Den juridiske vejledning 2017-2
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledningOm Den juridiske vejledning
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Erhvervsbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Expand D.A MomsD.A Moms
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Collapse E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Expand E.A.1 Generelt om punktafgifterE.A.1 Generelt om punktafgifter
Expand E.A.2 Is og chokoladeE.A.2 Is og chokolade
Expand E.A.3 DrikkevarerE.A.3 Drikkevarer
Expand E.A.4 EnergiE.A.4 Energi
Expand E.A.5 ForbrugsafgifterE.A.5 Forbrugsafgifter
Expand E.A.6 ForsikringerE.A.6 Forsikringer
Expand E.A.7 MiljøE.A.7 Miljø
Collapse E.A.8 Motorkøretøjer mv.E.A.8 Motorkøretøjer mv.
Collapse E.A.8.1 Registreringsafgift af motorkøretøjerE.A.8.1 Registreringsafgift af motorkøretøjer
E.A.8.1.1 Lovens baggrund, formål og historik [Væsentlige ændringer]
E.A.8.1.2 Definitioner, afgiftspligt og udenlandske firmabiler [Væsentlige ændringer]
Expand E.A.8.1.3 Afgiftsfrie køretøjerE.A.8.1.3 Afgiftsfrie køretøjer
Collapse E.A.8.1.4 Afgiftens størrelse og beregningE.A.8.1.4 Afgiftens størrelse og beregning
E.A.8.1.4.1 Regel om registreringsafgift af motorkøretøjer
E.A.8.1.4.2 Personbiler og motorcykler [Væsentlige ændringer]
E.A.8.1.4.3 Last- og varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons
E.A.8.1.4.4 Busser, autocampere, eldrevne køretøjer, plug-in-hybridkøretøjer, brændselscelledrevne køretøjer, sygetransportkøretøjer, taxi, limousiner og biler til offentlig servicetrafik (OST-biler) [Væsentlige ændringer]
Expand E.A.8.1.5 Afgiftspligtig værdiE.A.8.1.5 Afgiftspligtig værdi
E.A.8.1.6 Eksportgodtgørelse [Væsentlige ændringer]
Expand E.A.8.1.7 Procentafgift, firmabiler, leasingkøretøjer og udlændingebilerE.A.8.1.7 Procentafgift, firmabiler, leasingkøretøjer og udlændingebiler
Expand E.A.8.1.8 Reparerede og ombyggede køretøjerE.A.8.1.8 Reparerede og ombyggede køretøjer
E.A.8.1.9 Registrering af virksomheder efter registreringsafgiftsloven
E.A.8.1.10 Afregning af afgift og regnskab
E.A.8.1.11 Kontrol-, straffe- og klagebestemmelser
Expand E.A.8.2 VejbenyttelsesafgiftE.A.8.2 Vejbenyttelsesafgift
Expand E.A.8.3 BrændstofforbrugsafgiftE.A.8.3 Brændstofforbrugsafgift
Expand E.A.8.4 Vægtafgift m.m.E.A.8.4 Vægtafgift m.m.
Expand E.A.8.5 Registrering af køretøjerE.A.8.5 Registrering af køretøjer
Expand E.A.9 Afgifter af spilE.A.9 Afgifter af spil
Expand E.A.10 TobakE.A.10 Tobak
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
Expand H.A EjendomsvurderingH.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2017-2

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

E.A.8.1.4.4 Busser, autocampere, eldrevne køretøjer, plug-in-hybridkøretøjer, brændselscelledrevne køretøjer, sygetransportkøretøjer, taxi, limousiner og biler til offentlig servicetrafik (OST-biler)

Indhold

Dette afsnit beskriver regler for betaling af registreringsafgift for busser og autocampere.

Afsnittet indeholder:

 • Busser til privat anvendelse
 • Autocampere
 • Eldrevne køretøjer
 • Plug-in-hybridkøretøjer
 • Brændselscelledrevne køretøjer
 • Sygetransportkøretøjer
 • Taxi
 • Limousiner
 • Biler til offentlig servicetrafik (OST-biler)
 • Kørselsdokumentation for taxi og limousiner
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Busser til privat anvendelse

Busser til privat anvendelse er defineret som køretøjer, der utvivlsomt er konstrueret og indrettet til befordring af mere end 9 personer, føreren indbefattet, og har et til køretøjet svarende antal passagersæder og ikke er indrettet til andet formål end personbefordring (busser).

Afgiften udgør 0 kr. af de første 12.100 kr. og 60 pct. af resten af afgiftsværdien. Se REGAL § 5a, stk. 1 og 3 om afgiften for busser, herunder tillæg til den afgiftspligtige værdi for manglende airbags.

Bussen skal i original skikkelse fremtræde som "fuldt bestolet" og med mindst 10 siddepladser, føreren medregnet. Der stilles ikke særlige krav til sædernes anbringelse i passagerrummet, så længe bussen er "fuldt bestolet". Det betyder, at man foruden fremad- og bagudrettede sæder, også accepterer langsgående sæder i bussen. Klapsæder og sammenfoldelige sæder bliver også accepteret.

Hvis en bus er indrettet til andre formål end personbefordring, kan der ikke ske afgiftsnedsættelse. Det gælder eksempelvis busser, hvis indretningen mere tager sigte på passagerernes ophold, og måske overnatning i bussen, end på befordring. Dette gælder også køretøjer, hvor placeringen af sæderne gør, at bussen ikke kan anses for at være "fuldt bestolet". Fx i tilfælde, hvor der er etableret store friarealer, der gør, at bussen kan anvendes til andre formål end personbefordring (eventuelt samtidig godsbefordring).

