Den juridiske vejledning 2018-1
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledning <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>Om Den juridiske vejledning [Væsentlige ændringer]
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Erhvervsbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Collapse D.A MomsD.A Moms
Expand D.A.1 IndledningD.A.1 Indledning
Expand D.A.2 MomsområdetD.A.2 Momsområdet
Expand D.A.3 Momspligtige personerD.A.3 Momspligtige personer
Expand D.A.4 Momspligtige transaktionerD.A.4 Momspligtige transaktioner
Expand D.A.5 Momsfritagelser uden fradragsretD.A.5 Momsfritagelser uden fradragsret
Expand D.A.6 Stedet for momspligtige transaktionerD.A.6 Stedet for momspligtige transaktioner
Expand D.A.7 Momspligtens indtrædenD.A.7 Momspligtens indtræden
Collapse D.A.8 MomsgrundlagetD.A.8 Momsgrundlaget
Collapse D.A.8.1 Momsgrundlag ved indenlandske leverancer mod vederlag ML §§ 27-30D.A.8.1 Momsgrundlag ved indenlandske leverancer mod vederlag ML §§ 27-30
Collapse D.A.8.1.1 Momsgrundlaget ved leverancer mod vederlag ML § 27 og § 30, stk. 3D.A.8.1.1 Momsgrundlaget ved leverancer mod vederlag ML § 27 og § 30, stk. 3
Expand D.A.8.1.1.1 Momsgrundlaget er vederlaget ML § 27, stk. 1D.A.8.1.1.1 Momsgrundlaget er vederlaget ML § 27, stk. 1
Expand D.A.8.1.1.2 Til momsgrundlaget medregnes ML § 27, stk. 2D.A.8.1.1.2 Til momsgrundlaget medregnes ML § 27, stk. 2
Expand D.A.8.1.1.3 Til momsgrundlaget medregnes ikke ML § 27, stk. 3D.A.8.1.1.3 Til momsgrundlaget medregnes ikke ML § 27, stk. 3
D.A.8.1.1.4 Periodisering: Betingede rabatter ML § 27, stk. 4
Expand D.A.8.1.1.5 Periodisering: Returvarer ML § 27, stk. 5D.A.8.1.1.5 Periodisering: Returvarer ML § 27, stk. 5
Expand D.A.8.1.1.6 Periodisering: Tab på debitorer ML § 27, stk. 6D.A.8.1.1.6 Periodisering: Tab på debitorer ML § 27, stk. 6
Collapse D.A.8.1.1.7 Gaver eller vederlag/tilskudD.A.8.1.1.7 Gaver eller vederlag/tilskud
D.A.8.1.1.7.1 Lovgrundlag
D.A.8.1.1.7.2 Gamle regler og nye regler
D.A.8.1.1.7.3 Kort om gave eller vederlag/tilskud
Expand D.A.8.1.1.7.4 Gave eller vederlag/tilskud i to parts situationenD.A.8.1.1.7.4 Gave eller vederlag/tilskud i to parts situationen
Expand D.A.8.1.1.7.5 Gave eller vederlag/tilskud i tre parts situationenD.A.8.1.1.7.5 Gave eller vederlag/tilskud i tre parts situationen
D.A.8.1.1.7.6 Tilskud som er ydet for en momsfritaget modydelse er momsfri
D.A.8.1.1.7.7 Tilskud ydet til gengæld for en undladelse som ikke medfører fordele for tilskudsgiveren er ikke momspligtig
D.A.8.1.1.7.8 Tilskud ydet efter en rammeaftale
Expand D.A.8.1.1.7.9 Kommunale tilskud ydet i kommunens interesseD.A.8.1.1.7.9 Kommunale tilskud ydet i kommunens interesse
D.A.8.1.1.7.10 Miljøstyrelsens tilskudsordninger [Væsentlige ændringer]
D.A.8.1.1.7.11 Landbrugets tilskudsordninger
D.A.8.1.1.8 Fordeling af vederlag mellem momspligtige og momsfri varer og/eller ydelser
D.A.8.1.1.9 Reduceret momsgrundlag ved salg af egne kunstgenstande ML § 30, stk. 3
Expand D.A.8.1.1.10 ByttehandelD.A.8.1.1.10 Byttehandel
D.A.8.1.1.11 Momsgrundlaget ved kantinedrift
D.A.8.1.1.12 Efteropkrævning af moms [Væsentlige ændringer]
D.A.8.1.1.13 Forudbetaling ML § 27, stk. 1, 2. pkt.
Expand D.A.8.1.2 Momsgrundlaget for transaktioner, der sidestilles med leverancer mod vederlag ML § 28D.A.8.1.2 Momsgrundlaget for transaktioner, der sidestilles med leverancer mod vederlag ML § 28
Expand D.A.8.1.3 Momsgrundlaget ved handel mellem interesseforbundne parter ML § 29D.A.8.1.3 Momsgrundlaget ved handel mellem interesseforbundne parter ML § 29
D.A.8.1.4 Standardsatser ML § 29, stk. 4
D.A.8.1.5 Momsgrundlaget ved salg og udtagning af motorkøretøjer i biludlejningsvirksomheder og køreskoler ML § 30, stk. 1 og 2
D.A.8.2 Momsgrundlag ved erhvervelser af varer fra andre EU-lande ML § 31
Expand D.A.8.3 Momsgrundlag ved import af varer fra lande udenfor EU ML § 32D.A.8.3 Momsgrundlag ved import af varer fra lande udenfor EU ML § 32
D.A.9 Momssatsen ML § 33
Expand D.A.10 Momsfritagelser med fradragsretD.A.10 Momsfritagelser med fradragsret
Expand D.A.11 FradragD.A.11 Fradrag
Expand D.A.12 Momsgodtgørelse ML § 45D.A.12 Momsgodtgørelse ML § 45
Expand D.A.13 Betalingspligtige personerD.A.13 Betalingspligtige personer
Expand D.A.14 RegistreringD.A.14 Registrering
D.A.15 Opgørelsen af momstilsvaret ML § 56
Expand D.A.16 One Stop Moms - Særordninger for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester ML §§ 66-66 kD.A.16 One Stop Moms - Særordninger for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester ML §§ 66-66 k
Expand D.A.17 Særordningen for rejsebureauerD.A.17 Særordningen for rejsebureauer
Expand D.A.18 Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samleobjekter og antikviteterD.A.18 Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samleobjekter og antikviteter
D.A.19 Momskompensation for modermælkserstatning ML § 72
Expand D.A.20 Moms ved konkursbehandlingD.A.20 Moms ved konkursbehandling
Expand D.A.21 Moms ved byggeriD.A.21 Moms ved byggeri
Expand D.A.22 MotorkøretøjerD.A.22 Motorkøretøjer
D.A.23 Momskompensation til velgørende foreninger mv. [Væsentlige ændringer]
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Expand E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
H.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2018-1

