 38, stk. 1 (Passiv kapitalanbringelse) - Styresignal06-07-10FradragStyresignal
SKM2010.446.SKATÆndring af meddelelse om retningslinjer for beregning af pengeinstitutters delvise fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1 (Passiv kapitalanbringelse) - Styresignal06-07-10FradragStyresignal
SKM2010.445.SKATLønsumsafgift - finansielle virksomheder - passiv kapitalanbringelse - praksisændring - genoptagelse - Styresignal06-07-10Opgørelse, angivelse og betalingStyresignal
SKM2010.444.SKATRetningslinjer for beregning af realkreditinstitutters delvise fradragsprocent efter momslovens § 38, stk. 1. - Styresignal06-07-10FradragStyresignal
SKM2010.443.LSRDødsbos mulighed for skattefri omdannelse af personligt ejede virksomheder til et ApS - bindende svar (SKM2010.30.SR)12-05-10VirksomhederKendelse
SKM2010.442.LSRHenstand med betaling af skatter og afgifter - klage til Skatteankenævnet og Landsskatteretten - klageren og dennes selskaber under konkurs20-04-10Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2010.441.LSRSkattefrihed af personalegoder - svømmehal og motionsfaciliteter - bindende svar14-04-10IndkomstarterKendelse
SKM2010.440.LSROverførsel af aktietab - skattefri fusion - bindende svar (SKM2009.420.SR)11-05-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2010.439.LSRLeveringssted - sambeskatning24-03-10Handel med udlandet og betalingspligtige personer + MomsgrundlagKendelse
SKM2010.438.LSRFradragsret af udgifter til renovering af bygning, der anvendes til momsfritagne maleriudstillinger29-04-10Fradrag + ByggeriKendelse
SKM2010.437.SRMedarbejderaktionærer - tilbagesalg til udstedende selskab22-06-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2010.436.SKATKapitalafkastsatsen for 201025-06-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
SKM2010.435.ØLRStraffesag - konsulenthonorar - manglende selvangivelse og momsangivelse - skattemæssige underskud - ændret strafudmåling09-11-09StrafDom
SKM2010.434.ØLRStraffesag - registreringsafgift - ombygning af varevogn til personvogn03-09-09StrafDom
SKM2010.433.HRUdgifter til plantning af juletræer25-06-10VirksomhederDom
SKM2010.432.SRMomspligt - forening med momspligtigt hovedformål25-05-10MomspligtBindende svar
SKM2010.431.SROmdannelse til partnerselskab - medarbejderobligationer - rette indkomstmodtager22-06-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.430.SRMoms - godtgørelse af forgæves afholdte omkostninger ifm ejendomshandel22-06-10MomspligtBindende svar
SKM2010.429.SRLeasing af køretøj fra leasingvirksomhed til virksomhedsejer22-06-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftBindende svar
SKM2010.428.SRÆndring af aktieoptioner - betingede aktier27-04-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.427.BRGenoptagelse - ikke udnyttelse af administrative klagesystem - periodisering - forsikringssum19-05-10Virksomheder + Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2010.426.SRKantine - kontantlønnedgang - momspligt22-06-10MomspligtBindende svar
SKM2010.425.ØLRSpilleautomater - nedslag i afgift - almenvelgørende formål - opgørelse23-04-10Spil, lotteri, gevinster og væddemålDom
SKM2010.424.SRMultimediebeskatning, mobiltelefon med internetadgang22-06-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.423.SRVærdi af adgangen til deltagelse i en igangværende erhvervsvirksomhed med udlejning af fast ejendom22-06-10EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2010.422.SRSkattemæssig indgangsværdi for porteføljeaktier - værdiansættelse22-06-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.421.SRMedarbejderaktieordning - aktieklasser - rettigheder27-04-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.420.SRSkolebefordring, befordringsgodtgørelse til forældre22-06-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.419.LSRFradrag for afholdte udgifter til forbedringer i grundværdien - nedslag i grundværdien for afholdte udgifter til ekstrafundering29-04-10EjendomsvurderingKendelse
SKM2010.418.SRMultimediebeskatning, montørers bærbare PC´er22-06-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.417.SRMultimediebeskatning af ordblinde medarbejderes IT-rygsæk22-06-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.416.LSRSkattepligt af beløb, som en forsikringstager modtager fra en forsikringsmægler i forbindelse med tegning af kapitalforsikring - bindende svar (SKM2009.406.SR)16-02-10Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstKendelse
SKM2010.415.LSRBeskatning af værdi af fri bolig29-04-10Personlig indkomstKendelse
SKM2010.414.LSRTilbagebetaling af betalt lønsumafgift vedrørende overskud og løn til medarbejdere i Danmark i forbindelse med aktiviteter med leveringssted uden for Danmark12-04-10Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgiftKendelse
SKM2010.413.LSRSkattepligt af værdi af fri helårsbolig - indflydelse på egen aflønningsform - forskerløn.29-04-10Personlig indkomstKendelse
SKM2010.412.SRVandret fusion, værdiansættelse22-06-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.411.SRBeskatning af personalegoder22-06-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.410.SRMellemholdingreglen - primær funktion - reel økonomisk virksomhed22-06-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.409.SRMultimediebeskatning, selvstændig fra egen bopæl22-06-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.408.SKATLønsumsafgift - løntilskud til ansatte førtidspensionister skal ikke medregnes i afgiftsgrundlaget - genoptagelse af afgiftstilsvar - styresignal24-06-10Lønsumsafgiftspligt og registreringStyresignal
SKM2010.407.SKATPraksisændring - produktionsskoler skal nu momsregistreres - styresignal24-06-10Andet om momsStyresignal
SKM2010.406.SKATListe over anerkendte flyselskaber22-06-10Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2010.405.VLRSlutrengøring af udlejede sommerhuse04-06-10MomspligtDom
SKM2010.404.ØLRIndkomstbegrebet05-05-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2010.403.SRPersonalegoder, fri avis og multimedier22-06-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.402.SRPersonalegoder, erhvervsudygtighedsforsikring22-06-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.401.BRBogudgivelser - led i forskningsarbejde - fradrag omkostninger - varelager23-04-10Virksomheder + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2010.400.BRRette indkomstmodtager - ekstraordinær genoptagelse - frifindende straffedom - reaktionsfrist - nyt påkendelsespunkt25-05-10SelskabsbeskatningDom
SKM2010.399.VLRStraffesag - udeholdt omsætning - skat og moms - to hold fakturaer - virksomhedsdrift efter afmeldelse02-10-07StrafDom
SKM2010.398.SRPersonalegoder, sundhedsordninger, sundhedskurser22-06-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.397.SRMultimediebeskatning, flere computere, kontantlønsnedgang22-06-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.396.HRGrænsehandel - beskatningssted21-06-10MomspligtDom
