Den juridiske vejledning 2017-2
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledningOm Den juridiske vejledning
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Erhvervsbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Expand D.A MomsD.A Moms
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Collapse E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Expand E.A.1 Generelt om punktafgifterE.A.1 Generelt om punktafgifter
Expand E.A.2 Is og chokoladeE.A.2 Is og chokolade
Expand E.A.3 DrikkevarerE.A.3 Drikkevarer
Expand E.A.4 EnergiE.A.4 Energi
Expand E.A.5 ForbrugsafgifterE.A.5 Forbrugsafgifter
Expand E.A.6 ForsikringerE.A.6 Forsikringer
Expand E.A.7 MiljøE.A.7 Miljø
Collapse E.A.8 Motorkøretøjer mv.E.A.8 Motorkøretøjer mv.
Expand E.A.8.1 Registreringsafgift af motorkøretøjerE.A.8.1 Registreringsafgift af motorkøretøjer
Expand E.A.8.2 VejbenyttelsesafgiftE.A.8.2 Vejbenyttelsesafgift
Expand E.A.8.3 BrændstofforbrugsafgiftE.A.8.3 Brændstofforbrugsafgift
Expand E.A.8.4 Vægtafgift m.m.E.A.8.4 Vægtafgift m.m.
Collapse E.A.8.5 Registrering af køretøjerE.A.8.5 Registrering af køretøjer
E.A.8.5.1 Regel og lovgrundlag [Væsentlige ændringer]
E.A.8.5.2 Definitioner og Køretøjsregisteret [Væsentlige ændringer]
E.A.8.5.3 Typer af registreringspligtige køretøjer og køretøjer der er fritaget for registrering
E.A.8.5.4 Flytning til og fra Danmark - bopæl, hjemsted og dobbeltdomicil [Væsentlige ændringer]
Collapse E.A.8.5.5 Brug af og krav til udenlandske køretøjer der bruges i DanmarkE.A.8.5.5 Brug af og krav til udenlandske køretøjer der bruges i Danmark
E.A.8.5.5.1 Køretøjer, der er registreret i udlandet
E.A.8.5.5.2 Brug af et udenlandsk køretøj i Danmark [Væsentlige ændringer]
E.A.8.5.5.3 Forsikringsmæssige og tekniske krav til et udenlandsk køretøj, der bruges i Danmark
E.A.8.5.5.4 Hvilke regler er der til registreringsnummeret, registreringsattesten og landekendings-mærket for udenlandske køretøjer?
E.A.8.5.6 Grundlaget for registrering af køretøjer
E.A.8.5.7 Registreringsattest mv.
E.A.8.5.8 Tidsbegrænset/midlertidig registrering
E.A.8.5.9 Ændring af registrerede oplysninger og afmelding af køretøjet
E.A.8.5.10 Nummerplader
E.A.8.5.11 Særlige nummerplader [Væsentlige ændringer]
E.A.8.5.12 Betaling, kontrol, klage og straf
Expand E.A.8.5.13 Autorisering af nummerpladeoperatørerE.A.8.5.13 Autorisering af nummerpladeoperatører
E.A.8.5.14 Firmanavn eller logo på vare- og lastbiler [Væsentlige ændringer]
Expand E.A.9 Afgifter af spilE.A.9 Afgifter af spil
Expand E.A.10 TobakE.A.10 Tobak
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
Expand H.A EjendomsvurderingH.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2017-2

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

E.A.8.5.5.2 Brug af et udenlandsk køretøj i Danmark

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for brug af et udenlandsk køretøj i Danmark.

Afsnittet indeholder:

 • Hvornår kan man bruge et udenlandsk køretøj i Danmark?
 • Vare- eller lastbil
 • Bus
 • Værkstedskørsel mv.
 • Taxa
 • Leje af bil
 • Udenlandsk firmabil - Lønmodtagere
 • Udenlandsk firmabil - Erhvervsdrivende
 • xErhvervsmæssig test af køretøjer eller udsyr til køretøjerx
 • xStørre internationale arrangementerx
 • Kørsel overvejende uden for landets grænser
 • Kørsel i transit

Hvornår kan man bruge et udenlandsk køretøj i Danmark?

