Menu

Punktafgifter

Punktafgifter er særlige afgifter på blandt andet emballage, spiritus, chokolade og spil. Nogle punktafgifter kaldes også miljø- og energiafgifter, for eksempel afgifter på el og olie.

Nyheder

Ændring af Dækbekendtgørelse pr. 1 januar 2017

Fra den 1. januar 2017 ændres Dækbekendtgørelsen. Det medfører færre gebyrsatser, og at regummirering af dæk indsamlet i Danmark under visse forudsætninger fritages for gebyr.

Læs nyhedsbrev om Dækbekendtgørelsen

Ændring af bilaget til elafgiftsloven for forlystelser, herunder teaterforestillinger og biografforestillinger mv.

Fra den 1. januar 2017 kan momsregistrerede virksomheder, der forbruger elektricitet til procesformål i eksempelvis forlystelsesparker, biografer og teatre, få godtgjort elafgiften ned til 0,4 øre pr. kWh.

Læs nyhedsbrevet om ændringen

Nye betingelser for elhandelsvirksomheder ved levering af elektricitet som følge af engrosmodellen

Der sker en række ændringer af elafgiftsloven som følge af indførelsen af engrosmodellen fra 1. april 2016.

Læs om de nye betingelser for elhandelsvirksomheder

Ændring af betingelser for hvordan momsregistrerede virksomheder som elforbruger kan få godtgjort elafgift ved indførelse af engrosmodellen

Betingelserne for, hvad fakturaen skal indeholde for at momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort elafgiften, ændres.

Læs nyhedsbrevet om betingelserne

Ændring af registreringer for elafgift ved indførelse af engrosmodellen

SKAT ændrer sit register over registrerede virksomheder vedr. elafgift.

Læs om ændringerne af registreringer for elafgift ved indførelse af engrosmodellen

Ny version af EMCS

SKAT har opdateret EMCS til en ny version 12. februar 2016.

Læs nyhedsbrevet om ændringerne i EMCS

Ændrede regler om krav til herboende repræsentant ved registrering for motoransvarsforsikringsafgift og lystfartøjsforsikringsafgift

Folketinget har den 21. december 2015 vedtaget et lovforslag (L56A) om en række ændringer af forskellige love, som bl.a. tilretter reglerne om en herboende repræsentant i lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer og lov om afgift af lystfartøjsforsikringer.

Det betyder, at det bliver frivilligt for forsikringsvirksomheder at være registreret ved en herboende repræsentant, hvis forsikringsvirksomheden er etableret i et andet EU-land, et land omfattet af den nordiske bistandsaftale eller i et EØS-land, hvor Danmark har en aftale om gensidig bistand til inddrivelse, der svarer til reglerne inden for EU (dvs. det pt. gælder EU-landene, Norge, Island, Færøerne og Grønland).

SKAT udsender et nyhedsbrev om dette efter nytår.

Ændring af NOx-afgiften og indførelse af forbrugsregistrering for afgifterne på affaldsvarme

Folketinget har vedtaget en række ændringer af afgiftslovene, som bl.a. tilretter og senere ophæver bundfradraget i NOx-afgiftsloven, nedsætter NOx-afgiften og indfører en mulighed for forbrugsregistrering for afgifterne på affaldsvarme.

Læs nyhedsbrevet om ændringerne

Nye satser på punktafgifter for 2016

De nye satser vil være opdateret i Tast Selv, når du indberetter punktafgifter for din virksomhed i 2016.

Fordeling af midler til almennyttige og velgørende foreninger

Ændringer på spilområdet betyder, at muligheden for nedslag i spilleafgift ved udlodning til velgørende foreninger mv. bliver ophævet. I stedet bliver der indført en midlertidig tilskudsordning for de velgørende foreninger mv., som træder i kraft 1. januar 2016.