For køretøjer, der er indrettet til beboelse, fx med opholds- og spiseplads, køkkenfaciliteter, toilet og bad mv., skal der uanset antallet af siddepladser betales afgift efter REGAL § 4.

Tillæg eller fradrag i afgift og afgiftspligtig værdi

Der gives tillæg til og fradrag i afgiften, alt efter udstyr, brændstofforbrug mv. efter de helt samme regler som gælder for personbiler.

Se også

Afsnit E.A.8.1.4.2 om fradrag og tillæg i afgiften og i den afgiftspligtige værdi.

Overgang til anden anvendelse

En bus, som er berigtiget med 60 pct. afgift, bliver afgiftsberigtiget med fuld afgift efter REGAL § 4, når betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt. Afgiften bliver dog nedsat med 60 pct. af den del af køretøjets afgiftspligtige værdi, der overstiger 12.100 kr. Se REGAL § 5a, stk. 4 om afgiftsbetaling, når betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt.

Køretøjet skal afgiftsberigtiges hos SKAT, før indregistrering kan ske.

Autocampere (campingbiler)

Autocampere er defineret som køretøjer, der er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse, og de afgiftsberigtiges efter § 4, dvs. som personbiler med 105/150 pct. afgift. Se afsnit E.A.8.1.4.2 "Personbiler og motorcykler".

Se REGAL § 5a, stk. 2 om afgift for autocampere.

For køretøjer med en tilladt totalvægt på mindst 2 tons, der er indrettet med adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst 4 personer, kan der dog ved afgiftsberigtigelsen ses bort fra udgiften til beboelsesindretningen samt fortjeneste og moms heraf. Afgiften skal for køretøjets samlede værdi eksklusive afgift dog mindst udgøre 0 kr. af de første 12.100 kr. og 60 pct. af resten (minimumsafgift efter REGAL § 5a, stk. 2).

Det betyder, at der ved afgiftsberigtigelsen af campingbiler skal fremlægges kopi af slutseddel, købsaftale eller kontrakt med henblik på beregning af en eventuel minimumsafgift.

Der er efter aftale med campingbranchen etableret en central anmeldelses- og godkendelsesordning (forhåndsgodkendelse) for en prisopdeling på bildelen og på campingindretningen for disse køretøjer. Ordningen gælder såvel fabriksnye som brugte autocampere.

Importør- eller forhandlervirksomheden skal fremlægge dokumentation i form af

 • prisopdeling fra fabrikken eller
 • en kalkulation, der eventuelt kan være baseret på bildelen, herunder med pris for en tilsvarende varebil/bilchassis. En skønsmæssig prisopdeling kan ligeledes indgå i kalkulationen
 • oplysning om den laveste pris, som autocamperen vil blive solgt til på det danske marked (eksklusiv registreringsafgift).

En godkendelse af prisopdelingen indebærer, at autocamperen vil kunne afgiftsberigtiges på dette grundlag forudsat, at køretøjet bliver solgt til den anmeldte pris. For autocampere, der er godkendt til afgiftsberigtigelse med 60 pct. afgift, indebærer godkendelsen, at afgiftssatsen på 60 pct. fortsat skal anvendes, hvis autocamperen sælges til højere priser end den anmeldte. Afgiftssatsen på 60 pct. skal benyttes i forhold til den konkret opnåede pris til slutbruger (den samlede pris eksklusive registreringsafgift).

Anmeldelses- og godkendelsesordningen bliver administreret af Motorcenter Høje-Taastrup.

Anmeldt til registrering efter den 15. februar 1990 og før den 25. april 2007

Højesterets dom i SKM2014.728.HR, har vist et behov for en uddybning og præcisering af hvilket udstyr, der skal være i en campingbil, der er anmeldt til registrering efter reglerne om 60 pct. registreringsafgift og første gang er anmeldt til registrering før den 25. april 2007, for at den opfylder kravet om, at den utvivlsomt er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse.

Reglerne og praksis vedr. campingbiler er beskrevet i SKATs vejledninger fra 1999 og frem til den særligt lempelige registreringsafgift for campingbiler blev ophævet ved lov nr. 541 af 6. juni 2007. Den beskrevne praksis i disse vejledninger finder fortsat anvendelse for campingbiler, der er anmeldt til registrering efter reglerne om 60 pct. afgift i den dagældende bestemmelse i registreringsafgiftslovens § 5a, stk.1, og som første gang er anmeldt til registrering efter den 15. februar 2007.

I praksis bruges betegnelserne campingbiler og autocampere i flæng. I den følgende beskrivelse anvendes betegnelsen campingbil for et køretøj, der er anmeldt til registrering efter reglerne om 60 pct. afgift i den dagældende bestemmelse i registreringsafgiftslovens § 5a, stk. 1, og som første gang er anmeldt til registrering efter den 15. februar 1990 (indførsel af særlig lempelig registreringsafgift for campingbiler ved lov nr. 61 af 7. februar 1990) og før den 25. april 2007 (ophævelse af særlig lempelig registreringsafgift for campingbiler ved lov nr. 541 af 6. juni 2007).

Afsnittet omfatter alle typer af campingbiler, herunder MPV- og SUV-campere, der er ombygget til campingbiler.

