Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2017.707.LSRFradrag for ukurans nedskrivning18-09-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.702.LSRNon-resident pilots berettigelse til lempelse i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien24-11-17Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2017.701.LSRResident pilots berettigelse til lempelse i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien24-11-17Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2017.699.LSRSkattepligt i forbindelse med kapitalnedsættelse til dækning af regnskabsmæssige tab i erhvervsdrivende, almennyttig fond29-11-17SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2017.698.LSRPilots berettigelse til exemptionslempelse i dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Storbritannien, henholdsvis creditlempelse i den dansk-britiske dobbeltbeskat-ningsoverenskomst samt dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Portugal24-11-17Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2017.696.LSRYderligere registreringsafgift på ombygget varebil05-01-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2017.695.LSRBeskatning af kompensationsbeløb for tab på investeringsbeviser04-08-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.667.LSRBeregning af tinglysningsafgift – Overdragelse af ejendom fra et I/S til et P/S27-10-17TinglysningsafgiftAfgørelse
SKM2017.666.LSRFradragsret for moms i forbindelse med indkøb af porteføljeforvaltningen13-10-17FradragAfgørelse
SKM2017.665.LSRForenings momsfritagelse af medlemskontingenter, tilskud og gaver03-11-17Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2017.662.LSRSkattepligt ved salg af ejerlejlighed18-10-17EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2017.661.LSRInddrivelsesrenter vedrørende restskat03-07-17Modregning og transportAfgørelse
SKM2017.635.LSREt selskabs beskatning af modtagne licensindtægter - Periodisering01-11-17SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2017.610.LSRAvancer og tab på udenlandske aktier13-10-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2017.608.LSRErhvervelsesmoms ved leasing af båd gennem leasinggiver, som er en fransk bank13-10-17Andet om momsAfgørelse
SKM2017.607.LSRUgyldighed samt momsansættelse11-10-17Når man vil klageAfgørelse
SKM2017.606.LSRMulighed for at fratrække tab på fordring på tidligere ægtefælle i skattepligtig indkomst30-08-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.596.LSRForhøjelse af værdi af fri bil på grundlag af skattemæssigt begrundet overdragelse mellem nærtstående parter13-09-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.595.LSRSkattepligtig rejsegodtgørelse - Modregningsforbud25-09-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.594.LSRRenter af for sent betalt pensionsafkastskat på grund af forhold i selskabets bank13-09-17Pensionsafkastbeskatning (PAL)Afgørelse
SKM2017.593.LSRModregning i overskydende skat27-09-17Modregning og transportAfgørelse
SKM2017.592.LSRAfgift ved gavedispositioner26-09-17Arv og gaverAfgørelse
SKM2017.591.LSRSkattefri godtgørelse af rejseudgifter - Lønomlægning10-10-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.590.LSROpretholdelse af klagesag ved Landsskatteretten, når der er afsagt konkursdekret over selskabet04-10-17Når man vil klageAfgørelse
SKM2017.589.LSRSagsbehandlingsmangler i forbindelse med beskatning af værdi af fri bil26-09-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.586.LSRBeskatning af kompensationsbeløb for tab på investeringsbeviser04-08-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.573.LSRMomsfritagelse af kunstnerisk virksomhed - frihåndstatoveringer14-06-17Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2017.571.LSREt selskabs lån til ejer af selskabet - Udlodning08-09-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2017.570.LSRAktieindkomst – Hævninger på mellemregning15-09-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2017.557.LSRKøb af andele i ægtefælles vindmøllevirksomhed - succession14-09-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.556.LSRGenoptagelse af indkomstansættelser med henblik på fradrag uden indskud13-09-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.555.LSRÆndring af fremførselsberettiget tab08-09-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2017.545.LSRSælgerpantebrevs indgåelse i virksomhedsordning30-08-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2017.525.LSRSkattepligt i forbindelse med forenings overdragelse af ejendom27-06-17EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2017.524.LSREvt. momspligt ved salg af en byggeret30-08-17ByggeriAfgørelse
SKM2017.522.LSRFradrag for tab på en fordring17-07-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.510.LSRBeskatning af pensionsafkast28-06-17Pensionsafkastbeskatning (PAL)Afgørelse
SKM2017.492.LSRPålæggelse af yderligere registreringsafgift ved benyttelse af autocamper21-06-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2017.491.LSRSplitleasing - Værdi af fri bil08-06-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.490.LSRAfgiftspligt efter Chokolade- og sukkervareafgiftsloven - Dekorfondant11-04-16Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teAfgørelse