SKM2010.395.SRVærdiansættelse binomialmodel - ligningslovens § 7 H23-03-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.394.SRMellemholdingselskab - økonomisk virksomhed25-05-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.393.SKATMoms - fradrag for tab på debitorer - praksisændring - styresignal24-06-10MomsgrundlagStyresignal
SKM2010.392.LSRRegistreringsafgiftslovens overensstemmelse med EU-retten19-04-10Motor - Indregistrering og vægtafgiftAfgørelse
SKM2010.391.SRBeskatning af fonde, fradrag for uddelinger, forskerpris, hæderspris, almennyttige formål25-05-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.390.SRRådgivning og finansiering af vækstvirksomheder momsfritaget som finansielle aktiviteter24-06-10Lønsumsafgiftspligt og registrering + Momspligt + FradragBindende svar
SKM2010.389.LSREfteropkrævning af moms vedrørende salg til danske kunder, hvor varerne afhentedes af kunderne i Tyskland14-04-10Handel med udlandet og betalingspligtige personerKendelse
SKM2010.388.SRTilskud til friluftsliv - fradrag efter nettoprincippet22-06-10Virksomheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.387.SRVelgørende forenings aktiviteter fritaget for moms22-06-10MomspligtBindende svar
SKM2010.386.ØLRUdlæg i kontantbeholdning - ejerforhold18-05-10UdlægKendelse
SKM2010.385.ØLRPantefogedudlæg - prøvelse12-05-10UdlægKendelse
SKM2010.384.BRSkønsmæssig ansættelse af indkomst og momstilsvar - private lån17-05-10Virksomheder + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + MomsgrundlagDom
SKM2010.383.ØLRFri helårsbolig - huslejetilskud - befordringsgodtgørelse - fast månedlig beløb - ekstraordinær ansættelse - groft uagtsomt eller forsætligt-27-04-10Personlig indkomstDom
SKM2010.382.VLRMoms - begrebet "med gevinst for øje" - delregistrering - opgørelse af fradragsret12-05-10MomsgrundlagDom
SKM2010.381.SRMoms - tabsfradrag for fordringer på forsvundne debitorer22-06-10MomsgrundlagBindende svar
SKM2010.380.SRMoms - tabsfradrag på fordringer efter en konkret vurdering22-06-10MomsgrundlagBindende svar
SKM2010.379.SKATPræcis af hvilke drikkevarer med indhold af frugt, grønsager urter m.v., der er omfattet af pantbekendtgørelsen - styresignal08-03-10Øl, vin, spiritus og mineralvand + Generelt om punktafgifter + MiljøafgifterStyresignal
SKM2010.378.SRSpildevandsforsyning kan ikke overdrages til forbrugerejet selskab uden skattemæssige konsekvenser i 201025-05-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.377.SRCFC-indkomst - lejeindtægt og indtægt fra salg af fast ejendom25-05-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.376.SKATLønindeholdelse og afbrydelse af forældelsen - styresignal06-05-10Forældelse + LønindeholdelseStyresignal
SKM2010.375.HRSyn og skøn - bilag til skønsmand15-06-10EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2010.374.SREkspropriation - 400 kV højspændingsledning25-05-10EkspropriationBindende svar
SKM2010.373.SRBitransaktioner vedrørende passiv kapitalanbringelse/finansielle ydelser holdt uden for momsfradragsretten25-05-10FradragBindende svar
SKM2010.372.SRBeskatning af arbejdsgiverbetalt avis25-05-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.371.VLRUdlejning ejendom - slægtning - lejefiksering - skyggebudgets beskaffenhed - syn og skøn10-05-10Udleje og bortforpagtningDom
SKM2010.370.SRTonnagebeskatning, strategisk og forretningsmæssigt drift25-05-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.369.BRMaskeret udbytte - udbetaling fra forsikringsselskab - tøjindkøb12-05-10Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2010.368.VLRMoms - skrotning af biler - miljøbehandling12-05-10MomsgrundlagDom
SKM2010.367.ØLRFond - driftsomkostninger18-05-10SelskabsbeskatningDom
SKM2010.366.SRSælger ikke direkte eller indirekte involveret i transporten i momslovens forstand25-05-10Momsgrundlag + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2010.365.SRUdlejning af olietanke anset som udlejning af fast ejendom i momslovens forstand.25-05-10Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2010.364.SRPensionskasseordning - begrænset og ubegrænset dækning - én ordning25-05-10Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2010.363.ØLREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - nyt påkendelsespunkt07-05-10Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2010.362.BRFormalitetsmangler - indkomstforhøjelse - penge fra samlevers forretningsforbindelser14-04-10Personlig indkomstDom
SKM2010.361.SRMellemholdingselskab25-05-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.360.BROmkostningsgodtgørelse - erstatning - rette sagsøgte22-04-10Når man vil klageDom
SKM2010.359.BRForhøjelse af moms og skattepligtig indkomst06-05-10Virksomheder + MomsgrundlagDom
SKM2010.358.SRAktieavancebeskatningsloven § 4A, reel økonomisk virksomhed27-04-10Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2010.357.SROmdannelse af spildevandsforsyning til A/S25-05-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.356.SRFlytning af ledelsens sæde og henstandskonto25-05-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.355.SRMultimediebeskatning, SIM-kort stillet til rådighed af arbejdsgiveren25-05-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.354.SRInvesteringsselskab, Mutual Fund, Cayman Islands25-05-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2010.353.SRKapitalafkastordning for aktier og anparter25-05-10Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2010.352.SRUdenlandsk datterselskab og filial af dansk forsikringsselskab fritaget for CFC-beskatning25-05-10SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2010.351.BROrdinær genoptagelse - vurdering nye oplysninger - maskeret udlodning - nyt påkendelsespunkt10-03-10Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2010.350.ØLRMaskeret udbytte - import af vin - udtaget til egen nytte11-05-10Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2010.349.SRKøberetsaftale mellem fraseparerede ægtefæller25-05-10EkspropriationBindende svar
SKM2010.348.SRProvision for egne køb i shopping system anset som rabat, provision for andres køb efter konceptet multi level marketing strategi anset som skattepligtigt honorar for hvervning af andre kunder.25-05-10Momsfritagelse og -godtgørelse + Momsgrundlag + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.347.SRForenings uddeling af evt. overskud til velgørende formål medfører ikke momsfritagelse25-05-10MomspligtBindende svar
SKM2010.346.HRPensionsafkastbeskatning - livrenter - skattenedslag - ophørsår06-05-10Pensionsafkastbeskatning (PAL)Dom
SKM2010.345.VLRKantinemoms - bruttotrækordning - ordinær/ekstraordinær genoptagelse25-03-10Personlig indkomst + MomsgrundlagDom
