Den juridiske vejledning 2017-2
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledningOm Den juridiske vejledning
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Erhvervsbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Expand D.A MomsD.A Moms
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Expand E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
Collapse H.A EjendomsvurderingH.A Ejendomsvurdering
Expand H.A.1 Principperne for den offentlige ejendomsvurdering <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>H.A.1 Principperne for den offentlige ejendomsvurdering [Væsentlige ændringer]
Collapse H.A.2 EjendomsværdienH.A.2 Ejendomsværdien
Expand H.A.2.1 EjerboligerH.A.2.1 Ejerboliger
Collapse H.A.2.2 ErhvervsejendommeH.A.2.2 Erhvervsejendomme
Collapse H.A.2.2.1 Vurdering af erhvervsejendommeH.A.2.2.1 Vurdering af erhvervsejendomme
H.A.2.2.1.1 Principperne for vurdering af erhvervsejendomme
Collapse H.A.2.2.1.2 Øvrige erhvervsejendommeH.A.2.2.1.2 Øvrige erhvervsejendomme
H.A.2.2.1.2.1 Fabriks- og lagerejendomme
H.A.2.2.1.2.2 Kontor- og forretningsejendomme [Væsentlige ændringer]
H.A.2.2.1.2.3 Hoteller
H.A.2.2.1.2.4 Teatre og biografer
H.A.2.2.1.2.5 Indkøbscentre og stormagasiner
H.A.2.2.1.2.6 P-huse
H.A.2.2.1.2.7 Tankstationer
H.A.2.2.1.2.8 Campingpladser [Væsentlige ændringer]
H.A.2.2.1.2.9 Golfbaner
H.A.2.2.1.2.10 Dambrug
H.A.2.2.1.2.11 Havne, offentlige værker og olieraffinaderier
H.A.2.2.1.3 Særlige ejendomstyper
H.A.2.2.1.4 Landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage
H.A.2.2.1.5 Skovejendomme
H.A.2.2.1.6 Bygninger på fremmed grund
H.A.2.2.2 Forskelsværdien
H.A.2.2.3 Afrundingsregler
Expand H.A.3 GrundværdienH.A.3 Grundværdien
Expand H.A.4 Fordelinger af ejendoms- og grundværdienH.A.4 Fordelinger af ejendoms- og grundværdien
Expand H.A.5 Yderligere ansættelser ("omberegninger")H.A.5 Yderligere ansættelser ("omberegninger")
Expand H.A.6 Fælles regler for ejendommeH.A.6 Fælles regler for ejendomme
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2017-2

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

H.A.2.2.1.2.8 Campingpladser

Indhold

Dette afsnit handler om vurdering af campingpladser.

Afsnittet indeholder:

 • Generelt om campingpladser
 • Vurdering efter omsætning
 • Vurdering efter egentligt skøn.

Generelt om campingpladser

Der er ca. 500 campingpladser i Danmark godkendt xaf kommunalbestyrelserne i kommunerne.

 

Campingpladsers etablering, ændringer og drift reguleres af campingreglementet. Se BEK nr. 844 af 30. juni 2010 om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser.

 

Det er campingpladsudlejeren, der har ansvaret for at opfylde kravene i campingreglementet. Kommunerne har ansvaret for at føre tilsyn hermed. Se § 16, stk. 1, i BEK nr. 844 af 30. juni 2010.x

Vurdering efter omsætning

Hvis omsætningstallene er kendte, anvendes disse ved vurderingen.

Ved ansættelsen af ejendomsværdien, der foretages med udgangspunkt i den årlige omsætning, lægges følgende oplysninger om campingpladsen til grund:

 • Den årlige åbningsperiode
 • Belægningsprocenten i gennemsnit på den enkelte campingenhed
 • Antallet af overnatninger
 • Pris pr. voksen, pr. barn, pr. arealenhed
 • Antallet af campingenheder (tilladte/faktiske).

Vurdering efter egentligt skøn

Hvis der ikke er oplysninger om omsætningstallene for campingpladsen er SKAT henvist til at foretage et egentligt skøn over handelsværdien.

xCampingrådet er en brancheorganisation med knap 450 campingpladser som medlemmer. Campingrådet gennemfører frivilligt en egenkontrol af de campingpladser, der er medlemmer af Campingrådet.