SKM2017.489.LSRFradrag for forbedringer – Grundforbedrende foranstaltning via eltilslutningsafgiften26-06-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.488.LSRSkattepligt vedrørende donationer og gavebidrag i forbindelse med valgkampagne17-05-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.457.LSROpkrævning af spiritusafgift for færdigblandet gløgg med rom - Tarifering14-02-17Øl, vin, spiritus og mineralvandAfgørelse
SKM2017.432.LSRTilbagebetaling af smøreolieafgift – Landsskatterettens kompetence15-06-17MiljøafgifterAfgørelse
SKM2017.431.LSREvt. fast driftssted i Danmark for litauisk selskab - Samarbejdsaftale mellem dansk og litauisk selskab14-06-17SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2017.430.LSRModregning i beløb hidrørende fra virksomheds skattekonto indbetalt til dækning af momstilsvar – Modregningen sker til dækning af misligholdt studielån08-05-17Modregning og transportAfgørelse
SKM2017.429.LSREfteropkrævning af affaldsvarme-, tillægs- og CO2-afgift – Ikke berettiget udbetaling af negativt afgiftstilsvar24-03-17Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2017.397.LSRModregning i overskydende skat til dækning af sagsomkostninger til politiet30-05-17Modregning og transportAfgørelse
SKM2017.396.LSRModregning i overskydende skat til dækning af gæld vedrørende bøde, restskat samt dertilhørende inddrivelsesrenter01-06-17Modregning og transportAfgørelse
SKM2017.395.LSRHenstand med betaling af registreringsafgift samt anmodning om eksportgodtgørelse10-03-17Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2017.394.LSROpkrævning af yderligere tinglysningsafgift vedrørende overdragelse af ejendom08-06-17TinglysningsafgiftAfgørelse
SKM2017.383.LSRSkattepligt af udbetalt godtgørelse i forbindelse med uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale17-05-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.382.LSRGrundlag for omberegning af grundværdien19-05-17EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2017.373.LSREkstraordinær genoptagelse af skatteansættelse vedrørende lagerbeskattede værdipapirer20-02-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2017.372.LSREkstraordinær genoptagelse af skatteansættelse vedrørende lagerbeskattede værdipapirer20-02-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2017.371.LSROphør som partner i en kapital- og venturefond16-03-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2017.370.LSRHvorvidt en forening anses som almennyttig - Skattepligt i forbindelse hermed02-12-16SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2017.369.LSRGenoptagelse og ændring af grundværdiansættelse10-04-17EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2017.367.LSRInddragelse af prøveskilte samt tildeling af karensperiode10-05-17StrafAfgørelse
SKM2017.353.LSRKunstnerisk virksomhed – erhvervsmæssig virksomhed – fradrag for underskud22-08-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.342.LSRGrundværdiansættelse samt fastsættelse af fradrag for forbedringer15-03-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.341.LSRErhvervsmæssig virksomhed for mindre landejendom, herunder anvendelse af virksomhedsordningen24-04-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2017.340.LSRGenoptagelse af grundværdiansættelse samt ansættelse af grundværdien23-03-17EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2017.338.LSRModregning i overskydende skat til dækning af renter og gebyr vedrørende gæld til Statens Administration og SKAT - Forældelse02-03-17Modregning og transportAfgørelse
SKM2017.335.LSROpfyldelse af skærpede dokumentationskrav i forbindelse med fastsættelse af fradrag for forbedringer15-06-16EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2017.305.LSRChokolade- og sukkervareafgift for snackbarer med overtræk af chokolade/vekao10-02-17Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teAfgørelse
SKM2017.303.LSRMaskeret udlodning ved overdragelse af ejendom til hovedanpartshaver og grundlaget for beregning af ejendomsværdiskat14-12-16SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2017.302.LSRFastsættelse af fradrag for forbedringer samt grundværdiansættelse04-04-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.301.LSRPersonalegode i form af rentefrit lån fra arbejdsgiver - Beskatning03-04-17Personlig indkomstAfgørelse
SKM2017.296.LSRStraksfradrag vedrørende løsdriftsstald og plansiloer25-01-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.295.LSRStraksfradrag ved etablering af tilkørselsvej til driftsbygninger25-01-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.282.LSRFradrag for virksomhedsunderskud - Erhvervsmæssig /ikke erhvervsmæssig virksomhed - Anvendelse af virksomhedsordningen14-03-17Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2017.281.LSRKøb og salg af ejendomme - Næringsvirksomhed01-03-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.274.LSREkstraordinær genoptagelse vedrørende ejendomsvurdering15-12-16EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2017.273.LSRHæftelse for yderligere registreringsafgift vedrørende et leaset motorkøretøj15-12-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2017.272.LSRFritagelse for betaling af gebyr samt renter opstået som følge af en fejlagtig udbetaling af udbytteskat20-03-17Renter og gebyrerAfgørelse
