Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

F.3.3.1 Beregning af trækprocent

Reglerne for beregning af indeholdelsesprocent (herefter benævnt "trækprocent") xfindes i forskudsbekendtgørelsenxTrækprocenten fremkommer ved en oprunding af den uafrundede indeholdelsesprocent.

Den uafrundede indeholdelsesprocent beregnes for x2013x som summen af A + B:

A:
x5,83 %x bundskat (Christiansø og Frederiksø = x3,83 %x, jf. PSL § 6, stk. 2)
x6 %x sundhedsbidrag (Christiansø og Frederiksø = 0,00 %, jf. PSL § 8, stk. 2)
+ kommunal skatteprocent
+ eventuel kirkeskatteprocent
= skattekommunens laveste skatteprocent

B: Hvis 15 % topskatten efter PSL § 7 uden nedsættelse for personfradrag og efter nedslag for skatteloft er større end 0, øges den laveste skatteprocent med:

15 % topskat x 100

Beregningsmæssig personlig indkomst+heri fradragne og ikke medregnede xkapitalpensionsindskud mv. omfattet af overgangsregler i § 11, stk. 4 og 5, i lov nr. 922 af 18. september 2012 (skattereform)x+positiv beregningsmæssig nettokapitalindkomst over grundbeløb

Procenterne i A og B beregnes hver for sig med to decimaler (der ses bort fra yderligere decimaler). Summen heraf - den uafrundede indeholdelsesprocent - forhøjes til nærmeste hele procent (også hvis decimalerne er 00) og anvendes som trækprocent, jf. § 7, stk. 5, i forskudsbekendtgørelsen.  

Hvis den uafrundede indeholdelsesprocent (med fradrag af eventuel kirkeskatteprocent) er større end x51,7 %x, sættes den uafrundede indeholdelsesprocent til x51,7 %x (med tillæg af eventuel kirkeskatteprocent) og forhøjes herefter til nærmeste hele procent, jf. forskudsbekendtgørelsen.

xDet bemærkes, at der ved dannelse af den ordinære forskudsopgørelse for 2013 ikke blev taget højde for ændringen i bundskatten fra 5,64 % (3,64 %) til 5,83 % (3,83 %), da ændringsloven, som var en del af finanslovsaftalen for 2013, først efterfølgende trådte i kraft. Personer, der fra og med 11. januar 2013 får ændret forskudsansættelsen, bliver forskudsregistreret med de ændrede regler for bundskatten, jf. ovenfor.x

Eksempel F-02. Beregning af trækprocent.
1. Lønindkomst 500.000
2. AM-bidrag: 8% af (1) 40.000
3. Personlig indkomst: (1)-(2)-(3) 460.000
4. Kapitalindkomst 50.000
5. Skattepligtig indkomst efter ligningsmæssige fradrag inkl. beskæftigelsesfradrag (max. 22.300) 487.700
Skat med betydning for trækprocent:  

6. Topskat før nedslag for skatteloft:
15 % af ((460.000 + (50.000 - 40.000)) - 421.000 bundfradrag) 

7.350,00

7. Topskat efter nedslag for skatteloft (her kun skatteloft for kapitalindkomst):
(6) - (50,33% - 43,50%) af (50.000 - 40.000) = 7.350,00 - 703,00

6.647,00
Skatteprocenter:  
8. Bundskat 5,83
9. Sundhedsbidrag 6,00
10. Kommuneskat 23,70
11. Kirkeskat 0,62
12. A: Skattekommunens laveste skatteprocent: (8) + (9) + (10) + (11) 36,15
Beregning af trækprocent:  
13. B: (6.647,00x100)/(460.000+(50.000-40.000)) 1,41
16. Uafrundet indeholdelsesprocent (A + B): 36,15+1,41 37,56
17. Trækprocent ved oprunding, jf. (16) 38