 

Campingrådet tildeler de campingpladser, der er medlem, fra 1 til 5 stjerner, hvor kategori 5 er den bedste. Hovedparten af campingpladserne er tildelt 3 stjerner. Stjernetildelingen kan give en indikation om faciliteterne m.m. på den enkelte campingplads.

 

For campingpladser, der ikke er omfattet af Campingrådets stjerneklassifikation, kan oplysninger om den enkelte campingplads fx findes på campingpladsens hjemmeside.x

Campinghytter

På xmangex campingpladser kan man leje campinghytter.

xFor medlemmer af Campingrådetx er Campinghytternes standard inddelt i fem kategorier I, II, III, IV og V, hvor V er den bedste. I de fleste campinghytter er der ikke bad og toilet, men i kategori IV og V, der er på henholdsvis 20 kvadratmeter og minimum 25 kvadratmeter er der blandt andet køkken, toilet, håndvask og bruser. Kategori IV og V er delt op i a og b, hvor a er den bedst udstyrede. Hytternes kategorisering ikke har sammenhæng med campingpladsens stjerneklassifikation.

Udlejningsprisen er afhængig af kvalitet og efterspørgsel. Gennemsnitsprisen er typisk fra 350 kr. til 700 kr. pr. overnatning for 2-6 personer i en hytte i højsæsonen x(2012-priser). xUden for sæsonen er prisen fra 225 kr. pr. dag for hele familien x(2012-priser).x

Trestjernet campingplads

Da hovedparten af landets campingpladser er tildelt tre stjerner xefter Campingrådets stjerneklassifikationx, vil det være formålstjenligt at tage udgangspunkt i en ansættelse af en sådan campingplads.

For at en campingplads skal være rentabel, skal den for tiden xsom tommelfingerregel xindeholde ca. 300 campingenheder, svarende til ca. 1.000 overnatninger pr. døgn.

Undersøgelser af området har vist, at den årlige omsætning pr. campingenhed (200 m²) som overvejende hovedregel svarer til campingenhedens handelsværdi.

Følgende formel kan herefter anvendes ved ansættelsen af ejendomsværdien af en campingplads:

Åbningstid x belægningsprocent x antal overnattende personer pr. campingenhed pr. døgn x pris pr. person = ansættelse pr. campingenhed.

En campingenheds "lejeværdi" kan herefter kapitaliseres med en lejefaktor, hvor valget af en kapitaliseringsmodel herefter indebærer, at campingenhedens grundværdi er indeholdt i ejendomsværdien.

Da en campinghytte tæller med ved fastsættelsen af det tilladte antal campingenheder på en campingplads, er det kun campingenhedens grundværdi, der skal tillægges den særskilt ansatte bygningsværdi for campinghytter. Se afsnit H.A.3.2.5.2.

Ejendomsværdien for en campingplads fremkommer ved, at værdien pr. campingenhed, ekskl. hytter ganges med det faktiske antal campingenheder på pladsen. Hertil lægges evt. værdi af en ejerbolig, campinghytter, motellignende virksomhed som udlejning af familierum og enkeltværelser, swimmingpool og butik/minimarked, når der er tale om mere eller mindre kioskudsalg.

Ejerbolig vurderes efter parcelhus- eller sommerhusfunktionen. (Forslagsmodellen). Andre bygninger vurderes efter lejeværdiskøn/oplyst lejeindtægt eller opførelsesomkostninger. (Kapitaliseringsmodellen).

Eksempel 1 på vurdering af en trestjernet campingplads

Følgende oplysninger ligger til grund for forslag til en vurdering af en trestjernet campingplads:

 • Åbningstid 6 måneder (180 dage),
 • Belægningsprocent 23,
 • 2,5 person pr. campingenhed pr. døgn og en
 • Gennemsnitspris pr. person på 60 kr.

Værdien kan herefter beregnes ud fra følgende formel, hvor kapitaliseringsfaktoren sættes til 3,0:

180 dage x 23 pct. x 2,5 x 60 kr. x 3,0 = 18.630 kr./18.600 kr. pr. campingenhed

300 campingenheder x 18.600 kr. = 5.580.000 kr.

Hertil lægges værdi af ejerbolig, campinghytter mv.

