Den juridiske vejledning 2017-2
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledningOm Den juridiske vejledning
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Erhvervsbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Expand D.A MomsD.A Moms
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Collapse E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Expand E.A.1 Generelt om punktafgifterE.A.1 Generelt om punktafgifter
Expand E.A.2 Is og chokoladeE.A.2 Is og chokolade
Expand E.A.3 DrikkevarerE.A.3 Drikkevarer
Expand E.A.4 EnergiE.A.4 Energi
Expand E.A.5 ForbrugsafgifterE.A.5 Forbrugsafgifter
Expand E.A.6 ForsikringerE.A.6 Forsikringer
Expand E.A.7 MiljøE.A.7 Miljø
Collapse E.A.8 Motorkøretøjer mv.E.A.8 Motorkøretøjer mv.
Collapse E.A.8.1 Registreringsafgift af motorkøretøjerE.A.8.1 Registreringsafgift af motorkøretøjer
E.A.8.1.1 Lovens baggrund, formål og historik [Væsentlige ændringer]
E.A.8.1.2 Definitioner, afgiftspligt og udenlandske firmabiler [Væsentlige ændringer]
Collapse E.A.8.1.3 Afgiftsfrie køretøjerE.A.8.1.3 Afgiftsfrie køretøjer
E.A.8.1.3.1 Regel om afgiftsfritagelse af køretøjer
E.A.8.1.3.2 Køretøjer til kongehuset, staten, brandslukning, redningstjeneste mv.
E.A.8.1.3.3 Personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, som udelukkende anvendes hertil
E.A.8.1.3.4 Busser [Væsentlige ændringer]
E.A.8.1.3.5 Biler med tilladt totalvægt over 4 tons [Væsentlige ændringer]
E.A.8.1.3.6 Mandskabsvogne
E.A.8.1.3.7 Andre afgiftsfrie køretøjer mv. [Væsentlige ændringer]
Expand E.A.8.1.4 Afgiftens størrelse og beregningE.A.8.1.4 Afgiftens størrelse og beregning
Expand E.A.8.1.5 Afgiftspligtig værdiE.A.8.1.5 Afgiftspligtig værdi
E.A.8.1.6 Eksportgodtgørelse [Væsentlige ændringer]
Expand E.A.8.1.7 Procentafgift, firmabiler, leasingkøretøjer og udlændingebilerE.A.8.1.7 Procentafgift, firmabiler, leasingkøretøjer og udlændingebiler
Expand E.A.8.1.8 Reparerede og ombyggede køretøjerE.A.8.1.8 Reparerede og ombyggede køretøjer
E.A.8.1.9 Registrering af virksomheder efter registreringsafgiftsloven
E.A.8.1.10 Afregning af afgift og regnskab
E.A.8.1.11 Kontrol-, straffe- og klagebestemmelser
Expand E.A.8.2 VejbenyttelsesafgiftE.A.8.2 Vejbenyttelsesafgift
Expand E.A.8.3 BrændstofforbrugsafgiftE.A.8.3 Brændstofforbrugsafgift
Expand E.A.8.4 Vægtafgift m.m.E.A.8.4 Vægtafgift m.m.
Expand E.A.8.5 Registrering af køretøjerE.A.8.5 Registrering af køretøjer
Expand E.A.9 Afgifter af spilE.A.9 Afgifter af spil
Expand E.A.10 TobakE.A.10 Tobak
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
Expand H.A EjendomsvurderingH.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2017-2

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

E.A.8.1.3.5 Biler med tilladt totalvægt over 4 tons

Indhold

Dette afsnit beskriver bestemmelserne om afgiftsfritagelse for biler med tilladt totalvægt over 4 tons.

Afsnittet indeholder:

  • Køretøjer til godstransport
  • Specielt indrettet køretøj
  • Daginstitutioner
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Køretøjer til godstransport

Køretøjer med tilladt totalvægt over 4 tons, som utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport, er fritaget for betaling af registreringsafgift. Se REGAL § 2, stk. 1, nr. 8a om afgiftsfritagelse for biler med tilladt totalvægt over 4 tons.

Godskørsel

Køretøjerne kan anvendes til almindelig godskørsel i både erhvervsmæssigt og privat øjemed, men må ikke bruges til feriekørsel eller anden privat personbefordring. Køretøjerne må ikke bruges til befordring af personer uden for førerrummet. Det er dog tilladt at benytte køretøjerne til personbefordring i følgende tilfælde:

  • Når personer er nødvendige for af- og pålæsning af det transporterede gods.
  • Når personer befordres til eller fra den arbejdsplads, hvor de skal anvende det medbragte materiel. Personerne skal i dette tilfælde være ansat i bilejerens eller i brugerens virksomhed.

