Menu

USA FATCA

Foreign Account Tax Compliance Act

  • Registrering for indberetningspligten foretager du på virk.dk (blanket 03.047).
  • Den 29. oktober 2014 underskrev Danmark den internationale udveksling aftale Common Reporting Standard (CRS).

Indberetning

Reglernes betydning for danske finansielle institutter

De nye regler indebærer, at de danske finansielle institutter skal:

• Identificere og give oplysninger om finansielle konti med amerikansk kontohaver
• Registrere sig hos de amerikanske skattemyndigheder (IRS) for at få tildelt et globalt identifikationsnummer (GIIN) og blive opført på listen over deltagende finansielle institutter
• Formidle oplysninger til forudgående finansielle institutter i betalingskæden, når de optræder som mellemled ved en udbetaling som er kildeskattepligtig i USA
• Give oplysninger for indkomstårene 2015 og 2016 om betalinger til ikke-deltagende finansielle institutter

Tvivl om indberetningspligten

Hvis en virksomhed er i tvivl om, hvorvidt den er omfattet af indberetningspligten, skal virksomheden anmelde sig til SKAT.

Du skal vedlægge en redegørelse for virksomheden. SKAT træffer herefter afgørelse om registreringen.

Systemvejledning

Systemvejledning - Indberetning af finansielle oplysninger til brug for udveksling med andre lande (UFO)

IRS XML UserGuide

IRS XML UserGuide version 2 (august 2016)

Finansielle oplysninger til brug for udveksling med andre lande (FATCA og CRS)

Ofte stillede spørgsmål og svar 

Du kan sende spørgsmål til Skattekontrollovens § 8 Å (FATCA) til eKapital@skat.dk.

SKAT vil løbende komme med spørgsmål/svar på denne side. Svarene vil senere blive indarbejdet i de relevante vejledninger på området.

 

Nyt spørgsmål 17. januar 2017:

Skal danske finansielle institutter undersøge rigtigheden af et amerikansk TIN (skatteydernummer)?

Svar: Nej, der stilles ikke krav om, at et finansielt institut skal verificere rigtigheden af et oplyst amerikansk TIN (skatteydernummer), jf. SKATs vejledning til Implementering af FATCA i Danmark, afsnit 2.15.  

Et finansielt institut vil ikke blive draget til ansvar, hvis modtagne oplysninger viser sig at være forkerte, og det finansielle institut ikke havde nogen grund til at betvivle oplysningernes sandfærdighed. Hvis det finansielle institut imidlertid ligger inde med tidligere fremsendt dokumentation, hvoraf et amerikansk TIN fremgår, og der er uoverensstemmelse mellem dette TIN og et TIN, som oplyses i en ny egenerklæring, skal dette dog give det finansielle institut anledning til yderligere undersøgelse.

SKAT har ikke kendskab til, i hvilket omfang IRS foretager validering af amerikanske TIN.  SKAT vil dog anbefale, at de danske finansielle institutter tjekker, om nedenstående formatkrav er opfyldt for det amerikanske TIN.

Format på US TIN:

For amerikanske personer vil der skulle oplyses Social Security Number, som kan have formaterne XXXXXXXXX, XXX-XX-XXXX eller XX-XXXXXX.

For amerikanske enheder (selskaber, trusts m.v.) vil der skulle oplyses et EIN (Employer Identification Number), som også kan være betegnet FEIN (Federal Employer Identification Number). EIN/FEIN har  normalt formatet XX-XXXXXXX.

Der er alene tale om en anbefaling, idet SKAT forudser, at en forhåndsvalidering i nogle tilfælde vil kunne lette den administrative byrde, som de danske finansielle institutter må imødese, dersom de indberetter forkerte amerikanske TINs.        

 

Nyt spørgsmål 13. april 2016:

Skal der ske underretning af kontohavere i forbindelse med FATCA og CRS informationsudvekslingen?

Svar: Ja, de finansielle institutter har en underretningsforpligtelse. SKAT foretager ingen underretning af kontohaver om registrerede data.

De finansielle institutters underretningsforpligtelse fremgår af skattekontrollovens § 8 Å, stk. 8, som indsat ved lov nr. 1884 af 29. december 2015. Der er efter denne bestemmelse kun pligt til at give kunden en generel underretning om, at kontoen er omfattet af indberetningsordningen, hvilket kan ske én gang for alle, fx som led i de generelle kontooprettelsesvilkår. Der er ikke efterfølgende pligt til årligt at underrette kunden om, hvad der er indberettet.

SKAT har tidligere udsendt et FAQ vedrørende OECD's Common Reporting Standard (CRS), hvor det fremgik, at SKAT har en årlig underretningsforpligtelse ved registrering af modtagne oplysninger fra finansielle institutter.

SKAT har overvejet spørgsmålet på ny og er kommet frem til, at SKAT ikke er forpligtet til at underrette kontohaverne om registreringen eller videregivelsen af oplysninger om kontohaverne.

Det er SKATs opfattelse, at persondatalovens § 29, stk. 1, ikke finder anvendelse i forhold til SKATs registrering af oplysninger efter skattekontrollovens § 8 Å og SKATs efterfølgende videregivelse af de indberettede oplysninger til udlandet, da registreringen og videregivelsen udtrykkeligt er fastsat ved lov og bestemmelser fastsat i henhold til lov, jf. persondatalovens § 29, stk. 2, 2. led.