SKM2010.344.SKATFejl i Indeholdelsesvejledningen om medregning af miljøtillægget ved opgørelsen af den skattepligtige værdi af fri bil28-05-10Personlig indkomstSKAT-meddelelse
SKM2010.343.SRAktieavancebeskatning børsintroduktion udenlandsk koncern25-05-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.342.VLRStraffesag - fiktiv fraflytning - dobbeltdomicil - hovedanpartshaver - dokumentfalsk - udenlandsk indregistreret bil - lang behandlingstid09-12-09StrafDom
SKM2010.341.SRMomspligt, brystforstørrelse, behandling25-05-10MomspligtBindende svar
SKM2010.340.SREjendomsavance kan ikke genanbringes i vindmøller -vindmøller er ikke fast ejendom iht. ejendomsavancebeskatningsloven27-04-10EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2010.339.SREjendomsavance kan ikke genanbringes i vindmøller - vindmøller er ikke fast ejendom iht. ejendomsavancebeskatningsloven27-04-10EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2010.338.SRMellemholdingreglen - reel økonomisk virksomhed27-04-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.337.VLROrdinær genoptagelse - vurdering nye oplysninger - skønsmæssig ansættelse - betydning af straffedom05-05-10Virksomheder + Fradrag + Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2010.336.BRAfvisning05-05-10Udenlandsk arbejdskraftDom
SKM2010.335.ØLRUdlæg - indestående - sameje08-04-10UdlægKendelse
SKM2010.334.SKATFastsættelse af ejendomsværdiskattegrundlaget for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 200925-05-10EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
SKM2010.333.BRMomspligt administrationsydelser - betalingspligt konsulentydelser - fradragsret fællesomkostninger15-04-10Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2010.332.BREkstraordinær ansættelse - udeholdt indtægt fra selskab - beskatning hos direktør - reaktionsfrist - konsekvensændring ægtefælle - partshøring03-05-10Personlig indkomstDom
SKM2010.331.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Beregningsgrundlag for ejendomsværdiskat27-04-10Ejendomsværdiskat + EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2010.330.BRFritagelse - betaling af renter25-03-10Erindring og rykker + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelseDom
SKM2010.329.SRFradrag for udlodninger til lokale almennyttige foreninger27-04-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.328.SRVærdiansættelse fri bolig direktør27-04-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.327.VLRStraffesag - uregistreret virksomhed - virksomheden tvangsafmeldt - manglende bogføring - ikke opbevaret bilag04-05-09StrafKendelse
SKM2010.326.VLRByggemoms - egen eller fremmed regning - andelsboligprojekter20-04-10ByggeriDom
SKM2010.325.SRGaver til fond og skattepligt27-04-10Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2010.324.SKATDen skattemæssige behandling af tab på aktier, der har været optaget til handel på et reguleret marked - f.eks. tab på bankaktier17-05-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2010.323.SRParcelhusreglen, lejlighed anvendt som bolig nr. 2 i forbindelse med arbejde27-04-10Personlig indkomst + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2010.322.SRFonde og foreninger23-03-10Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Ejendomme i udlandet + Afskrivninger og fradrag + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2010.321.BRModregning i krav på godtgørelse af registreringsafgift ved eksport25-03-10Modregning og transportDom
SKM2010.320.SRSkattefri omstrukturering og udbytte - overgangsregler27-04-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.319.SKATRetssagsvejledning05-05-10Politikker og retningslinier + Anden information vedrørende interne forholdSKAT-meddelelse
SKM2010.318.SRBegrænset skattepligt23-02-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.317.VLRStraffesag - udskiftning af stelnummer - betaling af registreringsafgift - 3 biler11-12-08StrafDom
SKM2010.316.SRETF fond - klassificering - investeringsselskab27-04-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2010.315.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - privatforbrugsopgørelse - usikkerhed om gældsposter16-04-10VirksomhederDom
SKM2010.314.BRFradrag for renteudgifter - ikke betalte - betryggende sikkerhed - syn og skøn12-04-10Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + Afskrivninger og fradrag + VirksomhederDom
SKM2010.313.SRVindmølle - overdragelse og udstykning af jordlod - afståelsessum - genanbringelse af avance27-04-10EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2010.312.BRFradrag - afskrivning - campingvogn - erhvervsmæssig anvendelse26-04-10Virksomheder + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2010.311.SRElselskabs salg af vindmølle medfører ophørsbeskatning ved overgang til foreningsbeskatning27-04-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.310.SRMultimediebeskatning af telefonabonnement gennem arbejdsgiver27-04-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.309.SRMultimediebeskatning, deltagelse i projekt vedrørende velfærdsteknologier27-04-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.308.SRMultimediebeskatning, teknikeres bærbare PC27-04-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.307.BRSkatteproces - søgsmålsfrist domstolen - fristoverskridelse26-04-10Når man vil klageDom
SKM2010.306.BREkstraordinær skatteansættelse - maskeret udlodning - følge af ansættelse andet år - reaktionsfrist21-04-10SelskabsbeskatningDom
SKM2010.305.VLRRetspleje - domstolsprøvelse - syn og skøn - supplerende beviser - førelse af sagkyndige vidner20-04-10VirksomhederKendelse
SKM2010.304.ØLRSpiritussalg i Danmark - svenske momsregistrerede virksomheder - ledsagedokumenter til spiritusvarer19-03-10Øl, vin, spiritus og mineralvandDom
SKM2010.303.SRAftale om gæld - samlet ordning23-03-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2010.302.BRMomstilgodehavende - udbetaling - berettiget forventning - erstatningsansvar13-04-10Modregning og transport + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelseDom
SKM2010.301.BRUdlejning ejendom søsterselskab - tilskudsbeskatning selskab - fra hovedaktionær - genoptagelsesfrist kontrolleret transaktion07-04-10Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + SelskabsbeskatningDom
SKM2010.300.VLRFradrag - hensættelser til serviceforpligtelser25-03-10Fradrag og afskrivningerDom
SKM2010.299.VLRStraffesag - uregistreret virksomhed - nægtede udført arbejdet27-08-09StrafDom
SKM2010.298.SRMomspligt ved levering af fast ejendom - ny bygning - flere boligenheder på samme matrikelnummer27-04-10Momspligt + ByggeriBindende svar
SKM2010.297.SRMomspligt ved levering af fast ejendom - ny bygning, når støbning af fundament er påbegyndt27-04-10Byggeri + MomsgrundlagBindende svar
