Dato for offentliggørelse
13 Sep 2017 12:32
Tidsfrist for afgivelse af høringssvar
05 Oct 2017 12:00
Kontaktperson
Sussie Suhr
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
16-1584225
Dokument type
Udkast til styresignal
Overordnede emner
Skat
Emneord
Engangsindberetning, korrektion, ajourføring af underskudsregistreret, genoptagelse
Resumé

I dette styresignalet præciseres, hvorledes et selskab eller SK.AT kan korrigere de ind- beretninger, der er sket af historiske restunderskud for perioden 2002-2013, den såkaldte en- gangsindberetning efter selskabsskattelovens (SEL) § 35.  Herudover præciserer styresignalet, hvorledes indberetninger i underskudsregistret  fra og med indkomståret 2014 kan ajourføres.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 35
Skatteforvaltningsloven § 11, stk. 1, nr. 1
Skatteforvaltningsloven § 26 
Skatteforvaltningsloven § 27

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit C.D.3.1.4.3.7.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-2, afsnit A.A.8.2.1.4.

Høringsparter
Høringsliste SKAT.docx

1.  Sammenfatning

I dette styresignalet præciseres, hvorledes et selskab eller SKAT kan korrigere de indberetninger, der er sket af historiske restunderskud  for perioden 2002- 2013, den såkaldte engangsindberetning efter selskabsskattelovens (SEL) § 35. Herudover præciserer styresignalet, hvorledes indberetninger i underskudsregi­stret fra og med indkomståret 2014 kan ajourføres.

2.  Baggrund og problemstilling

Som en del af digitaliseringen af selskabsselvangivelsen blev selskaberne pålagt at foretage engangsindberetning af deres underskud efter SEL § 35. Der er rejst spørgsmål om, hvorvidt et selskab eller SKAT efterfølgende kan foretage korrektioner i de engangsindberetninger,  der er foretaget af selskaberne og i givet fald, hvorledes dette skal ske.

3.  Korrektion i engangsindberetning af historiske restunderskud 2002- 2013 i underskudsregisteret

Engangsindberetningen  af underskud udløb den 1. september 2015, jf. bekendtgørelse 1037 af 26. september 2014 om ændring af bekendtgørelse om registrering af underskud mv.

Selskaberne har indberettet til registeret, men efterfølgende kan det, af forskel­lige grunde, være nødvendigt at rette i de indberettede tal. Virksomheden kan eksempelvis have tastet forkert eller selskabets skatteansættelse kan være ændret i henhold til skatteforvaltningsloven.

Den digitale engangsindberetning udgør alene en specifikation af de underskud, der er fremførselsberettigede på indberetningstidspunktet,  og en­gangsindberetningen er således ikke en ny skatteansættelse.

Engangsindberetningen ændrer ikke ved selskabernes eller skattemyndighedernes adgang til at genoptage og ændre de oprindeligt foretagne skatteansættelser efter reglerne i skatteforvaltningsloven. Hvis selskabets ansættelse efterfølgen­de ændres med den konsekvens, at størrelsen af det indberettede fremførselsbe­rettigede underskud ikke er rigtig, vil SKAT justere de indberettede tal i overensstemmelse med den nye ansættelse.

Korrigerer SKAT beløbene i underskudsregisteret uden anmodning fra selskabet, vil det være en afgørelse, der kan påklages til Landsskatteretten efter skatteforvaltningslovens  § 11, stk. 1, nr. 1.

Reglerne om engangsindberetningen af underskud ændrer således ikke på selskabernes mulighed for genoptagelse af selskabernes skatteansættelse efter skatteforvaltningslovens regler i § 26 og § 27, såfremt betingelserne herfor er op­fyldt.

4.  Ajourføring af underskudsregister fra og med indkomståret 2014

I forbindelse med indberetningen af selvangivelsen for indkomstår fra og med 2014 er ajourføring af underskudsregisteret en integreret del af selvangivelsen.

Ajourføringen sker ved, at selskaberne præsenteres for et eventuelt primo underskud (=ultimo restunderskud ved udgangen af sidste indkomstår). Restunderskuddet vil blive præsenteret med en linje for hvert selskab pr. indkomstår hvor den konkrete underskudssaldo  er opstået. Herefter skal selskaberne udfyl­de et beløbsfelt, hvori der kan angives ultimo restunderskud for hvert underskud ved udgangen af det indkomstår, der er ved at blive selvangivet for. Et administrationsselskab udfylder underskudsregisteret  for alle selskaber i sambeskatningskredsen.

TastSelv Selskabsskat beregner automatisk felt 85 som et opsummeret beløb ultimo indkomståret af alle indberettede ultimo restunderskud. Beregningen sker for alle selskaber, der indgår i sambeskatningskredsen ultimo indkomståret.

Selskaberne kan ikke selv korrigere i det automatisk beregnede felt 85. Er sel­skabet uenig i det opsummerede beløb, er det i "ultimo restunderskud" for den enkelte underskudssaldo i underskudsregisteret, der skal korrigeres. Det er alene SKAT, der kan korrigere i felt 85.

Selskaberne har kun i forbindelse med indberetning af selvangivelsen mulighed for at foretage ajourføring af underskudsregisteret  og kan kun foretage korrektioner i nedadgående retning. Det betyder, at selskaberne ikke kan oprette nye underskud for tidligere indkomstår eller forøge allerede eksisterende underskud, da dette kræver, at selskabet anmoder om genoptagelse hos SKAT.

Jævnfør ovenfor vil eventuelle ændringer i de tal, der er registreret i forbindel­se med engangsindberetningen, kunne rettes uden tidsfrist, som en konsekvens af eventuelle genoptagelser af en skatteansættelse.

5.  Gyldighed

Styresignalets indhold vil blive indarbejdet i afsnit C.D.3.1.4.3.7 og afsnit A.A.8.2.1.4 i Den juridiske vejledning 2018-1, hvorefter det bortfalder.