Nyheder for virksomheder

Nyheder offentliggjort i april (01-04-2017 - 23-04-2017)
aprilDato f.off.OverskriftEmneType
21-04-17Straksfradrag vedrørende løsdriftsstald og plansiloerFradrag og afskrivningerAfgørelse
21-04-17Straksfradrag ved etablering af tilkørselsvej til driftsbygningerFradrag og afskrivningerAfgørelse
21-04-17Maskeret udlodning ved kontante hævninger og overførsler - mulighed for omgørelseKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
20-04-17Momspligt af tilskud til nedsættelse af prisen på transport af gods.MomspligtBindende svar
20-04-17Beregning af indbringelsesfristen efter skatteforvaltningslovens § 49 - korrigeret afgørelse fra LandsskatterettenAndet om momsKendelse
20-04-17Sikkerhedsstillelse - VirksomhedsskatteordningenVirksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
20-04-17Opgørelse af genvundne afskrivninger - fradrag for hensættelser - fradrag for rejseomkostninger - manglende møde i SkatteankenævnetFradrag og afskrivningerDom
19-04-17Mulighed for fremsendelse af alternativ dokumentation ved manglende udpassageattestEksport og provianteringNyhedsbrev til virksomheder
19-04-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldErhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
19-04-17Fradrag for rejseudgifter - midlertidig ansættelse - interesseforbundne parterFradrag og afskrivningerDom
19-04-17Udeholdt omsætning - forhøjelse af indkomstPersonlig indkomstDom
18-04-17Medarbejderaktieordning var ikke omfattet af ligningslovens § 7P.Personlig indkomstBindende svar
18-04-17Omberegnet grundværdi - grundskatteloft - ny udstykket ejendom - basisår - forventningsprincipEjendomsvurderingDom
12-04-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
12-04-17Nye Forklarende Bemærkninger til 8536TariferingNyhedsbrev til virksomheder
11-04-17Professionel e-sportsudøver kunne oprette en sportspension efter pensionsbeskatningslovens § 15 BPensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
11-04-17Afvisning af anmodning om bindende svar - teoretisk spørgsmålPensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
11-04-17Hovedaktionærer - rådighed over bolig i selskabets ejendom - beregningsgrundlagPersonlig indkomstDom
11-04-17Fradrag for virksomhedsunderskud - Erhvervsmæssig /ikke erhvervsmæssig virksomhed - Anvendelse af virksomhedsordningenVirksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
10-04-17Se, hvem der får penge tilbage i skatForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberPressenyhed
10-04-17Køb og salg af ejendomme - NæringsvirksomhedFradrag og afskrivningerAfgørelse
10-04-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
10-04-17Implementering af FATCA i DanmarkPolitikker og retningslinierVejledning til virksomheder
10-04-172017 Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente UdlåneKapitalSystemvejledning
10-04-172017 Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente PrioritetslåneKapitalSystemvejledning
10-04-172017 Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente PantebreveeKapitalSystemvejledning
10-04-17Indsætninger på konto - Money Transfer - udbetaling af lån - ekstraordinær genoptagelsePersonlig indkomstDom
10-04-17Bindende svar - afvisningSelskabsbeskatningDom
10-04-17Gyldigheden af Inddrivelsesdirektivets kapitel IV i dansk ret - bevisførelse for en tysk fordrings rigtighedInternational inddrivelseKendelse
10-04-17Skatteansættelse efter skatteforvaltningslovens § 34 b, 2 pkt.Personlig indkomstDom
10-04-17Skattepligt - dødsbo - skattefrihedDødsboerDom
10-04-17Moms ved levering af fast ejendom - påbegyndelsestidspunkt for byggeriByggeriDom
07-04-17SKAT inddrev 430 millioner kr. om måneden i 2016IT-løsninger for restancerPressenyhed
07-04-17Ekstraordinær genoptagelse vedrørende ejendomsvurderingEjendomsvurderingAfgørelse
07-04-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
07-04-17Hæftelse for yderligere registreringsafgift vedrørende et leaset motorkøretøjMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
07-04-17Fritagelse for betaling af gebyr samt renter opstået som følge af en fejlagtig udbetaling af udbytteskatRenter og gebyrerAfgørelse
07-04-17Skattepligt i dødsbo omfattende en udlejningsejendomDødsboerAfgørelse
07-04-17Rentebegrænsning - valutaterminsforretning - bevisbyrde - lovgivning med (begunstigende) tilbagevirkende kraftSelskabsbeskatningDom
07-04-17Momspligt - parkeringsafgifter/kontrolafgifter - privatejede parkeringsanlægAndet om momsDom
07-04-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
07-04-17Åbningstiden for Toldekspeditionsstederne og Told ServiceDesk påsken 2017IT-løsninger for told + Eksport og proviantering + Erhvervsmæssig import + Forsendelse og transiteringNyhedsbrev til virksomheder