SKAT skal herved uddybe og supplere beskrivelsen af praksis om hvilket udstyr, der skal være i en campingbil for at den opfylder kravet om, at den utvivlsomt er konstrueret og indrettet til opholde og beboelse.

Ad sæder

Der må ikke være monteret flere sæder end det antal sæder bilen er godkendt til som campingbil. Der er typisk tale om et mindre antal sæder end i en almindelig personbil.

Ad sovepladser

Campingbilen skal være indrettet med sovepladser.

For campingbiler, der er anmeldt til registrering første gang efter den 1. september 2000, skal campingbilen være indrettet med adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst 4 personer.

Er campingbilen registreret første gang før 1. september 2000, skal der være mulighed for opredning af sovepladser til mindst 2 personer.

Sovepladserne kan indgå i kombination med køretøjets opholds- og spiseplads.

Ad køkkenarrangement med vand- og spildevandstank

Campingbilen skal være indrettet med køkkenarrangement, i form af koge- og eller gasblus og køkkenvask, der er tilsluttet vand- og spildevandstank.

Vand- og spildevandstank skal være af en art og omfang, der svarer til køretøjets størrelse.

For campingbiler, der er anmeldt til registrering første gang efter den 1. september 2000, skal køkkenarrangementet være fastmonteret i campingbilen. Det kan dog accepteres, at køkkenarrangementet er indrettet på en sådan måde, at det (under kørsel) kan sammenklappes helt eller delvist.

Ad bord

For campingbiler, der er anmeldt til registrering første gang efter den 1. september 2000, skal der altid under kørsel medbringes et bord (evt. aftageligt).

Efter anvisning skal bordet kunne fastmonteres i bilen ved hjælp af en roset eller lignende fastgørelsesanordning. Dette indebærer, at bordet og nødvendigt værktøj til at fastgøre bordet altid skal medbringes under kørslen.  

Ad passende loftshøjde.

Campingbilen skal have en passende loftshøjde for at opfylde kravet om at være konstrueret og indrettet til ophold og beboelse. En passende loftshøjde betyder, at køretøjet enten skal have forhøjet tag eller løftbart tag.

Der er ikke fastsat en minimumslofthøjde, men der skal være sædvanlig ståhøjde ved køkkenarrangementet, og i bilens opholds- og gangarealer skal der være en loftshøjde, der tillader oprejst eller i det mindste let foroverbøjet gang. Motornævnet har i en konkret sag truffet afgørelse om, at en loftshøjde på 151 cm. ikke er tilstrækkelig.

Løftbart tag må ikke være svejset fast eller på anden måde fastgjort så taget ikke kan hæves/løftes.

Der skal altid medbringes det værktøj, der er nødvendigt til at hæve/løfte taget. Der skal endvidere medbringes og kunne etableres teltdug til løftbart tag.

Ad ændringer i forhold til SKATs godkendelse som campingbil

SKATs godkendelse af en bil som campingbil ("Camperfortegnelsen") indeholder udover oplysninger om mærke, type og model også en beskrivelse af campingbilens indretning, det vil sige oplysninger om antal siddepladser, sovepladser, køkkenmodulet, bord mv.

Det kan forekomme, at fx den oprindelige fastgørelse af et bord, eller placering af bordet, er ændret i forhold til SKATs oprindelige godkendelse af campingbilen.

Hvis en sådan campingbil fortsat opfylder kravet om, at den utvivlsomt er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse, som beskrevet i dette afsnit af den Juridiske Vejledning, er det ikke afgørende om der er sket ændringer af indretningen fx af et bords placering, således at indretningen ikke længere er identisk med det anførte i SKATs godkendelse. Det afgørende er, at campingbilen, efter en konkret vurdering, opfylder de krav, der er beskrevet i dette afsnit af Den Juridiske Vejledning.

Konsekvenser, hvis udstyret ikke er med i campingbilen 

Det er et krav, for at campingbilen fortsat kan være indregistreret efter de tidligere gældende regler om 60 pct. afgift, at

 • der ikke må ske fjernelse af fastmonteret udstyr.
 • alt løst campingudstyr, der hører til den sædvanlige brug af campingbilen altid og til enhver tid skal medbringes i campingbilen under kørsel.
  • Fx skal der altid medbringes udstyr, så der kan etableres sovepladser, herunder nødvendige plader, madrasser, liggeunderlag mv. Der stilles ikke krav om, at der medbringes sengetøj, soveposer mv., hvis det blot med rimelighed er muligt at sove på den etablerede soveplads.
  • Fx skal udstyr til sædvanlig brug af køkkenet, herunder blus til madlavning og vandtank altid medbringes. Der stilles ikke krav om at service, herunder gryder, pander, tallerkner mv. medbringes.
 • der medbringes værktøj, der er nødvendigt til eksempelvis at hæve taget, montere bordet, udtage/vende stole mv.

Hvis alt udstyr ikke medbringes under kørslen, eller hvis fastmonteret udstyr er fjernet, vil campingbilen ikke længere kunne anses for at være "utvivlsomt konstrueret og indrettet som campingbil". Det bemærkes, at en enkelt tur uden påkrævet udstyr og indretning, er tilstrækkeligt til, at campingbilen ikke anses for at være utvivlsom konstrueret og indrettet som campingbil.

