Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2017.714.ØLROverdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter offentlige ejendomsvurdering16-10-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.710.ØLRFast driftssted - dobbeltbeskatningsoverenskomst15-11-17Personlig indkomstDom
SKM2017.708.ØLRUgyldig afgørelse - ekstraordinær genoptagelse15-11-17Når man vil klageDom
SKM2017.705.ØLRStraf – registreringsafgift – ikke grundlag for tillægsstraf06-11-12StrafDom
SKM2017.704.ØLRSagsomkostninger – frafald af synspunkter – nye oplysninger21-11-17Når man vil klageKendelse
SKM2017.703.ØLRStraf – importør – pant – bødeniveau – ølafgift – ikke registreret som varemodtager - ordensbøde30-10-17StrafDom
SKM2017.693.ØLRRådighed over fri bil - opbevaring i Tyskland under kommissionsaftale - flere private biler - maskeret udlodning12-10-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.683.ØLRDet skattemæssige virkningstidspunkt for en grænseoverskridende, koncernintern fusion27-10-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.678.ØLRBetaling til SKAT - før fristdagen - ikke omstødelige17-11-17Afdragsordninger og henstandDom
SKM2017.670.ØLRRegistreringsafgift – hæftelse for ikke-betalt afgift af parallelimporteret bil – ond tro21-11-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.669.ØLREjendomsskat - Inddrivelse - udlæg22-02-17Afdragsordninger og henstandKendelse
SKM2017.652.ØLRStraf - skatte- og momssvig - kildeskat - brødre - dokumentfalsk25-09-17StrafDom
SKM2017.623.ØLREjendomsavance – parcelhusreglen – forældrekøb kort frist – ekstraordinær genoptagelse13-10-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.619.ØLRSagsomkostninger – retsplejeloven – ophævelse af omkostninger04-05-17Når man vil klageKendelse
SKM2017.609.ØLRStraf – momssvig – emballageafgift – øl- og vinafgift – bestikkelse – dokumentfalsk – falske pantetiketter18-01-17StrafDom
SKM2017.579.ØLRBeskatning - erstatning - positiv opfyldelsesinteresse - renter - periodisering26-09-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2017.563.ØLRStraf – skattesvig – aktier – salg til udstedende selskab16-08-17StrafDom
SKM2017.551.ØLRStraf – momssvig – skattesvig – sagsbehandlingstid - forældelse08-08-17StrafDom
SKM2017.548.ØLRPræjudiciel forelæggelse - kildebeskatning - udbytter - udenlandske kollektive investeringsinstitutter31-08-17SelskabsbeskatningKendelse
SKM2017.534.ØLRSkønsmæssig forhøjelse af skattepligtig indkomst - ej objektivt bevis for finansiering af privat forbrug ved gavebeløb og kasinogevinster - skattemyndighederne berettiget til at ændre ansættelsesgrundlaget25-08-17Personlig indkomstDom
SKM2017.529.ØLRStraf – momssvig – urigtig momsangivelse - revisor16-08-17StrafDom
SKM2017.526.ØLRSag om afslag på omkostningsgodtgørelse skulle ikke behandles efter småsagsreglerne10-07-17Når man vil klageKendelse
SKM2017.518.ØLRBeskatning af ulovligt aktionærlån – Skatteyderens bevisbyrde for realitet af lån15-08-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.504.ØLRBeskatning af fri bil - specialindrettet køretøj14-06-17Personlig indkomstDom
SKM2017.503.ØLRGrundværdi - nedslag for ekstrafundering byggeretsværdiprincippet skøn06-06-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.500.ØLRSagsomkostninger - retsplejeloven - delvise sagsomkostninger - særlige grunde29-05-17Når man vil klageKendelse
SKM2017.497.ØLRRegistreringsafgift – beslaglæggelse - proportionalitetsprincippet23-05-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2017.479.ØLRAfvisning af klage – påklaget afgørelse ikke medsendt klagen til Skatteankestyrelsen27-04-17Når man vil klageDom
SKM2017.470.ØLRStraf - skattesvig - afskrivning - personbiler - tilbagedaterede selvskyldnerkautionserklæringer23-05-17StrafDom
SKM2017.467.ØLRFordeling af rentefradrag - tidligere ægtefæller - fælles gæld - forkortet ligningsfrist - formalitetsindsigelser31-05-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.466.ØLRStærk formodning for fri bil som følge af tilkendegivelse om privatbenyttelse - maskeret udlodning ved pantebrevshandel skulle ske i henhold til ejerandele01-06-17Personlig indkomstDom
