Menu

CRS (DAC2)

Common Reporting Standard

Den 29. oktober 2014 underskrev skatteministeren en international aftale om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti. Ved direktiv 2014/107/EU (DAC2) er aftalen blevet en del af EU-retten.

Vejledninger og regler

Fælles indberetningsstandard (Common Reporting Standard)

OECDs Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information er offentliggjort den 22. juli 2014.
Se Common Reporting Standard (oecd.org)

Se aftalen om, at Danmark vil overholde standarden (skm.dk)

Ved direktiv 2014/107/EU (DAC2) er aftalen blevet en del af EU-retten.

Oversættelse af CRS
SKAT har lavet en dansk oversættelse af CRS - Fælles indberetningsstandard. Vi tager forbehold for fremtidige ændringer i oversættelsen, og i tilfælde af uoverensstemmelser mellem oversættelsen og OECDs originaltekst er det OECD's tekst, der gælder.

Oversigt over deltagende jurisdiktioner
OECD offentliggør løbende en oversigt over jurisdiktioner, der har tilsluttet sig CRS (oecd.org).
Portal over bilaterale aftaler om udveksling af CRS information.

CRS implementeringshåndbog
OECDs CRS implementeringshåndbog er en praktisk vejledning, som skal sikre en effektiv implementering af CRS.

Håndbogen indeholder blandt andet en FAQ med besvarelse af ofte stillede spørgsmål.

OECD offentliggør desuden FAQs løbende, se den opdaterede liste her.

Love og bekendtgørelser

Skattekontrollovens § 8 Å (retsinformation.dk)

Nyt stk. 7 og 8 i Skattekontrollovens § 8 Å (retsinformation.dk)

Bekendtgørelse til CRS (retsinformation.dk)

Ændringsbekendtgørelse til CRS (Retsinformation)

Til brug for indhentning af korrekt TIN-nr. kan der hentes oplysninger om det enkelte lands TIN-format mv. på oecd.org

For TIN i EU-lande se endvidere oversigten i Den Europæiske Unions Tidende

Udenlandske vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar 

Du kan sende spørgsmål til skattekontrollovens § 8 Å (CRS) til eKapital@skat.dk

SKAT vil løbende komme med spørgsmål/svar på denne side.

Nyt spørgsmål 17. januar 2017:

Skal udenlandsk TIN (skatteydernummer) dokumenteres ved forevisning af pas, identitetskort eller andet bevisdokument, hvoraf TIN fremgår?  

Svar: Nej, der stilles ikke krav om, at udenlandsk TIN skal dokumenteres.

SKAT drager denne konklusion på baggrund af OECD's Implementation Handbook, CRS-related Frequently Asked Questions, no. 6. Svaret fastslår, at et finansielt institut ikke har pligt til at kontrollere, om et udenlandsk TIN, som er oplyst i en egenerklæring, er korrekt.

På baggrund af svaret vil SKAT ikke drage et finansielt institut til ansvar, hvis modtagne oplysninger viser sig at være forkerte, og det finansielle institut ikke havde nogen grund til at betvivle oplysningernes sandfærdighed.

Hvis det finansielle institut ligger inde med tidligere fremsendt dokumentation, hvoraf et udenlandsk TIN fremgår, og der er uoverensstemmelse mellem dette TIN og et TIN, som oplyses i en ny egenerklæring, skal dette dog give det finansielle institut anledning til yderligere undersøgelse.

Nyt spørgsmål 17. januar 2017:

Skal udenlandsk TIN (skatteydernummer) valideres?

Svar: Nej, se OECD's Implementation Handbook, CRS-related Frequently Asked Questions, no. 6.

SKAT bemærker, at den enkelte deltagende jurisdiktion selv bestemmer, hvilke valideringsregler (hvis nogle) man opsætter i forhold til de data, man modtager fra de øvrige deltagende jurisdiktioner. Det forudses derfor, at nogle jurisdiktioner fx vil returnere data, hvis TIN ikke opfylder formatkravene, hvilket vil forpligte SKAT til at kontakte det indberettende danske finansielle institut. Når et finansielt institut får viden om, at der er oplyst et forkert TIN vedrørende en konto, har instituttet pligt til at forsøge at indhente et korrekt TIN.

