Menu

 
Den regnskabs­mæssige metode for skat af vedvarende energianlæg

Du kan kun bruge disse regler, hvis du har købt eller lavet en bindende aftale om køb af anlæg senest den 19. november 2012. Når du vælger at betale skat efter den regnskabsmæssige metode, skal du betale skat af indtægten af hele energiproduktionen - både den del, du sælger til nettet, og den del, du selv bruger.

 • Du skal betale skat af den energi, du producerer, uanset om du bruger den eller sælger den.
 • Du kan foretage afskrivninger og trække driftsudgifter fra i skat.
 • Når året er gået, skal du skrive dit overskud eller underskud på din årsopgørelse eller udvidede selvangivelse.
 • Du kan først begynde at afskrive samme år, som anlægget er taget i drift.

Nye anlæg kan afskrives med 115 procent (investeringsvindue)

Fabriksnye anlæg, som du har fået leveret den 30. maj 2012 eller senere, og fået sat i drift senest den 31. december 2013, kan du afskrive på en særskilt saldo, hvor anskaffelsessummen indgår med 115 procent. Du kan først begynde at afskrive samme år, som anlægget tages i drift.

Afskrivning for driftsudgifter i skatteregnskabet

Anlæg, der er en bygningsbestanddel i boligen, kan du ikke afskrive

Er dit anlæg en bygningsbestanddel i boligen, for eksempel en integreret del af taget, kan du ikke afskrive det og dermed ikke få fradrag. Overvej i så fald om den skematiske metode er bedre for dig.

Hvis du først får dit anlæg installeret i indkomståret 2013 eller 2014, men har en bindende aftale

Du kan stadig vælge at betale skat efter den regnskabsmæssige metode, hvis du har indgået en bindende aftale senest den 19. november 2012, men først får anlægget installeret i indkomståret 2013 eller 2014. Det gør du ved at skrive det på din forskud- og årsopgørelse som beskrevet nedenfor. Du kan først begynde at afskrive det år, hvor anlægget er i drift.

Afskrivning for driftsudgifter i skatteregnskabet

Du skal skrive resultatet på din årsopgørelse eller udvidede selvangivelse

Du skal skrive på din udvidede selvangivelse eller årsopgørelse om dit anlæg samlet set giver over- eller underskud. Det gør du i TastSelv.

Sådan gør du:

 • Rubrik 71: Sæt hak ved "Igangværende virksomhed (inkl. solcelleanlæg og lign.)".
 • Rubrik 111: Udfyld denne rubrik, hvis resultatet samlet set giver overskud.
 • Rubrik 112: Udfyld denne rubrik, hvis resultatet samlet set giver underskud.

Hvis du har udvidet selvangivelse, skal du også udfylde disse rubrikker:

 • I rubrik 300 skriver du: dit personnummer.
 • I rubrik 301 skriver du: Ja.
 • I rubrik 302 skriver du: Nettoomsætning under 300.000 kr.
 • I rubrik 303 skriver du: Nej.
 • Hvis du har haft bistand fra revisor, skal du markere med Ja i rubrik 303 og udfylde rubrik 304 - 306.
 • Tryk gem og returner til selvangivelsen.

Hvis du skal have en udvidet selvangivelse for første gang

Skal du have en udvidet selvangivelse, fx fordi du har fået solcelleanlæg, skal du udfylde

Blanket 04.003 - Den udvidede selvangivelse

Kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen

Beskatningen sker som udgangspunkt efter de almindelige skatteregler. Du kan i stedet vælge at bruge kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen.

Kapitalafkastordningen

Virksomhedsordningen

Du kan forskudsregistrere dit overskud eller underskud

Du kan trække omkostningerne ved anlæggets drift og afskrivninger fra værdien af årsproduktionen. Ret din forskudsopgørelse i TastSelv, hvis du vil sikre dig, at du betaler det rigtige i skat i løbet af året.

 • Hvis du forventer, at resultatet samlet set giver et underskud, skriver du det i rubrik 435 i forskudsopgørelsen.
 • Hvis du forventer, at resultatet giver et overskud, skriver du det i rubrik 221.

Når året er gået, vil du automatisk få en udvidet selvangivelse. 

Sådan regner du ud, hvad du skal beskattes af

Du skal betale skat af dine indtægter fratrukket dine omkostninger.

Indtægter
For at regne ud, hvad du skal betale i skat af den el, du selv har anvendt, bruger du den pris, du kan sælge el for til elværket. Samme princip gælder, hvis dit vedvarende energianlæg producerer varme. Her er det så den pris, du kan sælge din varme til varmeværket for, du skal bruge.

Hvis dit solcelleanlæg har lavet en overskudsproduktion, får du udbetalt 60 øre/kWh de første ti år og 40 øre/kWh de næste ti år.

Indtægten er altså:

Den samlede forventede energiproduktion (fx 5.500 kWh) x pris pr kWh (60 øre) = 3.300 kr.

Fra indtægten trækker du dine afskrivninger, dine driftsomkostninger (for eksempel reparation og revisor).

Afskrivninger
Hvis dit anlæg er en integreret del af taget på boligen, kan du ikke afskrive det og dermed ikke få fradrag.

Du skal hvert år tage stilling til, hvilken afskrivningsprocent du vil bruge. Afskrivningsprocenten skal være mellem 0 og 25 procent.

Anskaffelsespris fx 160.000 kr.

 

År 1: 25 pct. af 160.000 kr.

40.000 kr.

År 2: 25 pct. af 120.000 kr.

30.000 kr.

År 3: 25 pct. af 90.000 kr.

