Den juridiske vejledning 2017-2
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledningOm Den juridiske vejledning
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Collapse C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Expand C.A.1 Principperne for personers indkomstopgørelseC.A.1 Principperne for personers indkomstopgørelse
Expand C.A.2 Principperne for indkomst og fradragC.A.2 Principperne for indkomst og fradrag
Expand C.A.3 IndtægterC.A.3 Indtægter
Collapse C.A.4 FradragC.A.4 Fradrag
Collapse C.A.4.1 Fradrag i den personlige indkomstC.A.4.1 Fradrag i den personlige indkomst
C.A.4.1.1 Fradrag for driftsomkostninger ved selvstændig erhvervsvirksomhed
C.A.4.1.2 Fradrag for ikke-erhvervsmæssig virksomhed (hobbyvirksomhed) og honorarvirksomhed
C.A.4.1.3 Fradrag for løbende ydelser efter LL §§ 12 og 12 B
C.A.4.1.4 Fradrag for udgifter til rejser, reklame og lign., samt til repræsentation efter LL § 8
C.A.4.1.5 Fradrag for forsøgs- og forskningsudgifter efter LL § 8 B
C.A.4.1.6 Fradrag for udgifter til nyplantning af fredsskov mv. efter LL § 8 K
C.A.4.1.7 Fradrag for ejendomsskatter og bidrag til sociale fonde efter LL §§ 14, stk. 1 og 14 F
C.A.4.1.8 Fradrag ved medarbejdende ægtefælle KSL § 25 A, stk. 3-5
C.A.4.1.9 Fradrag for bidrag og præmier til pensionsordninger mv.
C.A.4.1.10 Fradrag ved husdyrbesætninger
C.A.4.1.11 Fradrag for arbejdsmarkedsbidrag og udenlandske sociale bidrag
C.A.4.1.12 Fradrag for henlæggelser til konjunkturudligning og indkomstudligning
C.A.4.1.13 Fradrag for befordringsudgifter efter LL § 9 B
C.A.4.1.14 Fradrag for tilbagebetalt kontanthjælp
C.A.4.1.15 Fradrag for afskrivninger
C.A.4.1.16 Fradrag for indskud på iværksætterkonto
C.A.4.1.17 Fradrag for udgifter til pensionsordninger mv. efter PBL
C.A.4.1.18 Blandet benyttede driftsmidler
C.A.4.1.19 Lønmodtageres fradrag for udgifter
C.A.4.2 Fradrag i kapitalindkomsten
Expand C.A.4.3 Fradrag i den skattepligtige indkomst (ligningsmæssige fradrag)C.A.4.3 Fradrag i den skattepligtige indkomst (ligningsmæssige fradrag)
Expand C.A.5 PersonalegoderC.A.5 Personalegoder
Expand C.A.6 Gaver, legater og gevinsterC.A.6 Gaver, legater og gevinster
Expand C.A.7 RejseudgifterC.A.7 Rejseudgifter
Expand C.A.8 Beskatning af ægtefællerC.A.8 Beskatning af ægtefæller
Expand C.A.9 Beskatning af børnC.A.9 Beskatning af børn
Expand C.A.10 Pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger mv.C.A.10 Pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger mv.
Expand C.A.11 RenterC.A.11 Renter
Expand C.A.12 Arbejdsmarkedsbidrag for lønmodtagere mv.C.A.12 Arbejdsmarkedsbidrag for lønmodtagere mv.
Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Erhvervsbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Expand D.A MomsD.A Moms
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Expand E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
Expand H.A EjendomsvurderingH.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2017-2

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

C.A.4.1.11 Fradrag for arbejdsmarkedsbidrag og udenlandske sociale bidrag

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for fradrag for arbejdsmarkedsbidrag og udenlandske sociale bidrag. Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Lønmodtagere, honorarmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende
 • Udenlandske sociale lønmodtagerbidrag - fuldt skattepligtige personer
 • Regler om social sikring
 • Nærmere om betingelser for fradrag

Regel

Personer kan fratrække arbejdsmarkedsbidrag og obligatoriske udenlandske sociale bidrag som nævnt i LL § 8 M. Bidraget fragår ved opgørelsen af den skattepligtige personlige indkomst. Se PSL § 3, stk. 2, nr. 6.