SKAT anbefaler derfor, at de danske finansielle institutter tjekker formatkravene til udenlandske TIN ved hjælp af "OECD's Automatic Exchange", EU's "TIN on Europa" eller andre landes websider i det omfang der her findes et modul til at tjekke TIN's rigtighed.

Der er alene tale om en anbefaling, idet SKAT forudser, at en forhåndsvalidering i nogle tilfælde vil kunne lette den administrative byrde, som de danske finansielle institutter må imødese, dersom de indberetter forkerte TINs.        

Nyt spørgsmål 17. januar 2017:

Skal en eksisterende personkonto altid indberettes som udokumenteret, hvis et udenlandsk TIN ikke kan oplyses?

Svar: Nej, der er ingen sammenhæng mellem TIN og udokumenterede konti.

En allerede eksisterende personkonto skal indberettes som udokumenteret, hvis en opbevaringsinstruks eller c/o-adresse indikerer, at kontohaveren er hjemmehørende i en deltagende jurisdiktion, og det hverken lykkes at be- eller afkræfte dette indicium ved hjælp af en egenerklæring eller et bevisdokument Se nærmere CRS-bekendtgørelsens § 66, stk. 2, og § 72, stk. 3.

Hvis en egenerklæring eller et bevisdokument derimod bekræfter tilknytning til den jurisdiktion, som var indikeret, skal kontoen indberettes med angivelse af, at kontohaveren er hjemmehørende i den pågældende jurisdiktion. Dette gælder, uanset om der i bevismaterialet indgår et TIN fra den pågældende jurisdiktion eller ej.    

Nyt spørgsmål 25. januar 2016 (ændret den 2. december 2016): 

Er alle pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 konti, der er undtaget under CRS? 

Svar: Alle typer af pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 er i udgangspunktet undtaget fra indberetningspligt.

I FATCA-IGA'en er pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 klassificeret som et fritaget produkt og skal derfor ikke indberettes, jf. IGA'ens bilag II, afsnit III, litra A. 

I CRS er pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2 (løbende livsbetingede ordninger) og pensionsbeskatningslovens § 5 (garanterede ydelser) nævnt i den danske liste over undtagne konti, jf. CRS del VIII, afsnit C.17.g, og CRS-bekendtgørelsens § 39, stk. 1, nr. 1 og 2. Årsagen hertil er, at der ikke er nogen beløbsgrænse for fradrags- og/eller bortseelsesret for indbetalinger til disse pensionsordninger, hvilket bevirker, at de efter SKATs vurdering ikke opfylder betingelsen i CRS del VIII, afsnit C.17.a.v, og CRS-bekendtgørelsens § 33, stk. 1, nr. 5.  

Det er SKATs opfattelse, at alle øvrige pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1 som udgangspunkt er undtagne konti i kraft af, at der efter pensionsbeskatningsloven gælder beløbsgrænser for fradrags- og/eller bortseelsesret for indbetalinger til disse ordninger. SKAT anser således alle betingelser i CRS del VIII, afsnit C.17.a, og CRS-bekendtgørelsens § 33 for opfyldt for disse kontotypers vedkommende.

Der forefindes efter SKATs opfattelse ingen pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1, hvor indberetningspligt efter CRS-bekendtgørelsen afhænger af, hvorvidt én af beløbsgrænserne i bekendtgørelsens § 33, stk. 1, nr. 5, konkret er overskredet.

Derimod er det SKATs opfattelse, at pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1, hvor der efter pensionsbeskatningsloven gælder beløbsgrænser for fradrags- og/eller bortseelsesret for indbetalinger, konkret mister deres status som fritagne produkter og dermed bliver omfattet af indberetningspligt efter CRS-bekendtgørelsen, dersom der konkret indbetales beløb på ordningerne, der overskrider pensionsbeskatningslovens beløbsgrænser for fradrags- og/eller bortseelsesret. Indberetningspligten omfatter i så fald en ordning som helhed og ikke kun det for meget indbetalte beløb. Hvis den for store indbetaling skyldes en fejl, og fejlen er korrigeret ved, at den overskydende indbetaling er tilbagebetalt eller overført til en anden fradragsberettiget pensionsordning, jf. pensionsbeskatningslovens § 21 A, stk. 1-2, og § 22 A, inden årsindberetningen, vil kontoen dog bevare sin status som fritaget produkt. 