SKM2010.296.SRIkke åbenbart ulovlig afgørelse27-04-10Personlig indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2010.295.SRPersonalegoder, multimediebeskatning, forening27-04-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.294.SRPersonalegoder, multimediebeskatning27-04-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.293.ØLRAktieoptioner - differenceafregning22-03-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2010.292.BRSkønsmæssig ansættelse - hovedanpartshaver - udeholdt omsætning i selskab - yderligere løn20-04-10Personlig indkomstDom
SKM2010.291.BREjendomsavance- ekspropriation - frivillig aftale - boligformål -ekspropriationsrealitet16-04-10Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2010.290.VLRGaveafgift - værdiansættelse af anparter24-03-10Arv og gaverDom
SKM2010.289.SRInvesteringsselskab - kollektiv investering - selskabets formål og virke15-12-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.288.SRGenerationsskiftemodel - forlods udbytteret - overdragelse - anparter - interesseforbundne parter27-04-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2010.287.SROphørspension29-04-10Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2010.286.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering12-03-10Ejendomsvurdering + Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
SKM2010.285.LSRTilsidesættelse af aftalt overdragelsessum ved salg af ejerlejlighed fra selskab til eneanpartshaver og fastsættelse af handelsværdi12-03-10EjendomsvurderingKendelse
SKM2010.284.SRCateringvirksomheds salg af frokostmåltider til en børnehave er momspligtigt27-04-10MomspligtBindende svar
SKM2010.283.SREngangsprovision for henholdsvis indgåelse og opsigelse af låneaftale27-04-10Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2010.282.SRFrokostordning, der tilbydes firmaer, der ikke selv har kantinedrift27-04-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.281.ØLRBeskatning renteindtægt - konto med flere ejere - mindreårige børn - aktindsigt13-04-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2010.280.ØLRBeskatning renteindtægter - konto med flere ejere - mindreårige børn - beskatning renter korrigeret refusionsopgørelse - aktindsigt13-04-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2010.279.BRUdeholdte indtægter - fradrag diverse driftsomkostninger - udlejning til massageklinik - drift af handelsvirksomhed24-03-10VirksomhederDom
SKM2010.278.ØLRFradrag for renteudgifter - familieforhold - usædvanlige vilkår - bevisbyrde for gæld12-04-10VirksomhederDom
SKM2010.277.BRVirksomhedsordningen - ophørsbeskatning - regnskabskrav ikke opfyldt30-03-10Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
SKM2010.276.BRBoafgift - afgiftsfritagelse - fond - almennyttig - gravstedsvedligeholdelse26-03-10SelskabsbeskatningDom
SKM2010.275.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med klage til Landsskatteretten01-03-10Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2010.274.LSRBeskatning af erstatning for manglende overholdelse af aktiekøbsaftale - bindende svar (SKM2009.64.SR)26-02-10Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenKendelse
SKM2010.273.SRMultimediebeskatning, særligt programmel, vagtfunktioner23-03-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.272.SRStruktureret obligation - fremmed valuta23-03-10Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2010.271.LSRGenoptagelse af ansættelse af fradrag for forbedringer - yderligere fradrag for udgifter til eksternt vejanlæg16-03-10EjendomsvurderingKendelse
SKM2010.270.LSRSambeskatning - konsolidering23-03-10SelskabsbeskatningKendelse
SKM2010.269.BRUdlæg - bankkonto - 2 kontohavere05-03-10UdlægKendelse
SKM2010.268.LSRIndeholdelse af udbytteskat vedrørende udbytte til udenlandsk moderselskab03-03-10SelskabsbeskatningKendelse
SKM2010.267.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - benyttelse i ejerperiode - stor udlejningsintensitet13-04-10EjendomsavancebeskatningDom
SKM2010.266.SRTidsubegrænset aktielån - aktierne ikke videresolgt26-01-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.265.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - salg helårsbolig - anvendt som fritidsbolig - kort udlejning beboelse30-03-10EjendomsavancebeskatningDom
SKM2010.264.BRGodtgørelse - registreringsafgift02-03-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2010.263.SRAktieavancebeskatningsloven § 4A, reel økonomisk virksomhed23-03-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.262.SRMultimediebeskatning, særligt programmel23-03-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.261.SRMedarbejderaktieordning - ligningsloven § 7H23-03-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.260.BRDriftsomkostning - fradrag - påstået tyveri - spilleautomater - mangelfuld kontrol22-03-10Spil, lotteri, gevinster og væddemål + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2010.259.BRAktieavance - anskaffelsessum - retserhvervelsestidspunkt - udskudt leveringstidspunkt26-03-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2010.258.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - konkrete forhøjelsespunkter - fradrag repræsentationsudgifter04-03-10VirksomhederDom
SKM2010.257.SRBegrænset skattepligt23-03-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.256.SRArbejdsudleje eller entreprise23-03-10Selskabsbeskatning + VirksomhederBindende svar
SKM2010.255.SRArbejdsudleje eller entreprise23-03-10Selskabsbeskatning + VirksomhederBindende svar
SKM2010.254.SRArbejdsudleje eller entreprise23-03-10Selskabsbeskatning + VirksomhederBindende svar
SKM2010.253.SROverdragelse af rettighed ifølge lejekontrakt23-03-10Selskabsbeskatning + VirksomhederBindende svar
SKM2010.252.ØLRAfgrænsning af lønindkomst - indkomst selvstændig virksomhed - fradragsberettigede vedligeholdelsesudgifter - fast ejendom12-03-10VirksomhederDom
SKM2010.251.SKATKursfastsættelse af private pantebreve og kontantomregning af overdragelsessummer - styresignal07-04-10Afdragsordninger og henstand + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
SKM2010.250.BRDriftsomkostning - tab ved bedrageri - fungerende regnskabschef - kontrolrutiner17-03-10Fradrag og afskrivninger + VirksomhederDom
SKM2010.249.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus nr. 2 - benyttelse i ejerperioden - stor udlejningsintensitet17-03-10EjendomsavancebeskatningDom
SKM2010.248.VLREjendomsavance - anskaffelsessum - minkfarm - pristalsregulering - benyttelseskode12-03-10EjendomsavancebeskatningDom
SKM2010.247.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - værtshus - opgørelse via lageroptælling03-03-10Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseDom
SKM2010.246.BRMoms - fradrag for tab - forpagtningsafgift12-02-10MomsgrundlagDom
SKM2010.245.BRGenoptagelse - omgørelse10-03-10Selskabsbeskatning + VirksomhederDom