22.500 kr.

År 4: 25 pct. af 67.500 kr.

16.875 kr.

År 5: 25 pct. af 50.625 kr.

12.656 kr.

År 6: 25 pct. af 37.969 kr.

9.492 kr.

År 7: 25 pct. af 28.477 kr.

7.119 kr.

År 8: 25 pct. af 21.358 kr.

5.339 kr.

År 9: 25 pct. af 16.019 kr.

4.004 kr.

År 10:

12.015 kr.

Når det nedskrevne beløb kommer under beløbsgrænsen på 12.300 kr., kan du få fuldt fradrag for restbeløbet.

Købte du et fabriksnyt anlæg i perioden fra den 30. maj 2012 til den 19. november 2012, og får det sat i drift senest den 31. december 2013, kan du afskrive anlægget med 115 procent. I eksemplet ovenfor vil afskrivningsgrundlaget være 160.000 kr. x 115 pct. = 184.000 kr.

Et eksempel på første års regnskab:

Indtægt: 5.500 kWh x 60 øre =

 

3.300 kr.

Afskrivning

40.000 kr.

 

Reparation og vedligeholdelse

1.400 kr.

 

Revisor

3.000 kr.

 

Udgifter i alt

 

44.400 kr.

Resultat

 

-41.100 kr.

Resultatet skriver du uden minusset i rubrik 435 på din
forskudsopgørelse og i rubrik 112 på din selvangivelse.

Hvis du modtager tilskud
Hvis du har fået offentligt tilskud til at købe dit anlæg, skal du som udgangspunkt betale skat af tilskuddet. Det gør du ved at regne tilskuddet med som en indtægt, når du selvangiver. Du skal fortsat afskrive på den fulde anskaffelsespris for anlægget.

Du kan ikke skifte fra den regnskabsmæssige til den skematiske metode

Hvis du bruger den regnskabsmæssige metode for 2012, kan du ikke senere skifte til den skematiske metode for dette anlæg. Det gælder også hvis du har købt anlægget før den 20. november 2012, men først sat det i drift i løbet af 2013 eller 2014.

Hvis du sælger huset med solcelleanlægget

Når du har brugt reglerne for virksomheder og foretaget afskrivninger på solcelleanlægget og derefter sælger hus og anlæg, overgår solcelleanlægget til de nye regler. Du som sælger skal betale skat af avancen, som er forskellen mellem salgspris og den værdi, solcelleanlægget er nedskrevet til.

Eksempel:
Overdrager/sælger du dit solcelleanlæg i år fire til for eksempel 80.000 kr., hvor den nedskrevne værdi er 67.500 kr., bliver du beskattet af "fortjenesten" på (80.000 - 67.500) 12.500 kr.

Hvis du køber et supplerende anlæg

Hvis du køber et supplerende anlæg efter den 19. november 2012, kan du kun bruge de regler, der gælder for virksomheder for det nye anlæg, hvis anlægget udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Læs mere om problemstillingen i Den juridiske vejledning.

Vedvarende energianlæg (Den juridiske vejledning)

Hvis du som erhvervsdrivende bruger el til dit eget hjem, eller sælger til nærtstående eller medarbejdere

Hvis du som erhvervsdrivende har købt dit anlæg efter den 19. november 2012, skal du fra den 1. januar 2013 betale skat af 2,20 kr. pr. kWh af den el, du selv bruger eller sælger til nærtstående eller medarbejdere.

Hvis anlægget er købt senest den 19. november 2012, skal du fortsat kun betale skat efter de tidligere gældende regler. Det er for solcelleanlæg 60 øre pr. kWh de første ti år og derefter 40 øre pr. kWh. 

Du kan bruge ordningen, selv om du er på dagpenge

Hvis du er på dagpenge, kan du også bruge den regnskabsmæssige metode, uden at det går ud over dine dagpenge. 

Hvis du er gift

Hvis du er gift, og hvis I begge deltager i driften, kan du og din ægtefælle fordele afskrivningen mellem jer. Det er ligegyldigt, hvilken af ægtefællernes navn, der står på fakturaen, blot aftalen om køb er indgået inden den 19. november 2012. Hvis I bliver skilt og har fælleseje, indgår anlægget i bodelingen, og den ægtefælle, der overtager anlægget, kan fortsætte i den oprindelige ordning. Ved dødsfald kan en ægtefælle eller børn også fortsætte i ordningen. 

Hvis du ikke er gift, men samlevende 

Hvis du ikke er gift, men samlevende, kan den af jer, der ejer anlægget afskrive. Hvis I begge driver virksomheden som et interessentskab (I/S), kan I afskrive forholdsmæssigt, efter hvor stor hver jeres ejerandel er.

Hvis i flytter fra hinanden, kan den samlever, der oprindeligt anskaffede anlægget før den 19. november 2012, fortsætte i den gamle ordning. Hvis det er den anden part, der overtager anlægget, kan vedkommende også blive i den gamle ordning (succedere), hvis overdragelsen sker inden fraflytningen. Ellers skal anlægget beskattes efter de nye regler. Det vil sige, at vedkommende ikke længere kan afskrive efter reglerne for virksomheder, men skal bruge den skematiske metode.

Ved dødsfald kan børn eller samleveren, overtage (succedere) anlægget på de gamle betingelser. Hvis samleveren overtager anlægget uden succession, skifter anlægget til at blive beskattet efter den skematiske metode.

Den skematiske metode for skat af vedvarende energianlæg

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Feedback:
Meget glad
Meget sur
Meget gladMeget sur