Hvis campingbilen ikke længere anses for utvivlsomt konstrueret og indrettet som campingbil, kan ejeren eller brugeren af bilen blive pålagt at betale registreringsafgift, som om der er tale om en almindelig personbil. Registreringsafgiften beregnes ud fra handelsprisen for en tilsvarende personbil.

Hvis en campingbil er anvendt i strid med de betingelser der gælder for den lempelige registreringsafgift på 60 pct., kan ejeren eller brugeren pålægges en bøde, hvis der er handlet forsætligt eller groft uagtsomt, jf. registreringsafgiftslovens § 27, stk. 1, nr. 4. 

Eldrevne køretøjer

Eldrevne køretøjer er fritaget for afgift, hvis køretøjet er anmeldt til registrering inden udgangen af 2015.

Fra den 1. januar 2016 gennemføres en indfasning af eldrevne køretøjer i registreringsafgiften over en 5-årig periode. xVed lov nr. 687 af 8. juni 2017 blev indførelsen af afgift på elbiler udsat, og afgiften vil først være fuldt indfaset ved udgangen af 2022.x Ved et eldrevet køretøj forstås et egentligt eldrevet køretøj, dvs. et køretøj med et drivkraftssystem som udelukkende består af elmotorer. 

Registreringsafgiften vil blive indfaset med en nærmere bestemt andel, som stiger gradvist over indfasningsperioden: 20pct. i 2016-2018, 40 pct. i 2019, 65 pct. i 2020, 90 pct. i 2021 og 100 pct. i 2022.  Se § 1, stk. 1 nr. 14 i  lov nr. 687 af 8. juni 2017.

Ved køretøjets registrering i 2016 -2019 gives et fradrag i registreringsafgiften efter REGAL § 5b, stk.1 på 10.000 kr. Fradraget kan dog maksimalt udgøre den afgiften efter REGAL § 5b, stk. 1.

Indfasningen har ikke virkning for køretøjer, hvis der for køretøjet er underskrevet en bindende købsaftale mellem forhandler og slutbruger senest den 8. oktober 2015, og hvis køretøjet anmeldes til registrering i perioden fra den 1. januar 2016 til den 1. juli 2016. Disse køretøjer fritages fortsat for registreringsafgift. Se § 5 i lov nr. 1889 af 29. december 2015

Plug-in-hybridkøretøjer

For plug-in-hybridkøretøjer betales registreringsafgift efter REGAL § 4 for personbiler og motorcykler, § 5 for varebiler eller § 5 a for autocampere og busser. 

Plug-in-hybridkøretøjer er køretøjer, som drives af el i kombination med benzin, diesel eller naturgas, og som kan oplades ved hjælp af en ekstern strømforsyning. 

Der gives fradrag og tillæg ved beregning af registreringsafgiften for person- og varebiler efter brændstofforbruget jf. REGAL § 4, stk. 2 og 3 og § 5, stk. 4 og 5, der opgøres efter § 8, stk.1 i lov nr. 1353 af 21. december 2012.

Fra den 1. januar 2016 medregnes plug-in-hybridbilers elektricitetsforbrug ved opgørelsen af bilens brændstofforbrug. Se REGAL § 5c, stk. 1. Den ændrede beregning af brændstofforbruget for plug-in-hybridbiler fører til en merafgift, som indfases over en 5-årig periode.   

Registreringsafgiften for plug-in-hybridbiler i indfasningsperioden skal beregnes som hidtil, dvs. uden indregning af elektricitetsforbruget. I tillæg hertil betales gennem indfasningsperioden en andel af differencen mellem registreringsafgiften ved en fuld indregning af elektricitetsforbruget, og registreringsafgiften uden indregning af elektricitetsforbruget. Den andel af differencen, der skal betales i indfasningsperioden, stiger gradvist og udgør x20pct. i 2016-2018, 40 pct. i 2019, 65 pct. i 2020, 90 pct. i 2021 og 100 pct. i 2022.      x

I tillæg til den gradvise indfasning ydes i x2016-2019 xet bundfradrag i merafgiften for plug-in-hybridbiler på 10.000 kr., dog maksimalt afgiftsbeløbet.

Brændselscelledrevne køretøjer  

Brændselscelledrevne motorkøretøjer er fritaget for afgift, hvis køretøjet er anmeldt til registrering inden udgangen af x2020x. Se REGAL § 2, stk. 1, nr. 14 om afgiftsfritagelse for brændselscelledrevne køretøjer.

Ved et brændselscelledrevet køretøj forstås et egentligt brændselscelledrevet køretøj, dvs. et køretøj, der alene drives af elektricitet genereret af en intern strømforsyning baseret på brændselsceller. 

Fra den 1. januar 2019 gennemføres en indfasning af brændselscelledrevne køretøjer i registreringsafgiften over en 5-årig periode. Registreringsafgiften vil blive indfaset med en nærmere bestemt andel, som stiger gradvist over indfasningsperioden: x20pct. i 2021, 40 pct. i 2022, 65 pct. i 2023, 90 pct. i 2024 og 100 pct. i 2025. Se. REGAL § 5d, stk. 1, nr. 1-4. x

Sygetransportkøretøjer

Afgiftsfritagelse fra 1. januar 2015

Fra 1. januar 2015 er køretøjer til erhvervsmæssig persontransport, herunder sygetransportkøretøjer, afgiftsfritaget. Se ændringen af REGAL §2, stk.1, nr. 6 ved § 1 i lov nr. 1503 af 23. december 2014.