07-04-17Opgørelse af afgiftspligtig mængde kuldioxidEnergi og kuldioxidAfgørelse
07-04-17Udtagningsmoms - solcelleanlæg med nettounderskudOpgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseAfgørelse
07-04-17Udtagningsmoms – solcelleanlæg med nettooverskudOpgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseAfgørelse
06-04-17Ikke grundlag for ordinær og ekstraordinær genoptagelse - særlige omstændighederPersonlig indkomstDom
06-04-17Ændring af Procedurekoder i ImportsystemetIT-løsninger for told + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
06-04-17Overdragelse af ejendom fra hovedaktionær til selskab - interesseforbundne parter - maskeret udbytte - bagatelgrænsePersonlig indkomstDom
06-04-17Straf - svig med lønsumsafgift og kildeskat - ledelsesansvar - nægtet registreringStrafDom
06-04-17Straf - registreringsafgiftsbekendtgørelsen - manglende mærkning af varebil - tilståelsessag - prøvesagStrafDom
06-04-17Afvisning - usikkerhed om faktiske oplysningerAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
06-04-17Skønsmæssigt fastsat - vederlag for udført arbejdePersonlig indkomstDom
06-04-17Straf - bogføring - momssvig - skyldnersvigStrafDom
06-04-17Moms - kommunalt tilskud til halAndet om momsBindende svar
06-04-17Toldsystemerne via SecureFTP(SFTP)-forbindelseIT-løsninger for toldSystemvejledning
06-04-17Tilbagebetaling - uberettiget udbetalt overskydende skat - dokumentation for ansættelses- og lønforholdPersonlig indkomstDom
06-04-17Kursgevinst - værdiansættelse - eftergivelse af renter og procenttillægAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
05-04-17Genoptagelse vedrørende efterfølgende ændring af opgørelsesmetode (V-formel eller E-formel) for fordeling af brændsler mellem el- og varmefremstilling på kraftvarmeværker som følge af SKM2016.530.LSR - styresignalEnergi og kuldioxidStyresignal
05-04-17Nye svartekstkoder i ImportsystemetErhvervsmæssig import + IT-løsninger for toldNyhedsbrev til virksomheder
05-04-17Prøvelse af Skatteankestyrelsens afgørelse - rette sagsøgte - afvisningIndberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtDom
05-04-17Ekstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - fikseret lejeindtægtPersonlig indkomstDom
05-04-17Fradrag for forbedringer - grundværdi - tilslutningsafgiftAfskrivninger og fradragDom
04-04-17Gratiale til medarbejdere i koncern, i anledning af moderselskabets jubilæumPersonlig indkomstBindende svar
04-04-17Bådudlejning - hobby - privatanvendelseVirksomhederBindende svar
04-04-17Ikke grundlag for ordinær eller ekstraordinær - genoptagelse af skatteansættelserne - beskatning - grænsegængerPersonlig indkomstDom
04-04-17Værdiansættelse af ejendom - aftalt købesum ikke åbenbart forkertSelskabsbeskatningDom
04-04-17Grundforbedring - ændring af påstande - retlig interesse - sagsomkostningerAfskrivninger og fradragDom
04-04-17Genoptagelse - skatteforvaltningslovens § 35 g - afvisning af påstandeNår man ønsker en sag genoptagetDom
04-04-17Registreringsafgiftsloven - leasing - bortfald ved ændring i aftaleMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
04-04-17Ikke sagkyndige dommere - forretningsmæssig drift - fagkundskabTonnageskatKendelse
04-04-17Hovedaktionærbegrebet - indirekte ejerskab - bestemmende indflydelse - kursgevinstStrafDom
04-04-17Ekstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - psykisk sygdomPersonlig indkomstDom
03-04-17Hovedaktionærs mellemregning - aktionær lån - løn - nulstilling af A-skat og AM-bidragPersonlig indkomstDom
03-04-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
03-04-17SKAT vejleder om angivelse af kode 0050 Virksomhedstilladelse – lægemidler i fortoldningsangivelsens rubrik 44.2 og VAB F i fortoldningsangivelsens rubrik 44.3Told - efterkontrol + Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
03-04-17Straf - momssvig - beviskrav - flere tiltalteStrafDom
03-04-17Nye bevillingskoder til midlertidig opbevaringErhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
03-04-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
03-04-17Straf - registreringsafgiftsbekendtgørelsen - manglende mærkning af varebilStrafDom
03-04-17Skattefri virksomhedsomdannelse - betingelse - overdragelse af alle aktiver og passiverVirksomhederDom
03-04-17Kommanditist - tvangsindløsning - opgørelse af prisKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
03-04-17Værdifastsættelse af køretøjerMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftVejledning til virksomheder
03-04-17Straf - moms- og skattesvig - skrot - delvist betinget frihedsstrafStrafDom
03-04-17Straf - momssvig - subsumption - revisorpåtegningStrafDom