Den juridiske vejledning 2017-2
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledningOm Den juridiske vejledning
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Collapse C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Expand C.A.1 Principperne for personers indkomstopgørelseC.A.1 Principperne for personers indkomstopgørelse
Expand C.A.2 Principperne for indkomst og fradragC.A.2 Principperne for indkomst og fradrag
Expand C.A.3 IndtægterC.A.3 Indtægter
Collapse C.A.4 FradragC.A.4 Fradrag
Expand C.A.4.1 Fradrag i den personlige indkomstC.A.4.1 Fradrag i den personlige indkomst
C.A.4.2 Fradrag i kapitalindkomsten
Collapse C.A.4.3 Fradrag i den skattepligtige indkomst (ligningsmæssige fradrag)C.A.4.3 Fradrag i den skattepligtige indkomst (ligningsmæssige fradrag)
Expand C.A.4.3.1 Generelle fradrag for lønmodtagereC.A.4.3.1 Generelle fradrag for lønmodtagere
Expand C.A.4.3.2 Fradrag for særlige persongrupperC.A.4.3.2 Fradrag for særlige persongrupper
Expand C.A.4.3.3 Befordringsfradrag og -godtgørelseC.A.4.3.3 Befordringsfradrag og -godtgørelse
C.A.4.3.4 Fradrag for underholdsbidrag til børn og tidligere ægtefælle i anledning af separation, skilsmisse eller faktisk samlivsophævelse eller til børn født uden for ægteskab
Collapse C.A.4.3.5 Fradrag for løbende ydelser og gaver LL §§ 12 og 8 AC.A.4.3.5 Fradrag for løbende ydelser og gaver LL §§ 12 og 8 A
C.A.4.3.5.1 Generelt om løbende ydelser
C.A.4.3.5.2 Løbende ydelser til godkendte foreninger, mv. og religiøse samfund - LL § 12, stk. 2 og 3
C.A.4.3.5.3 Løbende ydelser til ikke-godkendte foreninger, mv.
C.A.4.3.5.4 Løbende ydelser til personer
C.A.4.3.5.5 Gensidigt bebyrdende aftaler
C.A.4.3.5.6 Oversigt over fradrag for løbende ydelser
C.A.4.3.5.7 Gaver til kulturinstitutioner
C.A.4.3.5.8 Fradrag for gaver til visse foreninger efter LL § 8A [Væsentlige ændringer]
C.A.4.3.5.9 Liste over godkendte foreninger
C.A.4.3.5.10 Optagelse på liste over godkendte foreninger i henhold til boafgiftslovens § 3, stk. 2
C.A.4.3.5.11 Fradrag for gaver til forskning
C.A.4.3.5.12 Liste over institutioner der er godkendt til at modtage gaver efter LL § 8 H (forskningsgaver)
C.A.4.3.6 Servicefradrag og håndværkerfradrag [Væsentlige ændringer]
Expand C.A.5 PersonalegoderC.A.5 Personalegoder
Expand C.A.6 Gaver, legater og gevinsterC.A.6 Gaver, legater og gevinster
Expand C.A.7 RejseudgifterC.A.7 Rejseudgifter
Expand C.A.8 Beskatning af ægtefællerC.A.8 Beskatning af ægtefæller
Expand C.A.9 Beskatning af børnC.A.9 Beskatning af børn
Expand C.A.10 Pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger mv.C.A.10 Pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger mv.
Expand C.A.11 RenterC.A.11 Renter
Expand C.A.12 Arbejdsmarkedsbidrag for lønmodtagere mv.C.A.12 Arbejdsmarkedsbidrag for lønmodtagere mv.
Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Erhvervsbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Expand D.A MomsD.A Moms
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Expand E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
Expand H.A EjendomsvurderingH.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2017-2

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

C.A.4.3.5.11 Fradrag for gaver til forskning

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for fradrag for gaver til forskning.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Betingelser
  • Definitioner
  • Gavernes størrelse.

Regel

Der er fradrag for gaver til forskning, hvis visse betingelser er opfyldt. Se LL § 8 H.

