Den juridiske vejledning 2017-2
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledningOm Den juridiske vejledning
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Erhvervsbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Expand D.A MomsD.A Moms
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Collapse E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Expand E.A.1 Generelt om punktafgifterE.A.1 Generelt om punktafgifter
Expand E.A.2 Is og chokoladeE.A.2 Is og chokolade
Expand E.A.3 DrikkevarerE.A.3 Drikkevarer
Expand E.A.4 EnergiE.A.4 Energi
Expand E.A.5 ForbrugsafgifterE.A.5 Forbrugsafgifter
Expand E.A.6 ForsikringerE.A.6 Forsikringer
Expand E.A.7 MiljøE.A.7 Miljø
Collapse E.A.8 Motorkøretøjer mv.E.A.8 Motorkøretøjer mv.
Collapse E.A.8.1 Registreringsafgift af motorkøretøjerE.A.8.1 Registreringsafgift af motorkøretøjer
E.A.8.1.1 Lovens baggrund, formål og historik [Væsentlige ændringer]
E.A.8.1.2 Definitioner, afgiftspligt og udenlandske firmabiler [Væsentlige ændringer]
Collapse E.A.8.1.3 Afgiftsfrie køretøjerE.A.8.1.3 Afgiftsfrie køretøjer
E.A.8.1.3.1 Regel om afgiftsfritagelse af køretøjer
E.A.8.1.3.2 Køretøjer til kongehuset, staten, brandslukning, redningstjeneste mv.
E.A.8.1.3.3 Personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, som udelukkende anvendes hertil
E.A.8.1.3.4 Busser [Væsentlige ændringer]
E.A.8.1.3.5 Biler med tilladt totalvægt over 4 tons [Væsentlige ændringer]
E.A.8.1.3.6 Mandskabsvogne
E.A.8.1.3.7 Andre afgiftsfrie køretøjer mv. [Væsentlige ændringer]
Expand E.A.8.1.4 Afgiftens størrelse og beregningE.A.8.1.4 Afgiftens størrelse og beregning
Expand E.A.8.1.5 Afgiftspligtig værdiE.A.8.1.5 Afgiftspligtig værdi
E.A.8.1.6 Eksportgodtgørelse [Væsentlige ændringer]
Expand E.A.8.1.7 Procentafgift, firmabiler, leasingkøretøjer og udlændingebilerE.A.8.1.7 Procentafgift, firmabiler, leasingkøretøjer og udlændingebiler
Expand E.A.8.1.8 Reparerede og ombyggede køretøjerE.A.8.1.8 Reparerede og ombyggede køretøjer
E.A.8.1.9 Registrering af virksomheder efter registreringsafgiftsloven
E.A.8.1.10 Afregning af afgift og regnskab
E.A.8.1.11 Kontrol-, straffe- og klagebestemmelser
Expand E.A.8.2 VejbenyttelsesafgiftE.A.8.2 Vejbenyttelsesafgift
Expand E.A.8.3 BrændstofforbrugsafgiftE.A.8.3 Brændstofforbrugsafgift
Expand E.A.8.4 Vægtafgift m.m.E.A.8.4 Vægtafgift m.m.
Expand E.A.8.5 Registrering af køretøjerE.A.8.5 Registrering af køretøjer
Expand E.A.9 Afgifter af spilE.A.9 Afgifter af spil
Expand E.A.10 TobakE.A.10 Tobak
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
Expand H.A EjendomsvurderingH.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2017-2

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

E.A.8.1.3.7 Andre afgiftsfrie køretøjer mv.

Indhold

Dette afsnit indeholder bestemmelser for afgiftsfritagelse af visse motorkøretøjer mv..

Afsnittet indeholder:

 • Motorforvogne
 • Arbejdsredskaber
 • Påhængs- og sættevogne til godstransport
 • Påhængsvogne indrettet til beboelse
 • El-og brintdrevne køretøjer
 • Brændselscelledrevne motorkøretøjer
 • Valutaudlejningskøretøjer
 • Køretøjer til afprøvning af komponenter
 • Testkøretøjer for handicappede
 • Køretøjer midlertidigt indregistreret her i landet
 • Køretøjer, som udelukkende anvendes i dyreparker
 • Diplomatkøretøjer mv.
 • Køretøjer fra Færøerne og Grønland
 • Udenlandske hyrevogne.