Ved sygetransport forstås befordring af personer henvist til sundhedsfaglig behandling, og personer der på grund af sygdom eller handicap er afskåret fra eller kun med besvær kan benytte almindelige befordringsmidler, herunder taxi, samt hastende befordring af blod- og organdonorer i forbindelse med sygdoms- og ulykkestilfælde, jf. § 1, stk. 3, i bekendtgørelse om taxikørsel m.v. Ambulancekørsel er ikke omfattet.

Alle køretøjer til erhvervsmæssig persontransport er fremover fritaget for vægt- og brændstofforbrugsafgift, og der betales dobbelt udligningsafgift for dieselbiler. Se ændringen af REGAL § 2, stk.1, nr. 6 ved § 1 i lov nr. 1503 af 23. december 2014.

Overgangsordning for sygetransportkøretøjer

For afgiftsberigtigede sygetransportkøretøjer udgør afgiften 20 pct. af den afgiftspligtige værdi over 12.100 kr.

Ved sygetransportkøretøjer forstås køretøjer, der er godkendt til transport af mellem 5 og 9 personer, føreren indbefattet (hyrevognsmodel). Ifølge Trafikministeriets bekendtgørelse om taxikørsel mv. forstås ved sygetransport:

 • Befordring af personer henvist til sundhedsfaglig behandling og personer, der på grund af sygdom og/eller handicap er afskåret fra eller kun med besvær kan benytte almindelige befordringsmidler, herunder taxi, samt hastende befordring af blod- og organdonorer i forbindelse med sygdoms- og ulykkestilfælde.

Køretøjet skal på tydelig måde være påmalet ordet "Sygetransport" på begge sider.

Biler, der er afgiftsberigtiget som sygetransportkøretøjer, kan ikke frikøres. Det er ifølge lov om taxikørsel (lov nr. 107 af 30. januar 2013) en betingelse, at der foreligger en tilladelse til sygetransport fra kommunen (taxinævnet). 

Der gives tillæg til og fradrag i afgiften og den afgiftspligtige værdi afhængig af bilens udstyr, brændstofforbrug mv. efter de helt samme regler som gælder for personbiler. 

Der er ikke fradrag eller tillæg for brændstofforbrug for sygetransportkøretøjer.

Brugte køretøjer

For brugte køretøjer bliver afgiften beregnet efter bilens værditab. Værditabet beregnes som forskellen mellem den oprindelige nypris, og bilens nuværende pris som brugt. Beløbene i § 3, stk. 2, og § 8, stk. 7, bliver nedsat med samme procentdele (værditab i procent), Et brugt køretøjs alder bliver bestemt efter REGAL § 4, stk. 8.

Overgang til anden anvendelse

Et køretøj, som er afgiftsberigtiget med 20 pct. afgift, bliver afgiftsberigtiget efter REGAL § 4, hvis betingelsen for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt. Afgiften bliver nedsat med 20 pct. af den del af køretøjets værdi, der overstiger 12.100 kr.

Taxi

Afgiftsfritagelse fra 1. januar 2015

Fra 1. januar 2015 er køretøjer til erhvervsmæssig persontransport, herunder taxi/hyrevogne, afgiftsfritaget. Se ændringen af REGAL § 2, stk.1 , nr. 6 ved § 1 i lov nr. 1503 af 23. december 2014.

Taxier defineres i § 1, stk. 1, i lov om taxikørsel m.v., som køretøjer med tilladelse til at udføre erhvervsmæssig personbefordring.

Med erhvervsmæssig personbefordring forstås, jf. § 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012 om taxikørsel m.v., kørsel i et dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af højst 9 personer føreren medregnet,

 1. med personer uden en nærmere tilknytning til den person, virksomhed eller sammenslutning, der udfører eller lader kørslen udføre,
 2. som udføres mod vederlag, idet godtgørelsen for de med kørslen direkte forbundne omkostninger, f.eks. udgifter til benzin eller olie, ikke anses som vederlag, eller
 3. som udgør den pågældende persons, virksomheds eller sammenslutnings primære formål.

Ved omregistrering til anden anvendelse end erhvervsmæssig persontransport skal der betales registreringsafgift i forhold til bilens afgiftspligtige værdi på salgstidspunktet 

Alle køretøjer til erhvervsmæssig persontransport er fremover fritaget for vægt- og brændstofforbrugsafgift, og der betales dobbelt udligningsafgift for dieselbiler. Se § 3 og § 4 i lov nr. 1503 af 23. december 2014

Overgangsordning for taxier

Taxier og limousiner der er afgiftsberigtiget efter de hidtil gældende regler i registreringsafgiftsloven kan fortsat frikøres efter de tidligere bestemmelser herom.

De køretøjer der før 31/12 2014 er afgiftsberigtiget og anvendt som taxier og limousiner ift. de tidligere regler i REGAL § 6a, stk.1-3 og §6b, stk. 1-3 samt de køretøjer som erhvervs -og afgiftsberigtiges som taxier og limousiner senest den 31/12 2014 vil fortsat kunne gøre brug af reglerne om frikørsel. Disse køretøjer kan således afgiftsfrit overgå til anden anvendelse når betingelserne for frikørsel er opfyldt.    

For afgiftsberigtigede hyrevogne/taxi udgør afgiften 70 pct. af afgiftsværdien over 230.000 kr.