SKM2010.244.SRArbejdstager er skattepligtig af markedsprisen af en mobiltelefon der købes billigt som led i en abonnement, som arbejdsgiveren tegner25-08-09VirksomhederBindende svar
SKM2010.243.SRBeskatningstidspunkt - kontant bonus23-03-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.242.LSRAnsættelse af den skattemæssige overdragelsessum for en ejerlejlighed ved overdragelse til datter26-02-10EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2010.241.SRUdleje af arbejdskraft udgør ikke fast driftssted i Kina23-03-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.240.SRKildeskat på renter skal ikke indeholdes23-03-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.239.LSRPålæg om lønindeholdelse for gæld vedrørende skat og gebyr13-01-10LønindeholdelseAfgørelse
SKM2010.238.LSRGenoptagelse af skatteansættelse26-02-10Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + Indberetning, regulering og efterangivelseKendelse
SKM2010.237.LSRSkattefri grenspaltning20-01-10SelskabsbeskatningKendelse
SKM2010.236.LSRRefusion af råstofafgift06-01-10Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teKendelse
SKM2010.235.LSRBeskatning af vederlag ved udnyttelsen af aktiekøberetter01-03-10Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2010.234.SRPersonalegoder finansieret via kontantlønsnedgang23-03-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.233.SRGave fra privatperson til fond23-03-10Arv og gaver + Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.232.SRMultimediebeskatning, tjenesterejser23-03-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.231.SRMultimediebeskatning, kommunalbestyrelsesmedlemmer23-03-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.230.SRMultimediebeskatning, tjenesterejser, afstand23-03-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.229.SRVindmøller - erstatning - nabo - lov om fremme af vedvarende energi29-03-10Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2010.228.SKATMoms - Rejsebureauvirksomhed - Formidling i andens navn - Genoptagelse og ændring af praksis - styresignal26-03-10Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2010.227.SRFørtidspension - overenskomstaftale - piloter23-03-10Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2010.226.SREtablering af fast driftssted i Danmark - genbeskatning af underskud23-03-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.225.SRGenanbragt ejendomsavance - Ekspropriation23-03-10EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2010.224.SRVæsentligt beskadiget ejendom23-03-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2010.223.SRSkattefrie omstruktureringer og efterfølgende salg af anparter23-03-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.222.SROmdannelse af vandværk fra forening til A.m.b.a.23-03-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.221.SRPolitisk bevægelse er lønsumsafgiftspligtig23-03-10Lønsumsafgiftspligt og registreringBindende svar
SKM2010.220.SKATOphævelse af SD-cirkulære - begrænset skattepligtige artister25-03-10Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstSKAT-meddelelse
SKM2010.219.SRSelvstændigt erhvervsdrivende/lønmodtager - leverance af massageydelser fra underleverandører var momsfritaget23-02-10Momsfritagelse og -godtgørelse + VirksomhederBindende svar
SKM2010.218.SRSundhedsaftale - sammensat ydelse, delvis momspligtig23-03-10Momspligt + MomsgrundlagBindende svar
SKM2010.217.LSROpgørelse af ejendomsavance ved salg af jordstykke16-02-10EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2010.216.SRGrænsehandel med træpiller23-03-10MomspligtBindende svar
SKM2010.215.LSRBeregning af tinglysningsafgift08-01-10TinglysningsafgiftKendelse
SKM2010.214.LSRMomsfritagelse af aktiviteter af almen interesse16-02-10Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtKendelse
SKM2010.213.LSRFradrag for udgifter til erstatninger og omkostninger i forbindelse med selskabstømmersager17-12-09Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2010.212.SKATListe over anerkendte flyselskaber16-03-10Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2010.211.SRFondsstiftelse26-01-10Personlig indkomst + Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2010.210.SRSkattefri aktieombytning og efterfølgende konkurs eller kapitalnedsættelse23-02-10Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.209.SRSambeskatning og koncernforbindelse23-02-10Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.208.SRTonnageskatteordningen og erhvervelse af nyt skib23-02-10Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.207.SRBegrænset skattepligt26-01-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.206.SRSkattefri omdannelse af A.m.b.A til et aktieselskab23-02-10Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.205.SRRetserhvervelsestidspunkt for aktier tildelt i ansættelsesforhold26-01-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.204.SRTegningsoptioner - bedømmelse af grænserne i ligningslovens § 7H, stk. 2, nr. 226-01-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.203.DEPSkatteministeriets kommentar til henvendelse fra FSR vedrørende lov nr. 525 af 12. juni 2009 (L 202)02-03-10SelskabsbeskatningKommentar
SKM2010.202.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - privatforbrugsopgørelse - fradrag driftsomkostninger19-01-10VirksomhederDom
SKM2010.201.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - privatforbrugsopgørelse - fradrag driftsomkostninger19-01-10VirksomhederDom
SKM2010.200.VLRStraffesag - vikarbureau - udeholdt omsætning - opgjort udfra bankkontoudtog - sort løn- 2 fakturanummerrækker17-02-10StrafDom
SKM2010.199.ØLRFormidling af finansiering - salg af aktier - låneformidlingshonorarer02-03-10Fradrag og afskrivningerDom
SKM2010.198.BRModregning - restskat - biblioteksafgift22-02-10Rettigheder og pligter - ved indberetning eller betaling + Udlæg + Modregning og transportDom
SKM2010.197.BRDeltidslandbrug - fradrag for underskud - omlægning af driften - nye aktiviteter - syn og skøn19-02-10Fradrag og afskrivninger + VirksomhederDom
SKM2010.196.BRFradragsret - maskeret udlodning23-02-10Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2010.195.BREjendomsavance - næring - bygge og ejendomsselskaber19-02-10EjendomsavancebeskatningDom
SKM2010.194.ØLRFradragsret for erstatninger - selskabets revisionsmæssige bistand - "selskabstømmersager"16-02-10Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2010.193.SRModregning af nettokurstab i avance på udloddende investeringsforeningsbeviser23-02-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.192.LSRArealoverførsel - opgørelse af 10.000 kr.s tillæg15-02-10EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2010.191.LSRLønindeholdelse i udbetalinger fra erhvervsudygtighedsforsikring15-12-09LønindeholdelseAfgørelse
