Den juridiske vejledning 2017-1
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Expand Om Den juridiske vejledningOm Den juridiske vejledning
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms og lønsumsafgift
Collapse D.A MomsD.A Moms
Expand D.A.1 IndledningD.A.1 Indledning
Expand D.A.2 MomsområdetD.A.2 Momsområdet
Expand D.A.3 Momspligtige personerD.A.3 Momspligtige personer
Expand D.A.4 Momspligtige transaktionerD.A.4 Momspligtige transaktioner
Expand D.A.5 Momsfritagelser uden fradragsretD.A.5 Momsfritagelser uden fradragsret
Expand D.A.6 Stedet for momspligtige transaktionerD.A.6 Stedet for momspligtige transaktioner
Expand D.A.7 Momspligtens indtrædenD.A.7 Momspligtens indtræden
Expand D.A.8 MomsgrundlagetD.A.8 Momsgrundlaget
D.A.9 Momssatsen ML § 33
Expand D.A.10 Momsfritagelser med fradragsretD.A.10 Momsfritagelser med fradragsret
Expand D.A.11 FradragD.A.11 Fradrag
Expand D.A.12 Momsgodtgørelse ML § 45D.A.12 Momsgodtgørelse ML § 45
Expand D.A.13 Betalingspligtige personerD.A.13 Betalingspligtige personer
Expand D.A.14 RegistreringD.A.14 Registrering
D.A.15 Opgørelsen af momstilsvaret ML § 56
Expand D.A.16 One Stop Moms - Særordninger for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester ML §§ 66-66 kD.A.16 One Stop Moms - Særordninger for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester ML §§ 66-66 k
Expand D.A.17 Særordningen for rejsebureauerD.A.17 Særordningen for rejsebureauer
Expand D.A.18 Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samleobjekter og antikviteterD.A.18 Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samleobjekter og antikviteter
D.A.19 Momskompensation for modermælkserstatning ML § 72
Expand D.A.20 Moms ved konkursbehandlingD.A.20 Moms ved konkursbehandling
Expand D.A.21 Moms ved byggeriD.A.21 Moms ved byggeri
Expand D.A.22 MotorkøretøjerD.A.22 Motorkøretøjer
D.A.23 Momskompensation til velgørende foreninger mv. [Væsentlige ændringer]
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Afgifter
Expand E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
Expand H.A EjendomsvurderingH.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2017-1

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

D.A Moms

Resumé

Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Indledning (D.A.1)
 • Momsområdet (D.A.2)
 • Momspligtige personer (D.A.3)
 • Momspligtige transaktioner (D.A.4)
 • Momsfritagelser uden fradragsret (D.A.5)
 • Stedet for momspligtige transaktioner (D.A.6)
 • Momspligtens indtræden (D.A.7)
 • Momsgrundlaget (D.A.8)
 • Momssatsen ML § 33 (D.A.9)
 • Momsfritagelser med fradragsret (D.A.10)
 • Fradrag (D.A.11)
 • Momsgodtgørelse ML § 45 (D.A.12)
 • Betalingspligtige personer (D.A.13)
 • Registrering (D.A.14)
 • Opgørelsen af momstilsvaret ML § 56 (D.A.15)
 • Særordning for elektroniske ydelser ML § 66 (D.A.16)
 • Særordningen for rejsebureauer (D.A.17)
 • Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samleobjeketer og antikviteter (D.A.18)
 • Momskompensation for modermælkserstatning ML § 72 (D.A.19)
 • Moms ved konkursbehandling (D.A.20)
 • Moms ved byggeri (D.A.21)
 • Motorkøretøjer (D.A.22)
 • Momskompensation til velgørende foreninger mv. (D.A.23).
Hvad er nyt?

Vejledningen er ajourført med seneste vedtagne lovgivning og praksis.

EU-domstolen fandt i dommen i sag C-432/15, at en afgiftspligtig hesteejers tilrådighedsstillelse af en hest til arrangøren af et hestevæddeløb med henblik på hestens deltagelse i et væddeløb ikke udgør en levering af en ydelse mod vederlag, hvis tilrådighedsstillelse ikke giver anledning til betaling af et deltagerhonorar eller anden direkte aflønning, og hvis det alene er de hesteejere, hvis heste bliver placeret godt i løbet, som modtager en præmie. Det har ikke betydning, at præmien er fastsat på forhånd. Der er fradrag for købsmoms i forbindelse med udgifter til forberedelsen og deltagelsen i hestevæddeløb, hvis udgifterne kan anses for generalomkostninger. Fx hvis væddeløbshesten faktisk er bestemt til salg.

Fradrag i momsgrundlaget for konstaterede tab på uerholdelige fordringer for leverancer, som har fundet sted indtil en konkurs, skal henføres til den momsperiode, hvor tabet er konstateret. Dette betyder, at et konkursbo er berettiget til at foretage momsmæssig regulering i perioden efter dekretdatoen, hvis tabet på forretningsdebitorer først har kunnet konstateres og gøres gældende efter konkursens indtræden. I disse tilfælde, vil SKAT som udgangspunkt ikke kunne modregne med et eventuelt simpelt krav i konkursboet. Højesteret har dog i to principielle sager, se SKM2016.561.HR, afgjort, at modregning henover fristdagen alligevel kan ske, hvis kravene er konnekse (nært forbundne).