SKM2017.271.LSRSkattepligt i dødsbo omfattende en udlejningsejendom30-01-17DødsboerAfgørelse
SKM2017.268.LSROpgørelse af afgiftspligtig mængde kuldioxid03-06-16Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2017.267.LSRUdtagningsmoms - solcelleanlæg med nettounderskud03-04-17Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseAfgørelse
SKM2017.266.LSRUdtagningsmoms – solcelleanlæg med nettooverskud03-04-17Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseAfgørelse
SKM2017.223.LSRArbejdsudleje - klipning og pakning af pyntegrønt03-04-17Udenlandsk arbejdskraftAfgørelse
SKM2017.222.LSRGenoptagelse af skatteansættelse – fradrag for betaling af brobidrag17-03-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.221.LSRFastsættelse af fradrag for forbedringer - Klageberettigelse09-03-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.220.LSRFradrag for tab på renteindtægter13-03-17Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.187.LSRSpørgsmål vedrørende TP-korrektion.16-12-16Transfer pricingAfgørelse
SKM2017.185.LSRUdenlandske lønmodtagere, herunder spørgsmål om arbejdsleje eller entreprise20-02-17Udenlandsk arbejdskraftAfgørelse
SKM2017.180.LSRGenindtræden af skattepligt til DK ved besøg hos familie, der er vendt tilbage til DK14-02-17Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2017.171.LSRModregning i beslaglagte midler til dækning af skattegæld07-03-17Modregning og transportAfgørelse
SKM2017.163.LSRKlage over inddrivelsesrenter02-03-17Renter og gebyrerAfgørelse
SKM2017.116.LSRBerettigelse til afgiftslempelse for fjernvarme. Krav om opfyldelse af kraftvarmekapacitet08-02-17Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2017.115.LSRSpørgsmål vedrørende selskabs skattepligtige indkomst15-12-16Transfer pricingAfgørelse
SKM2017.112.LSREfteropkrævning af moms for entreindtægter fra kasino30-01-17Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2017.110.LSRSpørgsmål om, hvorvidt der kunne ske modregning i overskydende skat samt fastholdelse af pålagte inddrivelsesrenter og et rykkergebyr.03-10-16Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtAfgørelse
SKM2017.95.LSRSpørgsmål om personlig eller erhvervsmæssig virksomhed samt om virksomhedsordningen kan anvendes12-01-17VirksomhederAfgørelse
SKM2017.70.LSRSpørgsmål om forhøjelse af klagers indkomst, herunder om der er tale om erhvervsmæssige eller private hævninger.09-12-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2017.69.LSRSpørgsmål vedrørende opgørelse af registreringsafgift ved overflytning af avance.13-12-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2017.68.LSRBindende svar vedrørende underskudsbegrænsning og frivillig akkord11-04-16AkkordordningerAfgørelse
SKM2017.67.LSRBindende svar om hvorvidt drift af spillekasino er lønsumspligtig23-12-16Lønsumsafgiftspligt og registreringAfgørelse
SKM2017.66.LSRSpørgsmål vedrørende maskeret udbytte i form af rentefrit lån fra selskab til hovedanpartshaver06-10-16SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2017.64.LSRSpørgsmål vedrørende beskatning af gevinst ved salg af tegningsretter samt ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse.09-09-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2017.63.LSRSpørgsmål vedrørende fradrag for underskud af landbrug, tab på bygning ved salg af ejendom, fradrag for afskrivninger på driftsmidler, resultat af udlejning samt udregning af kapitalafkast.14-12-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.62.LSRSpørgsmål om, hvorvidt autocamper opfylder betingelserne for afgiftsberigtigelse, herunder om en rosette skal være fastmonteret06-10-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2017.61.LSRSpørgsmål om skattepligtig værdi af personalegode01-12-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.60.LSRSpørgsmål om skattefri godtgørelse af rejseudgifter14-12-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.59.LSRBindende svar vedrørende fortolkning af vederlagskrav.17-11-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2017.58.LSRSpørgsmål vedrørende dobbeltbeskatning af udenlandsk pension28-11-16Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2017.55.LSRSpørgsmål vedrørende ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelse.26-09-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2017.54.LSRSpørgsmål om, hvorvidt et selskabs aktivitet med befordring af personer kan fritages for moms som personbefordring efter momsloven.15-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2017.53.LSRSpørgsmål om, hvorvidt synsprøver udgør et selvstændigt produkt, som er momsfritaget.23-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2017.49.LSRSpørgsmål vedrørende den afgiftsmæssige kvalificering af gasforbrug til opvarmning af ovn i forbindelse med produktion af gipsplader02-12-16Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2017.48.LSRSpørgsmål om forældelse af gæld vedrørende sagsomkostninger.12-01-17ForældelseAfgørelse
SKM2017.47.LSRSpørgsmål vedrørende kompetence til at behandle klage om modregning i overskydende skat.12-01-17Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentligeAfgørelse