Menu

 
Gaver i den nærmeste familie

Giver du gaver over et bestemt beløb til din nærmeste familie, skal der skal betales gaveafgift, og du skal udfylde en blanket og sende den til os. Hvis du giver en gave under afgiftsgrænsen, skal hverken du eller modtageren gøre noget.

Kontantgaver: Skattefrit eller med gaveafgift?

Gave gives i: 20152014

Er ægtefællen (dit barn) til svigerbarnet:

  • Du kan ikke trække gaverne fra i skat.

Hvem betaler gaveafgiften?

Afgiften bliver lidt mindre, hvis giver betaler afgiften. Giveren hæfter for afgiften, hvis modtageren ikke betaler.

A
B
  • Udregning af gaveafgift vis/skjul

  • Gavebeløb - Gaveafgift:
  • Afgiftsfrit bundbeløb:

  • Gaveafgift:

A - B
 

Beregningen er vejledende og viser gaveafgiften på kontantgaver i de almindeligste tilfælde. Læs mere om reglerne i Den juridiske vejledning og i Boafgiftsloven § 24, stk. 5 (Retsinformation).

Betal gaveafgift

Via netbank:

Brug indbetalingskort med kortart-kode +73 og kreditornummer 8140 6731. Skriv i oplysningsfeltet, at betalingen er gaveafgift, og skriv givers og modtagers cpr-numre.

I pengeinstitut:

Oplys kreditornummer 8140 6731, at indbetalingen er gaveafgift og givers og modtagers cpr-numre.

Frist for betaling 

Gaveafgiften skal betales, når du sender gaveanmeldelsen.

Fristen for at anmelde og betale gave afgift er den 1. maj året efter, at gaven er modtaget. Betaler og anmelder du for sent, skal du betale renter.

Hvis enten giveren eller modtageren dør, efter at gaven er givet, er fristen senest otte uger efter dødsfaldet.

Opgør gavens værdi

Når gaven er en ting, kan værdien fastsættes ved hjælp af for eksempel en faktura.

Værdipapirer og aktiver

Værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, og noterede valutaer værdiansættes til kursen på det tidspunkt gaven modtages.

Aktiver, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, fx unoterede aktier, valuta eller en bil, værdiansættes til handelsværdien, når gaven modtages.

Brugsværdi

Hvis for eksempel forældre stiller en bil til rådighed for deres barn, skal værdien opgøres som de udgifter, der er forbundet med at benytte bilen: registreringsafgift, afskrivninger, benzin og andet, der betales for barnet i forbindelse med bilen.

Er du i tvivl, om værdien af et aktiv overstiger den skattefrie grænse (59.800 kr. i 2014), kan du bede om at få et bindende svar.

Fast ejendom

Fast ejendom kan som hovedregel overdrages til ejendomsværdien +/- 15 procent. Den kan dog også ansættes til handelsværdien.

Gaver til eller fra udlandet

Hvis du har fået en gave fra en i din nærmeste familie, der bor i udlandet, gælder de samme regler, som hvis giveren bor i Danmark.

Det samme er tilfældet, hvis du giver en gave til én, der bor i udlandet. I begge tilfælde skal der betales afgift til Danmark.

Der skal betales gaveafgift, hvis begge parter bor i udlandet, når gaven er:

  • fast ejendom
  • tilbehør til fast ejendom
  • formue tilknyttet et fast driftssted, fx en virksomhed.
For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Feedback:
Meget glad
Meget sur
Meget gladMeget sur