Hyrevogne defineres som køretøjer, der i henhold til bevilling fra kommunalbestyrelsen må bruges til hyrevognskørsel, og som udelukkende bliver benyttet til erhvervsmæssig personbefordring. Hyrevogne må udelukkende anvendes til erhvervsmæssig personbefordring (befordring af personer mod betaling) og herudover kun

 • til lejlighedsvis kørsel med hastende småforsendelser (mindre postforsendelser og lignende småforsendelser, herunder lægerekvireret medicin fra apoteker til patienter, blod fra blodbanker og laboratorieprøver til og fra hospitaler mv.) uden ledsager, men efter taksten for passagertransport, eller
 • til kørsel af hastende karakter for de sociale myndigheder (fx udbringning af varm mad til pensionister).

Køretøjerne må i øvrigt ikke benyttes til godstransport uden samtidig personbefordring.

Køretøjerne kan også lejes/leases af vognmanden.

Bevillingsordningen omfatter kun personautomobiler, der er godkendt til erhvervsmæssig transport af mindst 5 og højst 9 personer (føreren medregnet).

Trafikministeriet kan godkende, at der anvendes et køretøj indrettet til befordring af indtil 15 personer, hvis den pågældende bevillingshaver også har tilladelse til at køre erhvervsmæssigt efter lov om buskørsel.

I de tilfælde, hvor der er givet tilladelse til en kombineret taxi- og buskørsel med samme køretøj, vil køretøjet også kunne frikøres. Det er alene antallet af kilometer vedrørende taxikørsel, der kan medregnes.

Der bliver givet tillæg og fradrag i afgiften og den afgiftspligtige værdi afhængig af bilens udstyr, brændstofforbrug mv. efter de helt samme regler som gælder for personbiler.

Der er ikke fradrag eller tillæg for brændstofforbrug for taxier.

Brugte køretøjer

For brugte køretøjer bliver afgiften beregnet efter bilens værditab. Værditabet beregnes som forskellen mellem den oprindelige nypris, og bilens nuværende pris som brugt. Beløbene i § 3, stk. 2, og § 8, stk. 7, bliver nedsat med samme procentdele (værditab)

Et brugt køretøjs alder bliver bestemt efter § 4, stk. 8.

Overgang til anden anvendelse

Et køretøj, som er afgiftsberigtiget med 70 pct. afgift, bliver afgiftsberigtiget med fuld afgift efter REGAL § 4, når betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldte. Afgiften bliver nedsat med 70 pct. af den del af køretøjets afgiftspligtige værdi, der overstiger 230.000 kr. Dette gælder ikke for køretøjer, der er anmeldt til registrering i Køretøjsregisteret til taxikørsel før den 1. januar 2010.

For hyrevogne, der er afgiftsberigtiget med 20 pct. afgift, gælder det hidtil gældende regelsæt om, at et køretøj, som er afgiftsberigtiget med 20 pct. afgift, afgiftsberigtiges efter § 4, hvis betingelsen for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere opfyldes. Afgiften bliver dog nedsat med 20 pct. af den del af køretøjets afgiftspligtige værdi, der overstiger 12.100 kr.

Frikørsel af hyrevogne erhvervet efter 1. januar 2009

For hyrevogne, som er erhvervet efter den 1. januar 2009, bortfalder afgiften, når disse omregistreres efter at have kørt som hyrevogn i

 1. mindst 3 år og mindst 210.000 kilometer, heraf mindst 97.000 besatte kilometer, eller
 2. mindst 2 år og mindst 250.000 kilometer, heraf mindst 115.000 besatte kilometer.

Se lov nr. 1344 af 19. december 2008 om bl.a. ændring af registreringsafgiftsloven.

Taxameterattest og trafikbog skal føres som dokumentation for, at de nævnte betingelser om kilometer er opfyldt.

Tidligere regler om frikørsel

For hyrevogne erhvervet før den 1. januar 2009 gælder følgende regler for frikørsel.

Der skal ikke betales afgift af hyrevogne, som omregistreres efter at have kørt i

 1. mindst 3 år og mindst 210.000 kilometer eller
 2. mindst 2 år og mindst 250.000 kilometer som hyrevogn.

Limousiner

Afgiftsfritagelse fra 1. januar 2015

Fra 1. januar 2015 er køretøjer til erhvervsmæssig persontransport, herunder limousiner, afgiftsfritaget. Se ændringen af REGAL § 2, stk. 1, nr. 6 ved § 1 i lov nr. 1503 af 23. december 2014.

Limousiner defineres som køretøjer med tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, der udfører repræsentationskørsel, bryllupskørsel og lignende kørsel i køretøjer med særlig indretning, udstyr og lignende, jf. § 1, stk. 2, i bekendtgørelse om taxikørsel m.v.

Ved omregistrering til anden anvendelse end erhvervsmæssig persontransport skal der betales registreringsafgift i forhold til bilens afgiftspligtige værdi på salgstidspunktet.

Alle køretøjer til erhvervsmæssig persontransport er fremover fritaget for vægt- og brændstofforbrugsafgift, og der betales dobbelt udligningsafgift for dieselbiler.

Overgangsordning for limousiner

Taxier og limousiner der er afgiftsberigtiget efter de hidtil gældende regler i registreringsafgiftsloven kan fortsat frikøres efter de tidligere bestemmelser herom.

