Den juridiske vejledning 2018-1
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledning <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>Om Den juridiske vejledning [Væsentlige ændringer]
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Collapse C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Expand C.A.1 Principperne for personers indkomstopgørelseC.A.1 Principperne for personers indkomstopgørelse
Expand C.A.2 Principperne for indkomst og fradragC.A.2 Principperne for indkomst og fradrag
Expand C.A.3 IndtægterC.A.3 Indtægter
Collapse C.A.4 FradragC.A.4 Fradrag
Expand C.A.4.1 Fradrag i den personlige indkomstC.A.4.1 Fradrag i den personlige indkomst
C.A.4.2 Fradrag i kapitalindkomsten
Collapse C.A.4.3 Fradrag i den skattepligtige indkomst (ligningsmæssige fradrag)C.A.4.3 Fradrag i den skattepligtige indkomst (ligningsmæssige fradrag)
Expand C.A.4.3.1 Generelle fradrag for lønmodtagereC.A.4.3.1 Generelle fradrag for lønmodtagere
Expand C.A.4.3.2 Fradrag for særlige persongrupperC.A.4.3.2 Fradrag for særlige persongrupper
Collapse C.A.4.3.3 Befordringsfradrag og -godtgørelseC.A.4.3.3 Befordringsfradrag og -godtgørelse
Expand C.A.4.3.3.1 Generelle regler og begreberC.A.4.3.3.1 Generelle regler og begreber
Collapse C.A.4.3.3.2 Befordringsfradrag mellem bopæl og arbejdsplads (normalfradraget)C.A.4.3.3.2 Befordringsfradrag mellem bopæl og arbejdsplads (normalfradraget)
C.A.4.3.3.2.1 Normalfradraget [Væsentlige ændringer]
C.A.4.3.3.2.2 Befordringsfradrag ved bopæl i visse yderkommuner
C.A.4.3.3.2.3 Forhøjet befordringsfradrag for personer med lav indkomst [Væsentlige ændringer]
C.A.4.3.3.2.4 Befordring for invalide og kronisk syge [Væsentlige ændringer]
C.A.4.3.3.2.5 Befordring for folketingsmedlemmer
Expand C.A.4.3.3.3 Erhvervsmæssig befordring, fradrag og godtgørelserC.A.4.3.3.3 Erhvervsmæssig befordring, fradrag og godtgørelser
C.A.4.3.4 Fradrag for underholdsbidrag til børn og tidligere ægtefælle i anledning af separation, skilsmisse eller faktisk samlivsophævelse eller til børn født uden for ægteskab
Expand C.A.4.3.5 Fradrag for løbende ydelser og gaver LL §§ 12 og 8 AC.A.4.3.5 Fradrag for løbende ydelser og gaver LL §§ 12 og 8 A
C.A.4.3.6 Servicefradrag og håndværkerfradrag [Væsentlige ændringer]
Expand C.A.5 PersonalegoderC.A.5 Personalegoder
Expand C.A.6 Gaver, legater og gevinsterC.A.6 Gaver, legater og gevinster
Expand C.A.7 RejseudgifterC.A.7 Rejseudgifter
Expand C.A.8 Beskatning af ægtefællerC.A.8 Beskatning af ægtefæller
Expand C.A.9 Beskatning af børnC.A.9 Beskatning af børn
Expand C.A.10 Pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger mv.C.A.10 Pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger mv.
Expand C.A.11 RenterC.A.11 Renter
Expand C.A.12 Arbejdsmarkedsbidrag for lønmodtagere mv.C.A.12 Arbejdsmarkedsbidrag for lønmodtagere mv.
Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Erhvervsbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Expand D.A MomsD.A Moms
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Expand E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
H.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2018-1

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

C.A.4.3.3.2.3 Forhøjet befordringsfradrag for personer med lav indkomst

Dette afsnit behandler reglerne for det forhøjede fradrag for befordring mellem bopæl og arbejdsplads for skatteydere med lav indkomst.

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Baggrund
  • Personkreds
  • Fradragets beregning.

Regel

Personer med lavere indkomst får forhøjet fradrag for befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads. Se LL § 9 C, stk. 4.