SKM2010.190.LSRForeningers skattepligt efter selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven10-02-10SelskabsbeskatningKendelse
SKM2010.189.LSRFradrag for tab på indretning af lejede lokaler ved afståelse til uafhængige parter19-01-10Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2010.188.LSRIndeholdelsespligt af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - arbejdsudleje eller entreprise - udenlandsk arbejdskraft08-01-10Udenlandsk arbejdskraft + Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Indeholdelses- og registreringspligtKendelse
SKM2010.187.LSRSelvejende institution ikke længere omfattet af fondsloven - efterbeskatning af hensættelser17-12-09SelskabsbeskatningKendelse
SKM2010.186.LSRMomsregistrering - skoles udlejning af springhal04-02-10MomspligtKendelse
SKM2010.185.LSRTilbagebetaling af aconto- og udbytteskatter14-01-10SelskabsbeskatningKendelse
SKM2010.184.SRMultimediebeskatning, Pc, telefon, mobil internetforbindelse23-02-10Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.183.SRArbejdsgiverbetalt befordring, befordringsfradrag og fradrag for kost og logi23-02-10Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.182.SRSkattefri rejsegodtgørelse, rejsereglerne26-01-10Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.181.SRMultimediebeskatning, Pc, arbejdsgivers kontrol af multimedier23-02-10Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.180.SRMultimediebeskatning, arbejdsmobil til rådighed, opdeling af regning i privat og erhverv23-02-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.179.SRMultimediebeskatning, mobilt bredbåndsabonnement med alarmsystem23-02-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.178.SRMultimediebeskatning, Pc, telefon, mobil internetforbindelse23-02-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.177.ØLRRejse og kursusudgifter - udland - medarbejdende ægtefælles deltagelse11-02-10Fradrag og afskrivninger + VirksomhederDom
SKM2010.176.BRForrentning af renter - nedsættelse af skatteansættelse15-02-10SelskabsbeskatningDom
SKM2010.175.SRFraflytterskat på anparter - udlån23-02-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2010.174.HRPersonalegoder - fri kost - indberetningspligt - tidsbegrænset ansættelse - fast arbejdssted13-01-10Arbejdsgiverens særlige pligter + Indeholdelses- og registreringspligtDom
SKM2010.173.SKATMomsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje - styresignal03-03-10Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2010.172.BRFradrag - kapitaltilskud til datterselskab - transfer pricing14-01-10Transfer pricing + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2010.171.SRMultimediebeskatning, hjemmehjælperes brug af PDA´er23-02-10Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.170.SRSuccession - ægtefæller/søskende - fast ejendom23-02-10Personlig indkomst + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2010.169.BRPeriodisering af indtægter - fradrag - advokat og revisorudgifter - skyldige omkostninger15-02-10Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2010.168.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - ophold 4 måneder - tilbageflytning tidligere bopæl - salgsbestræbelser15-02-10EjendomsskatDom
SKM2010.167.ØLRGaver - ophævelse af samliv - ugifte14-12-09Arv og gaverDom
SKM2010.166.HREjendomsavance - sommerhusreglen - salg af ejerlejlighed - ikke udelukkende anvendt som fritidsbolig - bopælspligt10-12-09EjendomsavancebeskatningDom
SKM2010.165.VLRPersonalegode - rejse til New York - personalearrangement - social og turistmæssig karakter - værdiansættelse09-02-10Personlig indkomstDom
SKM2010.164.SRMedarbejderobligationsordning - kontantlønsnedgang - ordning afbrudt efter 11 måneder23-02-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.163.SRLeasing af køretøjer - Registreringsafgift - Afvisning23-02-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftBindende svar
SKM2010.162.SKATKantinemåltider med arbejdsgivertilskud - personalegoder - vejledende værdier - styresignal01-03-10Personlig indkomstStyresignal
SKM2010.161.LSROpgørelse af anskaffelsessum for jordparcel ved afståelse af vindmølle03-12-09EjendomsvurderingKendelse
SKM2010.160.VLRKonvertible obligationer - genoptagelse18-01-10Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
SKM2010.159.VLRStraffesag - momssvig - udeholdt omsætning - import af biler - forældelse - bilagsmaterialet bortkommet27-05-09StrafDom
SKM2010.158.SRForening - kongres - uddeling - almennyttigt formål - leverance mod vederlag - momsfritaget23-02-10Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2010.157.SKATÆndring af praksis som følge af sag C-150/08, Siebrand - styresignal01-03-10Øl, vin, spiritus og mineralvand + TariferingStyresignal
SKM2010.156.LSRFradrag for bonus i form af udgifter til fantomaktier - bindende svar (SKM2008.709.SR)28-09-09Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenKendelse
SKM2010.155.LSRMomspligt - personlig clairvoyance04-11-09MomspligtKendelse
SKM2010.154.LSRBehandling af fremført underskud - ansættelse af genbeskatningssaldo01-12-09SelskabsbeskatningKendelse
SKM2010.153.SRFagligt selskab delvist momspligtig af kontingentbetalinger25-02-10MomspligtBindende svar
SKM2010.152.SRYdelser leveres af frimenighedspræst fritaget for moms25-02-10MomspligtBindende svar
SKM2010.151.ØLROmstrukturering - spaltning - driftsomkostninger - advokat og revisorudgifter - salgsomkostninger - tilskud16-02-10Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2010.150.VLRUdlæg - salg af bil - proforma12-02-10UdlægKendelse
SKM2010.149.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist08-02-10EjendomsavancebeskatningDom
SKM2010.148.SKATBeskatning af investorer i Phoenix Kapitaldienst GmbH - genoptagelse - Styresignal24-02-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenStyresignal
SKM2010.147.SRSplitleasing - ej beskatning af fri bil23-02-10Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2010.146.SRBeskatning af ulykkeforsikringer tegnet af regioner23-02-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.145.SRKautionsstillelse i forhold til helejet datterselskab - kooperationsbeskatning23-02-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.144.SRPhoenix Kapitaldienst GmbH - fiktive tilskrivninger - tab på fordring23-02-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2010.143.SROverdragelse af fast ejendom - resolutive betingelser10-11-09ErhvervsejendommeBindende svar
SKM2010.142.SRStruktureret fordring25-08-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2010.141.SROmkvalificering af dividende til løn, skattepligt til Danmark23-02-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.140.SROmkvalificering af dividende til løn, skattepligt til Letland23-02-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.139.SRVandværk kvalificeres som forening23-02-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.138.SROptikeres salg af synsprøver anset for momsfritaget behandling23-02-10Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2010.137.SKATDen momsmæssige behandling af spillehallers ydelser i forbindelse med spil på spilleautomater - præcisering - Styresignal23-02-10Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Lønsumsafgiftspligt og registreringStyresignal
