Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2017.721.BRGrov uagtsomhed – mangelfulde oplysninger i selvangivelsen – 6-måneders fristen30-11-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.706.BRMaskeret udlodning – salg af springhest23-11-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.686.BROphævelse af sagsomkostninger – tildeling af sagsomkostninger17-11-17Når man vil klageDom
SKM2017.684.BRIndsættelser på klientkonto - fri sommerbolig - dokumentation for påstået lån - erklæringer til brug for skattesagen08-11-17Personlig indkomstDom
SKM2017.682.BRIndsætninger på konti - lån Objektiv - dokumentation19-10-17Personlig indkomstDom
SKM2017.658.BREkstraordinær genoptagelse – sygdom – Skatteforvaltningsloven – reaktionsfrist01-11-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.639.BRStraf - udeblivelsesdom - andengangsovertrædelse af momsbekendtgørelsen04-05-17StrafDom
SKM2017.630.BRAfvisning31-10-17Når man vil klageDom
SKM2017.625.BRIndsætninger bankkonto - skattepligtig gave - ekstraordinær genoptagelse19-10-17Arv og gaverDom
SKM2017.614.BRIndsætninger på konti – lån – Objektiv dokumentation16-10-17Personlig indkomstDom
SKM2017.613.BRIndtægt fra udlandet – ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelser09-10-17Udenlandsk indkomstDom
SKM2017.603.BREjendomsavance – afståelsessum – syn og skøn10-10-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2017.602.BRFradrag for grundforbedringer - Sagsomkostninger13-10-17Når man vil klageDom
SKM2017.599.BRAftale om fælles bestemmende indflydelse ikke godtgjort - betalingskorrektion02-10-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2017.598.BRStraf – revisor – rettighedsfrakendelse – bedrageri – skattesvig – medvirken – momssvig – dokumentfalsk - bogføringsloven04-08-17StrafDom
SKM2017.567.BRStraf – skattesvig – momssvig – rufferi medvirken08-04-15StrafDom
SKM2017.565.BRStraf – skattesvig – momssvig05-02-16StrafDom
SKM2017.561.BRKrydstogtskib kunne ikke anvende tonnageskatteordningen30-08-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.560.BRStraf - registreringsafgift - manglende mærkning af varebil - udeblivelsesdom - selskab22-08-17StrafDom
SKM2017.559.BRNulstilling - ugyldighed - aktindsigt - selvinkriminering22-08-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.552.BRFradrag for grundforbedringer - ny dokumentation - ophævelse af sagsomkostninger11-09-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.546.BRRegistreringsafgiftsloven - storkundeordningen - annullering af afbrudte leasingkontrakter i Det digitale motorregister (DMR)31-08-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.531.BRFradrag for grundforbedringer – Ophævelse af sagsomkostninger23-08-17Når man vil klageDom
SKM2017.530.BRIndbetalinger – lånearrangement – forkortet ligningsfrist – begrundelsesmangler22-08-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.528.BROmkostningsgodtgørelse – transport, afslag og manglende hæftelse14-08-17Når man vil klageDom
SKM2017.527.BRStraf – registreringsafgift – autocampere – urigtige oplysninger til SKAT om importpriser og salgspriser19-06-17StrafDom
SKM2017.521.BRFradrag for forbedringer - tilslutningsafgifter til elforsyning - grundforbedrende foranstaltninger07-08-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.517.BRDirekte følge - spørgsmål om ret til ekstraordinær genoptagelse af en banks lønsumsafgiftstilsvar efter en ændring af bankens momstilsvar14-08-17VirksomhederDom
SKM2017.508.BRRådighedsbeskatning af sommerhus - hovedanpartshaver21-06-17Personlig indkomstDom
SKM2017.507.BRGrundforbedringsfradrag – dagældende vurderingslov – udgifter til intern vej – ophævelse af sagsomkostninger – retsplejeloven30-06-17Når man vil klageDom
SKM2017.499.BRIndkomst på fiskefartøj – international trafik – lempelse – forventningsprincip21-07-17Udenlandsk indkomstDom
SKM2017.498.BRRegistreringsafgift - personbil - bopæl - svenske nummerplader30-06-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.493.BRPensionsbeskatningsloven - suspension af frist - berettigede forventninger12-07-17Personlig indkomstDom