For firestjernede campingpladser gives et tillæg på 15 pct. pr. campingenhed, og for femstjernede campingpladser et yderligere tillæg på 20 pct. pr. campingenhed, idet det skønnes, at disse pladser har en højere belægningsprocent.

For tostjernede campingpladser gives et nedslag på 5 pct. pr. campingenhed, og for énstjernede campingpladser gives et yderligere nedslag på 5 pct.

For campingpladser, der er åbne 360 dage om året reduceres belægningsprocenten som udgangspunkt til 15 i den opstillede beregningsformel, og for campingpladser der kun har åbent i højsæsonen, 90 dage i tiden 15. juni - 15. september, forhøjes belægningsprocenten som udgangspunkt til 40.

For campingpladser der har åbent i et afvigende antal måneder end de skitserede anslås belægningsprocenten at ligge i intervallet 15 - 45.

Ud over at benytte sig af sit lokalkendskab, er det formålstjenligt at søge belægningsprocenten oplyst hos ejer eller forpagter, idet den og overnatningsprisen er de afgørende reguleringsfaktorer ved den konkrete ansættelse af ejendomsværdien/handelsværdien af en campingplads.

Ved værdiansættelsen af campinghytter skal man være opmærksom på, at de slides hurtigt. Den forventede levetid antages at være omkring 10 år.

Forslag til beregningsformel ved ansættelse for campingenheder

Åbning

Belægningspct.

Personer

Gennemsnitspris

Faktor

Beløb

Afrundet

360 dg.

15

2,5

60 kr.

3

24.300 kr.

24.000 kr.

180 dg.

23

2,5

60 kr.

3

18.630 kr.

18.600 kr.

90 dg.

40

2,5

60 kr.

3

16.200 kr.

16.000 kr.

Eksempel 2 på vurdering af en trestjernet campingplads

Følgende oplysninger ligger til grund for forslag til en vurdering af en trestjernet campingplads:

 • 68.000 kvadratmeter
 • Tilladelse til 300 campingenheder
 • Åben i 6 måneder (180 dage)
 • Normal belægningsprocent ud fra lokalkendskab, (ejer har ikke oplyst belægningsprocenten)
 • En ejerbolig/parcelhus på 120 kvadratmeter
 • 20 campinghytter kategori IVa
 • Mindre kioskudsalg
 • Pladsen ligger i landzone i naturskønne omgivelser ca. 1 km fra strand og indkøbsmuligheder.

Enheder

Beløb

280 campingenheder á 18.600 kr.

5.208.000 kr.

20 campinghytter á 100.000 kr.=

+grundværdi. 20 enheder á 8.000 kr. kr.

2.000.000 kr.

160.000 kr.

 

2.160.000 kr.

Ejerbolig 120 m² á 4.500 kr.

+grundværdi. 800 m² á 250 kr.

540.000kr.

200.000 kr.

 

740.000 kr.

I alt

8.108.000 kr.

Ejendomsværdi afrundet

8.100.000 kr.

Specifikation af grundværdi

300 campingenheder (280 enheder + 20 hytter)

Á 200 m²= 60.000 m2 á 40 kr.

800 m² á 250 kr.

 

2.400.000 kr.

 200.000 kr.

I alt

2.600.000 kr.

Se også

 • xSe også afsnit H.A.3.2.5.2 om vurdering af grundværdien for campingpladser.x
 • Camping Danmark, udgivet af Campingrådet om nyttige oplysninger til brug for vurderingsarbejdet. Se også afsnit H.A.3.2.5.2.
 • xFrie Campingpladser i Danmark, udgivet af Frie Campingpladser om oplysninger til brug for vurderingsarbejdet.x
 • Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 844 af 30. juni 2010 om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser (Campingreglementet).
 • xMiljøministeriets vejledning nr. 62 af 30. juni 2010 om campingreglementet.x

af kommunalbestyrelserne i kommunerne.

Campingpladsers etablering, ændringer og drift reguleres af campingreglementet. Se BEK nr. 844 af 30. juni 2010 om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser.

Det er campingpladsudlejeren, der har ansvaret for at opfylde kravene i campingreglementet. Kommunerne har ansvaret for at føre tilsyn hermed. Se § 16, stk. 1, i BEK nr. 844 af 30. juni 2010.

Fik du svar på dine spørgsmål?