Motorforvogne

Motorforvogne er fritaget for afgift.

Motorforvogne er motorkøretøjer, som hovedsagelig er indrettet til at trække et andet køretøj eller arbejdsredskab og som udelukkende bliver benyttet som trækkraft for køretøjer eller arbejdsredskaber, der ikke er omfattet af registreringsafgiftsloven, eller som er fritaget for registreringsafgift.

Motorforvogn med sættevogn må ikke benyttes til feriekørsel eller anden privat personbefordring. Dette gælder, selv om køretøjets tilladte totalvægt eventuelt måtte være 4 tons eller derunder. Se REGAL § 2, stk. 1, nr. 10 om afgiftsfritagelse for motorkøretøjer, som hovedsagelig er indrettet til at trække et andet køretøj.

Køretøjerne kan anmeldes til indregistrering uden afgiftsberigtigelse hos SKAT.

Arbejdsredskaber

Motorkøretøjer, som hovedsagelig er indrettet som arbejdsredskaber, og som udelukkende benyttes som sådant, er fritaget for afgift.

Fritagelsen omfatter kun specielle typer motorkøretøjer, fx motordrevne tromler, fejemaskiner og grusningsmaskiner, der er hurtiggående, dvs. konstrueret til en hastighed af over 30 kilometer i timen. Motordrevne køretøjer, som er konstrueret til en lavere hastighed, er ikke omfattet af registreringsafgiftsloven. Se REGAL § 2, stk. 1, nr. 11 om afgiftsfritagelse for arbejdsredskaber.

Hvis et køretøj ikke kan afgiftsfritages som arbejdsredskab, er der i visse tilfælde mulighed for afgiftsfritagelse efter REGAL § 2, stk. 1, nr. 8b.  Der er tale om afgiftsfritagelse for biler med tilladt totalvægt over 4 tons, der er specielt indrettet til erhvervsmæssigt formål; hvis totalvægten er 4 tons og derunder, skal der betales afgift som varebil efter REGAL § 5, stk. 11 (nedsat afgift).

Hvis motorkøretøjet har en ikke ubetydelig lasteevne, kan det ikke anses som arbejdsredskab. Tilsvarende gælder, hvis køretøjet er forsynet med anhængertræk.

Køretøjerne skal afgiftsekspederes hos SKAT, før indregistrering kan finde sted.

Trafikstyrelsen, der efter færdselsloven har kompetencen til at kategorisere køretøjer, har truffet afgørelse om, at en lastbil af mærket UNIMOG, totalvægt 9 tons, indrettet med kran og grødegrab, ikke kan kategoriseres som et arbejdsredskab. Dette medfører, at der skal betales vejbenyttelses-afgift af køretøjet og den tilknyttede påhængsvogn.

Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at køretøjet havde en ikke ubetydelig lasteevne.

Påhængs- og sættevogne til godstransport

Påhængs- og sættevogne, som utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport og ikke benyttes til personbefordring, er fritaget for afgift. Der kan dog være udstedt tilladelse til kørsel i optog eller med elever, der har afsluttet en uddannelse. Køretøjerne kan anmeldes til indregistrering uden afgiftsberigtigelse hos SKAT. Se REGAL § 2, stk. 1, nr. 12 om afgiftsfritagelse for påhængs- og sættevogne.

Påhængskøretøjer skal på tilsvarende måde som last- og varebilerne utvivlsomt være konstrueret og indrettet til godstransport. Køretøjerne må ikke være forsynet med sidevinduer. Påhængs- og sættevogne med tilladt totalvægt over 4 tons kan tillades indrettet til specielle erhvervsmæssige formål på samme måde som lastbiler.

Almindelige påhængsvogne kan benyttes i forbindelse med feriekørsel, når forvognen er en personbil, som der er betalt fuld afgift af, eller en varebil med tilladt totalvægt ikke over 4 tons, som der er betalt nedsat afgift af.

Påhængsvogne indrettet til beboelse

Påhængsvogne, som er indrettet til beboelse, og som ikke bliver benyttet til personbefordring, er fritaget for afgift. Fritagelsen omfatter beboelsesvogne, der efter færdselsloven skal registreres som påhængsvogne. Se REGAL § 2, stk. 1, nr. 13 om afgiftsfritagelse for påhængsvogne indrettet til beboelse.

