Menu

Skat ved dødsfald

Du skal anmelde dødsfaldet senest to dage efter dødsfaldet. Kirkekontoret giver besked til SKAT, skifteretten, folkeregisteret og andre offentlige myndigheder.

Afdødes skat i år

Som hovedregel går vi ud fra, at afdøde har betalt den rigtige skat i løbet af året. Det betyder, at afdøde hverken skal have penge tilbage eller betale mere i skat. Hvis du er enig, skal du ikke gøre noget.

Hvis du mener, at afdøde har betalt for lidt eller for meget i skat, skal du udfylde en særlig selvangivelse og sende den til os.

Selvangivelse for mellemperioden

Afdødes skat for sidste år

Er dødsfaldet sket tidligt på året, har afdøde måske ikke fået sin årsopgørelse fra året før. Her skal arvingerne/ægtefællen aflevere eventuelle rettelser til afdødes årsopgørelse.

Hvad der sker med afdødes restskat eller overskydende skat, afhænger af skifteformen. Hvis den overskydende skat er forfalden til udbetaling før dødsfaldet, bliver den dog udbetalt til skifteretten og indgår i boudlægget.

Ved uskiftet bo, udlæg til ægtefælle og forenklet privat skifte

Du får afdødes eventuelle overskydende skat udbetalt, og skal betale eventuel restskat.

Ved skiftede boer

I alle skiftede boer indgår overskydende skat i boet, og restskat betales af boet.

Ved boudlæg

Du skal ikke betale en eventuel restskat.

Eventuel overskydende skat, der ikke er forfalden til udbetaling ved dødsfaldet, udbetaler vi til ægtefællen uden om boet. Har du, som en anden arving end ægtefælle, overtaget boet som boudlæg, får du ikke udbetalt en eventuel overskydende skat.

Adgang til afdødes skatteoplysninger

Ægtefælle i uskiftet bo

Du får automatisk adgang til din afdøde ægtefælles skatteoplysninger. Det sker cirka 14 dage efter, at skifteretten har udstedt en skifteretsattest.

Log på TastSelv
Vælg Adgang med autorisation.
Log på med NemID
Indtast afdødes personnummer og vælg Fortsæt.
Herefter kommer du til afdødes TastSelv-menu.

Adgang for kontaktperson for privat skiftet bo

Skifteretten udpeger en kontaktperson for et privat skiftet bo. Det sker efter ansøgning eller ved det første møde i skifteretten. De giver SKAT besked om boets kontaktperson cirka 1-2 uger efter, at de har udstedt en skifteretsattest.

Kontaktpersonen kan derefter ringe til SKAT på 72 22 28 22 og få autorisation til afdødes TastSelv-side.

Adgang til professionel rådgiver

Du kan give autorisation til en professionel rådgiver i forbindelse med dødsbobehandlingen.

Advokaten eller revisoren skal sende en mail til SKAT med en underskrevet fuldmagt. De kan ringe til SKAT på 72 22 28 22 og få oplyst mailadressen.

Log på TastSelv

Du åbner afdødes TastSelv-side ved at logge på TastSelv
Vælg Adgang med autorisation.
Log på med NemID
Tast afdødes personnummer og vælg Fortsæt 

Dødsbo og boskifte

Skatteregler for uskiftet bo

Du kan som længstlevende ægtefælle vælge at sidde i uskiftet bo, når de eneste øvrige arvinger er din og afdødes fælles børn, børnebørn, oldebørn og så videre.

Du kan ikke sidde i uskiftet bo med afdødes eventuelle særeje.

Du bliver beskattet både af din egen og din afdøde ægtefælles indkomst. Det gælder fra og med 1. januar i dødsåret.

I løbet af året efter dødsfaldet får du en årsopgørelse, der viser det samlede resultat. Hvis en af jer er selvstændig erhvervsdrivende, får du et skema med den udvidede selvangivelse, som du skal udfylde.

Udlæg til ægtefælle

Ved udlæg til ægtefælle gælder samme skatteregler for ægtefællen som ved uskiftet bo.

Skatteregler for skiftet bo

Der findes flere forskellige skifteformer. Du beslutter skifteformen sammen med skifteretten. SKAT får besked fra skifteretten.

Der skal som hovedregel betales dødsboskat, hvis:

 • Boets nettoformue, den dag dødsboet gøres op, overstiger 2.776.800 kr. i 2017 (2.717.100 kr. i 2016).
 • Boets aktiver, den dag dødsboet gøres op, overstiger 2.776.800 kr. i 2017 (2.717.100 kr. i 2016).

Hvis afdøde var gift, er det kun afdødes del af boet, der skal betales dødsboskat af.

Det betyder, at den længstlevende ægtefælles boslod i fællesboet - normalt halvdelen af hele fællesboet - ikke indgår i boets nettoformue eller aktiver, når boets skattepligt vurderes.

Når den længstlevende ægtefælle dør, og det uskiftede bo skiftes, skal fællesboets formue også opdeles i to dele: en boslod for hver af de afdøde ægtefæller.

Hvis dødsboet er skattepligtigt, skal du udfylde en særlig selvangivelse og sende til SKAT:

Selvangivelse for bobeskatningsperioden

Kontakt SKAT

Skat for ægtefællen

Når boet er skiftet, afhænger din beskatning som ægtefælle af, om I har haft fælleseje eller særeje.

