Dato f.off.OverskriftEmneType
20-04-18Transfer Pricing – Kontrollerede transaktioner mellem et dansk selskab og et koncernforbundet produktionsselskabTransfer pricingAfgørelse
20-04-18Proteinbarer - Betaling af chokoladeafgiftIs, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teAfgørelse
20-04-18Fastsættelse af afdragsordning efter en betalingsevnevurderingAfdragsordninger og henstandAfgørelse
19-04-18Betalingsordning fastsat af SKAT vedrørende tilbagebetaling af feriepenge samt rykkergebyrAfdragsordninger og henstandAfgørelse
19-04-18Ansøgning om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand - ForældelseNår man vil klageAfgørelse
19-04-18Genoptagelse og ændring af fradrag for forbedringer og grundværdiansættelserEjendomsvurderingAfgørelse
17-04-18Mulighed for indsigelse til ansøgninger om suspension/kontingentKontingenter + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
17-04-18Liste over anerkendte flyselskaberHandel med udlandet og betalingspligtige personerSKAT-meddelelse
17-04-18Preliminary income assessment (example, limited tax liability)Personlig indkomst + Privates ind- og udførsel samt rejseregler + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberGuide for individuals
17-04-18Preliminary income assessment (example, full tax liability)Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftGuide for individuals
16-04-18Restanceinddrivelsesmyndigheden genoptager sager, der kan have været udsat for uretmæssig inddrivelse - styresignalLønindeholdelse + ForældelseStyresignal
13-04-18Skattepligt - bijob - afvisning - skattemæssigt hjemsted - GrønlandForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
13-04-18Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivendePersonlig indkomstDom
13-04-18Udeholdt omsætning - forhøjelse af indkomst – uregelmæssigheder i forretningsførelse – skærpet bevisbyrdePersonlig indkomstDom
13-04-18Hovedaktionær – skattefri rejsegodtgørelse – fri bilPersonlig indkomstDom
13-04-18Sagsomkostninger – frafald af synspunkter -fradrag i grundværdienEjendomsvurderingDom
12-04-18Rentebegrænsning – valutaterminsforretning – bevisbyrde – lovgivning med (begunstigende) tilbagevirkende kraftSelskabsbeskatningDom
12-04-18Fuld skattepligt - ophør og genindtræden - skattemæssigt hjemstedForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
12-04-18Moms - Momsfrie tilskud til sociale ydelser skulle indgå i opgørelsen af delvist fradragFradrag + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
12-04-18Tariferingsforordning og Supplerende bestemmelse til KNTold - efterkontrol + Tarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
12-04-18Ugyldighed – sponsorat – sportsklub – erhvervsmæssig udgift – frit flyPersonlig indkomstDom
11-04-18ToldværdiErhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
11-04-18Ejendomsavance - genplacering - interessentskab - ideel andelEjendomsavancebeskatningBindende svar
11-04-18Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldErhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
11-04-18Investeringsforeninger opdelt i andelsklasser - skattefri fusionAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
11-04-18Ophævelse af begrænsning i vedtægterSelskabsbeskatningBindende svar
10-04-18Gløgg tilsat spiritus - genoptagelse - styresignalTarifering + Generelt om punktafgifterStyresignal
10-04-18CFC-dispensation - Fondsmæglervirksomhed - Udenlandsk filial - Tilbagevirkende kraftSelskabsbeskatningAfgørelse
10-04-18Lempelse - udenlandsk indkomst - uddannelseUdenlandsk indkomstBindende svar
10-04-18Idrætsforening - salg af varer m.v. - skattepligt - momsfritagelseMomspligt + SelskabsbeskatningBindende svar
10-04-18Skatteordning for udenlandske forskere og højtlønnede medarbejderePersonlig indkomst + Udenlandsk arbejdskraftVejledning til borgere
10-04-18Momsfritagelse af lægefaglige vurderingerMomsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
10-04-18Fond anset for en kulturinstitution i relation til ligningslovens § 8 SSelskabsbeskatningBindende svar
09-04-18Beskatning af pensionsudbetalinger til tidligere ansat i multilateral udviklingsbankPersonlig indkomstAfgørelse
09-04-18Værdi af delvis fri boligPersonlig indkomstAfgørelse
09-04-18Trust - Liechtenstein - arv - transparensSelskabsbeskatningBindende svar
09-04-18Moms af kurser i kunstMomspligtBindende svar
09-04-18DødsboDødsboer + Ejendomsværdiskat + Dødsboer + Arv og gaverVejledning i Personserien
09-04-18Guide to tax return for taxpayers with limited tax liability - 2017Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberGuide for individuals
06-04-18Fradrag for et kildeartsbegrænset tabKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
06-04-18Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse for indkomstårene 2004-2009Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
05-04-18Disposition ikke omfattet af boafgiftslovens § 23 aArv og gaver + Personlig indkomstBindende svar
05-04-18Sagsomkostninger - fradrag i grundværdi - tilslutningsafgiftEjendomsvurderingDom
05-04-18Sagsomkostninger – frafald af synspunkter - fradrag i grundværdi - forsyningsanlægNår man vil klageDom
05-04-18Salær i straffesag – vedtaget administrativt bødeforelæg – nedsat bøde - betalingspligtigStrafKendelse
05-04-18Sagsomkostninger – ophævet sagsomkostninger - fradrag i grundværdiEjendomsvurderingDom
05-04-18Ejendomsavance – landbrugsejendom – skattefritagelse - parcelhusreglenEjendomsavancebeskatningDom
04-04-18Østre Landsret skulle under hovedforhandlingen ikke tiltrædes af sagkyndige medlemmer.SelskabsbeskatningKendelse
04-04-18Aktindsigt – partsstatusNår man ønsker aktindsigtDom
03-04-18Gevinst og tab ved handel med bitcoins og etherPersonlig indkomstBindende svar
03-04-18Tariferingsforordning og Supplerende bestemmelse til KNTold - efterkontrol + Erhvervsmæssig import + TariferingNyhedsbrev til virksomheder