Menu

Aktier og andre værdipapirer

Du skal altid selv tjekke, om det er de rigtige oplysninger, der står på din årsopgørelse. Det gælder uanset, om du køber eller sælger aktier og andre værdipapirer, eller du blot får udbetalt et årligt udbytte. Beregningssystemet i TastSelv kan beregne nogle af oplysningerne.

Udbetaling af udbytteskatterefusion sat i bero

SKAT har på baggrund af den verserende undersøgelse, der handler om økonomisk kriminalitet mod SKAT, midlertidigt sat udbetaling af udbytteskatterefusion i bero for alle anmodninger.

SKAT skal naturligvis beklage de gener, som denne berostillelse medfører. Det kan oplyses, at SKAT i henhold til kildeskattelovens § 69B har en frist til sagsbehandlingen på 6 måneder, men SKAT vil naturligvis bestræbe sig på at genoptage udbetalingerne snarest muligt.

Hvis beløbet udbetales senere end 6 måneder fra modtagelsen af anmodningen, vil beløbet blive forrentet, jf. nedenfor.

§ 69B i kildeskatteloven (uddrag):
»§ 69 B. Har nogen, der er skattepligtige efter § 2 eller selskabsskattelovens § 2, modtaget udbytte, royalty eller renter, hvori der efter §§ 65-65 D er indeholdt kildeskat, som overstiger den endelige skat efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater eller direktiv 2003/49/EU om en fælles ordning for beskatning af renter eller royalties, tilbagebetales beløbet inden 6 måneder fra told- og skatteforvaltningens modtagelse af anmodning om tilbagebetaling. Sker tilbagebetaling efter dette tidspunkt, tilkommer der den skattepligtige en rente svarende til renten efter opkrævningslovens § 7, stk. 2, med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned.

Stk. 2. Kan told- og skatteforvaltningen på grund af modtagerens forhold ikke foretage kontrol af, om betingelserne for tilbagebetaling af kildeskat er opfyldt, afbrydes udbetalingsfristen efter stk. 1, indtil modtagerens forhold ikke længere hindrer kontrol.

Stk. 3. Skønner told- og skatteforvaltningen, at udbetaling på det foreliggende grundlag vil indebære en nærliggende risiko for tab, kan forvaltningen kræve sikkerhedsstillelse af modtageren. Told- og skatteforvaltningen kan kun kræve sikkerhedsstillelse, hvis kravet om indeholdelse af kildeskat er omtvistet og ikke endeligt afgjort ved en administrativ klageinstans eller domstolene.«

Når du sælger aktier og andre værdipapirer

Det er især, når du sælger værdipapirer, du skal gøre noget.

 • Når du sælger aktier og andre værdipapirer, skal du betale skat af gevinsten. Gevinst ved salg af almindelige aktier beskattes som aktieindkomst.

 • Hvis du har haft tab ved at sælge aktier, kan du trække tabet fra, hvis SKAT har fået oplysning om købet.

 • Der er undtagelser, hvis du har købt dine aktier før 1. januar 2006.

 • Gem altid dokumentation for salget.

Sådan opgør du gevinst og tab ved salg af aktier  

Først ind, først ud

Sælger du aktier i samme selskab og med samme rettigheder, hvor du har købt nogle før og nogle efter 1. januar 2006, anses de først købte som hovedregel for de først solgte.

Tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked

Aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, hed tidligere børsnoterede aktier.

Hvis du taber på at sælge aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, skal du oplyse tabet på din årsopgørelse i rubrik 66. SKAT trækker automatisk tabet fra i aktieudbytter og gevinster ved salg - dog kun i aktieudbytter og gevinster, der er aktieindkomst og vedrører aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked.

Du kan kun fratrække tab på aktier, optaget til handel på et reguleret marked, i andre aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. 

Hvis dit tab er større end det samlede beløb af dine aktieudbytter og gevinster (kaldet aktieindkomst), får du fradrag for det resterende tab i denne rækkefølge:

 • Det overskydende tab trækkes automatisk fra i summen af din samlevende ægtefælles aktieudbytter og gevinster opgjort efter fradrag af din ægtefælles tab. Denne overførsel er obligatorisk.