SKM2017.483.BRFri bolig - skønsmæssig ansættelse - forlænget ligningsfrist bopælspligt17-07-17Personlig indkomstDom
SKM2017.482.BRAfskrivning – software – realitet11-07-17VirksomhederDom
SKM2017.480.BRStraf – registreringsafgiftsbekendtgørelsen – manglende mærkning af varebil – tilståelsessag - selskab18-05-17StrafDom
SKM2017.473.BRLønindkomst - overførsler fra udlandet - ekstraordinær genoptagelse01-12-16Personlig indkomstDom
SKM2017.472.BRAktionærlån - insolvensbedømmelse23-05-17Personlig indkomstDom
SKM2017.468.BRFradrag i grundværdi - dokumentation - overvæltning af etableringsudgifter via grundkøbesum30-05-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.464.BRMaskeret udbytte - fri bil07-07-17Personlig indkomstDom
SKM2017.463.BRTandlægepraksis var ikke erhvervsmæssig virksomhed rentabilitetskriteriet17-07-17Personlig indkomstDom
SKM2017.462.BRRegistrering af oplysninger i offentlige registre - gavebeskatning - nærtstående bevisbyrde07-07-17Personlig indkomstDom
SKM2017.460.BRFast driftsted – håndværksmæssige ydelser i Danmark13-06-17VirksomhederDom
SKM2017.456.BRRegistreringsafgift - inddragelse af prøveskilte29-06-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.455.BRMaskeret udlodning – egenmægtig tilegnelse ved bedrageri – erstatning for bedrageri27-06-17Personlig indkomstDom
SKM2017.454.BRDokumentation for udtræden af et kommanditselskab26-06-17Personlig indkomstDom
SKM2017.448.BRSagsomkostninger - grundforbedringer - ændret påstand11-07-17Når man vil klageDom
SKM2017.447.BRAktindsigt – tavshedspligt – skatteforvaltningslovens § 1720-06-17Når man ønsker aktindsigtDom
SKM2017.445.BRSkønsmæssig forhøjelse – negativt privatforbrug – træk på mellemregningskonto08-06-17Personlig indkomstDom
SKM2017.440.BRIndsætninger på bankkonto, værdi af bil, udlodning og hævninger i selskab m.v.06-06-17Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2017.433.BRStraf - registreringsafgiftsbekendtgørelsen - manglende mærkning af varebil - udeblivelsesdom06-09-16StrafDom
SKM2017.419.BRForsvarer salær – frivillig indbetaling - bødenedsættelse30-01-17StrafKendelse
SKM2017.413.BRAfvisning af anmodning om syn og skøn02-06-17ErhvervsejendommeKendelse
SKM2017.405.BRForhøjelse af skattepligtig indkomst - familielån - ekstraordinær genoptagelse17-05-17Personlig indkomstDom
SKM2017.404.BRFradrag for forbedringer i grundværdien - tilslutningsbidrag - intern varmeforsyning08-05-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.365.BREkstraordinær ansættelse - skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2 og stk. 2, 1. pkt.01-05-17Personlig indkomstDom
SKM2017.362.BRRådigbedsbeskatning af sommerhus - eneanpartshaver27-04-17Personlig indkomstDom
SKM2017.360.BRSkønsmæssig ansættelse af lønindkomst - bestemmende indflydelse - maskerede udlodninger01-05-17Personlig indkomstDom
SKM2017.359.BRRegistreringsafgift - afgiftspligtig værdi - andre importørers mindstebeskatningspriser - administrativ praksis - Fri bevægelighed28-04-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.355.BRFradrag for anlægsudgifter25-04-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.354.BRHævninger i selskab udgjorde udlodning - ikke godtgjort, at der var tale om et lån24-04-17Personlig indkomstDom
SKM2017.350.BRRette indkomstsmodtager - skønsmæssig forhøjelse - hundekennel16-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.343.BRFradrag for forbedringer i grundværdien - vejbump, kantsten og vejafvanding25-04-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.337.BRBetingelser for henholdsvis ordinær og ekstraordinær genoptagelse ikke opfyldt06-04-17Personlig indkomstDom
SKM2017.336.BRBetingelser for henholdsvis ordinær og ekstraordinær genoptagelse ikke opfyldt06-04-17Personlig indkomstDom
SKM2017.334.BRSkattepligt af beløb modtaget fra tidligere ægtefælle03-04-17Personlig indkomstDom
SKM2017.331.BRKlagefrist - Skatteforvaltningslovens § 35a, stk. 3 - Årsopgørelse en afgørelse18-04-17Når man vil klageDom
SKM2017.321.BREF-voldgiftskonventionens artikel 6 - vejledningspligt, jf. forvaltningslovens § 718-04-17Når man ønsker vejledning eller informationDom