I en sag om salg af 18 brugte biler fandt byretten i SKM2016.410.BR, at betingelserne for at være omfattet af momsfritagelsen om salg af varer til momsregistrerede erhververe i andre EU-lande ikke var opfyldt. Det var ikke tilstrækkeligt dokumenteret, at bilerne var udført af Danmark i forbindelse med de omhandlede salg. Det var endvidere ikke godtgjort, at køberne var momsregistrerede. Sagsøgte havde ikke godtgjort, at han har truffet enhver rimelig foranstaltning for at undgå svig.

Landsskatteretten fandt i SKM2016.317.LSR, at ejeren af en landejendom ikke havde fradragsret, da han ikke drev selvstændig økonomisk virksomhed. Sagen drejede sig om en landejendom, der var omfattet af "Natura 2000", som er en betegnelse for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Ejendommen drives udelukkende med tilskud fra EU og fra en kommune. Ejeren har kun har aktiviteter med pleje af landbrugsarealet.

Praksis, som fastlagt i TfS2000, 700TSS, hvorefter e-handelsvirksomheder (postordrevirksomheder) i forbindelse med forsendelse af varer til købere kan anvende udlægsreglerne i momslovens § 27, stk. 3, nr. 3, på virksomhedens indkøb af porto efter særlige lempelige regler, er ved SKM2016.306.SKAT ophævet med virkning fra 1. januar 2017. E-handelsvirksomheder m.v. skal herefter anvende momslovens almindelige regler.

SKAT har i SKM2016.536.SKAT beskrevet de skatte- og momsretlige forhold ved lejlighedsvis biludlejning og samkørsel.

Afsnit D.A.8.1.3.3.3 om administrativt forenklede ordninger for momsopkrævningen i virksomhedskantiner er udbygget med taleksempler.

Der er indarbejdet et større antal afgørelser mv. i vejledningen. Se evt. oversigt over indarbejdede afgørelser.

SKAT har indarbejdet en række retningslinjer fra det momsudvalg, der er etableret i medfør af momssystemdirektivets artikel 398, i vejledningen. Se evt. afsnit D.A.3.3.1, D.A.4.1.2, D.A.4.1.4, D.A.4.2.3, D.A.5.11.8.2 og D.A.18.4.2.

Om Momsudvalget og retningslinjer, se D.A.1.4.

Oversigt over indarbejdede afgørelser mv.

C- eller SKM-nr.

Afsnit

C-516/14

D.A.11.1.7

C-518/14

D.A.11.2

C-24/15

D.A.10.1.1.3

C-412/15

D.A.5.1.2

C-432/15

D.A.3.1.4.2.2, D.A.4.1.2, D.A.4.1.6.3, D.A.8.1.1.1.3 og D.A.11.1.3.2.2

C-446/15

D.A.11.1.5.2

C-453/15

D.A.6.2.6.3

SKM2016.317.LSR

D.A.8.1.1.7.7

SKM2016.319.LSR

D.A.5.22

SKM2016.324.ØLR

D.A.4.2.3, D.A.5.11.6.2 og D.A.7.2.5

SKM2016.336.SR

D.A.17.4.2

SKM2016.339.SR

D.A.5.11.9.3

SKM2016.340.SR

D.A.5.11.9.3

SKM2016.343.SR

D.A.5.7.3.

SKM2016.344.SR

D.A.3.1.2.2, D.A.3.3.1, D.A.4.1.2, D.A.6.2.3.3 og D.A.14.1.7

SKM2016.345.SR

D.A.5.1.2

SKM2016.346.ØLR

D.A.11.1.4.2

SKM2016.359.SR

D.A.5.22

SKM2016.362.LSR

D.A.13.9

SKM2016.410.BR

D.A.10.1.1.3

SKM2016.416.SR

D.A.5.10.2

SKM2016.449.SR

D.A.5.11.8.2

SKM2016.450.SR

D.A.10.3.3

SKM2016.473.SR

D.A.4.5.4

SKM2016.476.SR

D.A.5.1.5

SKM2016.477.SR

D.A.8.1.1.3.3.3

SKM2016.478.SR

D.A.5.1.2

SKM2016.479.SR

D.A.8.1.1.7.5.1

SKM2016.480.SKAT

D.A.3.3.1 og D.A.14.1.7

SKM2016.484.LSR

D.A.3.1.4.2.1

SKM2016.494.SR

D.A.5.11.9.3

SKM2016.508.SR

D.A.11.6.3.3.1.1

SKM2016.512.SR

D.A.4.2.2

SKM2016.529.LSR

D.A.5.9.5

SKM2016.531.SKAT

D.A.10.1.4.4

SKM2016.536.SKAT

D.A.4.1.2 og D.A.11.6.2

SKM2016.546.VLR

D.A.23

SKM2016.553.BR

SKM2016.555.SR

D.A.5.22

SKM2016.561.HR

D.A.20.5.2.2

SKM2016.591.ØLR

D.A.4.8.1

SKM2016.596.BR

D.A.3.1.4.1

SKM2016.634.LSR

D.A.5.9.5 og D.A.4.5.3