Dato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
23-05-18SKM2018.244.ØLRKursgevinst – udøve en ejers - rådighed - værdiansættelseDomAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
16-05-18SKM2018.227.SKATGenoptagelse som følge af Landsskatterettens kendelser SKM2017.586.LSR og SKM2017.695.LSR - beskatning af erstatning for rådgivning ved køb af aktier mv., når værdipapiret er solgt, inden der erhverves endelig ret til erstatning - styresignalStyresignalAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
09-05-18SKM2018.217.SRRenteswaps / tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed - overførsel til virksomhedsskatteordningenBindende svarKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
08-05-18SKM2018.211.SRUddeling til selvejende institutionBindende svarFradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
03-05-18SKM2018.200.BRSalg af aktier – afståelsestidspunktDomAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
01-05-18SKM2018.191.SRLån til ansatte i forbindelse med selvfinansiering - Ikke aktionærlånBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
01-05-18SKM2018.190.SRKapitalandele - Optaget til handel på multilateral handelsfacilitetBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
02-05-18SKM2018.193.VLRMomspligt - parkeringsafgifter/kontrolafgifter - privatejede parkeringsanlægKendelseAndet om moms
17-05-18SKM2018.229.BRNulstilling - A-skat og AM-bidrag - konkurs - ægtefælleDomArbejdsgiverens særlige pligter
25-05-18SKM2018.246.SRMoms - Fast ejendom, Salg efter fællesregistreringBindende svarByggeri
18-05-18SKM2018.237.LSRSpørgsmål om udgifter til nedrivning af eksisterende bygningsdele skal medregnes til værdien af udført til-/ombygningsarbejde, når det skal vurderes, om en ombygning er væsentlig efter 25/50 procent-reglen i den dagældende momsbekendtgørelses § 58, stk. 2AfgørelseByggeri
02-05-18SKM2018.195.BRSagsomkostninger – frafald af synspunkterDomEjendomsvurdering
14-05-18SKM2018.220.SRElafgift - solcelleanlæg - elbilBindende svarEnergi og kuldioxid
07-05-18SKM2018.210.SRAfgift - energi - kraftvarme - røggaskondensatorBindende svarEnergi og kuldioxid
07-05-18SKM2018.205.SRMoms - universitet - retsmedicinske ydelserBindende svarFradrag
02-05-18SKM2018.196.BRFradrag – købsmoms - konkursDomFradrag
18-05-18SKM2018.235.LSRStraksfradrag og afskrivning på asfalteringAfgørelseFradrag og afskrivninger
17-05-18SKM2018.230.ØLREkstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed – deltager i kommanditselskabDomFradrag og afskrivninger
14-05-18SKM2018.221.SROPP-projekt - Rensningsanlæg til hospitalBindende svarFradrag og afskrivninger
02-05-18SKM2018.194.VLRInddrivelse - fordring - udenlandsk myndighedKendelseInternational inddrivelse
03-05-18SKM2018.202.LSRProteinbar - Betaling af chokoladeafgiftAfgørelseIs, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te
23-05-18SKM2018.243.BRRentebeskatning – uerholdelighed – skærpet bevisbyrde – forlænget ligningsfristDomKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
07-05-18SKM2018.208.BRSkattefri kursgevinst eller maskeret udlodningDomKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
03-05-18SKM2018.199.BRIndtægter fra udlejning – skønsmæssig forhøjelseDomKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
17-05-18SKM2018.232.SRPræhospitale enheder - momsfritaget som henholdsvis sundhedsydelser og personbefordringBindende svarMomsfritagelse og -godtgørelse