Ved bedømmelsen af, hvor mange personer der er nødvendige for af- og pålæsning af transporteret gods, kan der tages hensyn til, at det for en hurtig og hensigtsmæssig distribuering af varer kan være nødvendigt, at der med et køretøj befordres flere personer end fysisk nødvendigt for af- og pålæsning af det transporterede gods. Der kan også tages hensyn til, at personernes tilstedeværelse i køretøjet kan være påkrævet for godstransportens forsvarlige gennemførelse.

Ved bedømmelsen af, om der i det enkelte tilfælde er tale om materiel, ses på om den aktuelle arbejdsopgave kræver, at der med køretøjet transporteres gods og materiel m.m. af så betydelig vægt og omfang eller af en sådan art, at det er nødvendigt at anvende et køretøj, som er konstrueret til godstransport.

Befordring af personer uden for førerrummet er ikke tilladt, når der kun medbringes gods, herunder værktøj m.m. af mindre vægt og omfang, og hvor kørslens egentlige formål derfor må siges at være befordring af personerne.

Det er også en forudsætning for den omhandlede personbefordring, at kørslen sker mellem udgangspunktet for virksomheden og det sted, hvor det medbragte materiel skal bruges. Det er således i strid med betingelserne for køretøjernes benyttelse, hvis der sker væsentlige afvigelser fra den direkte rute, fx for at hente virksomhedens ansatte ved deres bopæl. Når betingelserne for personbefordringen har været opfyldt på udturen, kan de pågældende også følge med i køretøjet på tilbageturen.

Der må ikke i køretøjet bag førersædet findes sædearrangement af nogen art eller indretninger, der er egnede til anbringelse af sæder eller lignende til personbefordring. Denne betingelse er fx ikke opfyldt, hvis der i rummet bag førersædet, eventuelt i et udvidet førerrum, er anbragt en eller flere store værktøjskasser, navnlig ikke hvor disse er forsynet med polstrede og eventuelt aftagelige hynder eller lignende.

xDet er dog SKATs vurdering, at køretøjerne kan indrettes med sovebriks i førerhuset bag eller over førersædet, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde EU's forordning om køre- og hviletider, og fortsat være omfattet af afgiftsfritagelsen.x

Sædvanlig indretning af køretøjerne med henblik på en hensigtsmæssig anbringelse af det transporterede gods vil kunne tillades i varerummet. Som eksempel kan nævnes en VVS-installatørbil, indrettet med hylde-/skuffearrangement til værktøj og fittings.

Køretøjerne, der forsynes med gule nummerplader, kan anmeldes til registrering i Køretøjsregistret uden ekspedition hos SKAT.

Anden kørsel

Køretøjerne kan anvendes til kørsel uden forbindelse med almindelig godstransport, når det sker som et led i erhvervsudøvelsen inden for det pågældende fagområde.

Det kan dreje sig om servicekørsel, skolevognskørsel eller lignende. Køretøjerne kan også benyttes til kørsel til og fra garage eller anden holdeplads, reparatør og lignende. Ved kørsel uden forbindelse med godstransport må der ikke befordres personer bag førersædet.

En lastbil kan stilles på en holdeplads ved eller i nærheden af førerens faste bopæl, selv om der herved, dog inden for rimelige grænser, sker afvigelser fra den normale kørselsrute mellem forretningsstedet og køretøjets senere bestemmelsessted.

Privat personbefordring kan derimod ikke lovligt foretages med køretøjet. Fx kan kørsel, hvor formålet er ejers, førers eller andres befordring mellem bopæl og forretningssted, ikke ske lovligt. Det gælder, selv om personerne bliver befordret i førerrummet. Køretøjet må dog godt benyttes til privat personbefordring, hvis der er udstedt tilladelse til kørsel i optog eller med elever, der har afsluttet en uddannelse.

Studenterkørsel og lignende

Last- og varebiler, traktorer, påhængs- og sættevogne må anvendes til privat personbefordring, hvis der af Trafikstyrelsen eller politiet er udstedt en tilladelse til kørsel i optog eller med elever, der har afsluttet en uddannelse (studenterkørsel og kørsel ved byfester, karneval, 1. maj demonstrationer mv.).

Der skal ikke sendes nogen ansøgning til SKAT om en sådan anvendelse.

Indretning og beboelse i biler med tilladt totalvægt over 4 tons

Disse biler må også anvendes til privat transport af idrætsudstyr, der er af en sådan karakter eller mængde, at det er nødvendigt, at udstyret bliver transporteret i et køretøj af denne størrelse, og i forbindelse hermed til privat befordring af personer i førerrummet samt til beboelse. Det betyder, at privat godstransport af fx motocross motorcykler, heste, både mv. bliver omfattet af fritagelsen.