SKM2010.136.BRAktieavancebeskatning - tab på aktier - fradrag08-02-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2010.135.BRRentefiksering - lån til selskab08-02-10Transfer pricingDom
SKM2010.134.ØLRTranfer Pricing - den forlængede ligningsfrist - kontrollerede transaktioner03-02-10Transfer pricingDom
SKM2010.133.SRPersonalegoder, kursusudgifter, kontantlønsnedgang15-12-09Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.132.BRMaskeret udbytte - hovedanpartshaver - udeholdt omsætning - samlever direktør og daglig leder15-01-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2010.131.ØLRSkønsmæssig ansættelse - lavt privatforbrug - spillegevinster - forlængelse af ligningsfrist - forventningsprincippet04-02-10Personlig indkomst + VirksomhederDom
SKM2010.130.BRSkønsmæssig ansættelse - privatforbrugsopgørelse - lån til selskab - salg af mobilt sommerhus - dokumentationskrav02-02-10Personlig indkomstDom
SKM2010.129.VLRStudierejse til Paris - koncerndirektør ledsaget af samleverske - bilforhandlerrejse01-02-10Personlig indkomstDom
SKM2010.128.VLREjendomsvurdering - genoptagelse - årsregulering28-01-10EjendomsvurderingDom
SKM2010.127.ØLREjendomssalg - parcelhusreglen - enfamilieshus - del anvendt beboelse - del anvendt fritidsformål21-01-10EjendomsavancebeskatningDom
SKM2010.126.ØLRUdlæg - guldkæde - ejerforhold - lån fra nevø - forhåndsformodning15-01-10UdlægKendelse
SKM2010.125.ØLRUdlæg - guldkæde - ejerforhold - lån fra kammerat - forhåndsformodning07-01-10UdlægKendelse
SKM2010.124.ØLRMaskeret udlodning - ejendomssalg til hovedaktionær01-02-10EjendomsavancebeskatningDom
SKM2010.123.HRSkattearrangement - renteudgifter28-01-10Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2010.122.VLRSkønsmæssig ansættelse - indtægt fra kursusvirksomhed - mangelfuldt regnskabsmateriale - sammenblanding indtægt - ApS og personlig virksomhed19-01-10Personlig indkomstDom
SKM2010.121.ØLRKære af gældssanering06-11-09Eftergivelse og gældssaneringKendelse
SKM2010.120.BRSommerhusudlejning - regnskabsmæssig opgørelse af overskud - fradrag for el - periode ikke udlejet05-01-10Personlig indkomstDom
SKM2010.119.BRDriftsomkostninger - fradrag - betalt erstatningsbeløb - advokatomkostninger - ophævelse af erhvervslejemål11-01-10Fradrag og afskrivningerDom
SKM2010.118.BRMaskeret udlodning - mellemregning - ejendomssalg15-12-09Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2010.117.SRMultimediebeskatning, mobiltelefon, mobilt bredbånd26-01-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.116.BRSkattefri befordringsgodtgørelse - hovedaktionær - fornøden kontrol - bevisbyrde - hjemvisning04-01-10Personlig indkomstDom
SKM2010.115.SREjendomsavancebeskatning - ejerlejlighed - fritidsbolig26-01-10EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2010.114.SRMultimediebeskatning, ej dispensation for PC og ADSL-forbindelse26-01-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.113.SRMultimediebeskatning, mobiltelefon26-01-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.112.SRMultimediebeskatning, bærbar PC og mobiltelefon26-01-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.111.SRMultimediebeskatning, refusion af udgifter til bredbåndsforbindelse26-01-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.110.SRVirksomhedsordningen - valutaswap26-01-10Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2010.109.VLRErhvervsmæssig virksomhed - stutteri og landbrug - omlægning - syn og skøn13-01-10Virksomheder + Personlig indkomstDom
SKM2010.108.BREkstraordinær genoptagelse23-12-09Andet om momsDom
SKM2010.107.VLRStraffesag - overtrædelse af momsloven - kredittagning11-12-09StrafDom
SKM2010.106.ØLRFogedrettens kompetence13-01-10UdlægKendelse
SKM2010.105.BRUdlæg - bankkonto - 2 kontohavere02-12-09UdlægKendelse
SKM2010.104.SRMultimediebeskatning, fagforening26-01-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.103.LSRGenerel henvendelse - afvisning af klage til Landsskatteretten22-12-09EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2010.102.LSREftergivelse af offentlig gæld24-09-09Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
SKM2010.101.SRGenanbringelse i Frankrig - udlejningsvirksomhed.26-01-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.100.SREkspropriation - cykelsti26-01-10EkspropriationBindende svar
SKM2010.99.SRMultimediebeskatning- Mobiltelefon og bærbar PC26-01-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.98.SRMultimediebeskatning, Computer samt mobiltelefon til rådighed26-01-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.97.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - fejl i BBR26-01-10EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2010.96.LSRSelvangivet hævet opsparet overskud14-12-09Indberetning, regulering og efterangivelseKendelse
SKM2010.95.SRGældskonvertering - samlet ordning - småkrav26-01-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.94.LSRLempelse efter ligningslovens § 33 A18-01-10Personlig indkomstKendelse
SKM2010.93.LSRPrivat anvendelse af varebil11-12-09Motor - Indregistrering og vægtafgiftKendelse
SKM2010.92.LSRAnmodning om tilbagebetaling af kildeskat på udbytte - omgørelse af udbytteudlodning04-12-09SelskabsbeskatningKendelse
SKM2010.91.LSRAvance ved salg af ejendom - parcelhusreglen - bindende svar (SKM2009.137.SR)11-12-09EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2010.90.LSRVederlag for afløsning af uafdækket pensionstilsagn - bindende svar04-12-09Personlig indkomstKendelse
SKM2010.89.LSRMomsfritagelse - formidling af kontakt mellem europæiske/norske læger og norske kommuner/lægehuse21-12-09Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtKendelse
SKM2010.88.LSRAnmodning om udbetaling af el- og CO2-afgift18-12-09Fradrag + Energi og kuldioxidKendelse
SKM2010.87.LSRInvesteringer i amerikanske olie- og gasrettigheder - opgørelse af afskrivningsgrundlag22-12-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstKendelse
SKM2010.86.SKATInddrivelse af fordringer for kommunalt ejede forsyningsselskaber m.v. - Styresignal12-11-09Udlæg + Tvangsauktion + Lønindeholdelse + International inddrivelse + Forældelse + Eftergivelse og gældssanering + Betalingsstandsning og konkurs + Akkordordninger + Afdragsordninger og henstandStyresignal
SKM2010.85.LSRMomspligt for erhvervsskoles aktivitet i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 319-11-09MomspligtKendelse