Køretøjerne skal afgiftsekspederes hos SKAT, før indregistrering kan finde sted.

El-og brintdrevne køretøjer

El-og brintdrevne køretøjer er fritaget for registreringsafgift, hvis køretøjet anmeldes til registrering inden udgangen af 2015. Afgiftsfritagelsen omfatter kun egentlige el-og brintdrevne køretøjer, dvs. køretøjer med drivkraftssystem, som udelukkende består af el-og brint motorer.

Fra den 1. januar 2016 sker der en gradvis indfasning af eldrevne køretøjer i registreringsafgiften over en 5 årig periode. xVed lov nr. 687 af 8. juni 2017 blev indførelsen af afgift på elbiler udsat, og afgiften vil først være fuldt indfaset ved udgangen af 2022.x Ved et eldrevet køretøj forstås et egentligt el-drevet køretøj, dvs. et køretøj med et drivkraftsystem som udelukkende består af elmotorer.

For el drevne køretøjer beregnes afgiften således:

Se REGAL § 5 b, stk. 1

Ved køretøjets registrering i x2016-2019 xgives et fradrag i registreringsafgiften på 10.000 kr. Fradraget kan dog maksimalt udgøre afgiften. Se REGAL § 5 b, stk.2.

Eldrevne køretøjer for hvilke der er underskrevet en bindende købsaftale mellem forhandler og slutbruger senest den 8. oktober 2015 og som i perioden fra 1. januar til 1. juli 2016 anmeldes til registrering er fritaget for afgift. Anmeldelsen til registrering for disse køretøjer kan alene ske ved henvendelse til SKAT.

Dokumentation for at der er underskrevet en bindende købsaftale mellem forhandler og slutbruger senest den 8. oktober 2015 skal sendes til SKAT senest i forbindelse med anmeldelse til registrering.

Det fremgår af svar på spørgsmål nr. 5 af 8. december 2015 vedrørende L 61 om reservation ved indbetaling af depositum, at hvis en foretaget reservation efter en konkret vurdering må anses for at opfylde betingelserne for at være en bindende aftale om køb og reservationen er foretaget senest den 8. oktober 2015, må reservationen anses for at udgøre en bindende købsaftale med en slutbruger i lovforslagets forstand.   

Brændselscelledrevne motorkøretøjer  

Brændselscelledrevne motorkøretøjer, herunder brintdrevne køretøjer er fritaget for afgift, hvis køretøjet er anmeldt til registrering inden udgangen af x2025x. Se REGAL § 2, stk. 1, nr. 14 om afgiftsfritagelse for brændselscelledrevne køretøjer.

Ved et brændselscelledrevet køretøj forstås et egentligt brændselscelledrevet køretøj, dvs. et køretøj, der alene drives af elektricitet genereret af en intern strømforsyning baseret på brændselsceller. 

Køretøjerne skal afgiftsekspederes hos SKAT, før det kan registreres i Køretøjsregisteret.

Fra den 1. januar x2021x gennemføres en indfasning af brændselscelledrevne køretøjer i registreringsafgiften over en 5-årig periode. Registreringsafgiften vil blive indfaset med en nærmere bestemt andel, som stiger gradvist over indfasningsperioden: 20pct. i x2021x, 40 pct. i x2022x, 65 pct. i x2023x, 90 pct. i x2024x og 100 pct. i x2025x. Se. REGAL § 5d, stk. 1, nr. 1-4.   

Valutaudlejningskøretøjer

Efter registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 15, er køretøjer, der udelukkende benyttes til udlejning til valutaudlændinge, fritaget for afgift.

En valutaudlænding er en person eller virksomhed, der ikke er hjemmehørende her i landet.

Afgiftsfritagelsen er betinget af, at udlejningsvirksomheden dokumenterer, at virksomheden ved udlejning af dansk indregistrerede biler til valutaudlændinge, har indtjent et lejebeløb. Det indtjente lejebeløb skal udgøre mindst 35 pct. af den i REGAL § 9, stk. 2-4 og § 10 anførte afgiftspligtige værdi af køretøjet, på det tidspunkt, hvor køretøjet anmeldes som valutaudlejningskøretøj over for SKAT.

En udlejningsvirksomhed skal altså have indtjent et beløb på udlejning til valutaudlændinge, før der kan opnår afgiftsfritagelse for et køretøj.  

