Nyheder for virksomheder

Nyheder offentliggjort i maj (01-05-2017 - 25-05-2017)
majDato f.off.OverskriftEmneType
24-05-17SKATs kontrolaktiviteter i 2017Indsatsplanlægning, opfølgning og resultatmålingPressenyhed
24-05-172017 Teknisk vejledning RenteeKapitalSystemvejledning
23-05-17Afgift - engangsservice - palmebladsprodukterMiljøafgifterBindende svar
22-05-17Skattefri anpartsombytning og spaltning uden tilladelseAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
22-05-17Skatteordning for udenlandske forskere og højtlønnede medarbejderePersonlig indkomst + Udenlandsk arbejdskraftVejledning til borgere
19-05-17eIndkomst: IndberetningsvejledningAndet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betaling + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Arbejdsgiverens særlige pligterSystemvejledning
19-05-17eIndkomst: Teknisk vejledningSupport og anden vejledning + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betalingSystemvejledning
19-05-17Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse vedrørende lagerbeskattede værdipapirerAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
19-05-17Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
18-05-17Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse vedrørende lagerbeskattede værdipapirerAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
18-05-17Ophør som partner i en kapital- og venturefondAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
18-05-17Hvorvidt en forening anses som almennyttig - Skattepligt i forbindelse hermedSelskabsbeskatningAfgørelse
18-05-17Genoptagelse og ændring af grundværdiansættelseEjendomsvurderingAfgørelse
18-05-17Moms - fællesregistrering - fast ejendomAndet om momsBindende svar
17-05-17Inddragelse af prøveskilte samt tildeling af karensperiodeStrafAfgørelse
17-05-17Beskatning af fikseret jagtleje - fri rådighed - jagtarealer til nærtståendeSelskabsbeskatningDom
17-05-17Ekstraordinær ansættelse - skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2 og stk. 2, 1. pkt.Personlig indkomstDom
17-05-17Fastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 2016EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
17-05-17Ekstraordinær genoptagelse - konfiskation - særlige omstændighederPersonlig indkomstDom
17-05-17Rådigbedsbeskatning af sommerhus - eneanpartshaverPersonlig indkomstDom
17-05-17Tilskud til egnsteater ikke omfattet af momslovenAndet om momsBindende svar
16-05-17Skønsmæssig ansættelse af lønindkomst - bestemmende indflydelse - maskerede udlodningerPersonlig indkomstDom
16-05-17Registreringsafgift - afgiftspligtig værdi - andre importørers mindstebeskatningspriser - administrativ praksis - Fri bevægelighedMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
15-05-17Ændring af varemodtagerErhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
15-05-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
11-05-17Straf - momssvig - flere tiltalte - dokumentfalsk - fiktive handler med solcellerStrafDom
11-05-17Fuld skattepligt - fraflytning - ekstraordinær genoptagelseUdenlandsk indkomstDom
11-05-17Indregning af restskatter - forældelsens begyndelsestidspunkt - udlægForældelseKendelse
11-05-17Fradrag for anlægsudgifterEjendomsvurderingDom
11-05-17Hævninger i selskab udgjorde udlodning - ikke godtgjort, at der var tale om et lånPersonlig indkomstDom
10-05-17Kunstnerisk virksomhed – erhvervsmæssig virksomhed – fradrag for underskudFradrag og afskrivningerAfgørelse
10-05-17Momspligt - Finansielle el-kontrakterMomspligtBindende svar
10-05-17Kompensationsbeløb - konvertering af forsyningsområde - ikke momspligtMomspligtBindende svar
10-05-17Rette indkomstsmodtager - skønsmæssig forhøjelse - hundekennelPersonlig indkomstDom
10-05-17Niveaulister til værdisættelse af motorkøretøjer - Maj 2017Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
09-05-17Fast driftssted - hjælpende og forberedende karakterSelskabsbeskatningBindende svar
09-05-17Praksisændring for afdragsordninger vedrørende "kioskbøder" - styresignalAfdragsordninger og henstandStyresignal
08-05-17Grænseoverskridende fusion - fusionsdatoSelskabsbeskatningBindende svar
