Den juridiske vejledning 2017-2
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledningOm Den juridiske vejledning
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Erhvervsbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Expand D.A MomsD.A Moms
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Collapse E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Expand E.A.1 Generelt om punktafgifterE.A.1 Generelt om punktafgifter
Expand E.A.2 Is og chokoladeE.A.2 Is og chokolade
Expand E.A.3 DrikkevarerE.A.3 Drikkevarer
Expand E.A.4 EnergiE.A.4 Energi
Expand E.A.5 ForbrugsafgifterE.A.5 Forbrugsafgifter
Expand E.A.6 ForsikringerE.A.6 Forsikringer
Collapse E.A.7 MiljøE.A.7 Miljø
Expand E.A.7.1 Emballager, poser, engangsservice og pvc-folierE.A.7.1 Emballager, poser, engangsservice og pvc-folier
Expand E.A.7.3 AffaldE.A.7.3 Affald
Expand E.A.7.4 RåstofferE.A.7.4 Råstoffer
Expand E.A.7.5 Ledningsført vandE.A.7.5 Ledningsført vand
Collapse E.A.7.6 DækE.A.7.6 Dæk
E.A.7.6.1 Regel og lovgrundlag
E.A.7.6.2 Definitioner
E.A.7.6.3 Dæk omfattet af gebyret
E.A.7.6.4 Virksomheder omfattet af reglerne
E.A.7.6.5 Gebyrets størrelse og beregning
E.A.7.6.6 Opgørelse og afregning
E.A.7.6.7 Fritagelse og godtgørelse
Expand E.A.7.7 BekæmpelsesmidlerE.A.7.7 Bekæmpelsesmidler
Expand E.A.7.8 Klorerede opløsningsmidlerE.A.7.8 Klorerede opløsningsmidler
Expand E.A.7.9 Batterier (nikkel-cadmium akkumulatorer)E.A.7.9 Batterier (nikkel-cadmium akkumulatorer)
Expand E.A.7.10 Bærbare batterier og akkumulatorerE.A.7.10 Bærbare batterier og akkumulatorer
Expand E.A.7.11 SvovlE.A.7.11 Svovl
Expand E.A.7.12 CFC og visse industrielle drivhusgasser (HFC, PFC og SF6)E.A.7.12 CFC og visse industrielle drivhusgasser (HFC, PFC og SF6)
Expand E.A.7.13 SpildevandE.A.7.13 Spildevand
Expand E.A.7.14 KvælstofE.A.7.14 Kvælstof
Expand E.A.7.15 Antibiotika og vækstfremmereE.A.7.15 Antibiotika og vækstfremmere
E.A.7.16 Drikkevandsbeskyttelse, grundvandsafgift
Expand E.A.7.17 Pvc og ftalaterE.A.7.17 Pvc og ftalater
Expand E.A.7.18 Miljøbidrag - ophugning og skrotning af bilerE.A.7.18 Miljøbidrag - ophugning og skrotning af biler
Expand E.A.7.19 Mineralsk fosfor i foderfosfatE.A.7.19 Mineralsk fosfor i foderfosfat
Expand E.A.7.20 Kvælstofoxider, NOx-afgiftE.A.7.20 Kvælstofoxider, NOx-afgift
Expand E.A.8 Motorkøretøjer mv.E.A.8 Motorkøretøjer mv.
Expand E.A.9 Afgifter af spilE.A.9 Afgifter af spil
Expand E.A.10 TobakE.A.10 Tobak
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
Expand H.A EjendomsvurderingH.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2017-2

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

E.A.7.6.5 Gebyrets størrelse og beregning

Indhold

Dette afsnit angiver gebyrsatser for dæk og beskriver samtidig, hvordan gebyret skal beregnes og faktureres.

Afsnittet indeholder:

  • Gebyrsatser
  • Beregning af gebyret
  • Krav til faktura.

Gebyrsatser

Gebyr pr. dæk udgør jf. § 3, stk. 1, nr. 1-8 i bekendtgørelse nr. 1347 af 21. november 2016 (bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk):

§ 3, stk. 1

Beskrivelse

Gebyrsats

Nr. 1

For dæk med et belastningsindeks mindre end eller lig med 123 til anvendelse på knallerter, motorcykler, personbiler, varebiler og påhængskøretøjer, samt dæk med fælgdiameter mindre end eller lig med 10" til anvendelse på andre motordrevne køretøjer

10,00 kr.

