Menu

Grøn check

Den grønne check er ikke en egentlig check, men et beløb, der automatisk bliver regnet med på din forskudsopgørelse. Beløbet afhænger af din indkomst og af hvor mange børn, du har.

 • Årligt beløb, hvis du er fyldt 18 år: 940 kr. i 2017 (950 kr. i 2016).
 • Årligt beløb for hvert barn, dog højst for to børn: 215 kr. i 2017 (220 kr. i 2016).
 • 280 kr.: Beløb du får ekstra om året, hvis du tjener mindre end 226.900 kr. i 2017 (222.000 kr. i 2016).

Betingelser for grøn check

Du skal være fuldt skattepligtig (eller grænsegænger) den første dag i indkomståret, og ved indkomstårets udløb være fyldt 18 år, for at få den grønne check.

Betaler du skat efter forskerordningen, får du ikke en grøn check.

Personer med høj indkomst får mindre

Beløbet aftrappes med 7,5 procent af den del af topskattegrundlaget, der overstiger 388.200 kr. i 2017 (379.900 kr. i 2016) - efter AM-bidrag på 8 procent er trukket fra. 

Tjener du over 397.866 kr. i 2017 (392.567 kr. i 2016) - efter AM-bidrag er trukket fra - får du derfor ikke længere grøn check.

Supplerende grøn check, hvis du har børn

Der er følgende betingelser for at få grøn check for sine børn:

 1. Personen skal være fuldt skattepligtig (gælder også grænsegængere) den første dag i indkomståret.
 2. Barnet skal være under 18 år ved indkomstårets udløb.
 3. Barnet skal være født senest den første dag i indkomståret.
 4. Barnet skal opholde sig her i landet den første dag i indkomståret, med mindre der er tale om et kortvarigt ophold i udlandet. Opholdsbetingelsen er dog også opfyldt, hvis barnet midlertidigt opholder sig i udlandet som led i et uddannelsesforløb, der har til formål at forbedre barnets muligheder for at klare sig under fortsat ophold her i landet.
 5. Barnet må ikke have indgået ægteskab.
 6. Barnet må ikke være anbragt udenfor hjemmet, være optaget i en døgnforanstaltning eller i øvrigt forsørges af offentlige midler.
 7. Personer, der har valgt beskatning efter forskerordningen, kan ikke få supplerende grøn check.

Aftrapning af supplerende grøn check 

For personer med høje indkomster sker der en aftrapning af den supplerende grønne check. Aftrapningen sker med 7,5 procent af indkomster over 397.866 kr. i 2017 (392.567 kr. i 2016) - efter AM-bidrag er trukket fra.

Beløbet er fuldt aftrappet ved indkomster på 400.733 kr. i 2017 (395.501 kr. i 2016) ved 1 barn (efter AM-bidrag er trukket fra).

Hvem udbetales den supplerende grønne check til?

Som udgangspunkt indregnes den i forskudsopgørelsen hos barnets mor. Dog indregnes den hos: 

 1. Faderen, hvis det kun er ham, der har forældremyndigheden over barnet.
 2. Faderen, hvis barnet bor hos ham - uafhængigt af, hvem der har forældremyndigheden.
 3. Plejeforældre, jf. § 78 i lov om social service.
For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?