Menu

 
Gaver i den nærmeste familie

Giver du gaver over et bestemt beløb til din nærmeste familie, skal der skal betales gaveafgift, og du skal udfylde en blanket og sende den til os.

Beløbsgrænser og afgifter for gaver i den nærmeste familie

Hvem kan du give gave uden afgift?

Beløbsgrænser og afgifter

 • Børn, børnebørn, oldebørn, tipoldebørn osv.
 • Stedbørn og deres børn, børnebørn, oldebørn, tipoldebørn osv.
 • Den længstlevende ægtefælle til dit afdøde barn eller stedbarn.
 • Dine forældre.
 • Personer, som du har haft fælles bopæl med de sidste to år, før gaven blev givet. I skal bo sammen, når gaven gives.
 • Personer, som du tidligere har haft fælles bopæl med i mindst to sammenhængende år, og hvor samlivet er ophørt, fordi den ene af jer er flyttet på institution.
 • Plejebørn, som har haft bopæl hos dig i mindst fem sammenhængende år, hvis opholdet begyndte inden plejebarnet var fyldt 15 år. Højst en af plejebarnets forældre må have haft bopæl hos dig sammen med plejebarnet.

Op til 59.800 kr. i 2014 uden afgift.

15 pct. i afgift af beløb derover.

 • Dine stedforældre.
 • Dine bedsteforældre.

Op til 59.800 kr. i 2014 uden afgift.

36,25 pct. i afgift af beløb derover.

 • Dit barns ægtefælle.
 • Dit stedbarns ægtefælle.

Op til 20.900 kr. i 2014 uden afgift.

Beløb derover skal der betales 15 pct. i afgift af.

 • Din ægtefælle eller registrerede partner.
  Papirløst samliv betragtes ikke i noget tilfælde som ægteskab.

Ingen beløbsgrænse eller afgift.

Undtagelser:

Hvis I er skilt eller separeret, når gaven gives, skal modtageren betale almindelig indkomstskat af gaven.

Hvis udbyttet tilfalder en anden end modtageren, skal I betale 15 pct. i gaveafgift af beløb over 59.800 kr. i 2014.

Gaver til nogen, som ikke er nævnt i skemaet, er skattepligtige. Fx. regnes søskende i denne sammenhæng ikke med til den nærmeste familie.

Afgiftspligtige gaver (Den juridiske vejledning)

Betal gaveafgift

Via netbank:

Brug indbetalingskort med kortart-kode +73 og kreditornummer 8140 6731. Skriv i oplysningsfeltet, at betalingen er gaveafgift og skriv givers og modtagers cpr-numre.

I pengeinstitut:

Oplys kreditornummer 8140 6731, at indbetalingen er gaveafgift og givers og modtagers cpr-numre.

Frist for betaling 

Gaveafgiften skal betales, når du sender gaveanmeldelsen.

Fristen for at anmelde og betale gave afgift er den 1. maj året efter, at gaven er modtaget. Betaler og anmelder du for sent, skal du betale renter.

Hvis enten giveren eller modtageren dør, efter at gaven er givet, er fristen senest otte uger efter dødsfaldet.

Opgør gavens værdi

Når gaven er en ting, kan værdien fastsættes ved hjælp af for eksempel en faktura.

Værdipapirer og aktiver

Værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, og noterede valutaer værdiansættes til kursen på det tidspunkt gaven modtages.

Aktiver, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, fx unoterede aktier, valuta eller en bil, værdiansættes til handelsværdien, når gaven modtages.

Brugsværdi

Hvis for eksempel forældre stiller en bil til rådighed for deres barn, skal værdien opgøres som de udgifter, der er forbundet med at benytte bilen: registreringsafgift, afskrivninger, benzin og andet, der betales for barnet i forbindelse med bilen.

Er du i tvivl, om værdien af et aktiv overstiger den skattefrie grænse (59.800 kr. i 2014), kan du bede om at få et bindende svar.

Fast ejendom

Fast ejendom kan som hovedregel overdrages til ejendomsværdien +/- 15 procent. Den kan dog også ansættes til handelsværdien.

Regn afgiften ud 

Gaveafgiften udregnes forskelligt, alt efter om giver eller modtager betaler afgiften.

Den gaveafgift, som giveren betaler for modtageren, er afgiftsfri for modtageren:

 • Når giver betaler afgiften, bliver dette beløb ikke lagt oven i det gaveafgiftspligtige beløb.
 • Når modtageren betaler afgiften, skal han eller hun betale afgift af hele det afgiftspligtige beløb.
 • Afgiften bliver altså en lille smule mindre, hvis giver betaler afgiften.

Boafgiftsloven § 24, stk. 5 (Retsinformation)

Regneeksempel: Giver betaler afgiften, som trækkes fra det samlede gavebeløb

En far betaler afgift og gave på til sammen:

100.000 kr.

Afgiftsfrit beløb i 2014:

59.800 kr.

Beløb, der skal betales afgift af:

40.200 kr.

Hvis du har et bestemt beløb til rådighed og ønsker at trække afgiften fra dette beløb og så give resten i gave, skal du lave dette regnestykke, for at finde frem til gaveafgift og gavebeløb:

Afgiftsprocent /(100+afgiftsprocent) x det beløb, der skal betales afgift af = gaveafgift

Det vil sige: (15/115) x 40.200 = gaveafgift:

5.243 kr.

Faderen kan give sit barn 100.000-5.243. Det er dette beløb der skal anmeldes som afgiftspligtig gave:

94.757 kr.

Regneeksempel: Giver betaler afgiften ud over gavebeløbet

En far giver sit barn:

100.000 kr.

Afgiftsfrit beløb i 2014:

59.800 kr.

Beløb, der skal betales afgift af:

40.200 kr.

15 % afgift af 40.200 kr.:

6.030 kr.

Faderen betaler afgiften, og har dermed haft en samlet udgift på:

106.030 kr.

Barnet får i gave:

100.000 kr.

Regneeksempel: Modtager betaler afgiften

En far giver sit barn:

100.000 kr.

Afgiftsfrit beløb i 2014:

59.800 kr.

Beløb, der skal betales afgift af:

40.200 kr.

15 % afgift af 40.200 kr.:

6.030 kr.

Barnet betaler afgiften og har derfor reelt fået:

93.970 kr.

Giveren hæfter for afgiften, hvis modtageren ikke betaler.

Du kan ikke trække gaverne fra i skat.

Gaver til eller fra udlandet

Hvis du har fået en gave fra en i din nærmeste familie, der bor i udlandet, gælder de samme regler, som hvis giveren bor i Danmark.

Det samme er tilfældet, hvis du giver en gave til én, der bor i udlandet. I begge tilfælde skal der betales afgift til Danmark.

Der skal betales gaveafgift, hvis begge parter bor i udlandet, når gaven er:

 • fast ejendom
 • tilbehør til fast ejendom
 • formue tilknyttet et fast driftssted, fx en virksomhed.
For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar?
Meget glad
Meget sur
Meget gladMeget sur