En person med bopæl her i landet må som udgangspunkt ikke bruge et udenlandsk motorkøretøj på færdselslovens område, medmindre kørslen sker som nævnt i Bekendtgørelse nr. x599 af 31. maj 2017 xom registrering af køretøjer (registreringsbekendtgørelsen) §§ 12, 15, stk. 2, 17 stk. 2 og 18 - 25.

Der er dog en række situationer, hvor en person med bopæl her i landet må gerne føre et udenlandsk køretøj på færdselslovens område:

1. Ejer eller bruger er passager

Hvis den i udlandet registrerede ejer eller bruger af køretøjet er passager under kørslen. Se registreringsbekendtgørelsens § 17, stk. 2, nr. 1.

2. Korttidsnummerplader

Hvis køretøjet har korttidsnummerplader/-mærker, jf. registreringsbekendtgørelsens § 1, stk. 6, 2. pkt, og § x37x stk. 8. Se registreringsbekendtgørelsens § 17, stk. 2, nr. 2.

3. Køretøj lejet i udlandet

Hvis køretøjet er lejet i udlandet for en periode af højst 7 dage, føreren har ret til at føre køretøjet efter lejeaftalen, og kørslen på færdselslovens område kun sker fra grænsen direkte til det sted her i landet, hvor køretøjet efter lejeaftalen skal afleveres.

Lejeaftalen skal medbringes under kørslen og efter anmodning vises til politiet eller SKAT.

Se registreringsbekendtgørelsens § 17, stk. 2, nr. 3.

4. Forsikringsaftale

Hvis køretøjet i henhold til en forsikringsaftale er stillet til rådighed for føreren, efter at vedkommendes eget køretøj er havareret i forbindelse med kørsel udenfor landet, og køretøjet køres direkte fra grænsen til bopælen og videre til afleveringsstedet.

Bevis for at kørslen sker med dette formål skal medbringes under kørslen og efter anmodning vises til politiet eller SKAT.

Se registreringsbekendtgørelsens § 17, stk. 2, nr. 4.

5. Udenlandske værksteds-/lånekøretøjer

Hvis køretøjet er stillet til rådighed af et autoværksted i udlandet som følge af reparation af et dansk registreret køretøj (værkstedkøretøj). Den, der fører køretøjet her i landet, skal være enten registreret i Køretøjsregistreret som ejer eller bruger af det køretøj, der er under reparation, eller en person, der tilhører den pågældende ejer eller brugers husstand eller er en ansat i den pågældende ejer eller brugers virksomhed.

SKAT skal underrettes om ibrugtagningen på færdselslovens område, inden ibrugtagningen sker, med angivelsen af dagen for ibrugtagningen på internetadressen www.skat.dk/motor-udland. SKAT udsteder en elektronisk kvittering for anmeldelsen, Kvitteringen fra SKAT og lånekontrakten fra autoværkstedet skal medbringes under kørslen og efter anmodning vises til politiet eller SKAT. Lånekontrakten skal angive, at køretøjet er et værkstedskøretøj, der stilles til rådighed ved reparation af et dansk indregistreret køretøj, herunder registreringsnummeret på det danske køretøj.

Kørsel med et registreret udenlandsk værkstedkøretøj må ikke overstige 30 dage indenfor en periode på 12 måneder pr. dansk indregistreret køretøj.

Se registreringsbekendtgørelsens § 17, stk. 2, nr. 5.

Det er SKATs opfattelse, at når der i registreringsbekendtgørelsens § 17, stk. 2, nr. 5 tales om "lånekontrakt" og "køretøjer, der er stillet til rådighed" af et autoværksted i udlandet, så udelukker det ikke forhold, hvor kunden betaler for at låne bilen i reparationsperioden.

Det afgørende er, efter SKATs opfattelse, at kunden låner værkstedsbilen som følge af/i forbindelse med reparation af kundens dansk indregistrerede bil, der således befinder sig på værkstedet i låneperioden.

Det er endvidere SKATs opfattelse, at et serviceeftersyn kan sidestilles med reparation i relation til registreringsbekendtgørelsens § 17, stk. 2, nr. 5. 

Vare- eller lastbil

En person, der bor her i landet må føre et udenlandsk motorkøretøj på færdselslovens område, hvis køretøjet udelukkende er beregnet og indrettet til godstransport samt registreret til en virksomhed, der ikke er etableret her i landet når kørslen alene udføres som erhvervsmæssig godstransport for fremmed regning i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel.

Se registreringsbekendtgørelsen § 18.

Bus 

En person, der har bopæl her i landet, må føre et udenlandsk motorkøretøj på færdselslovens område, der er indrettet til kørsel af flere end 9 personer inklusive føreren, og som er registreret til en virksomhed, der ikke er etableret her i landet når kørslen alene udføres som erhvervsmæssig personbefordring i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel og om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006.

Det gælder også, hvis motorkøretøjet er registreret til en sammenslutning, der ikke arbejder med gevinst for øje, og som ikke er etableret her i landet.

Se registreringsbekendtgørelsen § 19.

Værkstedskørsel mv. 

En person med bopæl her i landet, der er beskæftiget i

 • et automobilfirma
 • en automobilservicestation
 • et automobiludlejningsfirma
 • et automobilværksted
 • et hotel
 • en motororganisation
 • et rederi
 • et redningskorps
 • et parkeringsanlæg
 • et skibsmæglerfirma
 • et speditionsfirma
 • en synsvirksomhed eller
 • en omsynsvirksomhed

må føre et udenlandsk motorkøretøj på færdselslovens område, hvis kørslen kun finder sted i forbindelse med køretøjets afhentning, udbringning, afprøvning, parkering, klargøring, afskibning eller hjemtransport.

Det gælder også en offentligt ansat, i det omfang kørslen er nødvendig til kontrol af køretøjet.

Se  registreringsbekendtgørelsen § 20.

Taxa

En person med bopæl her i landet må føre et udenlandsk motorkøretøj, der er registreret til taxikørsel i den pågældende stat mv. Se registreringsbekendtgørelsen § 21.

Køretøjet må kun bruges til erhvervsmæssig personbefordring på færdselslovens område.

Det er en forudsætning for kørslen, at SKAT har fritaget køretøjet for registreringsafgift. Personen skal medbringe bevis for fritagelsen, når køretøjet bliver brugt på færdselslovens område. Bevis for fritagelsen skal efter anmodning vises til politiet eller SKAT.

Udenlandsk firmabil - Lønmodtagere

En person (arbejdstager), der bor her i landet, og som får stillet et udenlandsk motorkøretøj til rådighed af en virksomhed med hjemsted eller fast forretningssted i en anden EU/EØS-stat, må bruge køretøjet på færdselslovens område. Se registreringsbekendtgørelsen § 22.

Det er en forudsætning for kørslen, at SKAT har fritaget køretøjet for registreringsafgift. Køretøjet må kun bruges af den person, som har modtaget fritagelsen, eller af en person, der hører til den pågældendes husstand. SKAT afgør efter ansøgning, om en udenlandsk firmabil kan fritages for registreringsafgift. Se REGAL § 1, stk. 4, og § 3a.

Personen skal medbringe bevis for fritagelsen, når køretøjet bliver brugt på færdselslovens område og efter anmodning vises til politiet eller SKAT.

Se afsnit E.A.8.1.2 om, hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at der kan gives tilladelse til kørsel i udenlandske firmabiler.

Udenlandsk firmabil - Erhvervsdrivende 

En selvstændig erhvervsdrivende, som bor her i landet og er etableret eller udfører tjenesteydelser i en anden EU/EØS-stat, må bruge et udenlandsk motorkøretøj på færdselslovens område, hvis brugen er et led i udførelsen af den selvstændige erhvervsvirksomhed i en anden EU/EØS-stat. Se registreringsbekendtgørelsen § 23.