SKM2017.461.ØLRFremmed arbejdskraft – fradrag for købsmoms – fakturaers realitet – bevisbyrde21-06-17FradragDom
SKM2017.458.ØLRVærdiansættelse af virksomhedsobligationer under finanskrisen - dagældende kursgevinstlovs § 25, stk. 2, jf. § 33, stk. 120-06-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.442.ØLRSagsomkostninger - retsplejelovens § 312 - delvise sagsomkostninger29-05-17Når man vil klageKendelse
SKM2017.441.ØLRInteresseforbundne parter - modstående interesser - korrektion af handelspriser på ejerlejligheder - skønsmæssig værdiansættelse - maskeret udlodning19-06-17EjendomsavancebeskatningDom
SKM2017.434.ØLRStraf - momssvig - negative momsangivelser - direktør27-04-17StrafDom
SKM2017.418.ØLRStraf - told - vandpibetobak - smugleri03-03-17StrafDom
SKM2017.417.ØLRFradrag for tab - kursgevinstloven18-05-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.416.ØLRStraf - skattesvig - frifindelse - transparente selskaber - ikke forældet25-04-17StrafDom
SKM2017.409.ØLRStraf - momssvig - frifindelse - nye oplysninger02-05-17StrafDom
SKM2017.407.ØLRSkønsmæssig forhøjelse - indsætninger på bankkonto - negativt/lavt privatforbrug24-05-17Personlig indkomstDom
SKM2017.406.ØLRRegistreringsafgift - bopæl - dobbeltdomicil - opgørelse af opholdsdage23-05-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.403.ØLRKonkursdekret - afsagt uanset klage - konkursfordring sandsynliggjort16-02-17Betalingsstandsning og konkursKendelse
SKM2017.401.ØLRStraf - registreringsafgift - momssvig06-11-15StrafDom
SKM2017.400.ØLRStraf - skattesvig - sort aflønning01-12-16StrafDom
SKM2017.385.ØLRBeskatning af fri bil - firmabil på gule plader09-05-17Personlig indkomstDom
SKM2017.363.ØLREkstraordinær genoptagelse - konfiskation - særlige omstændigheder02-05-17Personlig indkomstDom
SKM2017.358.ØLRStraf - momssvig - flere tiltalte - dokumentfalsk - fiktive handler med solceller19-10-16StrafDom
SKM2017.357.ØLRFuld skattepligt - fraflytning - ekstraordinær genoptagelse25-04-17Udenlandsk indkomstDom
SKM2017.356.ØLRIndregning af restskatter - forældelsens begyndelsestidspunkt - udlæg03-04-17ForældelseKendelse
SKM2017.344.ØLRFast ejendom - beskattede midler - udeholdt indkomst - grov uagtsomhed16-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.339.ØLRSkattearrangement - tilsidesættelse af konstrueret tab - omgåelse - retsbeskyttet forventning20-04-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.329.ØLRInddrivelse - indsigelse over en parkeringsafgift - opsættende virkning09-03-17EFIKendelse
SKM2017.326.ØLRStraf - momssvig - flere tiltalte - bogført med forkerte momskoder - retfærdig rettergang11-11-16StrafDom
SKM2017.325.ØLRForsvarersalær i administrativ straffesag - nedsættelse - sagens omfang og forløb06-10-16StrafDom
SKM2017.316.ØLRStraf - momssvig - uregistreret virksomhed30-03-17StrafDom
SKM2017.294.ØLRMaskeret udlodning ved kontante hævninger og overførsler - mulighed for omgørelse22-03-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2017.292.ØLRBeregning af indbringelsesfristen efter skatteforvaltningslovens § 49 - korrigeret afgørelse fra Landsskatteretten24-03-17Andet om momsKendelse
SKM2017.279.ØLRBindende svar - afvisning24-03-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.277.ØLRSkatteansættelse efter skatteforvaltningslovens § 34 b, 2 pkt.23-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.264.ØLROverdragelse af ejendom fra hovedaktionær til selskab - interesseforbundne parter - maskeret udbytte - bagatelgrænse21-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.263.ØLRStraf - svig med lønsumsafgift og kildeskat - ledelsesansvar - nægtet registrering16-02-17StrafDom
SKM2017.259.ØLRStraf - bogføring - momssvig - skyldnersvig24-08-16StrafDom
SKM2017.244.ØLRIkke sagkyndige dommere - forretningsmæssig drift - fagkundskab09-03-17TonnageskatKendelse
SKM2017.243.ØLRHovedaktionærbegrebet - indirekte ejerskab - bestemmende indflydelse - kursgevinst03-03-17StrafDom
SKM2017.237.ØLRKommanditist - tvangsindløsning - opgørelse af pris22-02-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2017.235.ØLRStraf - momssvig - subsumption - revisorpåtegning05-12-16StrafDom
