Den juridiske vejledning 2017-2
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledningOm Den juridiske vejledning
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Erhvervsbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Expand D.A MomsD.A Moms
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Collapse E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Expand E.A.1 Generelt om punktafgifterE.A.1 Generelt om punktafgifter
Expand E.A.2 Is og chokoladeE.A.2 Is og chokolade
Expand E.A.3 DrikkevarerE.A.3 Drikkevarer
Expand E.A.4 EnergiE.A.4 Energi
Expand E.A.5 ForbrugsafgifterE.A.5 Forbrugsafgifter
Expand E.A.6 ForsikringerE.A.6 Forsikringer
Expand E.A.7 MiljøE.A.7 Miljø
Collapse E.A.8 Motorkøretøjer mv.E.A.8 Motorkøretøjer mv.
Expand E.A.8.1 Registreringsafgift af motorkøretøjerE.A.8.1 Registreringsafgift af motorkøretøjer
Expand E.A.8.2 VejbenyttelsesafgiftE.A.8.2 Vejbenyttelsesafgift
Expand E.A.8.3 BrændstofforbrugsafgiftE.A.8.3 Brændstofforbrugsafgift
Expand E.A.8.4 Vægtafgift m.m.E.A.8.4 Vægtafgift m.m.
Collapse E.A.8.5 Registrering af køretøjerE.A.8.5 Registrering af køretøjer
E.A.8.5.1 Regel og lovgrundlag [Væsentlige ændringer]
E.A.8.5.2 Definitioner og Køretøjsregisteret [Væsentlige ændringer]
E.A.8.5.3 Typer af registreringspligtige køretøjer og køretøjer der er fritaget for registrering
E.A.8.5.4 Flytning til og fra Danmark - bopæl, hjemsted og dobbeltdomicil [Væsentlige ændringer]
Expand E.A.8.5.5 Brug af og krav til udenlandske køretøjer der bruges i DanmarkE.A.8.5.5 Brug af og krav til udenlandske køretøjer der bruges i Danmark
E.A.8.5.6 Grundlaget for registrering af køretøjer
E.A.8.5.7 Registreringsattest mv.
E.A.8.5.8 Tidsbegrænset/midlertidig registrering
E.A.8.5.9 Ændring af registrerede oplysninger og afmelding af køretøjet
E.A.8.5.10 Nummerplader
E.A.8.5.11 Særlige nummerplader [Væsentlige ændringer]
E.A.8.5.12 Betaling, kontrol, klage og straf
Expand E.A.8.5.13 Autorisering af nummerpladeoperatørerE.A.8.5.13 Autorisering af nummerpladeoperatører
E.A.8.5.14 Firmanavn eller logo på vare- og lastbiler [Væsentlige ændringer]
Expand E.A.9 Afgifter af spilE.A.9 Afgifter af spil
Expand E.A.10 TobakE.A.10 Tobak
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
Expand H.A EjendomsvurderingH.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2017-2

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

E.A.8.5.10 Nummerplader

Indhold

Dette afsnit beskriver de forskellige typer af nummerplader, lån af nummerplader, montering af nummerplader mv. 

Afsnittet indeholder:

 • Udlevering og aflevering af nummerplader
 • Typer af nummerplader
 • Antal nummerplader
 • Montering af nummerplade
 • Efterligninger
 • Erstatningsnummerplader

Udlevering og aflevering af nummerplader

Et køretøj, der registreres i Motorregisteret, skal føre en eller flere nummerplader med køretøjets registreringsnummer. Se dog xregistreringsbekendtgørelsensx § 3, stk. 4.

Der må kun bruges en nummerplade, som skal være udleveret af SKAT eller af en autoriseret nummerpladeoperatør.

Nummerpladen tilhører staten. Et køretøjs registrerede ejer har ansvaret for, at nummerpladen med køretøjets registreringsnummer bliver afleveret til SKAT eller en autoriseret nummerpladeoperatør, når køretøjet afmeldes. Det kan fx være

 • når en tidsbegrænset registrering udløber
 • ved omregistrering med et nyt registreringsnummer
 • hvis nummerpladen beskadiges.

