Menu

Pension og efterløn

Som regel får du automatisk dine fradrag og betaler den rigtige skat af pension og efterløn. Dit penge- eller pensionsinstitut betaler automatisk 15,3 pct. skat af dit pensionsafkast. Tjek eller ret din forskudsopgørelse, når du indbetaler til pension:

 • Ratepension: Oplys din indbetaling i felt 416.
 • Livrente: Oplys din indbetaling i felt 436.

Du får pension eller efterløn

Du bør rette din forskudsopgørelse, når du holder op med at arbejde, så du får betalt den rigtige skat:

 • Pension: Log på og vælg Går på pension i 2016 under Oftest tilføjede felter på forskudsopgørelsen. Her skriver du, hvad du regner med at få i pension i løbet af 2016. Husk også at rette din forventede lønindkomst i felt 201.
 • Efterløn: Log på og ret din forskudsopgørelse. Søg felt 315 frem og skriv, hvad du regner med at få i efterløn i løbet af 2016. Husk også at rette din forventede lønindkomst i felt 201.

Hvis du får penge flere steder fra, skal du sikre dig, at kun ét af dem bruger dit hovedkort. Du skal selv give udbetalerne besked på, om de skal bruge dit hovedkort eller dit bikort.

Pension

Udbetaling Danmark bruger tallene på din forskudsopgørelse til at beregne din pension.

Hvis du har ændringer i din indkomst i løbet af året, skal du derfor blot rette din forskudsopgørelse. Så får Udbetaling Danmark besked direkte fra SKAT. Læs mere på Borger.dk.

Feriepenge og ferie til gode

Har du haft ret til ferie med løn, bliver dine feriepenge beregnet, når du stopper på arbejdspladsen

De ubrugte feriedage (restferie) bliver overført til et feriekort, og beløbet bliver beskattet i den måned, hvor ansættelsen stopper. Beløbet kommer til at stå i din årsopgørelse, rubrik 11.

Undrer du dig over, at din samlede indkomst i året er højere end forventet, kan det altså skyldes, at du har fået beregnet og beskattet dine feriepenge i forbindelse med din fratrædelse.

Regn ud, hvad du får udbetalt

Skattenedslag for seniorer

Beskatning af pensionsafkast

Krav til en livsvarig alderspension (se din pensionsalder)(Den juridiske vejledning)

Pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger mv. (Den juridiske vejledning).

Pension og efterløn (borger.dk)

Satser og fradrag for pensionsordninger

 • Efterløn
 • Fleksydelse
Når du indbetaler:
Du får automatisk fradrag for dit eget bidrag.

Når du får pengene udbetalt:
Du betaler indkomstskat, men ikke AM-bidrag, af udbetalingerne.
 
 • Folkepension
 • Førtidspension
 • Tjenestemands-
  pension
Intet fradrag, da du ikke indbetaler.

Når du får pengene udbetalt:
Du betaler indkomstskat, men ikke AM-bidrag, af udbetalingerne.
 • Kapitalpension
 • Supplerende
  engangsydelse
Når du indbetaler:
Intet fradrag.

Når du får pengene udbetalt:
Du betaler 40 pct. i skat ved udbetaling i 2016 og frem, hvis ikke du har fået pensionen udbetalt eller omlagt senest i 2015. I 2013-2015 er satsen 37,3 pct. ved udbetaling eller omlægning.

Fradrag for kapitalpensioner er afskaffet
 
 • Ratepension
 • Ophørende
  alderspension
  (livrente)
Når du indbetaler:
Du kan få fradrag for op til 52.400 kr. i 2016 (2015: 51.700 kr.) om året i alt for indbetalinger til disse to pensionstyper. Du får dit fradrag automatisk.

Indbetalinger ud over det kan du få fradrag for, hvis du overfører dem til en pensionsordning med livsvarige udbetalinger.

Når du får pengene udbetalt:
Du betaler indkomstskat, men ikke AM-bidrag, af udbetalingerne.

Der er udligningsskat på 4 pct. på pensionsudbetaling over 379.900 kr. i 2016 (5 pct. på pensionsudbetaling over 374.800 kr. i 2015).
 
Pensioner med løbende udbetaling fx:
 • ATP
 • Livsvarig
  alderspension
  (livrente)
 • Ægtefælle- og
  samleverpension
 • Børnepension
 • Invalidepension

Når din arbejdsgiver indbetaler:
Der er fuldt fradrag for indbetalingerne.

Når du selv indbetaler:
Når du selv opretter ordningen og indbetaler i ti år eller mere, får du fuldt fradrag for indbetalingerne.