Virksomhedens indtjening dokumenteres over for SKAT ved fremlæggelse af en erklæring herom fra en statsautoriseret eller registreret revisor.

Virksomhedens samlede indtjening på udlejning til valutaudlændinge udgør herefter virksomhedens "valuatapulje". Når virksomheden anmelder en bil som afgiftsfrit valutakøretøj til SKAT nedskrives "valutapuljen" med 35 pct. af bilens afgiftspligtige værdi.  

Indtjeningen kan også stamme fra deposita (forudbetalinger), som er indgået til virksomheden ved afslutning af kontrakter om leje, som senere skal effektueres. Virksomhedens indtjening dokumenteres over for SKAT ved at fremlægge en erklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor om, at beløbet kommer fra virksomhedens indtjening ved udlejning af her i landet registrerede motorkøretøjer til valutaudlændinge.

For beløb i udenlandsk valuta skal erklæringen være ledsaget enten af kvitteringer for indbetaling til en autoriseret valutahandler, eller af en attest fra en revisor om indbetaling til en autoriseret valutahandler.

Overgang til anden anvendelse

Salg af køretøjet eller overgang til anden anvendelse end udlejning udelukkende til valutaudlændinge skal straks anmeldes til SKAT.

Der skal fremlægges dokumentation for, at køretøjet udelukkende har været anvendt til udlejning til valutaudlændinge. Dette dokumenteres ved at afgive en erklæring om, at køretøjet ifølge køretøjets førte kørebog eller særlige regnskab, som revisoren har gennemgået og sammenholdt med de dertil hørende kontrakter, udelukkende har været anvendt til udlejning til valutaudlændinge. Erklæringen skal afgives af den statsautoriserede eller registrerede revisor.

Når et køretøj overgår til anden anvendelse, skal det afgiftsberigtiges efter REGAL § 4, § 5, § 5a, eller afgiftsfritages efter REGAL § 2. Køretøjets afgiftspligtige værdi fastsættes i disse tilfælde ved vurdering i overensstemmelse med reglerne i REGAL § 10.

SKAT fastsætter de nærmere regler om regnskabsførelse mv. Dette sker i den bevilling, der bliver udstedt til valutaudlejningsfirmaer.

Det er bl.a. fastsat, at der for hvert køretøj skal føres en kørebog med oplysning om

 • lejerens navn og adresse,
 • dato for lejemålets begyndelse og ophør,
 • kilometertællerens udvisende på de pågældende tidspunkter samt
 • størrelsen af det betalte lejebeløb.

En særskilt kørebog kan dog undlades, hvis oplysningerne - samlet for hvert enkelt køretøj - allerede fremgår af virksomhedens regnskab.

Der skal oprettes en kontrakt for ethvert lejemål, og kontrakterne skal opbevares i virksomheden i mindst 5 år.

Hvert år inden den 1. marts skal virksomheden sende  en erklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor til SKAT, om

 • at virksomheden i det forløbne kalenderår ikke har tilbagebetalt modtagne deposita for lejemål, eventuelt at virksomheden ikke har modtaget deposita, eller
 • hvis virksomheden har tilbagebetalt et eller flere modtagne deposita - en af revisor udarbejdet specificeret opstilling over de deposita, der i det forløbne kalenderår er tilbagebetalt til de pågældende kunder, samt
 • erklæring om, at man har bedt om at få de tilbagebetalte beløb debiteret i SKATs regnskab, eller fratrukket i erklæringen fra revisoren om virksomhedens indtjening ved udlejning.

Køretøjer til afprøvning af komponenter 

Der kan gives afgiftsfritagelse for køretøjer, som en virksomhed anskaffer og benytter til nødvendig afprøvning af komponenter, som virksomheden har fremstillet til køretøjer.

Det er en betingelse, at køretøjerne udelukkende anvendes til testformål og ikke til privat personbefordring. Se REGAL § 2, stk. 1, nr. 16 om afgiftsfritagelse for køretøjer til afprøvning af komponenter.

Der kan udstedes tilladelse, når afprøvning er nødvendig for teknisk udvikling af komponenterne eller for fremskaffelse af dokumentation vedrørende komponenterne. Tilladelsen gives på betingelse af, at:

 1. Ansøgningen er vedlagt oplysninger om komponenterne, formålet med afprøvningen og den forventede prøveperiode samt at
 2. Motorkøretøjet bliver registreret i virksomhedens navn.