Lønmodtagere, honorarmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende

Arbejdsmarkedsbidrag, der betales af indkomst omfattet af AMBL § 2, stk. 1, nr. 1, fragår ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, bidraget vedrører. Se LL § 8 M, stk. 1, 2. pkt. Der er tale om arbejdsmarkedsbidrag af indkomst for personligt arbejde i et ansættelsesforhold mv., hvor arbejdsgiveren ikke har pligt til at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Arbejdsmarkedsbidrag, der betales af indkomst omfattet af AMBL § 2, stk. 1, nr. 2 fragår ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, bidraget vedrører. Se LL § 8 M, stk. 1. AMBL § 2, stk. 1, nr. 2 vedrører arbejdsmarkedsbidrag af personlig indkomst modtaget uden for ansættelsesforhold af ikke-selvstændigt erhvervsdrivende personer. Dvs. typisk honorarmodtagere. AMBL § 2, stk. 1, nr. 2 vedrører også arbejdsmarkedsbidrag, der betales af den skattepligtige værdi af udbytte i form af fri bil, fri sommerbolig, fri lystbåd, fri helårsbolig og eventuelt sparet privatforbrug vedrørende disse goder. Se AMBL § 2, stk. 1, nr. 2 og LL § 16 A, stk. 5.

På samme vis fragår arbejdsmarkedsbidrag omfattet af AMBL §§ 4 og 5 ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se LL § 8 M, stk. 1. AMBL § § 4 og 5 vedrører arbejdsmarkedsbidrag for selvstændigt erhvervsdrivende, der henholdsvis anvender og ikke anvender virksomhedsordningen. Se også afsnit C.C.8.5.

Udenlandske sociale lønmodtagerbidrag - fuldt skattepligtige personer

Fuldt skattepligtige personer kan fratrække dokumenterede udgifter til obligatoriske udenlandske sociale bidrag i den personlige indkomst, hvis personen

 • ikke er hjemmehørende i en fremmed stat, Grønland eller Færøerne efter en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst, og
  • er omfattet af social sikringslovgivning i udlandet i medfør af EU's forordninger om social sikring for arbejdstagere, selvstændigt erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter indenfor EU eller
  • social sikringslovgivning i udlandet i medfør af en mellemfolkelig aftale, som Danmark har tiltrådt.

Se LL § 8 M, stk. 2 og 3.

Se også afsnit C.F.3.2.3 om fradrag for udgifter til obligatoriske udenlandske sociale arbejdsgiverbidrag for begrænset skattepligtige personer.

Regler om social sikring

I Danmark hører reglerne om social sikring primært under Socialministeriets og Sundhedsministeriets resortområder. Reglerne om international social sikring administreres primært af Udbetaling Danmark. Se http://www.atp.dk/atp-som-administrator/udbetaling-danmark. Visse sociale sikringsordninger administreres af Arbejdsskadestyrelsen og arbejdsløshedskasserne.

Rådets forordning, RFO 883/2004 fastsætter regler for at koordinere de sociale sikringsordninger for borgere i EU-landene, Schweiz, Norge, Island og Liechtenstein. Se en summarisk gennemgang af forordningen og link til forordningen her: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1435153996086&uri=URISERV:c10521.

Derudover har Danmark indgået en række bilaterale aftaler om social sikring. Se dette link til vejledninger om disse aftaler.

Reglerne for social sikring er komplekse. De forhold, der er nævnt nedenfor, har betydning, når det skal afgøres i hvilket land, en person er omfattet af social sikring:

 • Personens bopælsland.
 • Om personen er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende.
 • Om personen modtager kontantydelser, der træder i stedet for løn, bortset fra fx pension.
 • I hvilke(t) land(e) personen udfører lønnet beskæftigelse eller driver selvstændig erhvervsvirksomhed.
 • Om personen af sin arbejdsgiver er midlertidig udsendt til at udføre arbejde i et andet land.
 • Om personen er offentlig ansat.
 • Hvilken flagstat en sømands skib sejler under.
 • Osv.

Efter RFO 883/2004 kan en person kun være omfattet af et medlemslands regler om social sikring for en given periode.

Nærmere om betingelser for fradrag

Obligatoriske sociale bidrag nævnt i bestemmelsen omfatter lovpligtige sociale bidrag, som opkræves hos lønmodtageren selv eller den selvstændigt erhvervsdrivende til sociale sikringsordninger, som personen efter RFO 883/2004 eller anden konvention eller bilateral aftale har pligt til at betale.