Nr. 2

For regummierede dæk med dimensioner som angivet i nr. 1

10,00 kr.

Nr. 3

For dæk med belastningsindeks på mere end 123 til anvendelse på personbiler, varebiler og påhængskøretøjer, samt dæk med fælgdiameter større end 10" og mindre end 19,5" til anvendelse på motordrevne køretøjer, som ikke er omfattet af § 3, stk.1 nr. 1

25,00 kr.

Nr. 4

For regummierede dæk med dimensioner som angivet i nr. 3

25,00 kr.

Nr. 5

For dæk til anvendelse på motordrevne køretøjer, som ikke er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 1 og med fælgdiameter større end eller lig med 19,5" og mindre end 24"

75,00 kr.

Nr. 6

For regummierede dæk med dimensioner som angivet i nr. 5

75,00 kr.

Nr. 7

For dæk til anvendelse på motordrevne køretøjer, som ikke er omfattet af § 3, stk.1, nr. 1, og med fælgdiameter større end eller lig med 24"

225,00 kr.

Nr. 8

For regummierede dæk med dimensioner som angivet i nr. 7

225,00 kr.

Se afsnit E.A.7.6.2 for definition af belastningsindeks mv.

Beregning af gebyret

Som udgangspunkt skal gebyret beregnes som antallet af en given type dæk ganget med den aktuelle sats. Der er otte forskellige gebyrsatser jf. skemaet ovenfor. Gebyrsatsen for et dæk afgøres ud fra, hvilket belastningsindeks dækket har, samt hvilken fælgstørrelse dækket passer til, og om det er regummieret eller ej.

Hvis den, der skal betale gebyr, efter anmodning fra SKAT ikke leverer tilstrækkelig dokumentation for, hvilken gebyrgruppe et dæk tilhører, eller antallet af gebyrpligtige dæk, kan SKAT, jf. § 13 fastsætte dette skønsmæssigt, baseret på en vægtbaseret sats svarende til den maksimale tilskudssats fastsat i § 22. Se § 3, stk. 2.

Krav til faktura

Virksomheden skal udstede en faktura i mindst 2 eksemplarer ved enhver udlevering af gebyrpligtige dæk. Fakturaen skal indeholde oplysning om udstedelsesdato, leverandørens og modtagerens navn og adresse, varens art, type mv. og det gebyrpligtige antal dæk.

Gebyret anføres som en særskilt post på fakturaen, og det skal tydeligt fremgå, at der er tale om gebyr af dæk. Det er også tilladt at anføre prisen inklusive gebyr. Det er i så fald en betingelse, at den aktuelle gebyrsats tydeligt fremgår af fakturaen.

På fakturaer for dæk, der udleveres uden gebyr, skal der tydeligt skrives, at der er tale om dæk, der leveres uden gebyr, fx ved påtegning: gebyrpligtige dæk uden gebyr. Hvis en faktura omfatter både gebyrpligtige dæk og andre dæk, skal de gebyrpligtige dæk opføres særskilt på den øverste del af fakturaen.

Hvis der sker returnering af gebyrpligtige dæk, som tidligere er berigtiget, skal der udstedes en kreditnota med tilsvarende oplysninger, som er krævet for fakturaer.

Virksomheden kan undlade at udstede faktura samtidig med afsendelse, hvis dækkene er ledsaget af en fortløbende nummereret følgeseddel, der indeholder samme oplysninger som fakturaen. Følgesedlen skal snarest efter udleveringen efterfølges af en faktura, der kan omfatte følgesedler udstedt inden for en periode af højst 7 kalenderdage. Fakturaen skal indeholde de sædvanlige oplysninger og skal henvise til de følgesedler, der er omfattet af fakturaen.

Hvis forholdene i det enkelte tilfælde taler for det, fx af edb-mæssige hensyn, kan SKAT på grundlag af en ansøgning fra virksomheden give dispensation fra kravet om, at dæk opføres særskilt på fakturaen. Det er en betingelse, at det af fakturaen fremgår, hvilke dæk der er gebyrpligtige. Det kan fx ske ved, at de gebyrpligtige dæk markeres med en særlig kode, hvis betydning er trykt på fakturablanketten.

Fik du svar på dine spørgsmål?