15-05-18SKM2018.223.SROffentlig myndigheds meddelelse af koncession til drift af parkeringspladser ikke anset for omfattet af momslovenBindende svarMomspligt
03-05-18SKM2018.204.BREksportgodtgørelse – værdiansættelse af brugte biler anmeldt til eksport – administrative retningslinjer for værdiskønnet – skøn under regelDomMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
22-05-18SKM2018.239.LSROmkostningsgodtgørelse - krav overdraget til bistandsyderAfgørelseNår man vil klage
14-05-18SKM2018.219.BRLønsumsafgift – sparekasse - SkønDomOpgørelse, angivelse og betaling
22-05-18SKM2018.240.LSRUdbetaling af skattefri rejsegodtgørelserAfgørelsePersonlig indkomst
17-05-18SKM2018.233.SRKapitalforsikring fortsat omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50 ved opdeling af policerBindende svarPersonlig indkomst
17-05-18SKM2018.231.BREkstraordinær genoptagelse – 6 måneders fristen – Egen forklaringDomPersonlig indkomst
17-05-18SKM2018.228.BRDirektørreglen - ansat hovedaktionærDomPersonlig indkomst
16-05-18SKM2018.224.BRMaskeret udbytte – fri bil – privatbenyttelsesafgift – rådighed – mindreårig hovedanpartshaverDomPersonlig indkomst
08-05-18SKM2018.212.SRDeleleasing - ej beskatning af fri bilBindende svarPersonlig indkomst
03-05-18SKM2018.203.HRPeriodisering – ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfristDomPersonlig indkomst
03-05-18SKM2018.201.BRFratrædelsesgodtgørelse i medfør af ligebehandlingsloven – administrativ praksisDomPersonlig indkomst
03-05-18SKM2018.197.SRFritvalgsordning, overenskomst, forhøjelse af bidrag efter lokalaftaleBindende svarPersonlig indkomst
01-05-18SKM2018.192.SRArbejdsmarkedsbidrag - konkurrenceklausulBindende svarPersonlig indkomst
22-05-18SKM2018.238.SRFast driftssted, begrænset skattepligtBindende svarSelskabsbeskatning
18-05-18SKM2018.234.LSRFrivillig betaling af aconto selskabsskat - Fristen for angivelse ikke overholdtAfgørelseSelskabsbeskatning
14-05-18SKM2018.222.SRUdlodning - Fordring - Konfusion - Begrænset skattepligtBindende svarSelskabsbeskatning
09-05-18SKM2018.216.SRFast driftssted - byggeplads - 12-månedersfrist, jf. dobbeltbeskatningsoverenskomstBindende svarSelskabsbeskatning
09-05-18SKM2018.215.SRPengetankreglen, succession, næring, fast ejendom, afvisningBindende svarSelskabsbeskatning
09-05-18SKM2018.213.SRDispensation for CFC-beskatningAfgørelseSelskabsbeskatning
08-05-18 Fusionsdato ved grænseoverskridende fusion - udkast til styresignalUdkast til styresignalSelskabsbeskatning
07-05-18SKM2018.209.SRBegrænset skattepligt, retmæssig ejer, omgåelsesklausulBindende svarSelskabsbeskatning
07-05-18SKM2018.206.BRIndeholdelse af A-skat – hæftelse – AM-bidrag - bestemmende indflydelse – fri bil – kontanthævninger – privateudgifter – retsbeskyttet forventningDomSelskabsbeskatning
03-05-18SKM2018.198.SRAfvisning af spørgsmål om skattepligt af likvidationsprovenuBindende svarSelskabsbeskatning
22-05-18SKM2018.242.ØLRStraf – registreringsafgift - motorcyklerDomStraf
14-05-18SKM2018.218.VLRStraf - dokumentfalsk - momssvigDomStraf
09-05-18SKM2018.214.SRTinglysningsafgift – tinglysning af virksomhedspant vedrørende landbrugsvirksomhed ved overdragelse af virksomheden til et anpartsselskabBindende svarGenerelt om punktafgifter + Tinglysningsafgift
18-05-18SKM2018.236.LSRSkattefritagelse i Danmark af vederlag modtaget fra European Molecular Biology Laboratory (EMBL)AfgørelseUdenlandsk indkomst
22-05-18SKM2018.241.ØLRCreditlempelse - virksomhedsskatteordningen – samt negativ virksomhedsindkomstDomVirksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Virksomheder