 • Er der stadig et overskydende tab, bliver det overført til de efterfølgende år, hvor det modregnes automatisk først hos dig og dernæst hos din ægtefælle. Tabet kan dog kun overføres til et senere indkomstår, hvis det ikke kan udnyttes i udbytter og gevinster i et tidligere indkomstår.

Læs mere om Betingelser for fradrag for tab på aktier og investeringsbeviser.

Tab på aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked

Aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, hed tidligere unoterede aktier.

Hvis du taber på at sælge aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, skal du oplyse tabet på din årsopgørelse i rubrik 67, eller selvangivelse. Så bliver tabet automatisk modregnet i eventuelle udbytter. Hvis aktieindkomsten herefter er negativ, udregnes skatteværdien af den negative aktieindkomst automatisk. Dette negative skattebeløb fratrækkes automatisk i dine øvrige skatter på årsopgørelsen.

Hvis du er gift og samlevende ved årets udgang, skal din negative aktieindkomst dog først modregnes i din ægtefælles eventuelle positive aktieindkomst for samme år, inden der beregnes et negativt skattebeløb.

 • Et negativt skattebeløb, som er større end din egen slutskat af anden indkomst, modregnes i en samlevende ægtefælles slutskat for samme indkomstår.

 • Er der stadig et overskydende negativt skattebeløb, bliver det automatisk modregnet i skatten i de efterfølgende år, først i din egen skat og dernæst i din ægtefælles.

Skatteværdi af negativ aktieindkomst beregnes med 27 procent af de første 50.600 kr. og 42 procent af resten for 2016. For ægtefæller er beløbsgrænsen i alt på 101.200 kr. For 2015 er beløbsgrænsen på 49.900 kr. og for ægtepar på 99.800 kr.

Hvis du taber på aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, men som i din ejertid har været optaget til handel på et reguleret marked (tidligere børsnoterede), skal du trække tabet fra efter de regler, der gælder for aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked.

Skat af medarbejderaktier

Du skal betale skat af gevinst (fortjeneste) på medarbejderaktier og kan få fradrag for tab på samme måde som af almindelige aktier.

Læs mere om blandt andet særordninger i Skat af medarbejderaktier.

Salg af tegningsret beskattes som aktieindkomst

En tegningsret er den ret, der giver et selskabs aktionærer ret til at tegne nye aktier i forbindelse med udvidelse af selskabets kapital. Vil du ikke selv udnytte tegningsretterne, kan du sælge dem. Gevinsten beskattes som aktieindkomst. Vær opmærksom på, at der er særlige beregningsregler.

Læs mere i Tegningsretter til nye aktier.

Tab på aktiebaserede finansielle kontrakter

Hvis du har tab på aktiebaserede finansielle kontrakter, og kontrakten eller de underliggende aktier er optaget til handel på et reguleret marked, kan du på visse betingelser få tabet modregnet i gevinst på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked.

Denne udvidede modregningsadgang gælder kun tab, der er konstateret fra og med 2010. Læs mere om disse betingelser i Skatten 2013 under rubrik 346.

Rubrik 346 - Gevinst/tab på finansielle kontrakter og visse strukturerede fordringer

Når du køber aktier og andre værdipapirer

SKAT skal have oplysning om købet.

 • I det fleste tilfælde går det automatisk, og du behøver ikke selv at gøre noget.

 • Du skal selv huske at oplyse købet til SKAT, hvis det drejer sig om værdipapirer, der er købt i udlandet og placeret i et udenlandsk depot.

 • Gem kvittering for køb af værdipapirer. Kvitteringen kan være vigtig, hvis du sælger papirerne igen.

Det skal du huske på årsopgørelsen

På din årsopgørelse står de oplysninger, SKAT har om eventuelt udbytte og om tab og gevinst på dine værdipapirer.

Tjek selv og ret eventuelt

Det er ikke sikkert, at SKAT har alle oplysninger om dine værdipapirer. Du har selv ansvaret for, at SKAT får alle oplysninger, og det er vigtigt, at du selv tjekker efter.

Beregningssystemet i TastSelv kan beregne nogle af oplysningerne og viser de oplysninger, du eller andre har lagt ind i systemet.