SKM2017.230.ØLRPeriodisering - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist17-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.227.ØLRStraf - prøvesag - transfer pricing dokumentation27-02-17StrafDom
SKM2017.226.ØLRStraf - kædesvig - momssvig - A-skat12-10-16StrafDom
SKM2017.225.ØLRStraf - momssvig - frifindelse16-11-16StrafDom
SKM2017.218.ØLRStraf - momssvig - revisor - selskabsstiftelser - råderet over konti29-11-16StrafDom
SKM2017.215.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - skovdrift - tilkendegivelser overfor skattemyndighederne09-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.200.ØLRVærdiansættelse af anparter ved fraflytning18-01-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.199.ØLRHovedaktionærer - rådighed over bolig i selskabets ejendom10-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.196.ØLREkstraordinær genoptagelse - udenlandske skattepligt - særlige omstændigheder22-12-16Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.179.ØLRForhøjelse af skattepligtig indkomst – fri bil – fri motorcykel27-01-17Personlig indkomstDom
SKM2017.176.ØLROmgørelse – overdragelse af varelager – ikke lagt klart frem16-01-17Personlig indkomstDom
SKM2017.162.ØLRDobbeltbeskatning – indkomst oppebåret på et norsk skib13-12-16Udenlandsk indkomstDom
SKM2017.155.ØLRGodtgørelse af elektricitetsafgift og kuldioxidafgift - fejlbehæftede faktura - uberettiget fradrag15-12-16Energi og kuldioxidDom
SKM2017.152.ØLRPersonalesommerhus - rådighedsbegreb08-12-16Personlig indkomstDom
SKM2017.149.ØLRStraf – skattesvig – skyldnersvig – skattekontrollovens § 1503-06-16StrafDom
SKM2017.143.ØLRSkønsmæssig forhøjelse – indsætning på konto01-12-16Personlig indkomstDom
SKM2017.142.ØLRBeskatning af udstedte fakturaer – Maskeret udlodning14-12-16SelskabsbeskatningDom
SKM2017.141.ØLRForvaltningsmyndigheders brevudsendelse - Forsendelsesrisiko30-11-16Når man vil klageDom
SKM2017.139.ØLRSkønsmæssigt forhøjelse – negativt privatforbrug - mellemregningskonto30-11-16Personlig indkomstDom
SKM2017.137.ØLROmkostningsgodtgørelse – forening – skattepligtig efter selskabsskatteloven – tidspunkt for vurdering14-12-16Når man vil klageDom
SKM2017.136.ØLRStraf – momssvig – nul angivelser05-12-16StrafDom
SKM2017.127.ØLRStraf – momssvig – dokumentfalsk overfor SKAT18-05-15StrafDom
SKM2017.118.ØLRSalg af mobiltelefoner - ikke momsregistreret selskab i et andet EU-land – fysiske transport fra Danmark til England – momssvig10-11-16Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2017.117.ØLRFradrag for købsmoms - indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag07-11-16Indeholdelses- og registreringspligt + FradragDom
SKM2017.107.ØLRKorrektion - berigtigelse - hjemmel09-11-16EjendomsvurderingDom
SKM2017.105.ØLRVurderingslovens § 18 - fastsættelse af værdien af råjord07-11-16ErhvervsejendommeDom
SKM2017.104.ØLRAntidumpingtold – rette debitor – fritagelse for toldskyld04-11-16TariferingDom
SKM2017.87.ØLRBeskatning af erstatning for positiv opfyldelsesinteresse – subsidiær beskatningsret – den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst20-10-16SelskabsbeskatningDom
SKM2017.82.ØLRFradrag for løbende ydelser – begrænset skattepligt – ekstraordinær genoptagelse20-10-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.81.ØLRStraf – momssvig - selskaber05-10-16StrafDom
SKM2017.52.ØLRStraf – momssvig – skattesvig – forsøg - tillægsbødeberegning23-06-16StrafDom
SKM2017.51.ØLRStraf – registreringsafgift – dokumentfalsk – falsk nummerplade11-05-16StrafDom
SKM2017.46.ØLRObjektiv hæftelse - parallelimport - forskelsbehandling17-10-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.35.ØLRStraf – momssvig – momsrefusion – fiktiv købsmoms18-08-16StrafDom
SKM2017.24.ØLRDokumentation for afgiftsgodtgørelse - glødelampeafgift - skærpet07-12-16Glødelamper og elek. sikringerDom
SKM2017.9.ØLRStraf - momssvig - fiktive fakturaer fra tredjemand29-09-15StrafDom
SKM2017.7.ØLRDAfgiftsmæssig identitet - konstruktive ændringer - udskiftning af motor - registreringsafgift28-09-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.1.ØLRStraf - momssvig - dokumentfalsk - bedrageri - straffelovsovertrædelser22-01-16StrafDom