Bidrag til sociale sikringsordninger etableret gennem en kollektiv overenskomst er derimod ikke fradragsberettigede efter bestemmelsen. Det samme gælder øvrige frivillige ordninger om social sikring.

Efter SKATs opfattelse er fradraget betinget af, at personen kan dokumentere at være omfattet af udenlandsk social sikringslovgivning. Det er den kompetente myndighed i EU-landet m.fl. eller aftalelandet, der afgør i hvilket land, personen er omfattet af social sikring. Dokumentation for social sikring i et andet EU-land m.fl. sker ved at fremlægge en afgørelse (blanket A1) fra den kompetente myndighed. I Danmark træffer Udbetaling Danmark afgørelse vedrørende spørgsmål om international social sikring.

Se dette link over kompetente myndigheder i de andre EU-lande m.fl. Som i Danmark kan spørgsmål om social sikring træffes af flere myndigheder i det enkelte land alt afhængigt af, hvilket område om social sikring, der er tale om.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1028&langId=da.

Bemærk

Fradraget har betydning for beregning af skattelempelse, da det har tilknytning til erhvervelse af udenlandsk indkomst og derfor skal nedsætte den lempelsesberettigede indkomst som følge af nettoprincippet i LL § 33 F. Se afsnit C.F.2.3.

Eksempel

En pensionist med bopæl i Danmark modtager udelukkende pension fra Norge. Pensionisten betaler trygdeavgift (socialt bidrag i Norge) af pensionen. Udbetaling Danmark udtaler, at pensionisten er omfattet af dansk lovgivning efter EU-forordningen 883/2004. Det betyder, at betingelsen for fradrag ikke opfyldt. Se LL § 8 M, stk. 2.

Efter EU-forordningen kan pensionister, der modtager pension fra andre lande end bopælslandet søge om at blive fritaget for at være omfattet af bopælslandets lovgivning, så pensionisten ikke betaler sociale bidrag til mere end et land. Bliver pensionisten i denne situation fritaget for at være omfattet af dansk lovgivning og bliver omfattet af norsk lovgivning, er betingelsen for fradrag efter LL § 8 M, stk. 2 opfyldt.

Se også

Se også:

 • Afsnit C.F.3.2.3 om fradrag for udgifter til obligatoriske udenlandske sociale arbejdsgiverbidrag for begrænset skattepligtige personer.
 • Afsnit C.F.5.4 om fradrag for udgifter til obligatoriske udenlandske sociale lønmodtagerbidrag for personer, der vælger beskatning efter grænsegængerreglerne.
 • Afsnit C.F.2.3 om nettoprincippet.
 • Afsnit C.C.8.5 om fradrag for arbejdsmarkedsbidrag og udenlandske social bidrag for selvstændigt erhvervsdrivende.
 • Afsnit C.F.9.2.14.5.2, artikel 26 om lempelsesberegning ved social sikring i et andet nordisk land.
 • Afsnit C.F.9.2.19.12.2, artikel 24 om lempelsesberegning ved social sikring i Tyskland.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2003.573.LSR

En skatteyder, der drev selvstændig erhvervsvirksomhed og som sad i uskiftet bo, var berettiget til fradrag for medarbejdende ægtefælles arbejdsmarkedsbidrag ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori ægtefællen var afgået ved døden. Se LL § 8 M, stk. 1. Skatteyderen succederede i det hele i sin afdøde ægtefælles skattemæssige stilling efter reglerne om uskiftet bo i DBSL § 59.

I kendelsen henvises der til den dagældende AMFL § 10. Denne bestemmelse er overført til AMBL § 4 og 5.

SKM2001.203.LSR

En skatteyder, der var udstationeret af en fransk arbejdsgiver, og som var fuldt skattepligtig hertil, havde foretaget fradrag for udgifter betalt til social sikring i Frankrig for indkomstårene 1995 og 1996. Under udstationeringen havde skatteyderen valgt at være omfattet af den franske lovgivning om social sikring i henhold til den dagældende RFO 1408/71, artikel 13 og 14, stk. 1, litra a. Der var først indført dansk intern lovhjemmel til fradrag for sådanne udgifter fra og med indkomståret 1997 (lov nr. 1104 af 29/12 1997 - nugældende LL § 8 M, stk. 2), men da den manglende fradragsret for tidligere år ansås for at være i strid med EF-traktatens artikel 39 om arbejdskraftens fri bevægelighed, blev de foretagne fradrag godkendt.

Fik du svar på dine spørgsmål?