SKM2017.320.BRErstatningsansvar - indbetalinger - solidarisk hæftende18-04-17Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelseDom
SKM2017.319.BRAfskæring af retsmøde - inhabilitet - retlig interesse og klageberettigelse12-04-17Når man vil klageDom
SKM2017.313.BRHovedaktionær - skattefri rejsegodtgørelser - fri bil11-04-17Personlig indkomstDom
SKM2017.307.BRErstatning - ikke lovlig indregistrering - køjetøjregisteret03-04-17Når man vil klageDom
SKM2017.304.BRGrundværdi - Fradrag for grundforbedringer - Ekstern vej11-04-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.300.BRSkønsmæssig forhøjelse - indsætning på bankkonto - lån - privatforbrug31-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.299.BRMomslovens § 13, stk. 1, nr. 8, 1. og 2. pkt. - momspligt af udlejning af parkeringspladser27-03-17MomspligtDom
SKM2017.297.BRRejsefradrag - betydning af EUs køre-hviletidsregler04-04-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.290.BROpgørelse af genvundne afskrivninger - fradrag for hensættelser - fradrag for rejseomkostninger - manglende møde i Skatteankenævnet20-03-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.289.BRFradrag for rejseudgifter - midlertidig ansættelse - interesseforbundne parter27-03-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.288.BRUdeholdt omsætning - forhøjelse af indkomst10-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.283.BRHovedaktionærer - rådighed over bolig i selskabets ejendom - beregningsgrundlag09-05-16Personlig indkomstDom
SKM2017.280.BRIndsætninger på konto - Money Transfer - udbetaling af lån - ekstraordinær genoptagelse21-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.278.BRGyldigheden af Inddrivelsesdirektivets kapitel IV i dansk ret - bevisførelse for en tysk fordrings rigtighed24-03-17International inddrivelseKendelse
SKM2017.275.BRMoms ved levering af fast ejendom - påbegyndelsestidspunkt for byggeri22-12-16ByggeriDom
SKM2017.270.BRRentebegrænsning - valutaterminsforretning - bevisbyrde - lovgivning med (begunstigende) tilbagevirkende kraft07-03-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.269.BRMomspligt - parkeringsafgifter/kontrolafgifter - privatejede parkeringsanlæg23-01-17Andet om momsDom
SKM2017.265.BRIkke grundlag for ordinær og ekstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder10-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.262.BRStraf - registreringsafgiftsbekendtgørelsen - manglende mærkning af varebil - tilståelsessag - prøvesag03-03-17StrafDom
SKM2017.260.BRSkønsmæssigt fastsat - vederlag for udført arbejde15-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.257.BRTilbagebetaling - uberettiget udbetalt overskydende skat - dokumentation for ansættelses- og lønforhold09-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.256.BRKursgevinst - værdiansættelse - eftergivelse af renter og procenttillæg03-03-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.254.BRPrøvelse af Skatteankestyrelsens afgørelse - rette sagsøgte - afvisning09-03-17Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtDom
SKM2017.253.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - fikseret lejeindtægt03-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.252.BRFradrag for forbedringer - grundværdi - tilslutningsafgift03-03-17Afskrivninger og fradragDom
SKM2017.249.BRIkke grundlag for ordinær eller ekstraordinær - genoptagelse af skatteansættelserne - beskatning - grænsegænger09-03-17Personlig indkomstDom
SKM2017.248.BRVærdiansættelse af ejendom - aftalt købesum ikke åbenbart forkert03-03-17SelskabsbeskatningDom
SKM2017.247.BRGrundforbedring - ændring af påstande - retlig interesse - sagsomkostninger24-02-17Afskrivninger og fradragDom
SKM2017.246.BRGenoptagelse - skatteforvaltningslovens § 35 g - afvisning af påstande24-02-17Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2017.241.BRHovedaktionærs mellemregning - aktionær lån - løn - nulstilling af A-skat og AM-bidrag09-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.239.BRStraf - registreringsafgiftsbekendtgørelsen - manglende mærkning af varebil03-03-17StrafDom