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

D.A.8.1.1.7.8 Tilskud ydet efter en rammeaftale

Indhold

Dette afsnit beskriver, at når tilskud er givet efter en rammeaftale, skal det særligt vurderes om der for hver enkelt opgave er ydet en betaling, for at tilskuddet kan defineres som vederlag.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Når en tilskudsmodtager efter en rammeaftale forestår flere opgaver, skal det afgøres, om der for hver enkelt opgave er ydet en særlig betaling, eller om tilskuddet er udbetalt samlet til dækning af alle tilskudsmodtagerens driftsomkostninger. Det er kun den del af tilskuddet, som kan defineres som vederlag for en momspligtig transaktion, der efter omstændighederne er momspligtig.

Det kan altså vurderes, om størrelsen af de tilskud, der skal tildeles hver forpligtelse, er fastsat i medfør af rammeaftalen på grundlag af en gennemgang af de årlige regnskaber mellem tilskudsmodtageren og tilskudsgiveren. Hvis dette er tilfældet, kan det godtgøres, at der er en direkte forbindelse mellem tilskuddet og tilskudsmodtagerens salg.

Se sag C-184/00, Office des produits Wallons ASBL, præmis 15 og 16.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-184/00, Office des produits Wallons ASBL

Driftstilskud til Foreningen Office des produits wallons ASBL, skulle medregnes i momsgrundlaget.

Foreningen modtog et årligt tilskud fra regionen Vallonien, som den havde indgået en rammeaftale om tilskud med. I henhold til rammeaftalen var Foreningen blevet pålagt fire arbejdsopgaver, nemlig at udgive en adresseliste, at udgive et tidsskrift med titlen »Wallonie nouvelle«, at drive lokale kontorer og at deltage i lokale arrangementer. Ifølge rammeaftalen omfattede tilskudsberettigede udgifter bl.a. aflønning af personale, eventuelle udgifter til leje eller indretning af lokaler, udgifter til anskaffelse af udstyr og nødvendigt materiale, køb af varer og tjenesteydelser og alle andre direkte og indirekte udgifter i forbindelse med Foreningens virksomhed. I hovedsagen skal den forelæggende ret under hensyn til, at sagsøgeren efter rammeaftalen forestår flere opgaver, foretage en prøvelse af, om der for hver enkelt opgave foretages en særlig betaling, der nærmere kan fastsættes, eller om tilskuddet blev udbetalt samlet til dækning af alle sagsøgerens driftsomkostninger.

Under alle omstændigheder vil kun den del af tilskuddet, som kan defineres som vederlag for en momspligtig transaktion, efter omstændighederne være momspligtig. Som Kommissionen med rette havde anført, vil den nationale ret på grundlag af en gennemgang af de årlige opgørelser mellem tilskudsmodtageren og tilskudsgiveren kunne undersøge, om de beløb, der skulle betales i tilskud for hver enkelt forpligtelse, som tilskudsgiveren har pålagt modtageren, fastsættes i henhold til rammeaftalen. Hvis dette var tilfældet, kunne det godtgøres, at der forelå en direkte forbindelse mellem tilskuddet og salget af de tidsskrifter, som tilskudsmodtager udgav.

Landsskatteretskendelser

SKM2016.109.LSR Ud fra en samlet, konkret vurdering fandt Landsskatteretten, at tilskud fra en kommune til et teater som egnsteaterstøtte ikke kan anses for vederlag for levering af ydelser til kommunen eller til tredjemand. Der blev herved særligt henset til, at der efter en konkret vurdering ikke forelå en tilstrækkelig konkret indbyrdes sammenhæng mellem tilskuddet og ydelserne, ligesom tilskuddet ikke var tilstrækkeligt direkte forbundet med ydelsernes pris. 
Fik du svar på dine spørgsmål?