Baggrund

Det forhøjede fradrag skal ses i sammenhæng med, at den skattemæssige værdi af de ligningsmæssige fradrag reduceres. Hensigten er at fastholde incitamentet til arbejdskraftens mobilitet også i forhold til lavtlønnet beskæftigelse. Se bemærkningerne til lov nr. 519 af 12. juni 2009. 

Det forhøjede fradrag beregnes af SKAT og fremgår af årsopgørelsen.

Personkreds

Bestemmelsen omfatter alle skattepligtige, der kan foretage det almindelige fradrag for befordringsudgifter mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads efter LL § 9 C, stk. 1-3.

Bestemmelsen omfatter lønmodtagere, selvstændigt erhvervsdrivende og honorarmodtagere m.fl.

Bestemmelsen omfatter også lønmodtagere, som har udgifter til erhvervsmæssig befordring efter LL § 9 B, og som efter reglerne skal foretage fradrag herfor efter LL § 9 C.

Justeringen af befordringsfradraget beregnes på grundlag af den befordring, som kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst efter LL § 9 C, stk. 1-3. Den indkomst, der danner grundlag for, hvem der er berettigede til det forhøjede fradrag, omfatter:

  • Indkomst efter lov om arbejdsmarkedsbidrag § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, § 4 og § 5
  • Ydelser, der udbetales af en arbejdsløshedskasse efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv.
  • Dagpengegodtgørelser for første, anden og tredje ledighedsdag, der udbetales af arbejdsgivere efter § 84 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv.
  • Sygedagpenge efter lov om sygedagpenge
  • Barselsdagpenge efter barselsloven bortset fra dagpenge, der erstatter B- indkomst eller ydes som frivillig sikring efter § 45 i lov om sygedagpenge.

Den indkomst, der danner grundlag for beregning af justering af befordringsfradraget, opgøres derfor med udgangspunkt i de samme regler, som gælder for beregning af arbejdsmarkedsbidraget. Den indkomst, der anvendes ved beregning af justering af befordringsfradraget, er den skattepligtiges helårsindkomst.

Efter bestemmelsen gives de skattepligtige med en indkomst i x2018 på under 272.100 kr.x et yderligere fradrag på x58 pctx. af det normale befordringsfradrag, dog højst x13.900 kr.x

For skattepligtige med en indkomst over x272.100 krx. aftrappes procentsatsen og maksimumbeløbet for hver 1.000 kr., som indkomsten overstiger dette beløb.

Indkomstbeløbet i LL § 9 C, stk. 4, reguleres efter PSL § 20.

Fradragets beregning

Det særlige tillæg til befordringsfradraget forhøjes gradvist fra 25 pct. til 64 pct. af skatteyderens normale befordringsfradrag frem til 2019, hvor fradraget får sin endelige størrelse.

Udviklingen i beregningen fremgår af nedenstående skema.

 

Tillægs-
procent

Maksimum-
beløb

Aftrapnings-
procent

2012

29

7.000 kr.

0,58

2013

33

7.900 kr.

0,66

2014

37

8.900 kr.

0,74

2015

42

10.100 kr.

0,84

2016

47

11.300 kr.

0,94

2017

52

12.500 kr.

1,04

2018

58

13.900 kr.

1,16

2019 ff.

64

15.400 kr.

1,28

Samtidig med forhøjelsen af tillægsprocenten forhøjes det beløb, fradraget maksimalt årligt kan udgøre. Tillægsprocenten aftrappes med den særlige aftrapningsprocent for hver 1.000 kr., indkomsten overstiger x272.100 kr. x(248.700 kr. i 2010-niveau). Videre nedsættes maksimumbeløbet med 2,0 pct. pr. 1.000 kr., den skattepligtige indkomst overstiger x272.100 kr.x (248.700 kr. i 2010-niveau). Dette betyder, at maksimumbeløbet bliver nedsat med 100 pct. ved en stigning i indkomsten på 50.000 kr. kr. Med udgangspunkt i de 272.100 kr. bortfalder det forhøjede befordringsfradrag derfor ved en indkomst på x322.100 krx. (298.700 kr. i 2010-niveau).

Grundbeløbet reguleres efter PSL § 20.

Fik du svar på dine spørgsmål?