De køretøjer der før 31/12 2014 er afgiftsberigtiget og anvendt som taxier og limousiner ift. de tidligere regler i REGAL § 6a, stk.1-3 og §6b, stk. 1-3 samt de køretøjer som erhvervs -og afgiftsberigtiges som taxier og limousiner senest den 31. december 2014 vil fortsat kunne gøre brug af reglerne om frikørsel. Disse køretøjer kan således afgiftsfrit overgå til anden anvendelse når betingelserne for frikørsel er opfyldt.    

For afgiftsberigtigede limousiner, som har tilladelse til limousinekørsel efter § 2, stk. 3, i lov om taxikørsel, udgør afgiften 0 pct. af de første 12.100 kr. af den afgiftspligtige værdi og 20 pct. af resten, hvis køretøjet kun bliver benyttet til erhvervsmæssig befordring af personer i overensstemmelse med tilladelsen til limousinekørsel. Fra 1. januar 2015 er køretøjer til erhvervsmæssig persontransport, herunder limousiner, afgiftsfritaget.

Der er tale om en særlig gruppe af hyrevogne, der er omfattet af bevillingsordningen, men som er undtaget fra bestemmelsen om, at en hyrevogn skal være udstyret med taxameter. Hyrevogne uden taxameter er også omfattet af frikørselsordningen, men må udelukkende anvendes til kørsel af særlig art, fx repræsentationskørsel, bryllupskørsel og lignende. Der bliver normalt ikke ført kørebøger for disse køretøjer, og der må derfor kræves anden dokumentation for de kørte kilometer. Det kan fx være skatteregnskab, eventuelt suppleret med kontrakter eller andet om kørselsaftaler, eller benzinregnskab (købsnotaer), eventuelt suppleret med fremlæggelse af servicebog.

Der gives tillæg og fradrag i afgiften og den afgiftspligtige værdi efter samme regler som gælder for personbiler.

Der er ikke fradrag eller tillæg for brændstofforbrug for limousinekøretøjer.

Brugte køretøjer 

For brugte køretøjer bliver afgiften beregnet efter bilens værditab. Det betyder, at afgift og fradrag/tillæg til afgift og afgiftspligtig værdi bliver nedsat med samme procentdele, som køretøjets værdi inklusive afgift er ændret med, sammenholdt med tilsvarende køretøjer, der er afgiftsberigtiget som nye. Et brugt køretøjs alder bliver bestemt efter REGAL § 4, stk. 8.

Overgang til anden anvendelse

Et køretøj, som er afgiftsberigtiget med 20 pct. afgift, bliver afgiftsberigtiget efter REGAL § 4, hvis betingelsen for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt. Afgiften bliver dog nedsat med 20 pct. af den del af køretøjets afgiftspligtige værdi, der overstiger 12.100 kr.

Tidligere regler om frikørsel

Der skal ikke betales afgift af limousiner, som omregistreres efter at have kørt

1)      i mindst 3 år og mindst 125.000 kilometer, heraf mindst 112.000 besatte kilometer, eller

2)      i mindst 2 år og mindst 150.000 kilometer, heraf mindst 135.000 besatte kilometer.

Taxameterattest og trafikbog skal føres som dokumentation for, at de nævnte betingelser om antallet af kilometer er opfyldt.

Kørselsdokumentation for taxi og limousiner

Som dokumentation for, at de nævnte betingelser om kilometer er opfyldt, skal fremvises taxameterattest og kørebøger.

Hvis der er monteret et elektronisk taxameter i hyrevognen, skal der ikke fremvises kørebøger. SKAT skal derimod se den elektroniske kørselsregistrering, når hyrevognen er frikørt.

Som dokumentation for, at bilen opfylder kilometerkravet, skal der fremvises en udskrift af den seneste såkaldte taxameterattest.

Alle hyrevogne skal således én gang om året have udskrevet en taxameterattest på et autoriseret taxameterværksted. Attesten indeholder detaljerede oplysninger om taxiernes kørsel og omsætning siden sidste kontrol:

 • Total kilometer
 • Besatte kilometer efter taxameter
 • Total omsætning
 • Antal vagter
 • Kontrol-kilometer.

Taxameterattesten skal opbevares i bilen, hos vognmanden og på taxameterværkstederne. Attesterne er nummererede og indeholder også oplysning om bilens bevillingsnummer og stelnummer.

Den seneste taxameterattest vil sjældent dække perioden helt frem til frikørselstidspunktet. Som supplement til oplysningerne i taxameterattesten fremvises kørebøgerne som dokumentation for kørslen i perioden helt frem til frikørselstidspunktet.

For hyrevogne, der kører limousinekørsel skal antallet af besatte kilometer også kunne dokumenteres. Dette kan ske ved registrering af totalkilometer henholdsvis besatte kilometer. Da de fleste kørte kilometer bliver udfaktureret, dvs. besatte kilometer, skal de udstedte fakturaer indeholde oplysning om antal kørte kilometer. I forbindelse med kontrollen af dette, lægger SKAT vægt på, om antallet af besatte kilometer er sandsynliggjort på grundlag af udstedte fakturaer, skatteregnskab, eventuelt suppleret med kontrakter eller andet om kørselsaftaler, eller benzinregnskab, (købsnotaer) eventuelt suppleret med fremlæggelse af servicebog.