Hvis den registrerede ejer erklærer, at en nummerplade er bortkommen, skal SKAT anmode politiet om at efterlyse nummerpladen.

Hvis politiet inddrager en nummerplade, skal den afleveres til SKAT. Det samme gælder en nummerplade, der findes som hittegods.

SKAT eller en autoriseret nummerpladeoperatør udsteder en kvittering for den modtagne nummerplade, hvis den der afleverer nummerpladen beder om det.

Se xregistreringsbekendtgørelsens x§ x68x.

 

Typer af nummerplader

Udgangspunktet er, at nummerplader er af rektangulær eller kvadratisk type.

Nummerpladen har et registreringsnummer, der består af to latinske bogstaver efterfulgt af et til fem arabiske tal. Nummerplader, som er nævnt i registreringsbekendtgørelsens § x69x, stk. 4, nr. 2, 3 og 5, er undtaget fra dette.

SKAT kan inddele registreringsnumre i serier efter køretøjers art eller anvendelse.

SKAT kan udstede:

Den, der anmelder et køretøj til registrering, vælger selv om nummerpladen skal vise EU-symbolet (EU-nummerplade). 

Grænsenummerplader og diplomatnummerplader udfærdiges dog kun med EU-symbol. Historiske nummerplader og nummerplader til knallert eller traktor udfærdiges ikke med EU-symbol. 

Se registreringsbekendtgørelsens § x69x.

Antal nummerplader

Et registreret køretøj skal føre to nummerplader. Se dog undtagelserne nedenfor. Den ene nummerplade monteres foran og den anden bag på køretøjet. Se xregistreringsbekendtgørelsens x§ x70x.

En registreret motorcykel, knallert eller påhængskøretøj skal kun have én nummerplade. Nummerpladen monteres bag på køretøjet. Nummerpladen må ikke monteres på siden af køretøjet.

En godkendt traktor skal kun have én nummerplade. Nummerpladen monteres foran på traktoren.

Hvis den bagerste nummerplade er helt eller delvis dækket af gods eller lignende, skal køretøjet føre en ekstra nummerplade. Den skal monteres bag på godset eller på en særlig anordning, så nummerpladen umiddelbart kan læses. Hvis man har bestilt en ekstra nummerplade, skal man hente den senest 3 måneder efter, at bestillingen er foretaget. Er nummerpladen ikke afhentet inden fristens udløb, destrueres nummerpladen.

Montering af nummerplade

Nummerpladen monteres, så den er synlig og let læselig.

Nummerpladen monteres i en lodret eller næsten lodret stilling og i et plan, der er vinkelret på køretøjets længdeakse.

Hvis der er brugt skruer ved monteringen, må de ikke placeres på en måde, så det er svært at læse nummerpladen. Skruehovedet skal være dækket af en hætte i samme farve som nummerpladen. Der må ikke anvendes pynteskruer.

Fra den 15. november 2015 skal nummerplader være solidt monteret på køretøjet med henblik på at modvirke, at nummerplader tabes eller kan fjernes uden brug af værktøj. Nummerplader på person- og varebiler skal fæstnes med mindst to skruer eller bolte, hvorimod det er valgfrit, om nummerplader på andre køretøjer fæstnes med skruer eller bolte. Skruer og bolte må ikke anbringes på en sådan måde, at nummerpladens læselighed nedsættes. Der må ikke anvendes pynteskruer. Skruer og bolte skal være dækket af en fastsiddende hætte i samme farve som det sted på nummerpladen, hvor skruen eller bolten fæstnes. Hætten skal være så fastsiddende, at den kun kan fjernes ved brug af værktøj. SKAT udleverer efter anmodning skruer med tilhørende farvede hætter til montering af nummerplader, men andre skruer, bolte og hætter kan anvendes. Se bekendtgørelse nr. 1273 af 31. november 2013 om ændring af bekendtgørelse om registrering af køretøjer mv.

Nummerpladens udformning må ikke ændres. Nummerpladen må ikke have mærkater, udsmykning eller anden information. Nummerpladen må ikke forsynes med rammer eller indfatninger, der dækker nogen del af pladen. Dette gælder dog ikke den del af pladen, der er uden for den opprægede kant.