Når du selv opretter ordningen og aftaler at indbetale i mindre end ti år eller laver en engangsindbetaling, får du fradrag for din samlede indbetaling, men du skal som hovedregel fordele fradraget over ti år med 1/10 hvert af de ti år.

Opfyldningsfradrag
Hvis dit fradrag er mindre end 48.200 kr., kan du dog "fylde op" til 48.200 kr. i 2016 (2015: 47.600 kr.) i alt hvert år, indtil du har fået fradrag for hele din indbetaling. 

Eksempler på fradrag for pension med løbende udbetalinger

Når du får pengene udbetalt:
Du betaler indkomstskat, men ikke AM-bidrag, af udbetalingerne.

Der er udligningsskat på 4 pct. på pensionsudbetaling over 379.900 kr. i 2016 (2015: 5 pct. på pensionsudbetaling over 374.800 kr.).
 

 • Aldersopsparing
 • Aldersforsikring
 • Supplerende engangssum

Når du indbetaler:
Du får ikke fradrag for dine indbetalinger.

Der kan i 2016 højst indbetales 28.900 kr. (2015: højst 28.600 kr.) om året i alt på disse tre pensionstyper. Beløb derover udløser en afgift på 20 pct.

Indbetalinger over beløbsgrænsen kan du få fradrag for, hvis du overfører dem til en pensionsordning med løbende udbetaling eller en ratepension. Afgiften af det overførte beløb nedsættes til 4 pct.

Du kan indbetale det fulde beløb på 28.900 kr. i 2016, også selv om du har fået omlagt en eksisterende kapitalpension til en aldersopsparing eller aldersforsikring.

Når du får pengene udbetalt:
Du skal ikke betale skat eller afgift, når ordningen udbetales.
 

Udligningsskat på pension

Du betaler automatisk 4 procent udligningsskat af den del af dine samlede pensionsudbetalinger, som overstiger 379.900 kr. i 2016 (2015: 5 procent af beløb over 374.800 kr.).

Du skal betale udligningsskat af de fleste pensionsudbetalinger, fx

 • Folkepensionens grundbeløb
 • ATP
 • Løbende alderspension, herunder livrente, tjenestemandspension og ægtefællepension
 • Ratepension.

Du skal ikke betale udligningsskat af 

 • Invalidepension og førtidspension
 • Efterløn og fleksydelse
 • Ydelser fra en obligatorisk udenlandsk social sikringsordning
 • Kapitalpension og supplerende engangsydelse
 • Aldersforsikring, aldersopsparing og supplerende engangssum.

Ægtefæller får overført uudnyttet bundfradrag i udligningsskatten

Har den ene ægtefælle en samlet personlig indkomst under bundfradraget på 126.700 kr. i 2016 (2015: 125.000 kr.), bliver det uudnyttede bundfradrag automatisk overført til den anden ægtefælle.

Udligningsskatten udfases

Fra og med 2015 udfases udligningsskatten, så den er helt væk i 2020:

2011 6 %
2012 6 %
2013 6 %
2014 6 %
2015 5 %
2016 4 %
2017 3 %
2018 2 %
2019 1 %
2020 Bortfalder

Du hæver din pension i utide

Hvis du hæver pensionsordningen og får udbetalt et engangsbeløb, skal du enten betale indkomstskat eller en afgift.

Skat eller afgift ved udbetaling i utide:

 • Efterlønsbidrag
 • Fleksydelsesbidrag

Almindelig indkomstskat

 • Ratepension
 • Ophørende alderspension (livrente)
 • Livsvarig alderspension (livrenter)
 • Ægtefælle-, samlever- og børnepension

Afgift på 60 pct.

 • Kapitalpension
 • Supplerende engangsydelse

Afgift på 52 pct. (dog 49,84 pct. i 2013 -2015)
Egne indbetalinger til kapitalpension før 1972 og deres afkast er afgiftsfrie.

 • Aldersforsikring
 • Aldersopsparing
 • Supplerende engangssum

Afgift 20 pct.

Det er ikke en udbetaling i utide, hvis du:

 • Er blevet tilkendt førtidspension
 • Er blevet invalid og derfor har ret til udbetaling fra din forsikring
 • Har ret til en ægtefælle-, eller samleverpension
 • Har ret til en børnepension
 • Får udbetalt en kapitalpension, aldersforsikring, aldersopsparing pga. af en livstruende sygdom.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning

 

 

Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Feedback:
Meget glad
Meget sur
Meget gladMeget sur