Nyt spørgsmål 6. oktober 2016 (ændret den 9. januar 2017):

Hvilke lande og jurisdiktioner vil blive omfattet af udvekslingen i 2017?

Svar: Følgende lande og jurisdiktioner har tilkendegivet, at de i 2017 vil udveksle oplysninger om 2016 med Danmark med hjemmel i Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information:

Argentina, Bermuda, De Britiske Jomfruøer, Caymanøerne, Færøerne, Grønland, Guernsey, Island, Indien, Isle Of Man, Jersey, Mexico, Montserrat, Nederlandene for så vidt angår de nederlandske besiddelser Bonaire, Saba og Sint Eustatius, Norge, Seychellerne, Sydafrika, Sydkorea og Turks- og Caicosøerne.

Den nævnte aftale er underskrevet af Danmark den 24. oktober 2014 og forefindes på Skatteministeriets hjemmeside under følgende link:

Kommende internationale aftaler - OECD

SKAT forventer, at en tilsvarende tilkendegivelse vil blive afgivet af følgende lande og jurisdiktioner:

Anguilla, Barbados, Colombia, Curaçao og Niue.

Følgende lande og jurisdiktioner vil udveksle tilsvarende oplysninger med Danmark med hjemmel i Rådets direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet, direktiv 2011/16/EU som ændret ved direktiv 2014/107/EU (DAC 2) eller i samarbejdsaftaler med tilsvarende indhold indgået med EU-Kommissionen:

Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Gibraltar, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Saint-Barthélemy, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.    

Nyt spørgsmål 14. april 2016:

Skal der ske underretning af kontohavere i forbindelse med CRS informationsudvekslingen?

Svar: Ja, de finansielle institutter har en underretningsforpligtelse. SKAT foretager ingen underretning af kontohaver om registrerede data.

De finansielle institutters underretningsforpligtelse fremgår af skattekontrollovens § 8 Å, stk. 8, som indsat ved lov nr. 1884 af 29. december 2015. Der er efter denne bestemmelse kun pligt til at give kunden en generel underretning om, at kontoen er omfattet af indberetningsordningen, hvilket kan ske én gang for alle, fx som led i de generelle kontooprettelsesvilkår. Der er ikke efterfølgende pligt til årligt at underrette kunden om, hvad der er indberettet.

SKAT har tidligere udsendt et FAQ, hvor det fremgik, at SKAT har en årlig underretningsforpligtelse ved registrering af modtagne oplysninger fra finansielle institutter.

SKAT har overvejet spørgsmålet på ny og er kommet frem til, at SKAT ikke er forpligtet til at underrette kontohaverne om registreringen eller videregivelsen af oplysninger om kontohaverne.

Det er SKATs opfattelse, at persondatalovens § 29, stk. 1, ikke finder anvendelse i forhold til SKATs registrering af oplysninger efter skattekontrollovens § 8 Å og SKATs efterfølgende videregivelse af de indberettede oplysninger til udlandet, da registreringen og videregivelsen udtrykkeligt er fastsat ved lov og bestemmelser fastsat i henhold til lov, jf. persondatalovens § 29, stk. 2, 2. led.

SKAT har på baggrund heraf besluttet, at SKAT ikke vil foretage nogen underretning om registrerede data i kontohavers skattemappe (TastSelv - Personlige skatteoplysninger), som det tidligere har været udmeldt.

Hvem skal indberettes som kontohaver for advokaters klientkonti?

Svar: Det afhænger af, hvilken type af klientkonto der er tale om.

Ifølge CRS del VIII, afsnit E.1, og CRS-bekendtgørelsens § 48, stk. 1 og 2, er "Kontohaveren" den person, som det finansielle institut, der fører kontoen, har opført eller identificeret som ejer af en finansiel konto. En person, som ejer en finansiel konto til fordel for en anden person som befuldmægtiget, depositar forvalter el.lign., anses ikke som kontohaver, mens den person, som kontoen ejes til fordel for, anses for kontohaver.  

BEK nr. 908 af 16. september 2009 om godkendelse af ændringer af vedtægter om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler indeholder regler om, at advokaters bogføring skal dokumentere advokaters økonomiske transaktioner på klienters vegne, samt regler om opbygningen af klientkontosystemet. Heraf fremgår at klientkontosystemet kan bestå af to særskilte former for konti. Den ene er klienttilsvarskontoen. Den anden er konti, som oprettes i klientens navn.