08-05-17Lønindkomst ved arbejde om bord på DIS-skib, der bl.a. transporterede lystfiskere, ikke anset for lempelsesberettiget efter sømandsbeskatningslovens § 5Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
08-05-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
08-05-17Moms - momsfri genbrugsbutikkerMomsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
08-05-17Fast ejendom - beskattede midler - udeholdt indkomst - grov uagtsomhedPersonlig indkomstDom
08-05-17Fradrag for forbedringer i grundværdien - vejbump, kantsten og vejafvandingEjendomsvurderingDom
05-05-17Grundværdiansættelse samt fastsættelse af fradrag for forbedringerFradrag og afskrivningerAfgørelse
05-05-17Erhvervsmæssig virksomhed for mindre landejendom, herunder anvendelse af virksomhedsordningenVirksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
05-05-17L210 om ændring af registreringsafgiftsloven, vægtafgiftsloven og lov om brændstofforbrugsafgift samt varsling af nye felter i Motorregistret (DMR)Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
05-05-17Genoptagelse af grundværdiansættelse samt ansættelse af grundværdienEjendomsvurderingAfgørelse
05-05-17Rettelse til toldtariffen - tekst ændringTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
05-05-17Skattearrangement - tilsidesættelse af konstrueret tab - omgåelse - retsbeskyttet forventningSelskabsbeskatningDom
04-05-17Udfærdigelse af erstatningsudtalelser om oprindelse til EU, Norge og SchweizOprindelseNyhedsbrev til virksomheder
04-05-17Modregning i overskydende skat til dækning af renter og gebyr vedrørende gæld til Statens Administration og SKAT - ForældelseModregning og transportAfgørelse
04-05-17Betingelser for henholdsvis ordinær og ekstraordinær genoptagelse ikke opfyldtPersonlig indkomstDom
04-05-17Betingelser for henholdsvis ordinær og ekstraordinær genoptagelse ikke opfyldtPersonlig indkomstDom
04-05-17Opfyldelse af skærpede dokumentationskrav i forbindelse med fastsættelse af fradrag for forbedringerEjendomsvurderingAfgørelse
04-05-17Skattepligt af beløb modtaget fra tidligere ægtefællePersonlig indkomstDom
04-05-17Begrænset skattepligt, udbytte, flytning af hjemsted, retmæssig ejer, omgåelsesklausulSelskabsbeskatningBindende svar
04-05-17Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
03-05-17REX - Erstatningsbeviser - præferenceoprindelseOprindelseNyhedsbrev til virksomheder
03-05-17Beskatning af maskeret udlodning - rådighed over jagtarealer for nærtstående - ligningslovens § 16 APersonlig indkomstDom
03-05-17Klagefrist - Skatteforvaltningslovens § 35a, stk. 3 - Årsopgørelse en afgørelseNår man vil klageDom
03-05-17Fradrag for forbedringer i grundværdien - storparcel - forsyningsledninger - hovedanlæg - fast administrativ praksis - betydning af (fiktiv) udstykningEjendomsvurderingDom
03-05-17Inddrivelse - indsigelse over en parkeringsafgift - opsættende virkningEFIKendelse
03-05-17Straf - importørsag - punktafgiftssvig - tidligere indskærpelseStrafDom
03-05-17Indberetningspligt og – ret for fagforeningskontingenter modtaget fra pensionisterIndberetning, regulering og efterangivelseDom
03-05-17Straf - momssvig - flere tiltalte - bogført med forkerte momskoder - retfærdig rettergangStrafDom
03-05-17Forsvarersalær i administrativ straffesag - nedsættelse - sagens omfang og forløbStrafDom
02-05-17Afgiftsfritagelse - biomasseaffald til varmefremstillingEnergi og kuldioxidBindende svar
02-05-17Afgiftspligt for motor, som trækker en generator til elfremstilling samt en varmepumpeEnergi og kuldioxidBindende svar
01-05-17Afgørelse om skattepligt af udbetaling af mengradUdenlandsk indkomstBindende svar
01-05-17EF-voldgiftskonventionens artikel 6 - vejledningspligt, jf. forvaltningslovens § 7Når man ønsker vejledning eller informationDom
01-05-17Erstatningsansvar - indbetalinger - solidarisk hæftendeIndbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelseDom
01-05-17Rettelse til Toldtariffen - tillægstoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
01-05-17At arbejde i Danmark - og bo i SverigeForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Udenlandsk arbejdskraft + Personlig indkomstVejledning til borgere
01-05-17Afskæring af retsmøde - inhabilitet - retlig interesse og klageberettigelseNår man vil klageDom