Nyheder for virksomheder

Nyheder offentliggjort i oktober (01-10-2017 - 21-10-2017)
oktoberDato f.off.OverskriftEmneType
20-10-17Aftale om fælles bestemmende indflydelse ikke godtgjort - betalingskorrektionKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
20-10-17Straf – revisor – rettighedsfrakendelse – bedrageri – skattesvig – medvirken – momssvig – dokumentfalsk - bogføringslovenStrafDom
20-10-17Indefrysning af ejendomsskatter - rentesats 2018EjendomsskatSKAT-meddelelse
19-10-17eIndkomst: Teknisk vejledningSupport og anden vejledning + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betalingSystemvejledning
19-10-17eIndkomst: IndberetningsvejledningAndet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betaling + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Arbejdsgiverens særlige pligterSystemvejledning
19-10-17Årsbreve om indberetning af renter, værdipapirer mv.Fradrag og afskrivninger + Support og anden vejledning + IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktioner + Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler + Kontrolbestemmelser + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + IT-løsninger for virksomhedsregistrering + Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning
16-10-17Forhøjelse af værdi af fri bil på grundlag af skattemæssigt begrundet overdragelse mellem nærtstående parterPersonlig indkomstAfgørelse
16-10-17Skattepligtig rejsegodtgørelse - ModregningsforbudPersonlig indkomstAfgørelse
16-10-17Renter af for sent betalt pensionsafkastskat på grund af forhold i selskabets bankPensionsafkastbeskatning (PAL)Afgørelse
13-10-17Modregning i overskydende skatModregning og transportAfgørelse
13-10-17Afgift ved gavedispositionerArv og gaverAfgørelse
13-10-17Skattefri godtgørelse af rejseudgifter - LønomlægningPersonlig indkomstAfgørelse
12-10-17Rettelsel til nyhedsbrev af 11. oktober: "Husk at angive certifikatkode "C644" i fortoldningen ved import af økologiske produkterErhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
12-10-17Opretholdelse af klagesag ved Landsskatteretten, når der er afsagt konkursdekret over selskabetNår man vil klageAfgørelse
12-10-17Sagsbehandlingsmangler i forbindelse med beskatning af værdi af fri bilPersonlig indkomstAfgørelse
12-10-17Ejendomsavance - kommunes overtagelse efter planloven - ikke ekspropriationEjendomsvurderingDom
12-10-17Værdiansættelse af ejendom ved handel mellem interesseforbundne parterEjendomsavancebeskatningBindende svar
12-10-17Beskatning af kompensationsbeløb for tab på investeringsbeviserPersonlig indkomstAfgørelse
12-10-17Overskudsvarme - anlæg til nedkøling af procesluft - varme fra røggas fra gaskedel anvendt til luftrensning og dampfremstillingEnergi og kuldioxidBindende svar
12-10-17Fast driftssted - Bygge- og anlægsvirksomhedSelskabsbeskatningBindende svar
11-10-17Alternative behandlere og andre sundhedspersoner - Om moms og lønsumsafgiftInformation og vejledning af private og virksomheder + Arbejdsgiverens særlige pligter + Angivelse og betaling + Lønsumsafgiftspligt og registrering + Opgørelse, angivelse og betaling + Lønsumsbegrebet + Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + MomsgrundlagVejledning til virksomheder
11-10-17Indberetningsvejledning om Pensiondiverse 2017eKapitalSystemvejledning
11-10-17Husk at angive certifikatkode "C644 i fortoldningen ved import af økologiske produkterSærlige procedurer + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
11-10-17Ledelsens sædeSelskabsbeskatningBindende svar
11-10-172017 - Indberetning om investeringsinstitutbeviser/aktier i investeringsselskaber - indkomstår = 2017Dødsboer + Fradrag og afskrivninger + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSystemvejledning
11-10-172017 - Indberetning om finansielle instrumenter mv. (KGL § 29 - derivater) - indkomstår 2017Dødsboer + Fradrag og afskrivninger + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSystemvejledning
11-10-17Vederlag efter lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutionerPersonlig indkomstBindende svar
11-10-172017 - Indberetning om aktier (beholdninger) - indkomstår = 2017Dødsboer + Fradrag og afskrivninger + Kontrolbestemmelser + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSystemvejledning
11-10-172017 - Indberetning om aktier (køb/salg) - indkomstår = 2017Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSystemvejledning
11-10-172017 - Indberetning om aktier (udbytte) - indkomstår = 2017Dødsboer + Fradrag og afskrivninger + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + KontrolbestemmelserSystemvejledning
10-10-17Momspligt af kurser i køreteknikMomsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
10-10-17Retssikkerhed – samtykkeerklæring – genoptagelsePersonlig indkomstDom
10-10-17Indberetningsvejledning om obligationsrente og -beholdning 2017eKapitalSystemvejledning
10-10-17Beskatning - erstatning - positiv opfyldelsesinteresse - renter - periodiseringKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
10-10-17Indberetningsvejledning om køb, salg og indfrielse af obligationer 2017eKapitalSystemvejledning
10-10-17Fast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefondSelskabsbeskatningBindende svar
10-10-17Ophævelse af aktieklasser med forskellige økonomiske rettigheder – vedtægtsændring.Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
10-10-17Indberetning af indtægter fra udlejning af fritidsboliger 2017Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning
09-10-17Moms - afgiftspligtig person - kommunal institution - specialtandpleje og omsorgstandplejeMomspligtBindende svar
09-10-17AfvisningForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
09-10-17Dobbeltdomicil - fuld skattepligtForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
09-10-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
06-10-17Anmodning om betalingserklæringIndberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtBlanket
06-10-17Momsfritagelse af kunstnerisk virksomhed - frihåndstatoveringerMomsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
06-10-17Moms - Selvejende Institution kan sælge ejendom momsfritByggeriBindende svar
06-10-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
05-10-17Ændring af Importsystemet i forbindelse med oplæggelse på toldoplagSærlige procedurer + Erhvervsmæssig import + IT-løsninger for toldNyhedsbrev til virksomheder
05-10-17Et selskabs lån til ejer af selskabet - UdlodningKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
05-10-17Aktieindkomst – Hævninger på mellemregningKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
04-10-17Anbringelse af pensionsmidler i unoterede aktierPensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
03-10-17Ny proces ved ansøgning om eksportgodtgørelse - verificering af ID-oplysningerMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til borgere
03-10-17Ny proces ved ansøgning om eksportgodtgørelse - verificering af ID-oplysningerMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
03-10-17Nye bilafgifterMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
03-10-17Trust - transparens - gaveSelskabsbeskatningBindende svar
03-10-17Straf – skattesvig – momssvig – rufferi medvirkenStrafDom
03-10-172017 - Almenvelgørende foreningers indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelserArv og gaver + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning
03-10-172017 - Forskningsinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaverTastSelv og andre IT-løsninger for skat + IT-løsninger for afgifter + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Arv og gaverSystemvejledning
03-10-172017 - Kulturinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaverTastSelv og andre IT-løsninger for skat + IT-løsninger for afgifter + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Arv og gaverSystemvejledning
02-10-17Fast driftssted ved projektstyring fra dansk kontorSelskabsbeskatningBindende svar
02-10-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
02-10-17Straf – skattesvig – momssvigStrafDom