Køretøjet kan indrettes med faciliteter som fx sovepladser, køkken, bad eller toilet, så køretøjet kan anvendes til ophold og beboelse i forbindelse med privat transport af idrætsudstyret.

Det er dog en betingelse, at køretøjet primært er indrettet til godstransport. Beboelsesdelen kan derfor kun udgøre en mindre del af bilens samlede indretning. Køretøjet skal altså fortsat primært være indrettet til godstransport, hvilket betyder, at beboelsesdelen maksimalt må udgøre op til 50 pct. af varerummet.

Specielt indrettet køretøj

Køretøjer, der er specielt indrettet som bibliotek eller til erhvervsmæssigt formål, fx tandklinikker, udstillingsvogne, salgsvogne, mobile kontorer, værkstedsvogne og lignende, er fritaget for afgift. Der må ikke med køretøjet befordres personer uden for førerrummet, og køretøjerne må ikke benyttes til privat personbefordring. Se REGAL § 2, stk. 1, nr. 8b om afgiftsfritagelse for specielt indrettede biler med tilladt totalvægt over 4 tons.

Køretøjernes varerum kan indrettes med udstyr til den specielle anvendelse. Køretøjerne må som udgangspunkt ikke indrettes med egentlige beboelsesfaciliteter, som fx sovepladser, toilet, bad, køkken mv.

Køretøjet skal afgiftsekspederes, før indregistrering kan finde sted. Køretøjerne bliver forsynet med gule nummerplader.

Kranvogne med dobbeltkabine (fejeblad)

Kranvogne med dobbeltkabine, der på ladet er påmonteret løfteaggregat til bugsering og slæbning af havarerede køretøjer, er fritaget for afgift efter REGAL § 2, stk. 1, nr. 8 b, hvis bilen har en tilladt totalvægt over 4 tons. Biler af den nævnte art med tilladt totalvægt mellem 2 og 4 tons skal afgiftsberigtiges efter REGAL § 5.

Daginstitutioner

Køretøjer, der er specielt indrettet til transport og ophold for daginstitutioner, er fritaget for afgift. Køretøjerne må ikke anvendes til anden privat personbefordring. Se REGAL § 2, stk. 1, nr. 8c om afgiftsfritagelse for biler med tilladt totalvægt over 4 tons specielt indrettet til transport og ophold for daginstitutioner.

Bestemmelsen har til formål at støtte bestræbelserne på at øge pasningskapaciteten på daginstitutionsområdet. Fritagelsen vil ofte dreje sig om store busser eller kassevogne, der indrettes med opholdsrum med arbejdsborde til ca. 20 børn og i øvrigt er indrettet med køkken med sædvanlige faciliteter, garderobe, toilet m.m.

Bestemmelsen omfatter ikke kun børnehaver og fritidshjem. Der er truffet afgørelse om, at et kommunalt drevet værested for voksne med psykiske handicap kan anses for en daginstitution.

Køretøjet skal afgiftsekspederes før indregistrering kan finde sted. Køretøjerne bliver forsynet med gule nummerplader.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende
SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2011.115.LSR

En påtænkt indretning af en Mercedes Benz 412 lastbil til brug for transport af udstyr og medhjælpere (motocross) kunne ikke godkendes efter registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 7.

Byretten

xSKM2017.164.BRx

 

Sagsøgerens varebil var afgiftsberigtiget efter den nedsatte sats for registreringsafgift i medfør af registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1, hvilket forudsætter, at køretøjet "utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport". Sagen angik, om bilen (fortsat) opfyldte denne betingelse, da sagsøgeren blev standset i køretøjet ved to kontroller.

Der blev under kontrollerne taget billeder af bilens varerum, hvor det fremstod som om, at den forreste del af varerummet var indrettet således, at det var egnet til overnatning. Skattemyndighederne fandt på den baggrund, at varebilen var egnet til personophold, og herefter opfyldte køretøjet ikke længere betingelsen om at være utvivlsomt indrettet til godstransport. Sagsøgeren blev derfor opkrævet kr. 193.082 i registreringsafgift, jf. lovens § 5, stk. 12, jf. § 4.

Retten fandt efter en konkret bevisbedømmelse, at det ikke var godtgjort, at varerummet var indrettet på en sådan måde, at det var egnet til eller muliggjorde en benyttelse til andet end godstransport. Retten lagde vægt på, at SKAT hverken havde afprøvet styrken på den plade, som man efter SKATs opfattelse kunne ligge og sove på, eller om det i øvrigt rent faktisk var muligt at anvende rummet til personophold.

Fik du svar på dine spørgsmål?