Den juridiske vejledning 2017-2
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledningOm Den juridiske vejledning
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Erhvervsbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Expand D.A MomsD.A Moms
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Collapse E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Expand E.A.1 Generelt om punktafgifterE.A.1 Generelt om punktafgifter
Expand E.A.2 Is og chokoladeE.A.2 Is og chokolade
Expand E.A.3 DrikkevarerE.A.3 Drikkevarer
Expand E.A.4 EnergiE.A.4 Energi
Expand E.A.5 ForbrugsafgifterE.A.5 Forbrugsafgifter
Expand E.A.6 ForsikringerE.A.6 Forsikringer
Expand E.A.7 MiljøE.A.7 Miljø
Expand E.A.8 Motorkøretøjer mv.E.A.8 Motorkøretøjer mv.
Collapse E.A.9 Afgifter af spilE.A.9 Afgifter af spil
E.A.9.1 Baggrund og generelle regler
E.A.9.2 Lotteri udbudt af Danske Spil A/S
E.A.9.3 Puljevæddemål på heste- og hundevæddeløb
E.A.9.4 Klasselotteri
E.A.9.5 Gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer
E.A.9.6 Landbaseret kasino
E.A.9.7 Væddemål
E.A.9.8 Onlinekasino
E.A.9.9 Almennyttigt lotteri
E.A.9.10 Lokale puljevæddemål vedrørende hestevæddeløb mv.
E.A.9.11 Spil i forbindelse med offentlige forlystelser
E.A.9.12 Spil uden indsats - visse lodtrækninger og konkurrencer mv. [Væsentlige ændringer]
E.A.9.13 Gevinstopsparing
E.A.9.14 Generelle regler om regnskab og kontrol vedrørende spil
E.A.9.15 Spil udbudt i Grønland
E.A.9.16 Skal der betales skat og andre afgifter end spilleafgiften?
E.A.9.17 Særlig tilskudsordning til velgørende foreninger mv. i stedet for udlodning fra spillehaller med gevinstgivende spilleautomater
Expand E.A.10 TobakE.A.10 Tobak
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
Expand H.A EjendomsvurderingH.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2017-2

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

E.A.9.14 Generelle regler om regnskab og kontrol vedrørende spil

Indhold

Dette afsnit omhandler regler om regnskab og kontrol, der gælder for udbydere af spil omfattet af SPILAL.

Afsnittet indeholder:

  • Generelle regnskabsbestemmelser
  • Regnskab i forbindelse med udbud af specifikke spil
  • Kontrolbestemmelser.

Generelle regnskabsbestemmelser

En spiludbyder, der er afgiftspligtig efter SPILAL, skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgiften og kontrollen med afgiftens berigtigelse. Se SPILAL § 29.

Der er fastsat nærmere regler om regnskabsførelse vedrørende afgifter af spil i bekendtgørelse nr. 1139 af 5. december 2011 (Bekendtgørelse om afgifter af spil). Der er bl.a. regler om regnskab vedrørende indskud og gevinster og vedrørende spil i fremmed valuta. Det fremgår også, at de afgiftspligtige skal følge reglerne om regnskabsførelse i bogføringsloven.

Regnskabsreglerne vedrørende afgifter af spil er nærmere beskrevet i afsnit A.B.3.5.3, hvortil der henvises. De generelle krav til regnskabsførelse i bogføringsloven er beskrevet i afsnit A.B.3.1.

Regnskab i forbindelse med udbud af specifikke spil

Regnskabet skal kunne danne grundlag for opgørelsen af afgiften og kontrollen med afgiftsbetalingen. Se SPILAL § 29. Afgiftsangivelsen skal endvidere indeholde oplysninger om de beløb, som har dannet grundlag for beregningen af afgiften. Se BEK nr. 1139 af 5. december 2011, § 14.

Endvidere skal regnskab for gevinstgivende spilleautomater i restaurationer og spillehaller føres særskilt for hvert spillested, og tilsvarende skal der for væddemål vedr. heste- og hundevæddeløb føres særskilt regnskab for hver bane eller spillested udenfor banerne. Se BEK nr. 1139 af 5. december 2011, § 10.

