A. Almindelig del
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Forord [Væsentlige ændringer]
A. Almindelig del
Forkortelser
Regeloversigt [Væsentlige ændringer]
Expand A.A Principperne for enlige og ægtefællers indkomstopgørelseA.A Principperne for enlige og ægtefællers indkomstopgørelse
Collapse A.B Personlig indkomst, fratrædelsesgodtgørelse mv. og skattefri rejse- og befordringsgodtgørelseA.B Personlig indkomst, fratrædelsesgodtgørelse mv. og skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse
Collapse A.B.1 Lønindtægter mv., herunder skattefri rejse- og befordringsgodtgørelseA.B.1 Lønindtægter mv., herunder skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse
A.B.1.1 Løn- og honorarindtægter [Væsentlige ændringer]
A.B.1.2 Feriegodtgørelse
A.B.1.3 Gratialer, provisioner og tantiemer
Expand A.B.1.4 Fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer - LL § 7U - og andre godtgørelser <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>A.B.1.4 Fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer - LL § 7U - og andre godtgørelser [Væsentlige ændringer]
A.B.1.5 Civilløn under militærtjeneste
A.B.1.6 Drikkepenge
Expand A.B.1.7 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelseA.B.1.7 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse
Expand A.B.1.8 Tillæg/tilskud og diverse godtgørelser fra arbejdsgiverenA.B.1.8 Tillæg/tilskud og diverse godtgørelser fra arbejdsgiveren
Collapse A.B.1.9 PersonalegoderA.B.1.9 Personalegoder
A.B.1.9.1 Indledning [Væsentlige ændringer]
A.B.1.9.2 Firmabil [Væsentlige ændringer]
A.B.1.9.3 Godtgørelse af telefonudgifter [Væsentlige ændringer]
A.B.1.9.4 Fri telefon [Væsentlige ændringer]
A.B.1.9.5 Helårsbolig [Væsentlige ændringer]
A.B.1.9.6 Sommerbolig [Væsentlige ændringer]
A.B.1.9.7 Lystbåd [Væsentlige ændringer]
A.B.1.9.8 Radio- og TV-licens og lign.
A.B.1.9.9 Personalelån [Væsentlige ændringer]
A.B.1.9.10 Avis [Væsentlige ændringer]
A.B.1.9.11 Kost og logi [Væsentlige ændringer]
A.B.1.9.12 Kantinegoder
A.B.1.9.13 Pc [Væsentlige ændringer]
A.B.1.9.14 Parkeringsplads
A.B.1.9.15 Kreditkort
A.B.1.9.16 Arbejdsdragt/uniform
A.B.1.9.17 Fri befordring, herunder frikort til DSB, HT mv.
A.B.1.9.18 Rabat
A.B.1.9.19 Frirejser og rejser betalt af arbejdsgiveren [Væsentlige ændringer]
A.B.1.9.20 Fri undervisning
A.B.1.9.21 Gaver - jul/nytår
A.B.1.9.22 Løsøre til rådighed i hjemmet
A.B.1.9.23 Andre personalegoder
A.B.1.9.24 Alkoholafvænning [Væsentlige ændringer]
Expand A.B.1.10 Medarbejderaktier og andre medarbejderordninger <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>A.B.1.10 Medarbejderaktier og andre medarbejderordninger [Væsentlige ændringer]
A.B.1.11 Konvertible obligationer og tegningsretter
A.B.1.12 Køberetter mv. [Væsentlige ændringer]
Expand A.B.2 Indkomstforhold for specielle grupperA.B.2 Indkomstforhold for specielle grupper
Expand A.B.3 Sømænd mv.A.B.3 Sømænd mv.
Expand A.B.4 Indtægter, der træder i stedet for erhvervsindtægter mv.A.B.4 Indtægter, der træder i stedet for erhvervsindtægter mv.
Expand A.B.5 Ydelser efter de sociale pensionsloveA.B.5 Ydelser efter de sociale pensionslove
Expand A.B.6 Underholdsydelser, legater mv.A.B.6 Underholdsydelser, legater mv.
Expand A.B.7 Gaver, hædersgaver og gevinsterA.B.7 Gaver, hædersgaver og gevinster
Expand A.C Fradrag i den personlige indkomstA.C Fradrag i den personlige indkomst
Expand A.D KapitalindkomstA.D Kapitalindkomst
Expand A.E Fradrag i kapitalindkomstA.E Fradrag i kapitalindkomst
Expand A.F Fradrag i den skattepligtige indkomst (ligningsmæssige fradrag)A.F Fradrag i den skattepligtige indkomst (ligningsmæssige fradrag)
Expand A.G  EjendomsværdiskatA.G Ejendomsværdiskat
Expand A.H Ansættelsesfrister, omgørelse, skatteforbehold, uformaliserede forhåndstilkendegivelser og princippet om lovmæssig forvaltning <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>A.H Ansættelsesfrister, omgørelse, skatteforbehold, uformaliserede forhåndstilkendegivelser og princippet om lovmæssig forvaltning [Væsentlige ændringer]
Expand A.I Selvangivelsespligt og oplysningspligtA.I Selvangivelsespligt og oplysningspligt
Stikord - Almindelig del

 

A. Almindelig del

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

A.B.1.9.23 Andre personalegoder

Ansatte, der har adgang til fri jagt beskattes af markedsværdien af jagtretten og af markedsværdien af jagtudbyttet, i det omfang det ikke er omfattet af jagtretten.  
 
Ansattes fordel ved at kunne benytte arbejdsgiverens værksted og værktøj i fritiden beskattes efter praksis ikke.  
 

 
Deltagelse i firmafester, hvortil arbejdsgiveren afholder alle udgifterne, beskattes ikke. Ansatte der som kompensation for bortfald eller manglende deltagelse i firmafester får udleveret en anvisning, der for et bestemt beløb giver ret til fortæring på hotel eller lign., skal medregne værdien af anvisningen med dennes pålydende værdi.  
 
Arbejdsgiverens betaling af den ansattes private sundhedsudgifter mv. vil som udgangspunkt være skattepligtig for den ansatte. Den skattepligtige værdi skal efter LL § 16, stk. 3, sættes til den værdi, som det må antages at koste den skattepligtige at erhverve godet for i almindelig fri handel, se redegørelse herom i TfS 1995, 496.  
Den økonomiske værdi påvirkes ikke af, at den ansatte også ville kunne få ydelsen fra det offentlige, jf. en landsskatteretskendelse om en arbejdsgivers betaling af udgifterne til en ansats hofteoperation på et privathospital, jf. TfS 1994, 851 LSR. Sagen er tiltrådt af VL (TfS 1996, 773), og HR (TfS 1998, 98).
I en bindende forhåndsbesked om arbejdsgiverbetalt helbredsundersøgelse svarede Ligningsrådet dog, at en til samtlige medarbejdere tilbudt helbredsundersøgelse ikke ville medføre beskatning af de medarbejdere i virksomheden, der gjorde brug af tilbuddet, se TfS 1995, 529 LSR om de konkrete omstændigheder.