Læs nyhedsbrevet om den midlertidige tilskudsordning

Ændring af lov om afgifter på spil

Folketinget har den 8. december 2015 vedtaget en række ændringer på spilområdet, som har betydning for afgifterne for væddemål og onlinekasino, hvor afregningsperioden ændres. Afgiftssatsen og beregningsmetoden ensartes for varegevinster og kontantgevinster, og spillehallers mulighed for udlodning til almennyttige foreninger ophæves.

Læs om lovændringerne på spilområdet

Mindskede stempelmærker på røgtobak og cigaretter

Fra den 11. januar 2016 vil det være muligt at bestille mindskede stempelmærker til røgtobak og cigaretter. De mindskede stempelmærker kan leveres fra den 1. februar 2016.

Læs om mindskede stempelmærker på røgtobak og cigaretter

Registrering

Som udgangspunkt skal du registreres for punktafgifter, uanset om du fremstiller varer her i landet eller du køber punktafgiftspligtige varer i udlandet. Du skal også registreres, hvis du for eksempel afbrænder biogas i større anlæg. 

Der er flere former for registrering (oplagshaver, varemodtager, midlertidig varemodtager, vareafsender, fjernsalg). Registreringsformen afhænger af den enkelte punktafgiftslov.

Registrer din virksomhed for punktafgifter på virk.dk

Frister for punktafgifter

For de fleste punktafgifter gælder, at det er måneden, der er afgiftsperioden med frist for at indberette den 15. i måneden efter afgiftsperiodens afslutning.

Se i virksomhedskalenderen på forsiden af skat.dk under Erhverv eller i Den juridiske vejledning, hvad der gælder for den enkelte type punktafgifter. Fristerne for de forskellige perioder står i virksomhedskalenderen, og fristerne for den enkelte punktafgift står i Den juridiske vejledning:

Den juridiske vejledning, afsnit A.B.4.4.1, Periode, frist og metode for at angive og betale afgift

Du kan også se fristerne på virksomhedens registreringsbevis i TastSelv Erhverv. Eller log på TastSelv Erhverv og se de åbne perioder, som systemet har dannet.

Med SKATs app kan du få din virksomheds frister direkte på mobilen. Hent den i App Store og Google Play.

Betal punktafgifter

Netbank

Brug betalingslinjen, som du har fået på kvitteringen for din indberetning. Du kan også finde betalingslinjen under Stamoplysninger i din skattekonto i TastSelv Erhverv.

Betaling til skattekontoen

Nets (PBS)

Vil du betale med Nets (PBS), kan du tilmelde dig i TastSelv Erhverv.

Tilmelding til Nets (PBS)

Udenlandsk konto

Tilføj dit SE-nummer, og hvilken punktafgift du betaler, fx i kommentarfeltet.

Betal til SKAT fra en udenlandsk konto
IBAN-nummer: DK87 0216 4069 1633 94
Swiftkode: DABADKKK
Konto: 02164069163394
Kontohaver: SKAT

Regler for rettidig betaling

Din betaling er rettidig hvis:

  • Du betaler via netbank, og beløbet bliver trukket på din konto senest på dagen for udløbet af betalingsfristen, og betalingen er sket efter bankens forretningsbetingelser for overførsler.
  • Du betaler via indbetalingskort senest på dagen for udløbet af betalingsfristen.
  • Du betaler via Nets LeverandørService og har godkendt betalingstrækket på TastSelv Erhverv senest kl. 16 bankdagen før betalingsfristens udløb.
  • Du betaler ved at anmode din bank om at overføre beløbet, og beløbet overføres fra din konto til SKATs konto senest dagen for udløbet af betalingsfristen.

Godtgørelse eller fradrag for en punktafgift

Uanset om du er registreret eller ej, kan du i visse tilfælde have krav på godtgørelse eller fradrag for en punktafgift.

Det står i den enkelte punktafgiftslov, om du har krav på godtgørelse eller fradrag for en punktafgift, og det gælder, uanset om du er registreret eller ej.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?