Tidligere regler om ejerskifte/frikørsel

Anmeldelser om ejerskifte eller om frigivelse af hyrevogne uden afgiftsberigtigelse behandles ved det motorcenter, i hvis distrikt køretøjet senest har været anvendt til hyrekørsel. Det er normalt vognmandens forretningssted. Det vil i de fleste tilfælde være bestillingskontorets adresse, der er afgørende for ved hvilket motorcenter, der behandler ekspeditionen. Ekspeditionen kan dog efter omstændighederne også gennemføres ved det motorcenter, hvor den ny ejer har bopæl eller er tilsluttet et bestillingskontor.

Der skal ikke tages hensyn til perioder, hvor køretøjet har været ude af drift som følge af almindelig reparation og vedligeholdelse. Det er dog en betingelse, at køretøjet efter reparation har samme ejer. Der skal heller ikke tages hensyn til perioder, hvor køretøjet har været afmeldt udelukkende på grund af reparation af en færdselsskade. Tilsvarende gælder stilstandsperioder som skyldes normal ferie og sygdom af kortere varighed.

Stilstandsperioder, som ikke står i direkte forbindelse med driften af hyrevognen, kan ikke medregnes til tidsrummet for hyrevognskørsel. Det kan eksempelvis være perioder i forbindelse med ejerskifte, hvor køretøjet har stået ubenyttet hos ejeren eller hos en autoforhandler.

Køretøjet skal afgiftsberigtiges hos SKAT, før indregistrering kan finde sted.

Biler til offentlig servicetrafik (OST-biler)

Afgiftsfritagelse fra 1. januar 2015

Fra 1. januar 2015 er køretøjer til erhvervsmæssig persontransport, herunder OST-biler, afgiftsfritaget. Se ændringen af REGAL § 2, stk. 1, nr. 6 ved § 1 i lov nr. 1503 af 23. december 2014.

Ved offentlig servicetrafik forstås kørsel i forbindelse med kontrakt med et trafikselskab om almindelig rutekørsel jf. §1, stk.4, i bekendtgørelse om taxikørsel m.v.

Alle køretøjer til erhvervsmæssig persontransport er fremover fritaget for vægt-og brændstofforbrugsafgift, og der betales dobbelt udligningsafgift for diselbiler. Se § 3 og § 4 i lov nr. 1503 af 23. december 2014

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2014.728.HR

 

T blev i juni 2011 standset i sin autocamper af politiet uden at have medbragt bilens camperudstyr, herunder bord, gasblus og liggeunderlag. Han havde i foråret 2011 foretaget flere tilsvarende kørsler.

Højesteret fandt, at det er i overensstemmelse med registreringsafgiftslovens ordlyd, forarbejder og formål at stille krav om, at bilens camperudstyr skal medbringes under kørsel i en autocamper. Der var ikke grundlag for straffrihed eller strafbortfald. T blev idømt en bøde på 3.000 kr.

Landsretten havde også fundet T skyldig i overtrædelse af registreringsafgiftsloven, men havde udmålt en højere bøde.

Landsretsdomme

SKM2015.655.ØLR

 

 

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt SKAT havde været berettiget til at opkræve yderligere registreringsafgift af de indstævntes autocampere (to ombyggede Land Rover'ere), idet bilerne i forbindelse med kørsel ikke havde medbragt diverse løst campingudstyr.

Landsretten fastslog med henvisning til SKM2014.728.HR, at de indstævntes køretøjer på kontroltidspunktet ikke opfyldte betingelserne for den lempelige afgiftsberigtigelse efter registreringslovens § 5 a, stk. 1.

Landsretten afviste de indstævntes synspunkt om, at opkrævning af yderligere registreringsafgift fordrede en konstruktiv ændring af køretøjerne, jf. registreringsafgiftslovens § 5 a, stk. 3. Landsretten henviste i den forbindelse til bestemmelsens ordlyd og forarbejder. Det forhold, at der efter de indstævntes forklaringer alene havde været tale om enkeltstående kørsler uden campingudstyret, kunne navnlig efter bestemmelsens formål heller ikke føre til, at der ikke skulle opkræves afgift.

SKAT havde dermed været berettiget til at opkræve yderligere registreringsafgift.

Byrettens flertal var nået til det modsatte resultat

Østre Landsret ændrer byrettens afgørelse i SKM2014.525.BR
Landsskatteretten
xSKM2017.62.LSRx

Landsskatteretten fandt, at en autocamper opfyldte betingelserne for nedsat afgift efter registreringsafgiftslovens § 5a, stk. 1, uanset at en rosette til fastgørelse af et bord ikke var fastmonteret i køretøjets bund, idet udstyret befandt sig i køretøjet og kunne fastgøres ved en simpel montering ved hjælp af medbragt værktøj, jf. Den Juridiske Vejledning 2016-z, afsnit E.A.8.1.4.1.

SKM2016.407.LSR

Det kunne ikke antages, at alt nødvendigt campingudstyr for at opnå afgiftsnedsættelse havde været til stede ved SKATs kontrol. Således manglede bordplade, bordben og rosette på standsningstidspunktet.

SKM2012.304.LSR

En Land Rover Discovery 3 opfyldte ikke de angivne betingelser for at være afgiftsberigtiget som autocamper.

Skatterådet

SKM2011.814.SR

Skatterådet kan bekræfte, at en elbil anvendt som taxa ikke skal frikøres ligesom almindelige taxa-biler for at kunne sælges afgiftsfrit - under forudsætning af, at elbilen på købstidspunktet var afgiftsfrie for alle.

Fik du svar på dine spørgsmål?