Det er SKATs opfattelse, at advokaten skal anses for kontohaver i relation til klienttilsvarskontoen, idet denne er en form for "samlekonto", hvor navnene på de enkelte klienter ikke direkte fremgår.

Det er derimod SKATs opfattelse, at hvor konti oprettes i klienters navn, skal klienten anses for kontohaver. Ifølge den ovennævnte bekendtgørelse skal en konto oprettes i klientens navn, når beløb er oppebåret af en advokat til opfyldelse af aftaler om køb og salg af fast ejendom, fly, skibe og lignende beløb i forbindelse med formueforvaltning og beløb vedrørende administration af fast ejendom.  

Hvornår skal fødested indberettes?

(jf. CRS-bekendtgørelsens § 102, stk. 1, nr. 1, og § 105, nr. 1)  

Svar: Efter CRS-bekendtgørelsens § 102, stk. 1, nr. 1, skal indberetning vedrørende en fysisk person omfatte den pågældendes fødselsdato og fødested, men ifølge bekendtgørelsens § 105, nr. 1, skal fødestedet alligevel ikke indberettes, medmindre "det Indberettende finansielle institut på anden vis er forpligtet til at indhente og indberette det i henhold til dansk ret, eller det Indberettende finansielle institut på anden vis er, eller er blevet, forpligtet til at indhente og indberette det i henhold til et gældende EU-retsinstrument eller et, som var gældende den 5. januar 2015...".

Der findes på nuværende tidspunkt (januar 2016) ikke nogen forpligtelse i dansk ret til at indberette fødested. Skatteministeriet har dog oplyst, at det er hensigten at indføre en sådan pligt ved en snarlig ændring af indberetningsbekendtgørelsen, jf. bemærkningerne til lovforslag L 46 FT 2015/16.

Der findes heller ikke pr. januar 2016 gældende EU-retsinstrumenter, som forpligter danske finansielle institutter til at indberette fødested. Derimod fandtes en sådan forpligtelse i rentebeskatningsdirektivet, direktiv 2003/48/EU, som var gældende den 5. januar 2016.

For finansielle konti, der er åbnet, mens rentebeskatningsdirektivet var gældende, har der således været en forpligtelse til at indhente oplysninger om fødestedet, jf. skattekontrollovens § 8 X, i det omfang den pågældende finansielle konto var omfattet af denne bestemmelse.

Det er SKATs opfattelse, at hvor rentebeskatningsdirektivet har medført en forpligtelse til at indhente oplysninger om fødestedet, skal denne oplysning indberettes i henhold til CRS-bekendtgørelsen. Efter CRS-bekendtgørelsens § 105, nr. 2, gælder det dog kun, hvis oplysningen er elektronisk tilgængelig.

For følgende finansielle konti gælder der efter SKATs opfattelse på nuværende tidspunkt (januar 2016) ikke nogen forpligtelse til at indberette oplysninger om fødested for fysiske personer:

  • Konti oprettet før 1. januar 2004.
  • Konti oprettet mellem 1. januar 2004 og 31. december 2015, som
    • ikke var omfattet af skattekontrollovens § 8 X eller
    • var omfattet af skattekontrollovens § 8 X, og hvor et udenlandsk TIN er oplyst.
  • Konti oprettet den 1. januar 2016 og senere, jf. dog ovenfor om Skatteministeriets påtænkte ændring af indberetningsbekendtgørelsen. Indberetningsbekendtgørelsen forudses ikke ændret med tilbagevirkende kraft.

Er børneopsparingskonti indberetningspligtige konti under CRS? 

Svar: Nej, børneopsparingskonti er undtaget fra indberetningspligt.

I FATCA-IGA'en er børneopsparingskonti oprettet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1059 af 17. november 2011 klassificeret som et fritaget produkt og skal derfor ikke indberettes, jf. IGA'ens bilag II, afsnit III, litra B. 

I CRS er børneopsparingskonti ikke nævnt i den danske liste over undtagne konti, jf. CRS del VIII, afsnit C.17.g, og CRS-bekendtgørelsens § 39.

Det er SKATs opfattelse, at børneopsparingskonti er undtagne konti i kraft af, at de opfylder alle betingelser for at være omfattet af CRS del VIII, afsnit C.17.b, og CRS-bekendtgørelsens § 34. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?