SKM2017.238.BRSkattefri virksomhedsomdannelse - betingelse - overdragelse af alle aktiver og passiver01-03-17VirksomhederDom
SKM2017.234.BRSkattepligt - lempelse - periodisering - ekstraordinær genoptagelse27-01-17Personlig indkomstDom
SKM2017.233.BRSkønsmæssig forhøjelse - skiftende forklaringer - indsætninger på bankkonto28-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.229.BRGenoptagelse af sag - 6 måneders fristen - retssikkerhedslovens § 1017-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.228.BRGrund- og ejendomsværdiansættelse - tilsidesættelse - syn og skøn21-02-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.219.BRStraf – registreringsafgiftsbekendtgørelsen – manglende mærkning af varebil – udeblivelsesdom15-02-17StrafDom
SKM2017.217.BRAffaldsvarmeafgift - ét eller to anlæg24-01-17MiljøafgifterDom
SKM2017.216.BRStraf – prøvesag – transfer pricing dokumentation30-09-16StrafDom
SKM2017.210.BREj skatte- og momsmæssigt fradrag - udgifter til underleverandører - fakturaer uden reelt indhold10-02-17FradragDom
SKM2017.209.BRFradrag - grundværdi - udgifter til etablering af en ekstern vej02-01-17EjendomsvurderingDom
SKM2017.208.BRManglende afregning af A-skat og AM-bidrag - nedsættelse af momsfradrag - lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende09-02-17Indeholdelses- og registreringspligtDom
SKM2017.206.BRSkattepligt af gevinst - handel med pantebrev27-01-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.205.BRFri sommerbolig - eneanpartshaver - faktisk benyttelse - rådighedsfraskrivelse08-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.204.BRFri bil - direktør og hovedanpartshaver - betalt privatbenyttelsesafgift - formodningsregel03-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.203.BRBetalinger fra selskaber til ansatte ejere - løn eller udbytte01-02-17Personlig indkomstDom
SKM2017.182.BRBeskatning af maskeret udlodning - mellemregningskonto30-01-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.181.BRVægtafgift - midlertidig registrering - registreringsattest - dokumentation09-01-17Motor - Indregistrering og vægtafgiftDom
SKM2017.178.BREkstraordinær skatteansættelse - aktieavancebeskatning16-01-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.177.BROrdinær- og ekstraordinær genoptagelse – dispensation fra reaktionsfristen16-01-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.175.BRSameje – beskatning af værdi af fri bolig – udlejning til familiemedlemmer09-01-17Personlig indkomstDom
SKM2017.174.BRFikseret lejeindtægt - parcelhusreglen - ekstraordinær genoptagelse - begrundelse03-01-17Personlig indkomstDom
SKM2017.173.BRFri bil - hovedaktionærs rådighed - beskatningsgrundlag ved privat rådighed19-12-16Personlig indkomstDom
SKM2017.172.BRGavebeskatning – negativt privatforbrug – lån fra nærtstående06-01-17Personlig indkomstDom
SKM2017.167.BRRegistreringsafgift – autocamper - værdiansættelse03-01-17Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.165.BRFradrag for børnebidrag - ikke fradrag for beløb overført til ekskonens konto i udlandet02-01-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.164.BRRegistreringsafgiftsloven – varebil – utvivlsomt konstrueret og indrettet til godstransport – egnethed til personophold30-12-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.161.BRBefordringsgodtgørelse - professionel håndboldspiller23-12-16Personlig indkomstDom
SKM2017.160.BRNedsættelse af skattepligtig indkomst - salg af anparter22-12-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.159.BRDirektør lønbeskattet af tilgodehavende i selskab06-12-16Personlig indkomstDom
SKM2017.158.BRKuldioxidafgiftslovens § 9 – tung proces01-12-16Energi og kuldioxidDom
SKM2017.157.BRToldkodeks - hæftelse for told og importmoms - varer indfortoldet i Danmark til fri omsætning og frit forbrug i EU05-12-16Erhvervsmæssig importDom
SKM2017.156.BRSkønsmæssig ansættelse – negativt privatforbrug – familielån19-12-16Personlig indkomstDom
SKM2017.154.BRTold - kontanter - låneforhold02-12-16Personlig indkomstDom
SKM2017.153.BRForhøjelse af indkomst - fast driftssted i Danmark13-12-16Personlig indkomstDom