Fælleseje

Ved fælleseje skal arvingerne opdele ægtefællernes formue i afdødes bodel og i ægtefællens bodel. En bodel er den del af fællesboet, som en ægtefælle dels har haft ved ægteskabets indgåelse, og dels har erhvervet under ægteskabet.

Du skal holde din bodel ude af dødsboet. Du skal betale skat af din bodel efter de almindelige skatteregler.

Særeje

Du skal holde dit særeje og almindelige lønindkomst uden for dødsboet.

Du bliver beskattet af dit særeje og lønindkomst efter de almindelige skatteregler. Som ægtefælle bliver du først beskattet af indtægterne fra afdødes særeje, hvis/når du overtager det som arv.

De forskellige skifteformer

Boudlæg
Skifteretten kan slutte dødsboet som et boudlæg, hvis afdøde ikke efterlader sig værdier for mere end højst 43.000 kr. i 2017 (42.000 kr. i 2016).

Privat skifte
Skifteretten kan udlevere et dødsbo til privat skifte, hvis:

 • Alle arvinger er enige om det.
 • Skifteretten må antage, at boets aktiver kan betale boets gæld.
 • Afdøde ikke har udelukket privat skifte i sit testamente.
 • Ingen særlige forhold taler imod privat skifte - fx arvingernes egne private eller økonomiske forhold.
 • Mindst én af arvingerne 
  • er myndig
  • ikke er repræsenteret af en værge
  • kan betale sin egen gæld - er solvent

Forenklet privat skifte
Skifteretten kan udlevere et dødsbo til forenklet privat skifte, hvis:

 • Alle arvinger er enige om det.
 • Skifteretten må antage, at boets aktiver kan betale boets gæld.
 • Ingen arvinger eller legatarer er repræsenteret ved en værge eller skifteværge.
 • Afdøde ikke har udelukket privat skifte i sit testamente.
 • Ingen afgørende hensyn taler imod privat skifte - fx arvingernes egne private eller økonomiske forhold.
 • Der ikke skal betales boafgift i boet. 
 • Boet ikke skal betale dødsboskat - det vil sige, at boets værdier ikke overstiger de fastsatte grænser.
 • Afdøde har ikke været selvstændigt erhvervsdrivende ved dødsfaldet.
 • Der ikke er skattemæssigt afskrivningsberettigede aktiver.

Alle betingelser skal være opfyldt, før skifteretten kan udlevere boet til forenklet privat skifte.

Bobestyrerbo
I et bobestyrerbo er det ikke arvingerne, men en såkaldt bobestyrer, der står for at afvikle dødsboet. Et dødsbo skal behandles af en bobestyrer, hvis blot en enkelt arving beder om det, eller hvis afdøde har bestemt det i sit testamente. Det gælder også, hvis der ikke er penge nok i dødsboet til at betale afdødes gæld, eller hvis alle arvingerne er umyndige eller under konkurs.

Udlæg til ægtefælle
Som længstlevende ægtefælle har du særlige rettigheder i forbindelse med skiftet. Hvis din og din afdøde ægtefælles formue ikke overstiger 740.000 kr. i 2017 (730.000 kr. i 2016), kan du få hele boet udlagt.

Forenklet privat skifte for ægtefællen
Skifteretten kan vælge at lade den længstlevende ægtefælle overtage hele boet som forenklet privat skifte, hvis:

 • Der ikke er andre arvinger.
 • Der ikke er legatarer, som er repræsenteret ved værge eller skifteværge, eller som skal betale bo- eller tillægsboafgift. 
 • Afdøde og enken/enkemanden ikke er separeret.
 • Afdøde ikke har udelukket privat skifte i testamentet.

Alle betingelser skal være opfyldt, før skifteretten kan udlevere boet til privat skifte.

Arveafgift (boafgift), retsafgift og arveforskud

Arveafgift (boafgift)

Hvad du skal betale i arveafgift afhænger af, hvordan du er i familie med afdøde og arvens størrelse.

Ægtefælle eller registreret partner

Ingen arveafgift

Afdødes børn, børnebørn, oldebørn, tipoldebørn, forældre, fraskilte ægtefælle og papirløse samlever, der har boet sammen med afdøde i mindst to år.

15 pct. af beløb over 282.600 kr. i 2017 (276.600 kr. i 2016)

Alle andre

15 pct. af beløb over 282.600 kr. i 2017 (276.600 kr. i 2016) og desuden 25 pct. af hele arven, efter at de 15 pct. er trukket fra.

Retsafgift

Du skal som arving normalt betale retsafgift, når skifteretten udleverer boet.

Skifteformer 

Forudsætninger

Retsafgift

Boudlæg

Afdøde var under 18 år

0 kr.

Der er ikke penge i boet til at betale retsafgift 

0 kr.

Boets aktiver overstiger 15.000 kr.

500 kr.

Udlæg til ægtefælle

500 kr.

Uskiftet bo

500 kr.

Forenklet
privat skifte

1.000 kr.

Privat skifte

Samlet arv er op til 1 mio. kr.

2.500 kr.

Samlet arv er over 1 mio. kr. 

9.000 kr.

Bobestyrerbo

Samlet arv er op til 1 mio. kr.

2.500 kr.

Samlet arv er over 1 mio. kr.

9.000 kr.

Arveforskud

Arveforskud er en gave, der bliver modregnet i modtagerens arv, når giveren dør. 

Derudover er reglerne for arveforskud de samme som reglerne for gaver

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?