Få besked, når der sker ændringer på denne side.


E-mail:

Menu

Den nye EU-toldkodeks

EU-toldkodeks (EUTK) trådte i kraft den 1. maj 2016 og har erstattet EF-toldkodeks fra 1992. 

Formålet med den nye EU-toldkodeks er at tage højde for den hastige udvikling, der har været i handels- og transportmønstre, samt at digitalisere og effektivisere toldbehandlingen og toldkontrollen.

På denne side får du et overblik over de ændringer som EUTK indebærer. Hvis du ønsker en mail om de løbende ændringer her på sitet, skal du benytte knappen 'Få besked' helt ude i højre side. Sideløbende sender SKAT nyhedsbreve til virksomheder, hvor der orienteres om de mere konkrete ændringer - særligt systemændringerne. Nyhedsbrevene finder du her.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.

EU-toldkodeks, love og regler

Toldkodeksen kaldes også for EUTK (dansk forkortelse for EU-toldkodeks) eller for UCC (engelsk forkortelse). 

EU-toldkodeks (EUTK) trådte i kraft den 1. maj 2016. En Lovpakke bestående af:

Ændringer vedtaget efter den 1. maj 2016:

 

Processen omkring EU-toldkodeksen:

  • EU-toldkodeks blev vedtaget i oktober 2013
  • Kommissionens delegerede forordning (DF) er vedtaget af Kommissionen den 28. juli 2015, og den endelige version blev offentliggjort i EU-tidende den 29. december 2015. Den er efterfølgende blevet ændret med vedtagelsen af Kommissionens delegerede forordning om overgangsordninger (DFO). Ændringerne til DF fremgår af DFO artikel 55.

  • Kommissionens gennemførelsesforordning (GF) er vedtaget den 24. november 2015 af Kommissionen. Den endelige version blev offentliggjort i EU-tidende den 29. december 2015.
  • Kommissionens delegerede forordning om overgangsordninger (DFO) er vedtaget af Kommissionen den 17. december 2015. Forordningen har efterfølgende været i høring hos Rådet og Europaparlamentet. Den endelige version blev offentliggjort i EU-tidende den 15. marts 2016.

Arbejdsprogram
Der er vedtaget et arbejdsprogram for udvikling af nye IT-systemer. I bilaget til arbejdsprogrammet er der en beskrivelse af de IT-systemer, der skal udvikles og en tidsplan for deres iværksættelse. Alle IT-systemer skal være klar senest 31. december 2020. Nogle af ændringerne i EU-toldkodeksen vil først gælde fra det tidspunkt, hvor IT-systemerne er klar, og der vil derfor være overgangsordninger.

Kort om de nye regler

EU-toldkodeks (EUTK) trådte i kraft den 1. maj 2016 og har erstattet EF-toldkodeks fra 1992. 

Formålet med den nye EU-toldkodeks er at tage højde for den hastige udvikling, der har været i handels- og transportmønstre.

Kommissionen har udarbejdet en hjemmeside der informere om EUTK samt en informerende video - se den her.

Der kommer nye procedurer og IT-systemer, som skal sikre virksomheder i EU en mere ensartet toldbehandling og en hurtig udveksling af information mellem toldmyndighederne. Overgangen fra papir til elektroniske løsninger for toldbehandling i hele EU sker for at sikre handelslettelser og samtidig en effektiv toldkontrol, så der bliver færre omkostninger for erhvervslivet og færre finansielle, sikkerhedsmæssige og andre risici for samfundet. For virksomhederne vil det betyde, at der på nogle områder vil blive mulighed for lettelser, mens der på andre områder vil komme stramninger, herunder behov for IT-tilpasninger.

Blandt en række ændringer kan nævnes:

  • Mulighed for forenklede procedurer for virksomhederne, som for eksempel Egen beregning og Centraliseret toldbehandling.

  • Obligatorisk sikkerhedsstillelse for indehavere af midlertidige oplag og for indehavere af en bevilling til en økonomisk procedure (fx aktiv forædling og toldoplag)

  • Mulighed for at bevillinger og afgørelser kan komme til at gælde på tværs i EU

  • Retten til at blive hørt, inden myndighederne træffer en afgørelse, bliver slået fast som en grundliggende rettighed, der gælder i alle medlemslande.

Kommissionens e-læringskursus
Kommissionen har udviklet gratis e-læringskurser om den nye EU-toldkodeks. Formålet med kurserne er at give en hjælp til at forstå de vigtigste ændringer. Kurserne er tilgængelige på forskellige niveauer. Der er foreløbig udarbejdet et overbliksmodul og enkelte andre moduler om specifikke emner, for eksempel om toldværdi.

Kursusindholdet er alene vejledende og indholdet er ikke juridisk bindende.

Du kan få adgang til kurserne her. De findes på engelsk, men vil også senere komme på en lang række andre sprog. 

Bevillinger

Inddragelse af virksomheder

Efter den 1. maj 2016 er de første dele af EU-toldkodeksen trådt i kraft. Det betyder, at danske virksomheder allerede i det nye år vil kunne mærke de første ændringer i toldproceduren i forhold til gældende regler. Ændringerne pr. 1. maj 2016 betyder primært, at to eksisterende toldprocedurer ophører eller ændrer sig væsentligt. De to toldprocedurer, der er ophørt, er proceduren Aktiv forædling - tilbagebetaling og proceduren Toldoplag type D. EU-toldkodeksen betyder desuden, at SKAT og virksomhederne på lidt længere sigt skal ændre i deres it-systemer. De nye it-systemer vil trinvist blive idriftsat i perioden frem mod 2021. En overordnet plan for implementering af it-systemerne vil være klar i foråret 2016. SKAT vil herefter informere de berørte virksomheder.   

For at sikre den bedst mulige proces i forbindelse med overgangen til EU-toldkodeksen, vil processen ske gennem størst mulig inddragelse og dialog med de berørte virksomheder. Det sker blandt andet på følgende måder:

Toldkontaktudvalget
SKATs Toldkontaktudvalg inddrages løbende i arbejdet omkring implementeringen af EU-toldkodeksen. I SKATs Toldkontaktudvalg sidder bl.a. repræsentanter for brancheorganisationer og virksomheder.

Til møderne orienterer SKAT bl.a. om implementeringen samt drøfter ideer og forslag til aktiviteter, der er målrettet virksomheder og rådgivere.

Du kan finde flere oplysninger om Toldkontaktudvalgets kommissorium, medlemmer og referater her. 

Etablering af en IT-følgegruppe
SKAT har etableret en IT-følgegruppe med repræsentanter fra virksomheder og it-leverandører. Gruppen har fokus på de it-mæssige konsekvenser, som EU-toldkodeksen har for virksomhedernes it-systemer, samt virksomhedernes behov for SKAT.

SKAT har afholdt de første møder med IT-følgegruppen hvor fokus bl.a. har været på de mindre ændringer af feltkoder m.v., som skal være klar til den 1. maj 2016. Du kan finde referater fra møder i IT-følgegruppen her.

Informationsmøder om EU-toldkodeksen
I løbet af foråret 2016 har SKAT afholdt en række informationsmøder for virksomheder om den nye EU-toldkodeks. Her har virksomhederne fået et generelt indblik i det nye regelsæt.

Se informationsmaterialet her.

Se også vores Tidslinje her.

 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?