Menu

 

Pension og efterløn

Som regel får du automatisk dine fradrag og betaler den rigtige skat af pension og efterløn. Dit penge- eller pensionsinstitut betaler automatisk 15,3 pct. skat af dit pensionsafkast. Tjek eller ret din forskudsopgørelse, når du indbetaler til pension. 

 • Husk: Hvis du vil indbetale på din pension inden nytår, så tjek med din bank, hvornår det er sidste indbetalingsdag.
 • Ratepension: Oplys din indbetaling i felt 416.
 • Livrente: oplys din indbetaling i felt 436.

Du går på pension eller efterløn

Du bør rette din forskudsopgørelse, når du går på efterløn eller pension:

 • Pension: Log på og brug linket Pensioneret i år øverst i forskudsopgørelsen til at finde de rigtige rubrikker.
 • Efterløn: Log på og brug linket Gået på efterløn/dagpenge øverst i forskudsopgørelsen til at finde de rigtige rubrikker.

Du holder op med at arbejde (regn ud, hvad du får udbetalt)

Skattenedslag for seniorer

Beskatning af pensionsafkast

Krav til en livsvarig alderspension (se din pensionsalder)(Den juridiske vejledning)

Pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger mv. (Den juridiske vejledning).

Satser og fradrag for pensionsordninger

 • Efterløn
 • Fleksydelse
Når du indbetaler:
Du får automatisk fradrag for dit eget bidrag.

Når du får pengene udbetalt:
Du betaler indkomstskat, men ikke AM-bidrag, af udbetalingerne.
 
 • Folkepension
 • Førtidspension
 • Tjenestemands-
  pension
Intet fradrag, da du ikke indbetaler.

Når du får pengene udbetalt:
Du betaler indkomstskat, men ikke AM-bidrag, af udbetalingerne.
 • Kapitalpension
 • Supplerende
  engangsydelse
Når du indbetaler:
Intet fradrag.

Når du får pengene udbetalt:
Du betaler 40 pct. i skat ved udbetaling i 2015 og frem, hvis ikke du har fået pensionen udbetalt eller omlagt senest i 2014. I 2013 og 2014 er satsen 37,3 pct. ved udbetaling eller omlægning.

Fradrag for kapitalpensioner er afskaffet
 
 • Ratepension
 • Ophørende
  alderspension
  (livrente)
Når du indbetaler:
Du kan få fradrag for op til 51.700 kr. i 2015 (2014: 50.900 kr.) om året i alt for indbetalinger til disse to pensionstyper. Du får dit fradrag automatisk.

Indbetalinger ud over det kan du få fradrag for, hvis du overfører dem til en pensionsordning med livsvarige udbetalinger.

Når du får pengene udbetalt:
Du betaler indkomstskat, men ikke AM-bidrag, af udbetalingerne.

Der er udligningsskat på 5 pct. på pensionsudbetaling over 374.800 kr.  i 2015 (6 pct. på pensionsudbetaling over 369.400 kr. i 2014).
 
Pensioner med løbende udbetaling fx:
 • ATP
 • Livsvarig
  alderspension
  (livrente)
 • Ægtefælle- og
  samleverpension
 • Børnepension
 • Invalidepension

Når din arbejdsgiver indbetaler:
Der er fuldt fradrag for indbetalingerne.

Når du selv indbetaler:
Når du selv opretter ordningen og indbetaler i ti år eller mere, får du fuldt fradrag for indbetalingerne.

Når du selv opretter ordningen og aftaler at indbetale i mindre end ti år eller laver en engangsindbetaling, får du fradrag for din samlede indbetaling, men du skal som hovedregel fordele fradraget over ti år med 1/10 hvert af de ti år.

Opfyldningsfradrag
Hvis dit fradrag er mindre end 47.600 kr., kan du dog "fylde op" til 47.600 kr. i 2015 (2014: 46.900 kr.) i alt hvert år, indtil du har fået fradrag for hele din indbetaling. 

