We use cookies at skat.dk, for example to gather statistics and improve our information campaigns. By continuing to use our website or by closing this box, you are agreeing to our use of cookies. Click here to reject cookies. Read more about cookies at skat.dk..

På skat.dk bruger vi cookies til at samle statistik og til at forbedre vores informationskampagner. Vi begynder, når du klikker dig videre eller lukker denne boks. Du kan sige nej tak til cookies her. Læs mere om cookies på skat.dk.

 
Her står du: Juridisk information > Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.
2013

 
Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.
SKM nummerOverskriftDatoEmneType
SKM2013.920.SKAT-Genoptagelse som følge af Kommissionens åbningsskrivelse om personfradrag og fri bevægelighed - styresignal23-12-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Udenlandsk indkomstStyresignal
SKM2013.918.SKATMomsgrundlaget ved affaldsbehandling af biler20-12-13MomsgrundlagStyresignal
SKM2013.905.SKATPraksisændring - modregning af tab på visse aktiebaserede finansielle kontrakter i gevinst ved afståelse af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked19-12-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
SKM2013.891.SKATPræcisering af praksis på området med energiafgift af energiforbruget til køling - styresignal18-12-13Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2013.882.SKATGodtgørelse af NOx-afgift, uhjemlet frist for ansøgning, genoptagelse af tidligere afslag og fremtidigt regelgrundlag og praksis - Styresignal13-12-13Energi og kuldioxid + Generelt om punktafgifter + MiljøafgifterStyresignal
SKM2013.818.SKATPraksisændring - husstandsvindmøller og solcelleanlæg - styresignal22-11-13MomspligtStyresignal
SKM2013.715.SKATGenoptagelse af skatteansættelser som følge af Østre Landsrets dom SKM2012.732.ØLR og LSR-kendelse af 19. februar 2013 (j.nr. 12-0238468) - skattepligt ved tilflytning, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1 - 180-dages-reglen og arbejde her i landet09-10-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberStyresignal
SKM2013.714.SKATArbejdsudleje - præcisering af praksis for arbejdsudleje inden for transporterhvervet - styresignal09-10-13Udenlandsk arbejdskraftStyresignal
SKM2013.713.SKATMoms - dokumentationskrav i forbindelse med EU-handel - tilbagekaldelse af styresignal07-10-13Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2013.691.SKATHenstand med indregnede restskatter30-09-13Afdragsordninger og henstand + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtStyresignal
SKM2013.681.SKATForskerskatteordningen - Tidligere ansættelse i samme virksomhed - Rettelse - Den Juridiske Vejledning 2013-2 - Styresignal26-09-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberStyresignal
SKM2013.656.SKATStyresignal om visse fejl i Den juridiske vejledning 2013-216-09-13Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + Indberetning, regulering og efterangivelse + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Renter og gebyrerStyresignal
SKM2013.516.SKATImportørregistrering og momsregistrering - præcisering af praksis - styresignal19-07-13MomspligtStyresignal
SKM2013.476.SKATGenoptagelse af skatteansættelser som følge af Landsskatterettens kendelse af 14. marts 2013 (SKM2013.296.LSR) - fradrag for udgifter i forbindelse med erhvervelse af lønindkomst, der er objektivt skattefritaget - styresignal03-07-13Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberStyresignal
SKM2013.445.SKATUdskydelse af virkningstidspunkt for skærpede dokumentationskrav ved afhentningskøb i forbindelse EU-handel25-06-13Handel med udlandet og betalingspligtige personerStyresignal
SKM2013.440.SKATKulafgift mv. - afgiftsmæssig stilling for grill-briketter mv. - styresignal24-06-13Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2013.439.SKATHusstandsvindmøller og solcelleanlæg - udskydelse af fristen for afmeldelse fra momsregistrering - styresignal24-06-13MomspligtStyresignal
SKM2013.437.SKATNy formel til fuldstændig denaturering af alkohol - Styresignal01-05-13Øl, vin, spiritus og mineralvandStyresignal
SKM2013.425.SKATFrister for tvungen sambeskatning og korrektion af fremført underskudssaldo på selskabsselvangivelsen - styresignal17-06-13SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2013.276.SKATGenoptagelse af skatteansættelser som følge af Landsskatterettens kendelse af 14. december 2012 (SKM2013.182.LSR) om fri kost og logi, som modtages af arbejdsudlejede, der opfylder betingelserne i rejsereglerne - styresignal07-05-13Personlig indkomstStyresignal
SKM2013.216.SKATOphævelse af styresignal om opladning af batterier til elbiler - godtgørelse af elafgift - styresignal16-01-13Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2013.208.SKATMoms - ændring af praksis - udlejning af husbåd - EU-domstolens dom i sag C-532/11, Susanne Leichenich - styresignal03-04-13Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2013.199.SKATGrænsehandel - punktafgiftspligtige varer til eget brug - ændring af praksis - styresignal15-03-13Generelt om punktafgifter + Privates ind- og udførsel samt rejseregler + Øl, vin, spiritus og mineralvandStyresignal
SKM2013.197.SKATSkærpede dokumentationskrav ved afhentningskøb i forbindelse med EU-handel - styresignal18-03-13Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2013.128.SKATGenoptagelse af skatteansættelser hvor renteudgifter og renteindtægter på gæld og fordringer i næringsaktiver er medregnet i nettofinansieringsudgifterne, jf. selskabsskattelovens § 11 B, stk. 4 - styresignal18-02-13SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2013.102.SKATAfskrivninger efter inddrivelseslovens § 16 - styresignal06-02-13Eftergivelse og gældssaneringStyresignal
SKM2013.95.SKATProcedure for behandling af indbragte ankenævnsafgørelser, der ønskes forelagt for Skatterådet efter skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3 - styresignal05-02-13Sagsbehandling, journalisering og arkivreglerStyresignal
SKM2013.23.SKATPraksisændring - Afmeldelse fra momsregistrering - husstandsvindmøller og solcelleanlæg - styresignal08-01-13MomspligtStyresignal