Nummerpladen skal holdes ren, så den umiddelbart kan læses.

Den bagerste nummerplade skal være belyst i lygtetændingstiden. Dette gælder dog ikke en knallert.

Se xregistreringsbekendtgørelsens x§ x71x.

 

Motorcykler

 

Nummerpladen på en motorcykel placeres normalt bagerst på køretøjets længdeakse (midt på køretøjet). Nummerpladen kan dog monteres på beslag, fæstnet ved hjulakslen, men hvor pladens placering fortsat er bagerst på motorcyklen og vinkelret på køretøjets længeakse, således at nummerpladen er synlig og letlæselig bag på køretøjet.

  

Traktorer

 

Nummerpladen på en traktor placeres normalt på køretøjets kølergrill. Nummerpladen kan dog monteres andet sted foran på traktoren således at nummerpladen er synlig og let læselig foran på køretøjet.

 

Efterligninger 

Nummerpladen må ikke efterlignes eller bruges uberettiget.

En person må ikke placere plader eller påskrifter på et køretøj, der bruges på færdselslovens område, hvis pladerne ved deres ydre form, indhold eller deres placering kan forveksles med de plader eller påskrifter, der er påbudt eller tilladt.

Se xregistreringsbekendtgørelsens x§ x72x.

Erstatningsnummerplade

Hvis en nummerplade bortkommer, bliver ulæselig eller på anden måde ubrugelig, må køretøjet ikke bruges på færdselslovens område. Køretøjet skal enten afmeldes eller omregistreres med et nyt registreringsnummer, medmindre der bestilles en ny tilsvarende nummerplade til erstatning for den bortkomne eller beskadigede nummerplade (erstatningsnummerplade). Se xregistreringsbekendtgørelsens x§§ x73-74x.

En beskadiget nummerplade skal afleveres til SKAT. Se xregistreringsbekendtgørelsens x§ x73x, stk. 2.

Hvornår leverer SKAT ikke en erstatningsnummerplade?

SKAT leverer ikke en erstatningsnummerplade i følgende tilfælde, medmindre den skal erstatte en ønskenummerplade eller en historisk korrekt nummerplade:

 • Hvis nummerpladen til en motorcykel, en knallert, en godkendt traktor eller et påhængskøretøj skal erstattes
 • Hvis begge nummerplader til en bil, en registreret traktor eller et motorredskab skal erstattes
 • Hvis en af nummerpladerne til en bil, en registreret traktor eller et motorredskab skal erstattes, og der inden for de sidste 2 år er leveret en erstatningsplade til køretøjet
 • Hvis den nummerplade, der skal erstattes, viser et registreringsnummer med bogstaver eller kombinationer af tal, der ikke følger de regler for registrering, der har været gældende siden 1. april 1976.

Se xregistreringsbekendtgørelsens x§ 73, stk. 3.

Hvis betingelserne for en erstatningsnummerplade er opfyldt

Hvis et køretøj, der skal føre to nummerplader, har én brugbar nummerplade, udsteder SKAT i forbindelse med bestilling af en erstatningsnummerplade en tilladelse til, at køretøjet fortsat må bruges på betingelse af, at den brugbare nummerplade placeres bag på køretøjet. Tilladelsen, der er tidsbegrænset, skal medbringes under kørsel på færdselslovens område og efter anmodning vises til politiet eller SKAT.

Hvis et køretøj ikke har en brugbar nummerplade, og køretøjet ikke skal omregistreres med nyt registreringsnummer, udleverer SKAT uden betaling et eller to prøvemærker til brug, indtil erstatningsnummerpladen kan leveres. 

Hvis SKAT har leveret en erstatningsnummerplade, og den forsvundne nummerplade derefter findes, skal enten den fundne nummerplade eller erstatningsnummerpladen afleveres til SKAT.

Se xregistreringsbekendtgørelsensx § x74x.

Godkendte traktorer og sidevogne, der er forsynet med nummerplader af den tidligere anvendte cirkulære type, kan fortsat bruge disse. Der udleveres ikke erstatningsnummerplader for disse nummerplader. Se xregistreringsbekendtgørelsens x§ 120.  

Fik du svar på dine spørgsmål?