Det er en forudsætning for kørslen, at SKAT har fritaget køretøjet for registreringsafgift. Køretøjet må kun bruges af den person, som har fået fritagelsen, eller af en person, der hører til den pågældendes husstand. Se REGAL § 1, stk. 4, og § 3a.

Personen skal medbringe bevis for fritagelsen, når køretøjet bliver brugt på færdselslovens område og efter anmodning vises til politiet eller SKAT.

Se afsnit E.A.8.1.2 om, hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at der kan gives tilladelse til kørsel i udenlandske firmabiler.

x

Erhvervsmæssig test af køretøjer eller udstyr til køretøjer

SKAT kan give en tilladelse til fysiske eller juridiske personer om, at en person med bopæl her i landet fører et udenlandsk motorkøretøj i forbindelse med test af køretøjet eller køretøjets udstyr. Det er en forudsætning, at de fysiske eller juridiske person er beskæftiget med udvikling, produktion og salg af motorkøretøjer, og at de i vedvarende og ikke uvæsentligt omfang har behov for at teste motorkøretøjer eller udstyr integreret i motorkøretøjer i deres erhverv.

En tilladelse giver mulighed for at teste køretøjet eller køretøjets udstyr i indtil 60 dage or hver køretøj, og må alene foretages med et motorkøretøj, hvor ansøgeren ikke råder eller har mulighed for at råde over et tilsvarende dansk registreret køretøj.

Det er alene den erhvervsdrivende eller dennes ansatte der må føre køretøjet. Dog kan en testperson føre køretøjet, hvis den erhvervsdrivende eller dennes ansatte er passager under kørslen. Kørslen må alene foretages for at opfylde det erhvervsmæssige formål.

Den udstedte tilladelse, som gælder i et år, skal medbringes under kørsel på færdselslovens område, og efter anmodning vises til politiet eller SKAT.

Når den erhvervsdrivende har modtaget tilladelse til testkørsel, skal SKAT inden ibrugtagning af et udenlandsk køretøj underrettes herom. Ved denne underretning skal der ske angivelse af anvendelsesperioden (højst 60 dage), formålet med kørslen og køretøjets stelnummer. Underretningen skal ske på www.skat.dk/motor-udland. Der udstedes en elektronisk kvittering som skal medbringes under kørslen og efter anmodning vises til politiet eller SKAT.

Se registreringsbekendtgørelsens § 24.

x

Større internationale arrangementer

SKAT kan tillade, at en person med bopæl her i landet bruger en udenlandsk bil på færdselslovens område i op til 6 uger i forbindelse med statsbesøg, store internationale arrangementer og lignende. Personen skal medbringe tilladelsen, når køretøjet bliver brugt på færdselslovens område. Tilladelsen skal efter anmodning vises til politiet eller SKAT.

Se registreringsbekendtgørelsen § x25x.

Når det drejer sig om leje af udenlandske biler til limousinekørsel, er det SKATs praksis, at tilladelsen kun gives, hvis ansøgeren må udføre limousinekørsel her i landet med en udenlandsk bil efter lov om taxikørsel.

Kørsel overvejende uden for landets grænser

SKAT kan tillade, at en person med bopæl her i landet, der hovedsagelig opholder sig i udlandet, i en nærmere angiven periode fører et udenlandsk indregistreret køretøj på færdselslovens område melem grænsen og den pågældendes bopæl her i landet i forbindelse med fri- eller feriedage. Se registreringsbekendtgørelsen § x26x.

Tilladelsen kan kun gives til privat kørsel,x og skal medbringes under kørsel på færdselslovens område og skal efter anmodning vises til politiet eller SKAT.x

xSKAT kan tillade, at en person med bopæl her i landet i en nærmere angiven periode erhvervsmæssigt fører et udenlandsk køretøj på færdselslovens område til:x

 • Kørsel med et køretøj, der er særligt indrettet til demonstrationskørsel, og hvor formålet med kørslen er demonstrationskørsel Tilladelsen kan gives i indtil 60 dage inden for 12 måneder.
 • Importører og forhandlere, når de skal demonstrere en ny køretøjsmodel for forhandlere og presse. Køretøjet skal være stillet til rådighed af fabrikanten eller dennes repræsentant, hvis ansøgeren ikke råder over et tilsvarende registreret eller uregistreret køretøj her i landet. Tilladelse kan gives i indtil 30 dage for hver ny køretøjsmodel.
 • Journalister med motorstof som hovedområde, når de skal prøvekøre en ny model, der er stillet til rådighed af importøren, forhandleren, fabrikanten eller dennes repræsentant. Tilladelsen gives i indtil 14 dage for hver ny køretøjsmodel.

