Nyheder for virksomheder

Nyheder offentliggjort i december (01-12-2017 - 15-12-2017)
decemberDato f.off.OverskriftEmneType
15-12-17Momspligtige og momsfrie tilskud - LeveringsstedMomspligtBindende svar
15-12-17Hestetransporter - Beskatning af hovedanpartshaverens rådighedPersonlig indkomstBindende svar
15-12-17Irsk investeringsordning - transparent - dobbeltbeskatningsoverenskomster - udbytteAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
14-12-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
14-12-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
14-12-17Indberetning af oplysninger om hvidvask eller finansiering af terrorisme til anklagemyndigheden (SØIK)Økonomisk kriminalitet + Indsatsværktøjer - Told, efterkontrol + Samarbejde med andre myndighederMeddelelse
14-12-17Grov uagtsomhed – mangelfulde oplysninger i selvangivelsen – 6-måneders fristenForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
13-12-17OPP-projekt - kontorbygningSelskabsbeskatningBindende svar
13-12-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
13-12-17OPP-projekt - hospiceSelskabsbeskatningBindende svar
13-12-17Retserhvervelse af bonus, genoptagelseForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstBindende svar
12-12-17Udlån fra virksomhedsordningen - obligationerVirksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
12-12-17Selskab - væddemål - omkostningerSelskabsbeskatningBindende svar
12-12-17Momspligt af ture på køretøj, der manøvreres af kunden selvMomsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
12-12-17Overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter offentlige ejendomsvurderingEjendomsvurderingDom
11-12-17Amerikansk trust anset for skattemæssigt transparentSelskabsbeskatningBindende svar
11-12-17Amerikanske LLC'er anset for skattemæssigt transparenteSelskabsbeskatningBindende svar
11-12-17Moms - fradragsret - forsikringsskader på personbilerFradragBindende svar
11-12-17Fast driftssted - dobbeltbeskatningsoverenskomstPersonlig indkomstDom
11-12-17Beregning af indbringelsesfristen - korrigeret afgørelse fra LandsskatterettenAndet om momsKendelse
11-12-17Ugyldig afgørelse - ekstraordinær genoptagelseNår man vil klageDom
11-12-17Fradrag for ukurans nedskrivningFradrag og afskrivningerAfgørelse
11-12-17Maskeret udlodning – salg af springhestAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
11-12-17Straf – registreringsafgift – ikke grundlag for tillægsstrafStrafDom
11-12-17Sagsomkostninger – frafald af synspunkter – nye oplysningerNår man vil klageKendelse
08-12-17Straf – importør – pant – bødeniveau – ølafgift – ikke registreret som varemodtager - ordensbødeStrafDom
08-12-17Non-resident pilots berettigelse til lempelse i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og StorbritannienUdenlandsk indkomstAfgørelse
08-12-17Resident pilots berettigelse til lempelse i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og StorbritannienUdenlandsk indkomstAfgørelse
08-12-17Renter efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 2018Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
07-12-17Skattepligt i forbindelse med kapitalnedsættelse til dækning af regnskabsmæssige tab i erhvervsdrivende, almennyttig fondSelskabsbeskatningAfgørelse
07-12-17Pilots berettigelse til exemptionslempelse i dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Storbritannien, henholdsvis creditlempelse i den dansk-britiske dobbeltbeskat-ningsoverenskomst samt dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og PortugalUdenlandsk indkomstAfgørelse
07-12-17Reklamekoncept - donationer til godkendte foreningerSelskabsbeskatningBindende svar
07-12-17Yderligere registreringsafgift på ombygget varebilMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
07-12-17Beskatning af kompensationsbeløb for tab på investeringsbeviserPersonlig indkomstAfgørelse
07-12-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
07-12-17Andelsselskab - udviklingsomkostningerSelskabsbeskatningBindende svar
07-12-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
06-12-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
06-12-17Trade Help Desk - informationsmateriale - oprindelseOprindelseNyhedsbrev til virksomheder
06-12-17Rådighed over fri bil - opbevaring i Tyskland under kommissionsaftale - flere private biler - maskeret udlodningAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
05-12-17Omdannelse af A/S til P/S - Overførselsreglen - Beskatning af likvidationsavanceSelskabsbeskatningBindende svar
05-12-17Ophør af fuld skattepligt, begrænset skattepligt, fast driftsstedPersonlig indkomstBindende svar
05-12-17eIndkomst: Teknisk vejledningSupport og anden vejledning + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betalingSystemvejledning
05-12-17Moms - momsfritagelse for almenvelgørende organisationMomsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
05-12-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
05-12-17Sagsomkostninger - egen skyld - sagsomkostninger ikke ophævetNår man vil klageKendelse
05-12-17Tariferingsudtalelser og ændringer til FBHS (HS Komitéens 59. session)Told - efterkontrol + Tarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
04-12-17Pensionsudbetalinger fra udenlandsk pensionsordning indkomstskattepligtig efter PBL § 53 A, stk. 5Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
04-12-17Behandling af modtagne betalinger og modtagne underskud efter UK consortium relief regler under dansk international sambeskatningSelskabsbeskatningBindende svar
04-12-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
04-12-17Ophævelse af sagsomkostninger – tildeling af sagsomkostningerNår man vil klageDom
04-12-17Amortisationsrenten for 2018Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
04-12-17Indsættelser på klientkonto - fri sommerbolig - dokumentation for påstået lån - erklæringer til brug for skattesagenPersonlig indkomstDom
04-12-17Det skattemæssige virkningstidspunkt for en grænseoverskridende, koncernintern fusionSelskabsbeskatningDom
04-12-17Indsætninger på konti - lån Objektiv - dokumentationPersonlig indkomstDom
04-12-17Anstalt i Liechtenstein og selskab på CuracaoSelskabsbeskatningBindende svar
01-12-17EU-Canada aftalen (CETA) – oprindelseserklæring – præcisering af fodnote 3OprindelseNyhedsbrev til virksomheder
01-12-17Værdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 2018VirksomhederSKAT-meddelelse
01-12-17Frihed for beskatning ved Operation Dagsværk 2017 - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløbVirksomheder + Personlig indkomstAfgørelse
01-12-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
01-12-17eIndkomst: IndberetningsvejledningAndet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betaling + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Arbejdsgiverens særlige pligterSystemvejledning