Reglen om fradrag for forskningsgaver gælder ikke, hvis gavegiver og gavemodtager er interesseforbundne. Se LL § 2.

Betingelser

Der er følgende betingelser for at gaven berettiger til fradrag:

  1. Gaven skal gives til en almenvelgørende forening, der bruger foreningens midler til forskning.
  2. SKAT skal have godkendt, at gaver til foreningen berettiger til fradrag i det kalenderår, hvor gaven gives.
  3. Foreningen skal indberette gaven til SKAT.

Ad a) Foreningen skal være almenvelgørende

Det er en betingelse, at gaven er ydet til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner mv., der anvender deres midler, herunder den modtagne gave, til forskning.

Ad b) SKAT skal godkende foreningen

Det er også en betingelse, at den modtagende forening mv. er godkendt af SKAT til at modtage sådanne gaver med den virkning, at giveren får fradragsret. Godkendelse af foreningerne m.v. gives for kalenderår, og SKAT skal have godkendt foreningen i det kalenderår, hvor gaven bliver givet, for at gaven berettiger til fradrag.

Foreninger, stiftelser og institutioner mv. kan godkendes, hvis de er

  • hjemmehørende her i landet eller et andet EU/EØS-land
  • almenvelgørende eller på anden måde almennyttige og
  • anvender midler til forskning.

Alle tre betingelser skal være opfyldt.

Ad c) Gaven skal indberettes til SKAT

Fradraget er yderligere betinget af, at foreningen, stiftelserne, institutionerne mv. har indberettet gaven til SKAT. Se de regler, som er fastsat af skatteministeren i medfør af SKL § 8 Æ, stk. 3. Forskningsinstitutionen skal bl. a. indberette beløbets størrelse og den enkelte givers CPR-, SE- eller CVR-nummer. Indberetningen skal ske via TastSelv Erhverv. Se nærmere Systemvejledning S nr. 50, som er tilgængelig på SKATs hjemmeside.

Definitioner

Hjemmehørende her i landet eller et andet EU/EØS-land

Udtrykket "hjemmehørende her i landet eller et andet EU/EØS-land" svarer til betegnelsen i SEL § 1. Ifølge praksis er det derfor afgørende, at både bestyrelsen - i hvert fald flertallet af bestyrelsen - og hovedkontoret befinder sig her i landet eller et andet EU/EØS-land, hvis et gavegivende selskab skal have fradrag

Almenvelgørende/almennyttig

Begreberne "almenvelgørende" og "almennyttige" skal forstås på samme måde, som de forstås i LL § 8 A om fradragsret for gaver til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige institutioner. Se A.F.5.3 i Ligningsvejledningen, Almindelig del om fradrag for gaver efter LL §8 A.

Forskning

Forskning forstås som videnskabelig undersøgelse og granskning. Undersøgelserne kan indgå som et led i egentlig grundforskning. De kan også være rettet mod praktiske mål eller anvendelser. Før SKAT godkender en forening, skal SKAT indhente en udtalelse fra Det Frie Forskningsråd, om hvorvidt foreningen mv. bruger sine midler til forskning. 

Gavernes størrelse

Reglerne om fradragsret for forskningsgaver fastsætter ingen begrænsninger i form af maksimumsbeløb eller procentandele af overskud eller omsætning eller andet. Der følger dog en vis begrænsning af selskabslovens § 195. Ifølge denne regel kan generalforsamlingen beslutte, at der ydes gaver af selskabets midler til almennyttige eller dermed ligestillede formål, for så vidt det under hensyn til hensigten med gaven, selskabets økonomiske stilling samt omstændighederne i øvrigt må anses for rimeligt. Ved siden af generalforsamlingens kompetence har bestyrelsen kompetence til at anvende beløb til de nævnte formål, som i forhold til selskabets økonomiske stilling er af ringe betydning.

Reglerne om fradragsret for gaver medfører for selskaber, som i en periode ikke har udbetalt udbytte, men derimod har akkumuleret dette, at SKAT ikke kan statuere maskeret udlodning, hvis selskabet beslutter at give gaver til godkendte foreninger mv. Selskabet har derimod fradragsret for gaverne.

Fik du svar på dine spørgsmål?