SKM2010.84.SRInvesteringsselskab - kollektiv investering - antal deltagere15-12-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.83.SRMultimediebeskatning, mobiltelefon og PDA.26-01-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.82.SRMultimediebeskatning, bærbar computer, fastmonteret i montørbil.26-01-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.81.SRMultimediebeskatning, telefon til rådighed ulønnede mentorer, projekttelefon26-01-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.80.SRSkattefri rejsegodtgørelse, rejsereglerne26-01-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.79.SRMultimediebeskatning, Flere computere til rådighed, kontantlønsnedgang26-01-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.78.HRFuld skattepligt til Danmark20-01-10Udenlandsk indkomstDom
SKM2010.77.VLRGenoptagelse18-01-10VirksomhederKendelse
SKM2010.76.ØLRDriftsomkostninger - ventureselskaber - management fee15-01-10Fradrag og afskrivningerDom
SKM2010.75.BRSøgsmålsfristen16-12-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2010.74.ØLRUdlæg - afdragsordninger07-12-09Forældelse + Afdragsordninger og henstand + UdlægKendelse
SKM2010.73.SRPensionsordning - overgangsregel kollektiv overenskomst26-01-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.72.SRRatepension - ovegangsordning engangsindskud28-01-10Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2010.71.BRFordeling af overdragelsessum - fabriksejendom - uafhængige parter - ikke konkret modsatte interesser - grund forurenet23-12-09Fradrag og afskrivningerDom
SKM2010.70.HRSkattepligtig indtægt - agent - polske virksomheder - størrelse af provision - overførsler til privat konto11-11-09Personlig indkomstDom
SKM2010.69.SRSpillegevinster i selskabsform m.m.20-10-09Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Spil, lotteri, gevinster og væddemål + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.68.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende for 201027-01-10Personlig indkomstSKAT-meddelelse
SKM2010.67.SRÆndring af pensionsordning - tilbagevirkende kraft - PBL § 53A - udtrædelsesgodtgørelse - afgift26-01-10Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2010.66.SRVelgørende forening - lønsumsafgiftspligt - momspligt26-01-10Andet om lønsumsafgiftBindende svar
SKM2010.65.SRHoldingkrav ved skattefri aktieombytning og efterfølgende skattefri spaltning - mellemholdingreglen - ejertidskrav og succesion i ejertid26-01-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.64.SRKontoførende investeringsforening26-01-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.63.BRFradrag køkkenleverance - driftsomkostning - driftstab - tab på fordring09-12-09Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
SKM2010.62.BRMoms - tab ej konstateret - momspligtig leverance09-12-09MomsgrundlagDom
SKM2010.61.VLRMomsfritagelse - lystyacht eller erhvervfartøj21-12-09Momsfritagelse og -godtgørelseDom
SKM2010.60.BREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - benyttelse i ejerperiode - flere sommerboliger22-12-09EjendomsavancebeskatningDom
SKM2010.59.BREjendomsavance - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl - 10 måneders ophold17-12-09EjendomsavancebeskatningDom
SKM2010.58.SRHospice - afskrivning - lejet grund26-01-10Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2010.57.SROpgørelse af CFC-indkomst - fremførte underskud26-01-10SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.56.SRArbejdsgiverbetalt MBA i Schweiz26-01-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.55.SRGrænsehandel med biobrændsel26-01-10MomspligtBindende svar
SKM2010.54.SRNedsættelse af 24 måneders regel til 12 måneder i ligningslovens § 9 B26-01-10Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.53.SRSkattefri aktieombytning uden tilladelse, skattefri fusion15-12-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.52.BROmgørelse - salg aktier - forrentning21-12-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2010.51.VLRMomsmæssig behandling - slutrengøring - udlejede feriehuse - forelæggelse for EF-Domstolen22-12-09MomsgrundlagKendelse
SKM2010.50.SRAktieoptioner - fordeling af beskatningsretten15-12-09Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2010.49.SRCFC-fritagelse22-09-09SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2010.48.ØLROpgørelse af anskaffelsessum - kapitalnedsættelse - annullation af egne aktier22-12-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2010.47.VLRDobbeltbeskatning - fuld skattepligt - dobbeltdomicil22-12-09Udenlandsk indkomstDom
SKM2010.46.VLRTransfer pricing - TP dokumentation17-12-09Transfer pricingDom
SKM2010.45.ØLRKurstab på gæld - aktietegningsretter16-12-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + SelskabsbeskatningDom
SKM2010.44.VLRKommanditisters fradragskonto16-12-09VirksomhederDom
SKM2010.43.VLREjendomsvurdering - grundværdiansættelse - deklaration om byggelinier16-12-09EjendomsvurderingDom
SKM2010.42.BRGevinst - frigørelse af lån - non-recourse vilkår12-10-09SelskabsbeskatningDom
SKM2010.41.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv. for 200918-01-10Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2010.40.SREtableringskontomidler - Hævning - Investeringsselskab20-10-09Personlig indkomstBindende svar
SKM2010.39.ØLRSkatterestance - forældelse eller passivitet - opholdssted - utilregnelig uvidenhed08-12-09International inddrivelse + ForældelseDom
SKM2010.38.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - rådighed over to boliger08-12-09EjendomsavancebeskatningDom
SKM2010.37.SRAndelsboligforeningen - skattepligt20-10-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.36.SRMellemholdingreglen15-12-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.35.SRMellemholdingreglen15-12-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.34.SROPP - parkeringshus10-11-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.33.SRMellemholdingreglen15-12-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.32.SRGældseftergivelse - Koncernforbundne selskaber15-12-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2010.31.SREkstraordinær genoptagelse - Skattestopværdier15-12-09EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2010.30.SRVirksomhedsomdannelse - Dødsbo - Frist15-12-09DødsboerBindende svar
SKM2010.29.SRVirksomhedsomdannelse - flere virksomheder25-08-09VirksomhederBindende svar
SKM2010.28.SRGældseftergivelse og samlet ordning15-12-09SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2010.27.VLRIndeholdelsespligt - polske håndværkere - arbejdsudleje eller entreprisekontrakter - hæftelse - forsømmelighed25-08-09Indeholdelses- og registreringspligtDom
SKM2010.26.HRRette indkomstmodtager - skattemæssigt underskud27-10-09SelskabsbeskatningDom
SKM2010.25.SRBeskatning ved tilbagebetaling af andelskapital15-12-09SelskabsbeskatningBindende svar