Man skal medbringe tilladelsen, når køretøjet bliver brugt på færdselslovens område og efter anmodning vises til politiet eller SKAT.

xSe registreringsbekendtgørelsens § 27.x

Kørsel i transit

SKAT kan i øvrigt tillade, at en person med bopæl her i landet bruger et udenlandsk registreret køretøj på færdselslovens område i transit direkte fra indførselsstedet til udførselsstedet.

Se registreringsbekendtgørelsens § x26, stk. 2 og 3.x

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse
samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse
Afgørelsen i stikordYderligere kommentarer
Landsretten
SKM2016.283.ØLR

Ankesagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt appellanten i medfør af den dagældende registreringsbekendtgørelses § 10, stk. 4, 1. pkt., ville blive registreringspligtig i Danmark, hvis han anskaffede sig et udenlandsk indregistreret køretøj og anvendte køretøjet i Danmark.

Af de grunde, som var anført af byretten, og da bevisførelsen for landsretten ikke kunne føre til et andet resultat, tiltrådte landsretten, at appellanten på det for sagen relevante tidspunkt havde sin private tilknytning til Danmark.

Efter de foreliggende oplysninger om omfanget og hyppigheden af appellantens ophold i Danmark, fandt landsretten endvidere at appellanten var vendt regelmæssigt tilbage til Danmark. Landsretten bemærkede herved, at der hverken efter ordlyden af den dagældende registreringsbekendtgørelses § 10, stk. 4, eller efter de foreliggende oplysninger om praksis var grundlag for at fastslå et absolut minimumskrav for antallet af ophold i Danmark for at statuere regelmæssig tilbagevenden.

Landsretten fandt endvidere ikke grundlag for at antage, at Landsskatterettens afgørelse var i strid med EU-retten.

 

Landsretten stadfæstede dermed byrettens dom (SKM2014.432.BR) i det omfang, den var påanket. Appellanten havde under ankesagen frafaldet sin subsidiære påstand vedrørende registreringsbekendtgørelsens § 25.
SKM2015.93.ØLR

Appellanten, som var ansat i et fransk selskab, der ejede sagens fransk indregistrerede køretøj, fandtes at være bruger af køretøjet. Landsretten fandt endvidere, at appellanten havde fast bopæl i Danmark i sagens relevante periode, og at han ikke kunne anses for også at have bopæl i Frankrig. Den dokumentation, som appellanten havde fremlagt for at løfte bevisbyrden for bopæl i Frankrig, belyste i stedet et forretnings- eller ferieophold i Frankrig. Køretøjet var derfor registreringspligtigt og registreringsafgiftspligtigt. Landsretten stadfæstede dermed byrettens dom.

Landsskatteretskendelser
SKM2013.193.LSR Landsskatteretten stadfæstede SKATs afslag på en anmodning om afgiftsfritagelse for et udenlandsk ejendomsmæglerfirmas firmabil under hensyn til omfanget af bilens anvendelse her i landet.  
Skatterådet
SKM2016.231.SR

Skatterådet bekræftede, at spørger - der bor i Østrig og ikke har bopæl i Danmark - kunne benytte sit østrigsk indregistrerede køretøj her i landet. Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at det forhold, at det østrigsk indregistrerede køretøj permanent blev opbevaret i Danmark ikke medførte pligt til indregistrering af køretøjet i Danmark. Køretøjet kan dog ikke benyttes af spørgers herboende familie eller af andre herboende i de perioder, hvor spørger ikke opholder sig i Danmark.

Fik du svar på dine spørgsmål?