 • Skriv tab og gevinst på aktier optaget til handel på et reguleret marked i rubrik 66 på årsopgørelsen.
 • Skriv tab på aktier, der i din ejertid har været optaget til handel på et reguleret marked, men som ikke længere er det, i rubrik 66 på årsopgørelsen.
 • Skriv tab og gevinst på aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, i rubrik 67 på årsopgørelsen.
 • Skriv udbytte af dine aktier i rubrik 61-65 og rubrik 68.
 • Du kan kun fratrække tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, hvis SKAT har fået oplysning om dine aktier. Det sker normalt automatisk for danske aktier.

Investeringsbeviser med minimumsudlodning

Investeringsinstitutter (tidligere udloddende investeringsforeninger) opdeles i aktiebaserede og obligationsbaserede.

Aktiebaserede:

Ved salg af aktiebaserede investeringsbeviser følges reglerne for salg af aktier, som er optaget til handel på et reguleret marked.  Det betyder, at du skal betale skat af en gevinst ved salg, og at du kan trække et eventuelt tab fra, når du har solgt beviserne. Du kan kun trække tab fra, hvis du har oplyst købet til SKAT.

Obligationsbaserede:

En gevinst og et tab ved salg regnes med i kapitalindkomsten.  Årets nettogevinst eller nettotab kan sammenlægges med nettogevinster og nettotab ved salg af fordringer, som følger kursgevinstlovens regler (det kan for eksempel være gevinst og tab på fordringer og/eller gæld i fremmed valuta).

Du bliver kun beskattet af gevinsten, hvis det sammenlagte beløb er større end 2.000 kr. Du kan også kun trække tab fra, hvis tabet i alt er større end 2.000 kr.

Aktier og investeringsbeviser, der er udstedt af et obligationsbaseret investeringsselskab, beskattes først af gevinsten, når du sælger dem.

Den juridiske vejledning C.B. Kapitalgevinstbeskatning

Skattesatser for gevinster og udbytte (aktieindkomst)

I 2016 skal du betale

 • 27 procent i skat af de første 50.600 kr. (2015: 49.900 kr.) i aktieindkomst

 • 42 procent af aktieindkomst ud over 50.600 kr. (2015: 49.900 kr.).

Aktieindkomst er både udbytter og gevinst (fortjeneste) ved salg.

Hvis du er gift

Er du gift, og bor du sammen med din ægtefælle ved indkomstårets udløb, er beløbsgrænserne det dobbelte. I 2016 skal I betale 27 procent af de første 101.200 kr. (2015: 27 procent af de første 99.800 kr.) af jeres samlede aktieindkomst og 42 procent af aktieindkomst ud over 101.200 kr. (2015: 99.800 kr.).

Regulerede og ikke-regulerede markeder

Ikke-regulerede markeder i Danmark

Dansk OTC (DKTC)
First North (XFND) 

Regulerede markeder i Danmark

Nasdaq OMX Copenhagen A/S (XCSE) - tidligere Københavns Fondsbørs
GXG Markets Official List 

Regulerede markeder inden for EU/EØS

Skatteministeriet anser et marked for at være et reguleret marked, hvis det er anført på den liste over regulerede markeder indenfor EU/EØS, som er udarbejdet af den uafhængige komité af finansielle tilsynsmyndigheder i Europa, CESR.

Der kan ikke linkes direkte til listen. Klik på "View all" nederst i venstre hjørne i følgende link for at få vist listen.

Regulerede markeder (MiFID-database) 

Regulerede markeder uden for EU/EØS

Skatteministeriet anser som udgangspunkt et marked for at være et reguleret marked, hvis markedet

 • er medlem af World Federation of Exchanges eller 
 • optræder på en fortegnelse, som Kommissionen måtte offentliggøre efter art. 19, stk. 6 i MiFID-direktivet - direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004

En OTC-børs (Over The Counter-børs) er ikke et reguleret marked.

Medlemmer af World Federation of Exchanges (World Federation of Exchanges)

Overgangsregler for aktier og investeringsbeviser

Der er flere overgangsregler for beskatning af aktier og investeringsbeviser. Se, om du er omfattet af reglerne. Det vil blandt andet sige, om du er under den skattefri grænse eller har fradragsret for tab.

Overgangsregler for aktier og investeringsbeviser købt før 2006

Overgangsregler for salg af investeringsbeviser købt før 19. jan. 1994

Overgangsregler for salg af aktier købt før 19. maj 1993

Overgangsregler for uudnyttede tab på aktier fra tidligere år

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning

 

Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Feedback:
Meget glad
Meget sur
Meget gladMeget sur