Spilleautomater
En tilladelsesindehaver, der har aktiviteter med drift af gevinstgivende spilleautomater (dvs. i spillehaller og på restaurationer), skal derfor for hvert spillested føre regnskab over spilleindsatser og udbetalte gevinster fra automater. Der skal føres en konto over den samlede bruttospilleindtægt og en konto over den del af indtægten, der falder på den supplerende afgift. Der oprettes tilsvarende afgiftskonti. Disse oplysninger skal indberettes og skal kunne føres tilbage til regnskabet.

Tilladelsesindehavere med spillehaller skal føre regnskabet på en måde, så der hele tiden er overblik over, hvad der er foretaget af nedslag og udloddet af midler. Samtidig skal tilladelsesindehavere føre regnskabet, så det klart og tydeligt fremgår, hvad der er fremført af uudnyttede nedslag henholdsvis uudnyttede udlodning af midler. Det samlede førte regnskab skal kunne afstemmes til den indberettede afgiftsangivelse.

Tilladelsesindehaveren skal endvidere som en del af sit regnskabsmateriale opbevare dokumentation for, at modtagere af udlodningsmidler opfylder betingelserne herfor. Der skal også opbevares bilag for bankoverførsler af udlodninger samt kvitteringer fra udlodningsmodtagere. Kvitteringerne skal indeholde en række specificerede oplysninger. Endvidere skal der løbende føres og opbevares en liste over udlodningsmodtagere. Se BEK nr. 1139 af 5. december 2011, § 4, stk. 2 og §§ 5-6.

Heste- og hundevæddeløb
Indehavere af tilladelse til udbud af lokale puljevæddemål skal i regnskabet have en opgørelse pr. løbsdag over summen af indskud og udbetalte gevinster fordelt på spiltype (vinderspil, pladsspil, kombineret spil, V5 og V6 spil) i de enkelte løb, der har været afviklet hen over dagen.

Danske Spil A/S skal som indehaver af tilladelse til puljevæddemål på heste- og hundevæddeløb føre særskilt regnskab for hver bane. Regnskabet skal indeholde en opgørelse pr. løbsdag af summen af indskud og gevinster for hver indskudsbod. Der skal desuden ligesom for lokale puljevæddemål føres regnskab over de enkelte spiltyper.

Se også

  • Afsnit A.B.3.5.3 om regnskab for afgifter af spil
  • Afsnit A.B.3.1 om regler for bogføring
  • Afsnit E.A.9.5 om gevinstgivende spilleautomater.

Kontrolbestemmelser

Kontrolreglerne findes i SPILAL § 30.

Reglerne svarer til de almindelige regler for SKATs kontrol af afgifter, som er nærmere beskrevet i afsnit A.C.2.4, hvortil der henvises. Der gælder dog enkelte særlige kontrolregler vedrørende afgifter af spil.

Leverandører og udlejere af materiel mv., herunder software, til en registreringspligtig spiludbyder til dennes brug for et spil, har pligt til at afgive oplysninger til SKAT på anmodning. Der vil kun være tale om specifikke oplysninger, som er nødvendige for kontrollen med afgiftsbetalingen. Se SPILAL § 30, stk. 4.

Pengeinstitutter, advokater og andre, der modtager midler til forvaltning eller erhvervsmæssigt udlåner penge, skal efter anmodning give SKAT enhver oplysning om deres økonomiske mellemværender med navngivne registreringspligtige virksomheder. Det vil sige, at der i konkrete sager skal gives oplysninger om størrelsen af midler modtaget til forvaltning fra en given registreringspligtig person eller selskab mv. Se SPILAL § 30, stk. 5.

SKAT har også adgang til materiale, når dette findes på elektroniske medier. Se SPILAL § 30, stk. 6.

Se også

  • Afsnit A.C.2.4 om kontrolbestemmelser - punktafgifter.
Fik du svar på dine spørgsmål?