Dato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
20-03-18SKM2018.116.SRInvestering i aktier m.v., hvor det var overladt til kollektive investeringsfonde m.fl. at foretage investeringerne, var ikke næring - skattepligtig efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6Bindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
20-03-18SKM2018.115.BRSkattepligtig indkomst – gevinster ved backgammon – administrativ praksisDomPersonlig indkomst
16-03-18 Genoptagelse som følge af SKM2017.586.LSR og SKM2017.695.LSR - beskatning af erstatning for rådgivning ved køb af aktier og andre værdipapirer, værdipapirerer er solgt inden der erhverves endelig ret - udkast til styresignalUdkast til styresignalAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
16-03-18SKM2018.114.SRMoms - formidling af hotelophold - Ikke omfattet af særordningen for rejsebureauerBindende svarAndet om moms + Momspligt
15-03-18SKM2018.113.SRDriftsmidler i leasingaftale ikke passiv kapitalanbringelse - successionBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
15-03-18SKM2018.112.SRAndelsbeskatning - Ophør med henlæggelse til andelshaverkonti og forrentningBindende svarSelskabsbeskatning
14-03-18SKM2018.111.SRAfkald på regresfordring. Gældseftergivelse. UnderskudsbegrænsningBindende svarSelskabsbeskatning
13-03-18SKM2018.110.SRTræk af honorar til pensionsmæglere på pensionsordningerBindende svarPensionsafkastbeskatning (PAL)
12-03-18SKM2018.109.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med klage til SkatteankenævnetAfgørelseNår man vil klage
12-03-18SKM2018.108.SRVærdikuponer - sundhedsydelser - momsfritagelseBindende svarMomsfritagelse og -godtgørelse
12-03-18SKM2018.107.SRTinglysningsafgift - tinglysning af ændringer til ejerpantebrev i fast ejendom - overførsel af afgiftBindende svarTinglysningsafgift
12-03-18SKM2018.106.BRStraf – skattesvig - momssvigDomStraf
09-03-18SKM2018.105.LSRForhøjelse af personlig indkomst som følge af manglende selvangivelse af præmie vundet i tv-konkurrenceAfgørelsePersonlig indkomst
09-03-18SKM2018.104.SRGevinst og tab ved afståelse af bitcoinsBindende svarForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
09-03-18SKM2018.103.LSRForhøjelse af sambeskatningsindkomst som konsekvens af en ansættelsesændring for sel-skabets datterselskabAfgørelseSelskabsbeskatning
09-03-18SKM2018.102.LSREjendomsværdi – Kolonihavehus på lejet grundAfgørelseEjendomsvurdering
09-03-18SKM2018.101.LSREkstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderinger for 2000-2008AfgørelseEjendomsvurdering
09-03-18SKM2018.100.LSRAnmodning om genoptagelse anses som en anmodning om selvangivelsesomvalgAfgørelseNår man ønsker en sag genoptaget
09-03-18SKM2018.99.LSRModregning i overskydende skat til dækning af restskat og inddrivelsesrenterAfgørelseModregning og transport
08-03-18SKM2018.98.SRMoms - Opformering af spinat anset som ydelse vedrørende fast ejendomBindende svarMomspligt
07-03-18SKM2018.97.SRTilskud, MomsBindende svarMomsfritagelse og -godtgørelse
07-03-18SKM2018.96.ØLROmstrukturering – tilførsel af aktiver – skatteundgåelseDomSelskabsbeskatning
07-03-18SKM2018.95.SRDelvis godtgørelse af elforbrug til varmepumpe og elkedelBindende svarEnergi og kuldioxid
06-03-18SKM2018.94.BRDokumentation for lønindkomst – skiftende forklaringer – skærpet beviskrav - uden realitetDomPersonlig indkomst
01-03-18SKM2018.93.SRFlytning af hjemsted til Danmark - fast driftssted - underskudBindende svarSelskabsbeskatning