Eksempler på fradrag for pension med løbende udbetalinger

Når du får pengene udbetalt:
Du betaler indkomstskat, men ikke AM-bidrag, af udbetalingerne.

Der er udligningsskat på 5 pct. på pensionsudbetaling over 374.800 kr. i 2015 (2014: 6 pct. på pensionsudbetaling over 369.400 kr.).
 

 • Aldersopsparing
 • Aldersforsikring
 • Supplerende engangssum

Når du indbetaler:
Du får ikke fradrag for dine indbetalinger.

Der kan i 2015 højst indbetales 28.600 kr. (2014: højst 28.100 kr.) om året i alt på disse tre pensionstyper. Beløb derover udløser en afgift på 20 pct.

Indbetalinger over beløbsgrænsen kan du få fradrag for, hvis du overfører dem til en pensionsordning med løbende udbetaling eller en ratepension. Afgiften af det overførte beløb nedsættes til 4 pct.

Du kan indbetale det fulde beløb på 28.100 kr. i 2014, også selv om du har fået omlagt en eksisterende kapitalpension til en aldersopsparing eller aldersforsikring.

Når du får pengene udbetalt:
Du skal ikke betale skat eller afgift, når ordningen udbetales.
 

Udligningsskat på pension

Du betaler automatisk 5 procent udligningsskat af den del af dine samlede pensionsudbetalinger, som overstiger 374.800 kr. i 2015 (2014: 6 procent af beløb over 369.400 kr.).

Du skal betale udligningsskat af de fleste pensionsudbetalinger, fx

 • Folkepensionens grundbeløb
 • ATP
 • Løbende alderspension, herunder livrente, tjenestemandspension og ægtefællepension
 • Ratepension.

Du skal ikke betale udligningsskat af 

 • Invalidepension og førtidspension
 • Efterløn og fleksydelse
 • Ydelser fra en obligatorisk udenlandsk social sikringsordning
 • Kapitalpension og supplerende engangsydelse
 • Aldersforsikring, aldersopsparing og supplerende engangssum.

Ægtefæller får overført uudnyttet bundfradrag i udligningsskatten

Har den ene ægtefælle en samlet personlig indkomst under bundfradraget på 125.000 kr. i 2015 (2014: 123.200 kr.), bliver det uudnyttede bundfradrag automatisk overført til den anden ægtefælle.

Udligningsskatten udfases

Fra og med 2015 udfases udligningsskatten, så den er helt væk i 2020:

2011 6 %
2012 6 %
2013 6 %
2014 6 %
2015 5 %
2016 4 %
2017 3 %
2018 2 %
2019 1 %
2020 Bortfalder

Du hæver din pension i utide

Hvis du hæver pensionsordningen og får udbetalt et engangsbeløb, skal du enten betale indkomstskat eller en afgift.

Skat eller afgift ved udbetaling i utide:

 • Efterlønsbidrag
 • Fleksydelsesbidrag

Almindelig indkomstskat

 • Ratepension
 • Ophørende alderspension (livrente)
 • Livsvarig alderspension (livrenter)
 • Ægtefælle-, samlever- og børnepension

Afgift på 60 pct.

 • Kapitalpension
 • Supplerende engangsydelse

Afgift på 52 pct. (dog 49,84 pct. i 2013 -2015)
Egne indbetalinger til kapitalpension før 1972 og deres afkast er afgiftsfrie.

 • Aldersforsikring
 • Aldersopsparing Supplerende engangssum

Afgift 20 pct.

Det er ikke en udbetaling i utide, hvis du:

 • Er blevet tilkendt førtidspension
 • Er blevet invalid og derfor har ret til udbetaling fra din forsikring
 • Har ret til en ægtefælle-, eller samleverpension
 • Har ret til en børnepension
 • Får udbetalt en kapitalpension, aldersforsikring, aldersopsparing pga. af en livstruende sygdom.
For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Feedback:
Meget glad
Meget sur
Meget gladMeget sur