SKAT fastsætter, under hensyn til den forventede prøveperiode, varigheden af den periode, som tilladelsen gælder for. Perioden kan ikke overstige 2 år. Hvis prøveperioden overstiger den fastsatte periode i tilladelsen, kan der efter ansøgning udstedes ny tilladelse.

Køretøjet skal afgiftsekspederes hos SKAT, før indregistrering kan finde sted.

Testkøretøjer for handicappede

Der kan gives afgiftsfritagelse for specialindrettede køretøjer, som anerkendte, almennyttige organisationer anskaffer og benytter som testkøretøjer for handicappede. Se REGAL § 2, stk. 1, nr. 17 om afgiftsfritagelse for testkøretøjer til handicappede.

Der kan udstedes tilladelse, når motorkøretøjet er indrettet med særligt udstyr, sådan at motorkøretøjet kan bruges til testkørsel for personer med varigt nedsat funktionsevne. Tilladelser kan udstedes for en periode på højst 2 år og på betingelse af, at:

 1. Ansøgningerne er vedlagt oplysninger om motorkøretøjernes indretning med særligt udstyr, samt at
 2. Motorkøretøjet bliver registreret i organisationens navn.

Ved udløb af den nævnte periode kan der udstedes ny tilladelse.

Køretøjer midlertidigt indregistreret her i landet

Der kan gives afgiftsfritagelse for køretøjer, der er midlertidigt indregistreret her i landet til brug i forbindelse med arrangementer afholdt af eller sammen med den danske regering. Bestemmelsen tager sigte på store internationale arrangementer, hvor der fx bliver indlånt limousiner, og hvor arrangementet bliver afholdt i samarbejde med fx EU eller FN. Afgiftsfritagelsen omfatter ikke arrangementer afholdt af private danske eller internationale organisationer.

Den midlertidige indregistrering må normalt ikke have en varighed på mere end 1-2 måneder. Køretøjet skal afgiftsekspederes hos SKAT, før indregistrering kan ske.

Se REGAL § 2, stk. 1, nr. 18 om afgiftsfritagelse for køretøjer til brug for internationale arrangementer mv.

Køretøjer, som udelukkende anvendes i dyreparker 

Der kan gives afgiftsfritagelse for køretøjer, som udelukkende bliver benyttet i lukkede dyreparker, hvortil publikum har adgang. Det drejer sig om dyre- og safariparker, hvor publikum mod betaling kan få adgang til at køre gennem parkerne enten i egen bil eller i dyreparkernes køretøjer for at se fritgående, levende dyr. Se REGAL § 2, stk. 1, nr. 19 om afgiftsfritagelse for køretøjer i dyreparker.

Afgiftsfritagelsen omfatter registreringspligtige køretøjer, som parkerne anvender i forbindelse med rundvisning af publikum, samt til overvågning, pasning og pleje af dyrene.

Afgiftsfritagelsen gælder ikke for zoologiske haver, akvarier mv., hvor dyrene typisk opholder sig i bure, grotter, bassiner og lignende. Tilsvarende gælder for landbrug og dyrskuer.

Køretøjet skal afgiftsekspederes hos SKAT, før indregistrering kan ske.

Diplomatkøretøjer mv.

Der kan gives afgiftsfrihed for køretøjer, som tilhører diplomatiske repræsentationer, konsulære repræsentationer og internationale organisationer, som Danmark er medlem af, og de til sådanne repræsentationer og organisationer knyttede personer. Se REGAL § 2, stk. 2 om afgiftsfritagelse for diplomatkøretøjer.

Ordningen bliver administreret af SKAT i samarbejde med Udenrigsministeriet.

Køretøjer fra Færøerne eller Grønland

Der kan gives afgiftsfritagelse for brugte motorkøretøjer, der af danske statsborgere medbringes ved tilflytning fra Færøerne eller Grønland, og som de skal benytte her i landet under et ophold på højst 3 år. Der skal være betalt afgift af køretøjerne, og køretøjerne skal være benyttet af tilflytteren på Færøerne eller i Grønland i mindst et år umiddelbart forud for registreringspligtens indtræden, og tilflytteren skal inden for de sidste 12 år have opholdt sig i mindst 5 år på Færøerne eller i Grønland. Se REGAL § 3, stk. 1 om afgiftsfritagelse for køretøjer fra Færøerne og Grønland.