SKM2017.151.BRForældelse af skatte og afgiftskrav – forståelse af administrativ afgørelse indeholdende skrivefejl30-11-16ForældelseDom
SKM2017.147.BRFormulering af hjemvisning til vurderingsmyndigheden - afgørelse truffet på et forkert faktisk grundlag13-12-16EjendomsvurderingDom
SKM2017.146.BROverskud af virksomhed - fast driftssted i Danmark15-12-16Personlig indkomstDom
SKM2017.145.BRManglende kasseapparat – fast driftssted – praksisændring14-12-16Fakturerings- og regnskabsbestemmelserDom
SKM2017.144.BROrdinær genoptagelse - negativt privatforbrug - lån30-11-16Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.140.BRGrundværdi – fradrag for forbedringer - tilslutningsafgifter29-11-16Afskrivninger og fradragDom
SKM2017.134.BRVurderingslovens § 13 - Grundværdiansættelse07-11-16EjendomsvurderingDom
SKM2017.132.BRStraf – kildeskat – prøvesag – indkomstregisterlov – undladt rettidig lønindberetning29-11-16StrafDom
SKM2017.125.BREkstraordinær genoptagelse – grænsehandelskoncept – salg af campingvogne med tysk moms – konkret væsentlighed18-11-16Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2017.123.BRRejseudgifter - fast arbejdssted - ikke særlige forhold18-11-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.122.BRVurderingsloven §§ 17 og 18 - fradrag for grundforbedring16-11-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.121.BRSkattepligt til Danmark - Ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn over skattepligtig indkomst14-11-16Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.120.BRSkønsmæssig forhøjelse - indsætninger på bankkonto - negativ/lavt privatforbrug25-05-16Personlig indkomstDom
SKM2017.103.BRFuld skattepligt til Danmark - fraflytning20-10-16Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.98.BREjendomsværdi - erhvervsejendom - skøn02-11-16EjendomsvurderingDom
SKM2017.96.BRIndsætninger på konto – direktør og medindehaver – tilbagebetaling af lån – løn eller aktieindkomst01-11-16Personlig indkomstDom
SKM2017.94.BRNedsættelse af skattepligtig indkomst - erstatning01-11-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2017.93.BRHævninger på virksomhedskonti tilgået privatsfæren – manglende objektive holdepunkter28-10-16Personlig indkomstDom
SKM2017.91.BRNedsættelse af skattepligtig indkomst - parcelhusreglen24-10-16Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2017.80.BRRådighed over fri bil - maskeret udbytte - utilstrækkelig dokumentation03-08-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2017.44.BRSkattepligt til Danmark - opgivelse af bopæl - 3 års-reglen - ekstraordinær genoptagelse14-10-16Personlig indkomstDom
SKM2017.42.BRRegistreringsafgift af personbil - bopæl - dobbeltdomicil11-10-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2017.40.BRFremmed arbejdskraft – fradrag for købsmoms – fakturaers realitet - bevisbyrde10-10-16FradragDom
SKM2017.39.BREjendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 – Parcelhusreglen07-10-16Personlig indkomstDom
SKM2017.38.BRFradrag for tab - salg i K/S - nyt spørgsmål06-10-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.37.BRTilbagekaldelse af bindende tariferingsoplysning (BTO)04-10-16TariferingDom
SKM2017.34.BRInteresseforbundne parter - overdragelse ejendom - offentlig af ejendomsvurdering10-08-16EjendomsvurderingDom
SKM2017.22.BREkstraordinær genoptagelse – tab på anparter – maskeret udlodning30-09-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.20.BRGrundværdiansættelse, handels-og udbudspriser, syn og skøn30-09-16SalgDom
SKM2017.15.BRFradrag - forbedringer - grundværdi - dokumentation for afholdte udgifter30-09-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2017.6.BRFri bil - hovedaktionær og direktør - luksusbil - unøjagtig kørebog20-09-16Personlig indkomstDom
SKM2017.5.BRNegativt privatforbrug - manglende dokumentation - ændring af hjemmelsgrundlag28-09-16Personlig indkomstDom
SKM2017.4.BRSyn og skøn - udpegning af skønsmand - nyt forslag til skønsmand - forhandling om pris22-09-16EjendomsvurderingKendelse
SKM2017.2.BREkstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - fradragsberettiget handelstab01-08-16VirksomhederDom