SKAT har på baggrund heraf besluttet, at vi ikke vil foretage nogen underretning om registrerede data i kontohavers skattemappe (TastSelv - Personlige skatteoplysninger), som det tidligere har været udmeldt. Systemvejledning til FATCA afsnit 9.2 vil blive tilrettet i overensstemmelse hermed.

 

Nyt spørgsmål 17. februar 2016:

Hvad gør et dansk indberettende finansielt institut, hvis en kunde, som der skal indberettes om, ikke har et US TIN (dvs. amerikansk skatteydernummer)? Er der pligt til at lukke kontoen?

Svar: Nej, der er ingen pligt til at lukke kontoen, men lukning kan være hensigtsmæssig.

Fra og med 2017 er der efter FATCA-IGA'en krav om, at alle indberetninger fra Danmark til USA indeholder et amerikansk TIN-nummer for alle specificerede amerikanske personer, hvorom der skal indberettes, jf. artikel 2, stk. 2, litra a, nr. 1, og artikel 6, stk. 4, litra b.

I FATCA-bekendtgørelsen skelnes der mellem nye og allerede eksisterende konti. For nye personkonti skal amerikansk TIN indhentes allerede i forbindelse med kontooprettelsen, jf. § 46. Det amerikanske TIN skal indberettes til SKAT efter § 67, stk. 1, nr. 1.

For allerede eksisterende konti fremgår det af FATCA-bekendtgørelsens § 66, stk. 1, at det indberetningspligtige danske finansielle institut skal fremskaffe det amerikanske TIN senest til brug for indberetningen vedrørende 2017. Efter stk. 2 er enhver specificeret amerikansk person, hvorom der skal indberettes, forpligtet til at oplyse sit amerikanske TIN til det finansielle institut.

Hvis amerikansk TIN ikke indberettes, kan SKAT med hjemmel i skattekontrollovens § 9 og § 14, stk. 2, pålægge det finansielle institut tvangsbøder for den manglende indberetning af amerikansk TIN. Derimod er der ingen hjemmel til at straffe en specificeret amerikansk person, der ikke opfylder sin forpligtelse efter FATCA-bekendtgørelsens § 66, stk. 2.

Et dansk finansielt institut, der vil undgå at blive pålagt sanktioner for manglende indberetning af amerikansk TIN grundet en kundes manglende opfyldelse af FATCA-bekendtgørelsens § 66, stk. 2, kan vælge at lukke kontoen inden den 1. januar 2017.    

Hvad indebærer de nye regler for danske finansielle institutter?

De nye regler indebærer, at danske finansielle institutter skal:

  • Identificere og give oplysninger om finansielle konti med amerikansk kontohaver
  • Registrere sig hos de amerikanske skattemyndigheder (IRS) for at få et globalt identifikationsnummer (GIIN) og blive opført på listen over deltagende finansielle institutter
  • Formidle oplysninger til forudgående finansielle institutter i betalingskæden, når de optræder som mellemled ved en udbetaling som er kildeskattepligtig i USA
  • Give oplysninger for indkomstårene 2015 og 2016 om betalinger til ikke-deltagende finansielle institutter

Jeg er i tvivl om, om jeg er indberetningspligtig eller ej. Hvad gør jeg?

Det fritager ikke for anmeldelse af indberetningspligt til SKAT, at en virksomhed er i tvivl om, hvorvidt den er omfattet af indberetningspligten. Det følger af bekendtgørelsens § 29, stk. 3.

Hvis en virksomhed er i tvivl om, hvorvidt den er omfattet af indberetningspligten, skal virksomheden anmelde sig til SKAT. Ved tvivl skal anmeldelsen indeholde en redegørelse for den anmeldelsespligtiges virksomhed. SKAT træffer en afgørelse om registreringen. Det følger også af bekendtgørelsens § 29, stk. 3.

SKAT kan ikke træffe afgørelse om registreringspligten, herunder indberetningspligten, før virksomheden har anmeldt sig til SKAT.

Hvornår vil USA anse et dansk finansielt institut for at være ikke-deltagende?

Alle danske finansielle institutter, der har registreret sig, starter som deltagende finansielle institutter. IRS kan dog beslutte, at et dansk finansielt institut skal anses for ikke-deltagende, hvis instituttet har udvist væsentlig uefterrettelighed.

Ifølge IRS vil væsentlig uefterrettelighed blandt andet foreligge, hvis: 

  • Der ikke indberettes fyldestgørende vedrørende en eneste indberetningspligtig konto
  • Der ikke indberettes fyldestgørende vedrørende en væsentlig andel af et finansielt instituts indberetningspligtige konti
  • Der ikke indberettes betalinger til ikke-deltagende finansielle institutter i 2015 og/eller 2016
  • SKAT på foranledning af IRS har underrettet et finansielt institut om ubetydelige og administrative fejl, som skal rettes, og instituttet ikke efterkommer dette inden for 90 dage. 

Listen er ikke udtømmende.

Hvordan fungerer beløbsgrænserne, når en kontohaver har både indskudskonti og depoter?

Beløbsgrænser_sammenlægning

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?