Motorkøretøjer, der skal indregistreres i den pågældendes navn, må under opholdet her i landet kun benyttes af ejeren selv eller af personer, der hører til den pågældendes husstand.

Færinger og grønlændere er danske statsborgere.

Ordningen er ikke begrænset til kun at omfatte personbiler og motorcykler, men omfatter alle former for motorkøretøjer.

Afgiftsfritagelsen omfatter kun det køretøj, der medbringes ved tilflytningen. Overskrider opholdet det tidsrum, der er omfattet af tilladelsen, eller bliver køretøjet afhændet, forfalder afgiften med det beløb, der skulle have været betalt på det tidspunkt, hvor køretøjet blev registreringspligtigt. Hvis det allerede ved tilflytningen var forventet at opholdet kunne overstige 3 år, skal der betales afgift efter REGALs almindelige bestemmelser.

Køretøjet skal afgiftsekspederes hos SKAT, før indregistrering kan ske.

Udenlandske hyrevogne

Hyrevogne, der er indregistreret i udlandet og som bliver ført af en herboende under kørsel her i landet, kan efter ansøgning blive fritaget for registreringsafgift. Se REGAL § 3a, stk. 10 om afgiftsfritagelse for udenlandske hyrevogne.

Det er en betingelse for fritagelsen, at køretøjet udelukkende bliver brugt til erhvervsmæssig personbefordring. Den herboende må således ikke bruge hyrevognen til privat personbefordring. Det er dog tilladt at køre fra privat bopæl til første tur samt at køre fra sidste tur til bopælen.

Fritagelsesbestemmelsen er en følge af, at der er indgået en overenskomst om international taxikørsel mellem Danmark og Sverige (tillægsaftale til aftalen om en fast forbindelse over Øresund). Overenskomsten åbner mulighed for, at svenske taxier kan befordre passagerer til Danmark og at de kan tage passagerer op på en særlig oprettet holdeplads i Kastrup Lufthavn. Der er også mulighed for at tage passagerer op andre steder, hvis der er indgået en kørselsaftale før ankomsten til Danmark. Tilsvarende forhold gælder for danske taxiers kørsel i Sverige (der er etableret en særlig holdeplads i Sturup Lufthavn i Malmø).

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretsdomme

SKM2014.189.BR

Sagen drejede sig om hvorvidt fire specifikke modeller af en konkret personbil var fritaget for registreringsafgift i medfør af den dagældende registreringsafgiftslov § 2, stk. 1, nr. 13 (nu nr. 14), om elbiler ("eldrevet motorkøretøj").

Den i sagen omhandlede bil blev for alle fire modellers vedkommende drevet af elmotorer, der var forbundet til batterier. Batterierne kunne oplades enten via el-nettet eller via en generator, der blev drevet af en konventionel forbrændingsmotor. Der var ikke fra generatoren forbindelse til bilens transmission eller drivlinie, og generatoren skulle igangsættes manuelt af føreren.

Henset til, at den ene af bilens energikilder var drevet af en forbrændingsmotor, fandt retten ikke, at den i sagen omhandlede bil var et eldrevet motorkøretøj (en elbil) i registreringsafgiftslovens forstand. Det var uden betydning for bedømmelsen, at ladegeneratoren ikke havde direkte forbindelse til bilens transmission, og at generatoren alene kun igangsættes manuelt af førerne.

Retten fandt, at den i sagen omhandlede bil var en såkaldt "plug-in hybridbil", idet bilen havde mindst to forskellige kilder til at danne fremdrift. Retten bemærkede med henvisning til forarbejderne til registreringsafgiftsloven, at det fra lovgivers side har været forudsat, at sådanne hybridbiler ikke er omfattet af afgiftsfritagelsen for elbiler.

Fritagelsesbestemmelsen i REGAL § 2, stk. 1 nr. 14 ændret for el drevne køretøjer ved lov 1889 af 29. december 2015.   

 

Skatterådet
SKM2015.735.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger, et udlejningsselskab, i forbindelse med en delvis virksomhedsoverdragelse, kunne overdrage den forholdsmæssige andel af en valutapulje - optjent efter registreringsafgiftsbekendtgørelsens §§ 1-3 - til køber, når den forholdsmæssige andel svarer til den overdragne andel af spørgers aktiviteter.

Fik du svar på dine spørgsmål?